Návrh uznesenia - B7-0224/2014Návrh uznesenia
B7-0224/2014

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Helga Trüpel v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0219/2014

Postup : 2014/2595(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0224/2014
Predkladané texty :
B7-0224/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0224/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu on the situation in Ukraine

(2014/2595(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, a najmä na svoje uznesenie o situácii na Ukrajine zo 6. februára 2014[1],

–       so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci na tému Ukrajina, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 20. februára 2014,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v reakcii na rozhodnutie ukrajinského prezidenta a vlády pozastaviť proces podpísania dohody o pridružení vyšli v celej krajine spontánne do ulíc státisíce ľudí, aby podporili európsku integráciu; keďže demonštranti v Kyjeve pokojne obsadili Námestie nezávislosti, pričom požadovali výraznú politickú zmenu, s cieľom donútiť vládu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie, a keďže euromajdanské hnutie je najsilnejším občianskym hnutím za slobodu a demokraciu v Európe od konca osemdesiatych rokov 20. storočia;

B.     keďže orgány pod vedením prezidenta Janukovyča zašli príliš ďaleko, keď bezpečnostným silám povolili používať ostrú muníciu proti demonštrantom a rozmiestnili ostreľovačov na strechy na námestí Majdan a okolo neho, ktoré od konca novembra bolo epicentrom protivládneho a proeurópskeho protestu; keďže demonštranti a ďalšie osoby boli popravení v uliciach Kyjeva, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie a odsúdenie;

C.     keďže v tom istom čase traja ministri zahraničných vecí z EÚ odcestovali do Kyjeva v rámci úsilia o sprostredkovanie kompromisného riešenia medzi prezidentom Janukovyčom a opozíciou; keďže sa im podarilo dosiahnuť dohodu o pláne na mierové a demokratické východisko z krízy; keďže osobitný ruský vyslanec takisto pomáhal pri dohode, ale nepodpísal ju;

D.     keďže prezident po podpise dohody opustil hlavné mesto a odišiel na neznáme miesto a krátko nato odstúpil predseda parlamentu, čím krajina zostala bez vlády, keďže predseda vlády rezignoval už niekoľko týždňov predtým;

1.      vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí, na strane protestujúcich i príslušníkov bezpečnostných síl, hlboko odsudzuje všetky násilné činy a vyzýva všetkých občanov Ukrajiny, ako aj politických a občianskych vodcov, aby v tomto historickom momente pre Ukrajinu konali s maximálnou zodpovednosťou;

2.      dôrazne odsudzuje brutálne a neprimerané konanie poriadkových jednotiek, ktoré viedlo k dramatickému vystupňovaniu násilia;

3.      víta zodpovednú úlohu Najvyššej rady, ktorá prevzala svoje ústavné funkcie v plnej miere a vyplnila politické a inštitucionálne vákuum, ktoré vzniklo po rezignácii vlády a odvolaní prezidenta, a je presvedčený, že hnutie Euromajdan zohrá svoju úlohu v budúcom politickom procese na Ukrajine; berie na vedomie opatrenia, ktoré parlament doteraz prijal, najmä v súvislosti s návratom k ústave z roku 2004, rozhodnutím uskutočniť prezidentské voľby 25. mája 2014, rozhodnutím stiahnuť policajné a bezpečnostné jednotky a prepustiť z väzenia bývalú premiérku Júliu Tymošenkovú; požaduje vytvorenie vlády národnej jednoty, ktorá bude čo najviac inkluzívna, aby sa riešili naliehavé potreby krajiny;

4.      vyjadruje uznanie ľudu Ukrajiny, pokiaľ ide o rýchlu výmenu moci a občiansku odolnosť v ostatných mesiacoch, a zdôrazňuje, že občiansky a ľudový protest slúži ako príklad a bude míľnikom v dejinách Ukrajiny; zdôrazňuje, že toto demokratické občianske víťazstvo by nemala zmariť túžba po odplate ani odvetné kroky namierené proti odporcom alebo politická rivalita;

5.      požaduje zriadenie nezávislého vyšetrovacieho výboru, ktorý by v úzkej spolupráci s Medzinárodným poradným výborom Rady Európy vyšetril porušovanie ľudských práv od začiatku demonštrácií;

6.      vyjadruje pevnú podporu, sympatie a solidaritu všetkým ľuďom, ktorí v ostatných troch mesiacoch vyšli v mierovom duchu do ulíc v Kyjeve a v iných častiach Ukrajiny, aby podporili základné európske hodnoty, demokratickú zodpovednosť, dodržiavanie ľudských práv, právny štát a právo na protest; podčiarkuje, že demokracia nie je vláda väčšiny alebo spôsob vládnutia založený na kontrole a rovnováhe; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad nedávnym rozhodnutím Najvyššej rady zrušiť jazykový zákon a žiada, aby sa prijal nový právny predpis v súlade so záväzkami Ukrajiny vyplývajúcimi z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov;

7.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla spôsob, ako v spolupráci s Medzinárodným výborom Červeného kríža poskytnúť lekársku starostlivosť a pomoc všetkým tým, ktorí sa stali obeťami násilia počas demonštrácií;

8.      víta závery prijaté na mimoriadnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci z 20. februára 2014, a najmä rozhodnutie zaviesť cielené sankcie vrátane zmrazenia aktív a zákazu udeľovania víz osobám, ktoré sú zodpovedné za porušovanie ľudských práv, ako aj pozastavenia vývozných licencií na zariadenia, ktoré by mohli byť použité na vnútorné represie; berie na vedomie obrovský vplyv, ktorý mali tieto sankcie na ukrajinskú verejnú mienku a zastáva názor, že tieto opatrenia mohli byť prijaté už skôr;

9.      zastáva názor, že cielené, pružné a individuálne sankcie a reštriktívne opatrenia by sa mali zachovať počas prechodného obdobia ako súčasť politiky EÚ voči Ukrajine a doplniť skutočným úsilím v členských štátoch v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a ukrývaniu majetku;

10.    žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých demonštrantov a politických väzňov, ktorí boli nezákonne zadržiavaní, stiahnutie všetkých obvinení voči nim a ich politickú rehabilitáciu;

11.    dúfa, že ústavná väčšina vytvorená v Najvyššej rade v ostatných dňoch môže poskytnúť základ pre začiatok vnútroštátneho dialógu, na ktorom sa zúčastnia všetky demokratické zložky ukrajinskej spoločnosti s cieľom dosiahnuť skutočné zmierenie medzi stranami, uskutočniť podrobné rozhovory o budúcnosti ukrajinského národa a zachovať jednotu krajiny;

12.    zdôrazňuje, že návrh podpisu dohody o pridružení stále platí a EÚ je pripravená podpísať ju, hneď ako sa vyrieši politická kríza a ak budú splnené kritéria, ktoré stanovila Rada pre zahraničné veci v decembri 2012;

13.    očakáva, že Rada a Komisia splnia sľuby a budú naďalej pomáhať Ukrajine s cieľom prekonať vážnu politickú a hospodársku krízu, konkrétne v súvislosti s možnými náhlymi finančnými potrebami, ktoré môžu vzniknúť okrem iného v dôsledku rozhodnutia Ruskej federácie pozastaviť druhú tranžu určenú na nákup ukrajinských dlhopisov;

14.    očakáva, že Rada a Komisia spolu s MMF, Svetovou bankou, EBOR a EIB čo najskôr predložia núdzové opatrenia, ako aj dlhodobý balík konkrétnej finančnej pomoci, ktorý Ukrajine pomôže vyriešiť jej zhoršujúcu sa hospodársku a sociálnu situáciu a poskytne hospodársku podporu na začatie potrebných hĺbkových a komplexných reforiem ukrajinského hospodárstva;

15.    uznáva, že rozšírená korupcia naďalej brzdí ukrajinský rozvojový potenciál a podrýva sebavedomie občanov v ich vlastné inštitúcie; preto naliehavo vyzýva novú vládu, aby z boja proti korupcii urobila hlavnú prioritu svojho programu; naliehavo žiada EÚ a Ukrajinu, aby prijali bezodkladné opatrenia na zabránenie ďalšiemu úniku kapitálu;

16.    nazdáva sa, že rýchla finalizácia dohody o bezvízovom styku medzi EÚ a Ukrajinou je najlepšou odpoveďou na hlasy členov ukrajinskej občianskej spoločnosti a študentov, ktorí v ostatných dňoch demonštrujú na námestiach krajiny za zblíženie Ukrajiny s EÚ; poukazuje na to, že touto dohodou sa zintenzívnia a uľahčia výmeny a medziľudské kontakty medzi občianskymi spoločnosťami a posilní sa tým vzájomné porozumenie a umožní sa, aby sa ukrajinská verejná mienka zoznámila s európskymi normami a najlepšími postupmi vo všetkých oblastiach; medzitým požaduje okamžité zavedenie dočasných, veľmi jednoduchých a bezplatných postupov udeľovania víz;

17.    zdôrazňuje, že ustanovenia prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode nepredstavujú obchodné výzvy pre Ruskú federáciu a že dohoda o pridružení sa nedotkne historických väzieb, ktoré sú medzi Ukrajinou a jej východným susedom; poukazuje na to, politická stabilita, predvídateľnosť a hospodárska prosperita sú naďalej spoločným cieľom;

18.    zdôrazňuje, že bez konštruktívnej a legitímnej účasti Ruska nie je možné dosiahnuť trvalé politické riešenie, ale odmieta myšlienku nového rozdelenia Európy podľa oblastí vplyvu;

19.    vyzýva Moskvu, aby prijala konštruktívny prístup a prestala uplatňovať odvetné opatrenia a neprimeraný tlak, ktorých zámerom je podlomiť zvrchované právo jej susedov na to, aby si slobodne určili budúcnosť, s cieľom vytvoriť podmienky pre Ukrajinu, aby mohla mať prospech zo svojich bilaterálnych vzťahov s EÚ aj s Ruskom; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby jednohlasne oslovili Rusko a vyslovili podporu európskym ambíciám krajín Východného partnerstva, ktoré sa slobodne rozhodli prehĺbiť svoje vzťahy s EÚ; vyzýva v tejto súvislosti EÚ, aby v prípade sporov s Ruskou federáciou v rámci WTO alebo inej medzinárodnej organizácie konala so zámerom podporiť Ukrajinu alebo akúkoľvek inú krajinu VP;

20.    ďalej vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s ukrajinskými orgánmi s cieľom nájsť spôsob, ako kompenzovať účinky odvetných opatrení Moskvy zameraných na zastavenie podpísania dohody o pridružení;

21.    sa ďalej domnieva, že okrem dohody o pridružení existuje pre Ukrajinu seriózna európska perspektíva, len čo krajina konkrétne prejaví svoju pripravenosť začať reformy a prijať a uznávať hodnoty EÚ v súlade s článkom 49 ZEÚ;

22.    upozorňuje na to, že komunikačná stratégia EÚ v partnerských krajinách stále nie je dostatočne účinná; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie a príslušným segmentom verejnej mienky na Ukrajine vysvetlila potenciálne prínosy a výhody, ktoré plynú z dohody o pridružení;

23.    vyzýva svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.