Förslag till resolution - B7-0231/2014Förslag till resolution
B7-0231/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s strategi för Arktis

  5.3.2014 - (2013/2595(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Charles Tannock, Konrad Szymański, för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0229/2014

  Förfarande : 2013/2595(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0231/2014
  Ingivna texter :
  B7-0231/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  B7‑0231/2014

  Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för Arktis

  (2013/2595(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Arktis, särskilt resolutionen av den 20 januari 2011 om en hållbar EU-politik för de nordligaste regionerna[1], och EES gemensamma parlamentarikerkommittés rapport av den 28 oktober 2013 om politiken för Arktis,

  –       med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 26 juni 2012 från kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Europeiska unionens politik för den arktiska regionen: framsteg sedan 2008 och vägen framåt (JOIN(2012)0019), och av de medföljande arbetsdokumenten om en inventering av verksamheten inom ramen för utformningen av en EU-politik för Arktis (Inventory of activities in the framework of developing a European Union Arctic Policy) (SWD(2012)0182) och om rymden och Arktis (SWD(2012)0183),

  –       med beaktande av de nya och uppdaterade nationella strategierna och policydokumenten om frågor som rör Arktis från Finland, Sverige, Danmark och Grönland, Norge, Ryssland, USA, Kanada och Storbritannien,

  –       med beaktande av uttalandet från den tionde parlamentariska arktiska konferensen den 5–7 september 2012 i Akureyri,

  –       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Det gemensamma meddelandet av den 26 juni 2012 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetsfrågor är ännu ett svar på parlamentets begäran om en enhetlig EU-politik för Arktis.

  B.     Parlamentet har genom sin delegation för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté aktivt deltagit i arbetet i den ständiga kommittén för parlamentariker i den arktiska regionen.

  C.     Danmark, Finland och Sverige är arktiska länder, och både Finland och Sverige ligger delvis innanför polcirkeln. EU:s enda ursprungsbefolkning, samerna, lever i de finska och svenska arktiska regionerna och i Norge och Ryssland.

  D.     Norge är en tillförlitlig partner som är associerad med EU genom EES och Schengenavtalet.

  E.     Det beslut som Arktiska rådet fattade i Kiruna om att ställa sig positivt till EU:s ansökan om observatörsstatus tolkas på olika sätt i fråga om i vilken utsträckning EU beviljas denna status som observatör i Arktiska rådet.

  F.     EU och dess medlemsstater bidrar i hög grad till forskningen i Arktis, och EU-program stöder viktiga forskningsprojekt i regionen, vilket är till fördel inte minst för befolkningen och ekonomin i de arktiska länderna.

  G.     Det växande intresset för den arktiska regionen bland aktörer från länder utanför Arktis, till exempel Kina, Japan, Indien och andra asiatiska länder, deras anslag till finansiering av polarforskning och inte minst godkännandet av Sydkorea, Kina, Japan, Indien och Singapore som observatörer i Arktiska rådet visar att Arktis geopolitiska betydelse blir allt större på global nivå.

  1.      Europaparlamentet påminner om att man den 20 januari 2011 antog en resolution om en hållbar EU-politik för de nordligaste regionerna, och välkomnar det gemensamma meddelandet av den 26 juni 2012 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Parlamentet bekräftar åter sin hållning att eftersom tre av EU:s medlemsstater – Danmark, Finland och Sverige – är arktiska länder, och eftersom Norge och Island ingår i EES och Schengenområdet, så har EU ett rättmätigt intresse i kraft av sina rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt, sitt engagemang för miljö- och klimatpolitik och annan politik och sin finansiering, forskningsverksamhet och ekonomiska intressen, inklusive på områdena sjöfart och förvaltning av naturresurser. Parlamentet påminner dessutom om att EU har stora arktiska landområden i Finland och Sverige som bebos av EU:s enda ursprungsbefolkning, samerna.

  2.      Europaparlamentet tar del av Arktiska rådets Kirunadeklaration från maj 2013 och av dess beslut om observatörsstatus för EU och andra länder, och uppmanar med kraft kommissionen att följa upp kvarstående frågor med Kanada och vederbörligen informera parlamentet om denna process.

  3.      Europaparlamentet stöder kommissionens arbete för att uppnå observatörsstatus i Arktiska rådet. Parlamentet påminner om den status som EU och dess medlemsstater har, inte som observatörer men som aktiva medlemmar i andra organisationer av betydelse för Arktis, såsom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), och framhåller att man åter behöver fokusera EU-institutionernas arbete på dessa områden som är betydelsefulla för EU:s och medlemsstaternas politiska och ekonomiska intressen när man använder, ändrar eller utformar de EU-program och den EU-politik som eventuellt eller faktiskt påverkar, och därmed också är till fördel för Arktis.

  4.      Europaparlamentet betonar hur viktiga medlemsstaternas polar- och forskningsstationer i Arktis är, och påminner om de bidrag som EU ger till forskning och utveckling och engagemanget från ekonomiska aktörer som är registrerade och verksamma i enlighet med EU-lagstiftningen i den arktiska regionen.

  5.      Europaparlamentet förespråkar med eftertryck forskningsfrihet i Arktis, och uppmuntrar till ett brett samarbete mellan de stater som är verksamma inom tvärvetenskaplig forskning om Arktis och inom upprättandet av ny forskningsinfrastruktur.

  6.      Med tanke på den enorma mängd vetenskaplig, ekonomisk och civil verksamhet som bedrivs i synnerhet i den europeiska delen av Arktis och Barentsregionen och utanför dessa områden uppmanar Europaparlamentet kommissionen att utarbeta metoder så att befintliga EU-resurser utnyttjas bättre och en lämplig balans skapas mellan skydd och utveckling av den arktiska regionen när man kanaliserar EU-medel till Arktis.

  7.      Europaparlamentet välkomnar Arktiska rådets medlemsstaters genomförande av sjöräddningsavtalet (Search and Rescue) och avtalet om upprensning efter oljeutsläpp (Oil Spill Response Agreement) och efterlyser ett mer aktivt engagemang från europeiska institut och företag i genomförandeprocessen.

  8.      Europaparlamentet välkomnar de nya strategier för Arktis som nyligen offentliggjordes av de EU-medlemsstater som är medlemmar i Arktiska rådet, nämligen Finland, Danmark och Sverige, och av observatörsländer som exempelvis Tyskland och Storbritannien, och uttrycker en förhoppning om att dessa uppdaterade strategier kommer att leda till en mer realistisk förståelse men också till ett konkret engagemang i Arktis, och på så sätt understryka att man måste beakta gemensamma EU-strategier och EU-program som påverkar Arktis.

  9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett närmare samarbete med Island på områden av gemensamt intresse såsom utveckling av sjöfarten och förnybar energi, till fullo utnyttja befintliga instrument och främja samarbete mellan europeiska och isländska aktörer inom forskning och mellan företag, i synnerhet mot bakgrund av det växande antalet kinesiska aktörer, i syfte att säkerställa att europeiska intressen inte kommer till korta i denna strategiskt viktiga region.

  10.    Europaparlamentet föreslår dessutom att befintliga program och bidrag till finansiering av den nordliga dimensionen samordnas bättre, så att resurser kan kanaliseras på ett effektivt sätt och investeringsprioriteringar för engagemang i den arktiska regionen klart kan definieras. Parlamentet begär att man ska inrätta en gemensam plattform för kommissionen och Europeiska utrikestjänsten som ska ansvara för att kanaliseringen av resurser till Arktis är samstämd.

  11.    Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för inrättandet av ett europeiskt centrum för information om Arktis, ett Arktisbaserat nätverk som ska informera och koppla samman aktörer i Arktis och EU-baserade aktörer, och framhåller i detta sammanhang att detta projekt absolut måste innehålla ett särskilt gränssnitt för EU:s institutionella aktörer. Parlamentet vill framhålla den roll som spelas av EU:s forum för Arktis i Bryssel, en unik plattform för främjande av förståelse inom ett brett spektrum av relevanta aktörer i såväl Arktis som EU, som fungerar som en länk mellan beslutsfattande, vetenskap och näringsliv.

  12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att, på grundval av ovannämnda fakta och förändringar, utforma och lägga fram en framsynt och enhetlig socioekonomisk strategi för EU:s engagemang i Arktis, och säkerställa att EU:s och medlemsstaternas intressen beaktas när politik som har ett inflytande på Arktis utformas, ändras och uppdateras.

  13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att utforma en handlingsplan för att definiera konkreta åtgärder för ett enhetligt genomförande av en sådan strategi, såväl som Arktis-relaterade strategier och program, i syfte att säkerställa ett samordnat förhållningssätt i frågor som rör den arktiska regionen.

  14.    Europaparlamentet framhåller att förändringar i den arktiska regionen får en global effekt, och att man måste minska de föroreningar i Arktis som orsakas av den allt större verksamheten i regionen. Parlamentet påpekar att klimatförändringarna i Arktis allvarligt kommer att påverka kustområdena i Europa och på andra ställen samt sektorer i Europa som är beroende av klimatet, bland annat jordbruk och fiske, energi, rennäring, jakt, turism och transport.

  15.    Europaparlamentet konstaterar att konsekvenserna av issmältning och högre temperaturer kan tvinga ursprungsbefolkningarna att flytta och hotar därmed deras ursprungliga sätt att leva, men skapar också möjligheter till ekonomisk utveckling i den arktiska regionen. Parlamentet förstår att de invånare och regeringar i den arktiska regionen som har suveräna rättigheter och ansvar vill se en hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som ursprungsbefolkningarnas traditionella försörjningskällor och de arktiska ekosystemens väldigt känsliga karaktär skyddas.

  16.    Europaparlamentet bekräftar sina formuleringar om ursprungsbefolkningars rättigheter i allmänhet och om samernas rättigheter i synnerhet, eftersom de är EU:s enda ursprungsbefolkning, och uppmanar med kraft kommissionen att gå vidare med att utreda möjliga sätt att se till att deras röster blir hörda och deras erfarenheter tas i beaktande vid utformningen av EU:s politik. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att man ska stödja inrättandet av en representation för självständiga ursprungsbefolkningar i Bryssel.

  17.    Europaparlamentet understryker vikten av att de nya internationella handelsvägarna över havet i Arktis är trygga och säkra, särskilt för EU:s och medlemsstaternas ekonomier, med tanke på att dessa länder kontrollerar 40 procent av den internationella kommersiella sjöfarten. Parlamentet välkomnar det arbete som bedrivs inom Internationella sjöfartsorganisationen för att slutföra en bindande sjöfartskod för Arktis. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att upprätthålla nära kontakter med europeiska forskningsinstitut, transportföretag och försäkringsbolag för att garantera att ny teknik och erfarenheter tas i beaktande. Parlamentet betonar att EU och dess medlemsstater aktivt bör upprätthålla principen om det fria havet och rätten till fri passage genom internationella vatten. Parlamentet uppmuntrar till samarbete inom såväl forskning som investeringar i syfte att utveckla en robust och säker infrastruktur för fartygsrutterna i Arktis.

  18.    Europaparlamentet uppmanar länderna i regionen att se till att alla nuvarande och eventuella framtida transportvägar är öppna för internationell sjöfart samt att avstå från att införa några ensidiga godtyckliga bördor, varken ekonomiska eller administrativa, som kan hindra sjöfarten i Arktis, med undantag för internationellt överenskomna åtgärder som syftar till att öka säkerheten eller miljöskyddet.

  19.    Europaparlamentet påminner om den arktiska befolkningens rätt att bestämma över sin egen försörjning och förstår dess önskan om en hållbar utveckling för regionen, och uppmanar kommissionen att redogöra för vilka EU-program som kan användas för att stödja en långsiktig, balanserad och hållbar utveckling och att utarbeta åtgärder för att på ett mer konkret sätt bidra till att uppfylla denna önskan.

  20.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till regeringar och parlament i länderna i den arktiska regionen.