Návrh usnesení - B7-0264/2014Návrh usnesení
B7-0264/2014

NÁVRH USNESENÍ o invazi Ruska na Ukrajinu

11. 3. 2014 - ((2014/2627(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Philippe Juvin za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0263/2014

Postup : 2014/2627(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0264/2014

B7‑0264/2014

Usnesení Evropského parlamentu o invazi Ruska na Ukrajinu

((2014/2627(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, se zvláštním odkazem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci na Ukrajině[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu[2],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 6. února 2014 o summitu EU a Ruska[3],

–       s ohledem na závěry mimořádného zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se Ukrajiny ze dne 3. března 2014,

–       s ohledem na prohlášení Severoatlantické rady ze dne 4. března 2014,

–       s ohledem na prohlášení hlav států a předsedů vlád týkající se Ukrajiny v návaznosti na mimořádné zasedání Evropské rady k situaci na Ukrajině dne 6. března 2014,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že ozbrojené síly Ruské federace narušují svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny;

B.     vzhledem k tomu, že nelegitimní krymské orgány dne 6. března 2014 rozhodly o začlenění Krymu do Ruské federace a na 16. března 2014 vyhlásily referendum o nezávislosti Krymu, čímž porušily ukrajinskou ústavu, podle níž lze pořádat referenda pouze k otázkám místního významu;

C.     vzhledem k tomu, že Rusko je spolu se Spojeným královstvím a Spojenými státy stranou Budapešťského memoranda o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu z roku 1994, v němž se zaručilo respektovat územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny;

D.     vzhledem k tomu, že dne 1. března 2014 vydala Rada federace Ruska povolení k použití ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny;

E.     vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN uspořádala k situaci na Ukrajině dvě zasedání během tří dnů; vzhledem k tomu, že zástupce generálního tajemníka OSN Jan Eliasson byl dne 2. března 2014 vyslán do Kyjeva, aby generálního tajemníka informoval o tom, jaké další kroky ke zklidnění situace by mohla OSN učinit;

1.      co nejdůrazněji odsuzuje invazi na Ukrajinu a nevyprovokované narušení ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti ze strany Ruské federace; žádá okamžité stažení ruských ozbrojených sil do míst, kde jsou trvale rozmístěny; připomíná, že tyto akce jsou jednoznačně v rozporu s Chartou OSN, Helsinským závěrečným aktem OBSE, Budapešťským memorandem o bezpečnostních zárukách z roku 1994, dvoustrannou dohodou o přátelství, spolupráci a partnerství z roku 1997, dohodou o statusu a podmínkách přítomnosti ruské černomořské flotily na území Ukrajiny z roku 1997 a mezinárodními závazky Ruska; považuje kroky Ruska za ohrožení bezpečnosti EU;

2.      plně podporuje územní celistvost, jednotu a svrchovanost Ukrajiny; oceňuje zodpovědnost, s níž se ukrajinský parlament zhostil své úlohy, když beze zbytku splnil své ústavní funkce a vyplnil politické a institucionální vakuum vzniklé poté, co odstoupila vláda a byl sesazen prezident, když opustil funkci a později i zemi; oceňuje kyjevskou vládu za odpovědné, uměřené a zdrženlivé řešení této vážné krize, v níž jde o územní celistvost a svrchovanost země; vyzývá mezinárodní společenství, aby hovořilo jedním silným hlasem, stálo pevně při Ukrajině a podporovalo ji;

3.      považuje rozhodnutí nelegitimních krymských orgánů o uspořádání referenda o budoucím statusu tohoto území za porušení ukrajinské ústavy, a tedy za protiprávní; ostře odsuzuje rozhodnutí Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym o začlenění Krymu do Ruské federace;

4.      vyzývá k mírovému řešení stávající krize a k důslednému dodržování zásad a závazků vyplývajících z mezinárodního práva; zastává názor, že situaci na Ukrajině je nutné zmírnit a dále zklidňovat, aby nevyústila v ozbrojený konflikt; zdůrazňuje, že prvořadý význam mají mezinárodní pozorovatelé a prostředníci; vyzývá orgány EU a členské státy, aby byly připraveny využít veškeré možné diplomatické a politické prostředky a aby neúnavně spolupracovaly se všemi příslušnými mezinárodními organizacemi, jako jsou OSN, OBSE a Rada Evropy, na zajištění mírového řešení, které musí být založeno na svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny; zdůrazňuje, že násilí jako například to, jemuž museli čelit zvláštní zástupce OSN Robert Serry a pozorovatelé OBSE na Krymu ze strany proruských skupin, nenapomáhá dosažení mírového řešení konfliktu; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby navázaly s novou vládou Ukrajiny dialog o otázkách, na nichž je Rusko zainteresováno, a o politických a hospodářských vztazích;

5.      vítá, že se ukrajinská vláda zavázala k ambicióznímu reformnímu programu politických, hospodářských a sociálních změn; proto vítá rozhodnutí Komise poskytnout Ukrajině krátkodobou a střednědobou pomoc ve výši 11 miliard EUR, která by přispěla ke stabilizaci hospodářské a finanční situace Ukrajiny, vyzývá k mezinárodnímu úsilí pod evropským vedením o dlouhodobou stabilizaci situace na Ukrajině, řešení její zhoršující se hospodářské a sociální situace, zajištění makroekonomické stability a zahájení nezbytných hlubokých a komplexních reforem hospodářství; rozhodně podporuje mechanismus koordinace mezinárodních dárců, který by měla iniciovat a koordinovat Komise a do nějž by se měly zapojit členské státy EU, MMF, Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a EIB, jakož i další země s cílem shromáždit mezinárodní finanční prostředky; vyzývá Komisi a členské státy, spolu s Radou Evropy a Benátskou komisí, aby vedle finanční pomoci poskytly také technickou pomoc, pokud jde o ústavní reformu, posílení právního státu a boj proti korupci na Ukrajině;

6.      vybízí ukrajinské orgány, aby zajistily konání svobodných a spravedlivých voleb v plném souladu s mezinárodními normami, pokročily s ústavní a soudní reformou, přijaly rozhodná opatření za účelem vymýcení korupce a vyšetřily všechny případy násilí spáchaného během tříměsíčních protestů na Euromajdanu; opakuje, že je důležité provádět inkluzivní politiku zahrnující všechny ukrajinské regiony a menšiny a zajišťující plnou ochranu práv osob, které k národnostním menšinám patří, v souladu s mezinárodními normami; vyzývá ukrajinské orgány, aby přijaly nové právní předpisy v souladu s povinnostmi Ukrajiny plynoucími z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, které zajistí dodržování práv občanů země i práva na užívání ruštiny a dalších menšinových jazyků;

7.      vítá rozhodnutí Evropské rady podepsat politické kapitoly dohody o přidružení ještě před prezidentskými volbami na Ukrajině; vítá závazek Evropské rady k jednostrannému přijetí opatření ze strany EU, jež Ukrajině umožní požívat ve velkém rozsahu výhod nabízených v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jako je např. uplatnění ustanovení souvisejících s dovozem zboží prostřednictvím snížení cel a otevření celních kvót; opakuje, že by měly být co nejdříve podepsány dosud neuzavřené části dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu; trvá na tom, že je zapotřebí, aby byly Rusku vyslány jasné signály v tom smyslu, že tato dohoda neobsahuje nic, co by mělo ohrozit či poškodit budoucí dvoustranné vztahy politické a hospodářské spolupráce mezi Ukrajinou a Ruskem; vítá skutečnost, že Rada nedávno uznala, že dohoda o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, nepředstavuje konečný cíl spolupráce mezi EU a Ukrajinou; zdůrazňuje dále, že článek 49 SEU odkazuje na všechny evropské státy včetně Ukrajiny, která má evropskou perspektivu a může požádat o členství v Evropské unii, pokud se bude řídit zásadami demokracie, dodržovat základní svobody, lidská práva a práva menšin a zajistí právní stát;

8.      vítá rozhodnutí Evropské rady ze dne 6. března 2014 o první vlně cílených opatření, jako je pozastavení dvoustranných rozhovorů o vízových otázkách a nové dohodě, stejně jako rozhodnutí členských států a orgánů EU pozastavit své přípravy na summit zemí G8 v Soči; upozorňuje, že pokud se konflikt dostatečně neuklidní, měla by se EU připravit na přijetí nových opatření a sankcí, jako je zahájení postupů pro odstranění Ruska ze skupiny G8, Rady Evropy a OBSE, pozastavení ruské žádosti o přistoupení k OECD, zákaz cestování a zmrazení majetku vedoucích ruských politických představitelů zapojených do rozhodovacího procesu a výkonu rozhodnutí o narušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny a uplatnění právních předpisů proti praní peněz vůči těmto osobám, opatření proti ruským společnostem a jejich dceřiným firmám s cílem přimět je k plnému dodržování právních předpisů o vnitřním trhu a právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, zejména v odvětví energetiky, a zákaz obchodu se zbraněmi a technologiemi „dvojího užití“;

9.      vítá rozhodnutí Rady přijmout sankce zaměřené na zmrazení a zpětné získání zpronevěřených ukrajinských finančních prostředků namířené proti 18 jednotlivcům;

10.    zdůrazňuje, že je důležité zajistit Ukrajině bezpečné, diverzifikované a cenově dostupné dodávky energie; podtrhuje v této souvislosti strategickou úlohu Energetického společenství, jemuž Ukrajina v roce 2014 předsedá, a vybudování odolnosti této země vůči energetickým hrozbám ze strany Ruska; připomíná, že je zapotřebí zvýšit skladovací kapacity EU a zajistit zpětný tok zemního plynu z členských státu EU na Ukrajinu; vítá návrh Komise modernizovat ukrajinskou soustavu pro tranzit zemního plynu a pomoci této zemi při splácení dluhů Gazpromu;

11.    vyzývá Radu, aby okamžitě zmocnila Komisi k urychlení vízových rozhovorů s Ukrajinou s cílem pokročit ve věci zavedení bezvízového režimu po vzoru Moldavska; mezitím vyzývá k okamžitému zavedení dočasných, velmi jednoduchých a finančně nenáročných postupů udělování víz na úrovni EU a členských států;

12.    zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU aktivně zapojila do úsilí o získání „srdcí a myslí“ obyvatel Ukrajiny, a v tuto kritickou chvíli zejména obyvatel Krymu, s cílem oponovat lživé propagandistické rétorice Ruska; důrazně odmítá tvrzení Ruska o diskriminaci rusky mluvících občanů Ukrajiny a hanlivé označení pokojných demonstrantů za fašisty;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, úřadujícímu prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.