Διαδικασία : 2013/2595(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0229/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0229/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.29
CRE 12/03/2014 - 8.29
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0236

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 197kWORD 120k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0229/2014
5.3.2014
PE529.616v01-00
 
B7-0229/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP))


Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson, Ivari Padar εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (2013/2595(RSP))  
B7‑0229/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αρκτική, συγκεκριμένα δε το ψήφισμά του, της 20ής Ιανουαρίου 2011, σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά(1) και το ψήφισμα της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, της 28ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την πολιτική για την Αρκτική,

–       έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Ανάπτυξη μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική Περιοχή: συντελεσθείσα πρόοδος από το 2008 και επόμενα βήματα», και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Καταγραφή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική» (SWD(2012)0182) και «Το διάστημα και η Αρκτική» (SWD(2012)0183),

–       έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση με συζήτηση, της 9ης Απριλίου 2013 (O-000042/2013),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των νέων παγκόσμιων προκλήσεων στην περιοχή της Αρκτικής και την οπτική της κοινωνίας των πολιτών, της 17ης Απριλίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Kiruna του Αρκτικού Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2013,

–       έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση ΕΕ-Γροιλανδίας 2007-2013 και τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 για περίοδο 3 ετών,

–       έχοντας υπόψη το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως 2020,

–       έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της προεδρίας του Αρκτικού Συμβουλίου, το πρόγραμμα συνεργασίας για την Αρκτική του Σκανδιναβικού Συμβουλίου Υπουργών και το πρόγραμμα του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς (BEAC),

–       έχοντας υπόψη την δήλωση για την 20ή επέτειο της ευρωαρκτικής συνεργασίας στη Θάλασσα του Μπάρεντς, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Kirkenes, στις 3-4 Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες, νέες και επικαιροποιημένες εθνικές στρατηγικές, καθώς και έγγραφα χάραξης πολιτικής σε θέματα Αρκτικής που έχουν εκδώσει η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Γροιλανδία, η Νορβηγία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, καθώς και η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για τη Βόρεια Διάσταση του Tromsø, τον Φεβρουάριο του 2009 και τον Φεβρουάριο του 2011,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τρίτης συνόδου υπουργών της ανανεωμένης Βόρειας Διάστασης, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες καταληκτικές δηλώσεις της 9ης Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Αρκτικής Περιοχής, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2010 και της 10ης Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Αρκτικής Περιοχής, η οποία έλαβε χώρα στο Akureyri στις 5-7 Σεπτεμβρίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Σκανδιναβικού Συμβουλίου, του 2012,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου(2),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020(3)·,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (4),

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Οκτωβρίου 2013 στην Υπόθεση C-583/11 P και της 25ης Απριλίου 2013 στην Υπόθεση T-526/10, όσον αφορά την προσφυγή περί ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2010, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας(5),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής ομάδας του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 25ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τα μέτρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την απαγόρευση της εισαγωγής και κυκλοφορίας στην αγορά προϊόντων φώκιας, κεφάλαιο 1.3.5 (στο οποίο περιγράφεται η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως της 29ης Ιανουαρίου 2013) και η κοινοποίηση προσφυγής της ΕΕ στο όργανο εκδίκασης ενστάσεων του ΠΟΕ, της 29ης Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση Nordregio του 2009 με τίτλο "Strong, Specific and Promising – Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020" ("Ισχυρό, συγκεκριμένο και πολλά υποσχόμενο – Προς ένα όραμα για τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές το 2020"),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση στην οποία προέβησαν η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος το καλοκαίρι του 2012 συνιστά ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την προφορική ερώτηση με συζήτηση, της 9ης Απριλίου 2013, προκάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ανταποκριθούν με πιο συγκεκριμένο τρόπο στα αιτήματα και στα συμπεράσματα που περιέχονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 2011, με θέμα μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά, και να προτείνουν ένα ξεκάθαρο πολιτικό όραμα, τομεακές προτεραιότητες, τομεακούς στόχους και συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη ευρωαρκτική στρατηγική·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην έχει δημοσιοποιήσει τα συμπεράσματά του σχετικά με την κοινή ανακοίνωση Επιτροπής/ΕΥΕΔ από το καλοκαίρι του 2012·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Αρκτικής Περιοχής, μέσω της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με την Ελβετία και την Νορβηγία, καθώς και στην Μικτή Κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας και στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία είναι αρκτικές χώρες, καθώς και ότι τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία βρίσκονται εν μέρει στον Αρκτικό Κύκλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μοναδικός αυτόχθων λαός της ΕΕ, οι Σάμι, ζει στις αρκτικές περιοχές της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και στη Νορβηγία και τη Ρωσία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία, ένας δραστήριος και αξιόπιστος εταίρος, είναι συνδεδεμένη με την ΕΕ μέσω του ΕΟΧ και της Συμφωνίας του Σένγκεν·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική είναι κατοικημένη περιοχή με κυρίαρχα κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αρκτική περιοχή περιλαμβάνει εκβιομηχανισμένες σύγχρονες κοινωνίες, αγροτικές περιοχές και αυτόχθονες κοινότητες λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή παρέμβαση των περιοχών αυτών στην διαμόρφωση της ευρωαρκτικής πολιτικής είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια εξασφάλισης νομιμοποίησης, αμοιβαίας κατανόησης και τοπικής υποστήριξης για την δράση της ΕΕ στην Αρκτική·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη την μακροχρόνια δέσμευση της ΕΕ στην Αρκτική, μέσω της συμμετοχής της στην πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση με τη Ρωσία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, στη συνεργασία στην περιοχή της Θάλασσας του Μπάρεντς, και ιδιαίτερα στο Ευρω-Αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς, στο πλαίσιο των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία και μέσω της συμμετοχής της τα τελευταία χρόνια ως ενεργού ad hoc παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε στο Kiruna το Αρκτικό Συμβούλιο, στις 15 Μαΐου 2013, να "υποδεχτεί ευνοϊκά" την αίτηση της ΕΕ για αναγνώριση καθεστώτος μόνιμου παρατηρητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ευνοϊκή απόφαση περιλαμβάνει την προϋπόθεση να επιλυθεί το ζήτημα της απαγόρευσης προϊόντων φώκιας που έχει ανακύψει μεταξύ ΕΕ και Καναδά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες επίλυσης αυτού του ζητήματος λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ήδη εργάζεται υπό το προαναφερθέν καθεστώς του μονίμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συνέδριο·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεισφέρουν ήδη σημαντικά στην έρευνα που υλοποιείται στην Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι το νέο πρόγραμμα- πλαίσιο "Ορίζων 2020" και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ενισχύουν μείζονα ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή προς σημαντικό όφελος τόσο των λαών όσο και των οικονομιών των χωρών της Αρκτικής·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ένα πέμπτο περίπου των ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων του πλανήτη βρίσκονται στην περιοχή της Αρκτικής, αν και απαιτούνται ακόμη πιο εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο μεγάλα είναι τα υπάρχοντα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, που ακριβώς βρίσκονται στον Αρκτικό Κύκλο, με ποια τεχνολογικά μέσα είναι δυνατή η ασφαλής εξόρυξή τους, κατά πόσο είναι δυνατή η εκμετάλλευσή τους με απολύτως ικανοποιητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές εγγυήσεις για τους τοπικούς πληθυσμούς και πόσο βιώσιμη, από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, θα ήταν η εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτή την άποψη, είναι ανάγκη να εξεταστεί η παράμετρος της ασφάλειας των πετρελαϊκών ερευνών και της παραγωγής πετρελαίου και να μελετηθεί ο ενδεχόμενος αντίκτυπος μια παρόμοιας εκμετάλλευσης στο ευαίσθητο οικοσύστημα και στην βιοποικιλότητα της Αρκτικής·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το νομικό πλαίσιο για την διαχείριση των περιοχών της Αρκτικής Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Αρκτική που παρατηρείται μεταξύ μη αρκτικών παραγόντων όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες, η εκ μέρους τους χρηματοδότηση της πολικής έρευνας και, κυρίως, η επιβεβαίωση της συμμετοχής της Νότιας Κορέας, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Σιγκαπούρης ως παρατηρητών στο Αρκτικό Συμβούλιο, παραπέμπουν όλα στην διευρυνόμενη γεωπολιτική αξία της Αρκτικής σε παγκόσμια κλίμακα·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και η ανάπτυξη, οι αξιολογήσεις αντικτύπου και η προστασία του οικοσυστήματος πρέπει να πλαισιώνουν τις οικονομικές επενδύσεις και την ανάπτυξη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Αρκτικής·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφιλίωση των διαφαινόμενων οικονομικών ευκαιριών και συμφερόντων με τις κοινωνικοπολιτισμικές, οικολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης παραμένει κορυφαία προτεραιότητα η οποία αντανακλάται επίσης στις εθνικές στρατηγικές των κρατών της Αρκτικής για την περιοχή της Αρκτικής

Η ΕΕ και η Αρκτική

1.      υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 20ής Ιανουαρίου 2011, σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά, και χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 26ης Ιουνίου 2012· επιβεβαιώνει την θέση ότι, καθώς τρία κράτη μέλη της ΕΕ - Δανία, Φινλανδία και Σουηδία - είναι αρκτικές χώρες, ενώ η Νορβηγία και η Ισλανδία είναι μέρη του ΕΟΧ και του χώρου Σένγκεν, η ΕΕ έχει έννομο συμφέρον δυνάμει των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της βάσει του διεθνούς δικαίου, μέσω της δέσμευσής της για το περιβάλλον, το κλίμα και άλλες πολιτικές, καθώς και μέσω της χρηματοδότησης, των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των οικονομικών συμφερόντων της, μεταξύ άλλων στους τομείς της ναυτιλίας και της ανάπτυξης των φυσικών πόρων· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ διαθέτει μεγάλες αρκτικές εκτάσεις στη Φινλανδία και τη Σουηδία, οι οποίες κατοικούνται από τον μοναδικό αυτόχθονα πληθυσμό της ΕΕ, τους Σάμι·

2.      προτείνει να δημιουργηθεί μηχανισμός τακτικών ανταλλαγών και διαβουλεύσεων επί θεμάτων αρκτικού ενδιαφέροντος με περιφερειακούς, τοπικούς και αυτόχθονες παράγοντες του ευρωπαϊκού τμήματος της Αρκτικής προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία κατανόηση·

3.      λαμβάνει υπόψη του τη δήλωση της Kiruna του Αρκτικού Συμβουλίου, του Μαΐου 2013, καθώς και την απόφασή του όσον αφορά το καθεστώς μονίμου παρατηρητή για την ΕΕ και για άλλες κρατικές οντότητες· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση του εκκρεμούς ζητήματος της απαγόρευσης προϊόντων φώκιας στο πλαίσιο των σχέσεων με τον Καναδά και να τηρεί δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σε σχέση με την εν λόγω διαδικασία·

4.      υπενθυμίζει την ιδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της ως ενεργών μελών άλλων φορέων που έχουν σχέση με την Αρκτική, όπως είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ)· τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν εκ νέου οι δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε εκείνους τους τομείς που άπτονται των πολιτικών, περιβαλλοντικών ή οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της επισημαίνει ιδίως την ανάγκη να βρίσκονται τα συμφέροντα της ΕΕ και των ευρωπαϊκών περιοχών και κρατών της Αρκτικής στο επίκεντρο οποιασδήποτε προσπάθειας εφαρμογής, τροποποίησης ή διαμόρφωσης προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την Αρκτική, ούτως ώστε να υπηρετούν την περιοχή της Αρκτικής στο σύνολό της·

5.      θεωρεί ότι το Ευρωαρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς (BΕΑC) αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη συνεργασία μεταξύ της Δανίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας και της Επιτροπής· επισημαίνει το έργο του BΕΑC στους τομείς της υγείας, των κοινωνικών ζητημάτων, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ενέργειας, του πολιτισμού, της νεολαίας, των ΜΜΕ και του τουρισμού· επισημαίνει τον συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας Εργασίας Αυτοχθόνων Λαών (WGIP) στο πλαίσιο του BΕΑC·

6.      υπενθυμίζει τη συμβολή της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη και τη δέσμευση οικονομικών φορέων που είναι καταχωρισμένοι και ασκούν τις δραστηριότητές τους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας στην περιοχή της Αρκτικής·

7.      ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με το πως μπορεί να διαμορφωθεί το πρόγραμμα Galileo ή άλλα προγράμματα όπως αυτό που αφορά την παγκόσμια παρακολούθηση για το περιβάλλον και την ασφάλεια, προγράμματα που έχουν ενδεχομένως αντίκτυπο στην Αρκτική, ούτως ώστε να καταστεί ασφαλέστερη και ταχύτερη η ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Αρκτικής, επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο ιδίως στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα της διόδου Βορρά-Ανατολής προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα πρόβλεψης των μετακινήσεων πάγου και να βελτιωθούν η χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα της Αρκτικής και η κατανόηση των κύριων γεωδυναμικών διαδικασιών στην περιοχή·

8.      επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας κέντρων ικανότητας με αντικείμενο την ασφάλεια, την ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τα συστήματα διάσωσης· προτείνει να συνεισφέρει ενεργά η ΕΕ στη διαμόρφωση αυτών των κέντρων·

9.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της συμφωνίας έρευνας και διάσωσης και της συμφωνίας για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων από τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου· εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα δεσμευτικά κοινά πρότυπα·

10.    επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί δεσμευτική πράξη για την πρόληψη της πετρελαϊκής ρύπανσης·

11.    τονίζει την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή της ΕΕ σε όλες τις σχετικές ομάδες εργασίας του Αρκτικού Συμβουλίου ή σε συναφείς περιφερειακούς ή διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΔΝΟ, καθώς και στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD)·

12.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες στρατηγικές για την περιοχή της Αρκτικής που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από κράτη μέλη της ΕΕ· ευελπιστεί ότι το γεγονός αυτό θα γίνει αιτία για πιο ενεργητική δραστηριοποίηση στην περιοχή της Αρκτικής·

13.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στενότερη συνεργασία με την Ισλανδία στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η ανάπτυξη θαλασσίων μεταφορών και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνοντας πλήρη χρήση των υφισταμένων μηχανισμών και ενθαρρύνοντας την έρευνα και την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και ισλανδικών φορέων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν θα πληγούν στην εν λόγω σημαντική από στρατηγική άποψη περιοχή·

14.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προετοιμασίες με σκοπό τη σύσταση αρκτικού επιχειρηματικού συμβουλίου με συμβουλευτικό ρόλο και επισημαίνει το μεγάλο ποσοστό ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ινστιτούτων που συμβάλλουν και επενδύουν στην περιοχή της Αρκτικής· προτείνει ότι πρέπει να συμμετάσχουν στη πράξη επιχειρηματικοί παράγοντες όχι μόνο από τα τρία αρκτικά κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και από άλλα κράτη (παρατηρητές), δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης που χαρακτηρίζει πολλές επιχειρήσεις σήμερα·

15.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο πρωτοβουλιών "από τη βάση προς την κορυφή" και μπορούν να διασφαλίσουν μιαν ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη συμμετοχή των ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη βιώσιμη και μακροπρόθεσμα ισορροπημένη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στην Αρκτική·

16.    υπογραμμίζει την ανάγκη διαλόγου και σύμπραξης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να δοθεί μορφή σε ουσιαστικές ευρωπαϊκές επενδύσεις για την ανάπτυξη και την συνεργασία, για να αντιμετωπιστούν επιπλέον μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις στην ανάπτυξη της Αρκτικής και, κυρίως, για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής·

17.    αντιλαμβάνεται το χάσμα που υφίσταται σήμερα μεταξύ των σχετικών δυνατοτήτων εξόρυξης και μεταποίησης μεταλλευμάτων και των προβλεπόμενων μελλοντικών αναγκών καθώς θα αναπτύσσεται περαιτέρω η περιοχή· εκτιμά ότι, μέσω της συμμετοχής τους σε κοινά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, οι αρκτικοί φορείς θα μπορέσουν να ανταλλάξουν πληροφορίες και πρακτικές σχετικά με διάφορα θέματα· επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να λάβει υπόψη της την ανάγκη να προσφέρουν οι σχετικές με πρώτες ύλες δραστηριότητες επιτόπια οφέλη και να τυγχάνουν τοπικής αποδοχής·

18.    καλεί την Επιτροπή όπως, έχοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό επιστημονικών, οικονομικών και μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα στο ευρωπαϊκό τμήμα της Αρκτικής, την θάλασσα του Μπάρεντς και πέραν αυτής, αναπτύξει πρακτικές με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΕΕ και την εξασφάλιση σωστής ισορροπίας μεταξύ προστασίας και ανάπτυξης της Αρκτικής όταν διατίθενται κεφάλαια της ΕΕ υπέρ της Αρκτικής·

19.    εκτιμά επίσης ότι είναι ανάγκη να υπάρξει καλύτερη ευθυγράμμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων (όπως το πρόγραμμα Interreg IV, το πρόγραμμα για τη Βόρεια Περιφέρεια, το πρόγραμμα Kolartic, το πρόγραμμα για τη Βαλτική Θάλασσα και η στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη), καθώς και ότι είναι αναγκαία η συμβολή στην χρηματοδότηση των συμπράξεων της Βόρειας Διάστασης, όπως εκείνων για το περιβάλλον και τις μεταφορές και την υλικοτεχνική υποστήριξη, ή των προγραμμάτων του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διοχέτευση της χρηματοδότησης και να καθοριστούν με σαφήνεια οι επενδυτικές προτεραιότητες για την δραστηριοποίηση στην περιοχή της Αρκτικής· προτείνει την δημιουργία πλατφόρμας της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ για να αναλάβει να διασφαλίζει μια συνεκτική διοχέτευση κονδυλίων για την Αρκτική·

20.    επανεπιβεβαιώνει την υποστήριξή του σχετικά και καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης για την Αρκτική ως δικτυωμένο οργανισμό με μόνιμα γραφεία στο Rovaniemi, στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης για την στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης της Αρκτικής, με την μορφή που έτυχε της υποστήριξης της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στην κοινή τους ανακοίνωση του 2012 και υλοποιήθηκε από το Αρκτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λαπωνίας, σε συνεργασία με δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας σε θέματα Αρκτικής, με σκοπό την παροχή επαρκούς πρόσβασης σε πληροφορίες για την Αρκτική, την διεξαγωγή διαλόγων σε όλα τα επίπεδα και την επικοινωνία, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες και οι γνώσεις περί βιωσιμότητας της Αρκτικής·

21.    προσβλέπει από αυτήν την άποψη στα αποτελέσματα της δεκαοκτάμηνης προπαρασκευαστικής δράσης σχετικά με την στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης της Αρκτικής, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν την εφετινή άνοιξη· καλεί την ΕΕ να προσχωρήσει εν συνεχεία χωρίς χρονοτριβή στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης για την Αρκτική·

22.    παροτρύνει την ΕΕ για μία ακόμη φορά να εντείνει τις προσπάθειές της στον χώρο των διμερών διπλωματικών σχέσεων με τα αρκτικά κράτη επιπλέον των δεσμεύσεών της στον τομέα της πολυμερούς συνεργασίας·

23.    εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο διατομεακός χαρακτήρας των θεμάτων που άπτονται της Αρκτικής·

24.    καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει και να παρουσιάσει μια προορατική, συνεκτική και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική στρατηγική για την δραστηριοποίηση της ΕΕ στην Αρκτική, μεριμνώντας ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της ΕΕ και των ευρωπαϊκών αρκτικών χωρών και περιοχών οποτεδήποτε διαμορφώνονται, μεταβάλλονται ή επικαιροποιούνται πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στην Αρκτική·

25.    επισημαίνει την ανάγκη μιας στενής ευθυγράμμισης, και σε σχέση με την χρηματοδότηση, μεταξύ της πολιτικής και των δράσεων της ΕΕ στην Αρκτική και της πολιτικής και των συμπράξεων για τη Βόρεια Διάσταση· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για μια αποτελεσματική και επιτυχή πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση·

26.    υπογραμμίζει επ`αυτού την σημασία που έχουν ορισμένες προτεραιότητες για την Αρκτική, όπως είναι οι καλά λειτουργούσες υποδομές και η υλικοτεχνική υποστήριξη, η ανάπτυξη στην περιοχή της Αρκτικής, η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε τεχνολογίες ψυχρού κλίματος και ο αντίστοιχες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, η ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής επιχειρηματικότητας και ιδίως για ΜΜΕ· καλεί την ΕΕ να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να ενσωματώσει αυτού του είδους τις αρκτικές προτεραιότητες στην στρατηγική της "Ευρώπη 2020" για την ανάπτυξη και σε προγράμματα όπως το "Ορίζων 2020" και "Ένωση καινοτομίας", καθώς και σε λοιπά ερευνητικά προγράμματα της Ένωσης·

27.    επισημαίνει την ουσιώδη σημασία της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, των προγραμμάτων του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης και της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις παραμεθόριες περιοχές, επίσης όσον αφορά την διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία·

28.    καλεί την ΕΕ να επενδύσει περισσότερο σε πρωτοβουλίες συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής, ιδίως σε σχέση με προγράμματα της σύμπραξης της Βόρειας Διάστασης για τις μεταφορές προκειμένου να συνδεθεί η πλούσια σε πόρους περιοχή του Μπάρεντς με τις ευρωπαϊκές αγορές·

29.    ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ενεργειών για τη συνεκτική υλοποίηση τόσο μιας στρατηγικής της ΕΕ για την Αρκτική όσο και των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων που σχετίζονται με την Αρκτική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την περιοχή της Αρκτικής·

30.    επισημαίνει ότι μια στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική προϋποθέτει την κατάλληλη δημοσιονομική στήριξη για να καταστεί επιχειρησιακή· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι για τις δράσεις και τα προγράμματα σχετικά με την Αρκτική συντονίζονται αποτελεσματικά με γραμμές του προϋπολογισμού σαφώς προοριζόμενες για την Αρκτική και με χωριστές θέσεις στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική·

31.    αναμένει ακόμη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή ανακοίνωση Επιτροπής/ΕΥΕΔ από το καλοκαίρι του 2012·

Βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν στην περιοχή της Αρκτικής

32.    υπενθυμίζει το ψήφισμα του 2011 και επισημαίνει τον παγκόσμιο αντίκτυπο των αλλαγών στην περιοχή της Αρκτικής και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν η ΕΕ και άλλες βιομηχανικές δυνάμεις, πέραν των κρατών που βρίσκονται περιμετρικά του Βορείου Πόλου, στη μείωση της ρύπανσης στην Αρκτική που οφείλεται στην αύξηση των δραστηριοτήτων στην περιοχή· επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή στην Αρκτική θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης και αλλού, καθώς και στους ευρωπαϊκούς τομείς δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από το κλίμα, όπως η γεωργία και η αλιεία, η ενέργεια, η εκτροφή ταράνδων, το κυνήγι, ο τουρισμός και οι μεταφορές·

33.    υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αντιλαμβανόμαστε τόσο τους κινδύνους όσο και τις συνολικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων όταν συζητούμε το ενδεχόμενο ερευνών για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Αρκτική· τονίζει ότι η Αρκτική παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν· έχει υπόψη του τις τρέχουσες συζητήσεις μεταξύ χωρών της Αρκτικής σχετικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξορύξεων για την ανεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ορισμένες περιοχές της Αρκτικής·

34.    φρονεί ότι απαιτείται περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Αρκτικής, τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής και τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στα μοναδικά είδη του Αρκτικού Ωκεανού, πριν συνεχισθεί η έρευνα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Αρκτική· ζητεί, πριν προχωρήσουν οι έρευνες και οι εξορύξεις στην Αρκτική, να διεξαχθεί από ιδρύματα, οργανισμούς και υπηρεσίες με σχετική εμπειρογνωμοσύνη μια επανεκτίμηση των συνθηκών υπό τις οποίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι μελλοντικές εξορύξεις·

35.    υπενθυμίζει την διαρροή πετρελαίου της Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού και την ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρόμοια περιβαλλοντική καταστροφή δεν πρόκειται να συμβεί σε ύδατα της ΕΕ·

36.    αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της τήξης των πάγων και οι ηπιότερες θερμοκρασίες δεν ενέχουν μόνο κινδύνους εκτοπισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών, απειλώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον τρόπο ζωής τους, αλλά δημιουργούν επίσης ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αρκτικής·

37.    καλεί την ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει μια μόνιμη αρμονική συνύπαρξη μεταξύ οικονομικών δραστηριοτήτων και βιώσιμης κοινωνικής, οικολογικής και περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία στην Αρκτική και πέρα από αυτήν·

38.    επισημαίνει ότι η διατήρηση ανεπτυγμένων και βιώσιμων κοινοτήτων στην Αρκτική με υψηλή ποιότητα ζωής είναι υψίστης σημασίας και τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προσπάθεια αυτή· ζητεί επ`αυτού να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της στους τομείς της βασισμένης στο οικοσύστημα διαχείρισης, της πολυμερούς συνεργασίας, της βασισμένης στη γνώση διαδικασία λήψης αποφάσεων και της εγγύς επιτόπιας συνεργασίας με τους κατοίκους και τους αυτόχθονες·

39.    αναγνωρίζει την επιθυμία των κατοίκων και των κυβερνήσεων της περιοχής της Αρκτικής με κυριαρχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις να συνεχίσουν να επιδιώκουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προστατεύοντας ταυτόχρονα τις παραδοσιακές πηγές βιοπορισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών και τον πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα των οικοσυστημάτων της Αρκτικής·

40.    αναγνωρίζει ότι τα ύδατα που βρέχουν τον Βόρειο Πόλο είναι διεθνή·

41.    εκφράζει εντούτοις τη λύπη του, έχοντας κατά νου την παρόμοια νομοθεσία στις ΗΠΑ, για τις επιπτώσεις της νομοθεσίας της ΕΕ περί απαγόρευσης των προϊόντων φώκιας εις βάρος τμημάτων του πληθυσμού και ιδίως εις βάρος του παραδοσιακού πολιτισμού και βιοπορισμού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η δραστηριοποίηση της ΕΕ στην Αρκτική· ζητεί από την Επιτροπή συνεπώς να αναζητήσει τρόπους για να προσαρμόσει ή να μεταρρυθμίσει αυτή τη νομοθεσία και να την καταστήσει συμβατή με τις ανάγκες των εταίρων της Ένωσης στην Αρκτική·

42.    αναγνωρίζει την καίρια σημασία των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις στην Αρκτική να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους μηχανισμούς για την εδραίωση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης·

43.    επιβεβαιώνει τις απόψεις του σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών εν γένει, και των Σάμι ως του μοναδικού αυτόχθονος λαού της ΕΕ ειδικότερα, και παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω με ποιούς τρόπους θα εξασφαλιστεί ότι η φωνή τους και η πείρα τους λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών χάραξης πολιτικής της ΕΕ· προτείνει, επ`αυτού, να υποστηριχθεί η σύσταση ανεξάρτητης αντιπροσωπείας αυτοχθόνων στις Βρυξέλλες· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές σχετικά με τη θετική ανάπτυξη των περιβαλλόντων διαβίωσης στην περιοχή προωθούν επίσης δραστηριότητες που λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις δυνατότητες των αυτοχθόνων πληθυσμών να αναπτύξουν τον δικό τους πολιτισμό, τη δική τους γλώσσα και τα δικά τους έθιμα που μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της υπόλοιπης κοινωνίας της περιοχής·

44.    αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ που ενισχύουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην περιοχή είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση των περιβαλλόντων καινοτομίας και τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εντός και εκτός περιοχής και η παροχή ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας, ιδίως σε τομείς στους οποίους η περιοχή έχει αποδεδειγμένα καλές επιδόσεις, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Αρκτικής·

45.    υπογραμμίζει τη μείζονα σημασία της ασφάλειας των νέων παγκόσμιων εμπορικών αξόνων μεταφοράς μέσω της Αρκτικής Θάλασσας, ιδίως για την ΕΕ και τις οικονομίες των κρατών μελών της, τα οποία ελέγχουν το 40 % της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας· επικροτεί το έργο που επιτελείται στον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) με σκοπό την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού κώδικα αρκτικών θαλασσίων μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διατηρήσουν στενές επαφές με τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα έρευνας, καθώς και με τις επιχειρήσεις μεταφορών και ασφάλισης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι νέες τεχνολογίες και εμπειρίες· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υπερασπίζονται ενεργά την ελευθερία των θαλασσών και το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης από τις διεθνείς πλωτές οδούς· ενθαρρύνει τη συνεργασία τόσο στην έρευνα όσο και στις επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη μιας στερεής και ασφαλούς υποδομής για τις αρκτικές θαλάσσιες οδούς·

46.    καλεί τα κράτη μέλη της περιοχής να διασφαλίσουν ότι όλοι οι σημερινοί άξονες μεταφοράς – καθώς και εκείνοι που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον – θα είναι ανοικτοί στη διεθνή ναυσιπλοΐα και τα καλεί να αποφύγουν να θεσπίσουν οποιεσδήποτε μονομερείς αυθαίρετες επιβαρύνσεις, είτε οικονομικές είτε διοικητικές, θα μπορούσαν να εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στην Αρκτική, πέραν των διεθνώς αποφασισμένων μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας ή της προστασίας του περιβάλλοντος·

47.    επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η διαμόρφωση κόμβων υποδομής που θα συνδέσουν την περιοχή της Αρκτικής με την υπόλοιπη Ευρώπη για την επιτυχία των μελλοντικών εξελίξεων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει ιδίως την σημασία των σχετικών συνδέσεων των δικτύων ΔΕΔ-Μ στον απώτατο Βορρά, όπως είναι οι συνδέσεις με τον λιμένα του Νάρβικ και τον διάδρομο του Βοθνιακού κόλπου·

48.    λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες δραστηριότητες εξερεύνησης στην ευρωπαϊκή Αρκτική και στη Θάλασσα του Μπάρεντς και τονίζει τη διμερή συνεργασία ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Ρωσία, η οποία στοχεύει στην εφαρμογή των υψηλότερων διαθέσιμων τεχνικών προτύπων στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας ενώ διεξάγεται έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Θάλασσα του Μπάρεντς· επισημαίνει ιδίως το σημαντικό ζήτημα της διαμφισβητούμενης ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, ιδίως εκείνων που σχεδιάστηκαν για το αρκτικό περιβάλλον, όπως είναι η τεχνολογία εγκαταστάσεων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα·

49.    υπενθυμίζει την θέση της ΕΕ ως του κυρίου προορισμού κατανάλωσης αρκτικού φυσικού αερίου και επισημαίνει ότι η αξιοποίηση φυσικού αερίου προερχόμενου από σίγουρες και ασφαλείς πηγές και παραχθέντος σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια μετάβασης σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στο μέλλον· υποστηρίζει μια σταδιακή προσέγγιση βασισμένη στην αρχή της προφύλαξης όσον αφορά την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων στην Αρκτική και τονίζει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές της Αρκτικής διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και πρέπει, συνεπώς, να εξετάζονται χωριστά·

50.    υπενθυμίζει το δικαίωμα των λαών της Αρκτικής να καθορίσουν οι ίδιοι τον τρόπο βιοπορισμού τους και αναγνωρίζει την επιθυμία τους για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή· ζητεί δε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα προγράμματα της ΕΕ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μιας μακροπρόθεσμης, ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης και να προβεί σε εκείνες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα επιτρέψουν μια πολύ πιο απτή συμβολή στην υλοποίηση αυτής της επιθυμίας·

51.    συντάσσεται με την άποψη ότι, προκειμένου να προσδιορισθούν οι επιμέρους δυνατότητες κάθε τοπικής κοινότητας και να διαμορφωθούν επαρκείς αναπτυξιακές στρατηγικές σε σχέση με τις περιφερειακές διαφορές, απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαδικασία με την παροχή συνδρομής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι η ανάπτυξη συμπράξεων και διαλόγου μεταξύ όλων των σχετικών επιπέδων διοίκησης μπορεί να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές θα μπορέσουν να υλοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο·

52.    λαμβάνει υπόψη του τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης της Γροιλανδίας και ζητεί από την Επιτροπή αφενός να διερευνήσει με ποιους τρόπους θα μπορέσουν τα προγράμματα της ΕΕ να συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της Γροιλανδίας, αφετέρου να μεριμνήσει παράλληλα ώστε οι δεσμοί με τη Δανία αλλά και με την Ευρώπη στο σύνολό της να μπορέσουν να προωθήσουν μια ανάπτυξη μακρόπνοης χρησιμότητας τόσο για τους λαούς της Γροιλανδίας όσο και για τους φορείς της ΕΕ· παροτρύνει τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά το μέλλον της Γροιλανδίας και την ανάπτυξη των πόρων της, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή της Ευρώπης συμβάλλει δεόντως στη βιώσιμη ανάπτυξη της Γροιλανδίας·

53.    εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ περιορισμένη επιτυχία της δήλωσης προθέσεων που υπεγράφη από τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τη Γροιλανδία, σε σχέση με την ταχύτητα της δράσης και της προετοιμασίας για επενδύσεις που επιδεικνύουν κράτη της Ασίας· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίζονται επίσης με τον ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κόσμο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα λαμβάνονται υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΕΕ και η αξιοποίηση της ικανότητάς της να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη·

54.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών της περιοχής της Αρκτικής.

 

(1)

ΕΕ C 136 E, 11.5.2012, σ. 71.

(2)

ΕΕ L 178 της 28.06.13, σ. 66.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0146.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.

(5)

ΕΕ L 216 της 17.8.2010, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου