Postup : 2014/2627(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0266/2014

Předložené texty :

B7-0266/2014

Rozpravy :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Hlasování :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0248

NÁVRH USNESENÍ
PDF 121kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0263/2014
11. 3. 2014
PE529.668v01-00
 
B7-0266/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o invazi Ruska na Ukrajinu  (2014/2627(RSP))


Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o invazi Ruska na Ukrajinu  (2014/2627(RSP))  
B7‑0266/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině a zejména s ohledem na usnesení ze dne 27. února 2014(1),

–       s ohledem na závěry týkající se Ukrajiny přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 3. března 2014,

–       s ohledem na prohlášení hlav států a předsedů vlád ohledně Ukrajiny na zasedání Evropské rady dne 6. března 2014,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 27. února 2014 byla v ukrajinském parlamentu vyhlášena nová vládní koalice; vzhledem k tomu, že nový předseda vlády se ujal úřadu za podpory 371 hlasů ukrajinského parlamentu, což je mnohem více než celkový počet poslanců stran, z nichž se vládní koalice skládá;

B.     vzhledem k tomu, že dne 1. března udělila Rada federace Ruska prezidentovi Putinovi na jeho žádost mandát k použití ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny, a to pod falešnou záminkou, že situace na Ukrajině představuje hrozbu pro životy ruských občanů a zaměstnanců krymského kontingentu ruských ozbrojených sil;

C.     vzhledem k tomu, že v poslední době nebyly na Krymu hlášeny žádné případy, při nichž by došlo k útokům na Rusy nebo etnické Rusy nebo k jejich zastrašování;

D.     vzhledem k tomu, že od 28. února jsou hlavní infrastruktury a veřejné budovy v důležitých městech v Autonomní republice Krym zablokovány a obsazeny vojáky bez insignií, včetně příslušníků ruské černomořské flotily sídlící na Ukrajině a dalších jednotek ozbrojených sil Ruské federace; vzhledem k tomu, že od začátku krize bylo na Ukrajině údajně rozmístěno nejméně 6000 dalších ruských vojáků;

E.     vzhledem k tomu, že dne 5. března hlasoval parlament Autonomní republiky Krym pro připojení Krymu k Ruské federaci a konání referenda na Krymu o této otázce dne 16. března;

F.     vzhledem k tomu, že i v dalších městech na východě a jihu Ukrajiny se konaly protesty a demonstrace na podporu Ruska; vzhledem k tomu, že se místním orgánům podařilo udržet situaci pod kontrolou;

H.     vzhledem k tomu, že ruský státní podnik Gazprom Ukrajině pohrozil, že pokud neuhradí své nedoplatky, budou jí přerušeny dodávky plynu;

I.      vzhledem k tomu, že je nezbytné přijímat rozhodná diplomatická opatření na všech úrovních s cílem snížit napětí a předejít tomu, aby se krize nevymkla kontrole; vzhledem k tomu, že EU musí účinně reagovat, aby Ukrajině umožnila plně uplatňovat svou svrchovanost bez vnějšího tlaku;

1.      rozhodně odsuzuje invazi Ukrajiny ruskými vojáky a vyzývá Moskvu, aby v souladu s předchozími dvoustrannými dohodami okamžitě stáhla své vojáky do vojenských základen na Krymu, a respektovala tak svrchovanost a územní celistvost sousední země;

2.      připomíná Rusku jeho právní závazky jakožto signatáře memoranda z Budapešti z roku 1994, v němž se strany dohodly, že nebudou ohrožovat ani násilně porušovat územní celistvost nebo politickou nezávislost Ukrajiny; v této souvislosti lituje rozhodnutí Ruské federace nezúčastnit se schůzky o bezpečnosti Ukrajiny svolané signatáři memoranda a plánované na 5. března v Paříži;

3.      vyzývá Rusko, aby svým ozbrojeným mužům a vojákům v uniformách bez insignií na Krymu přikázalo, aby přestali obsazovat ukrajinská vojenská zařízení a ukončili blokádu ukrajinských lodí; zdůrazňuje, že veškeré změny ve statusu Krymu musí být provedeny v plném souladu s postupy stanovenými v ukrajinské ústavě a v souladu s mezinárodním právem;

4.      naléhavě vyzývá Rusko a Ukrajinu, aby zahájily přímá jednání s cílem zmírnit napětí a předejít dalšímu vyostření konfrontace na Krymu; v této souvislosti vyzývá k vyslání plnohodnotné pozorovatelské mise OBSE do Autonomní republiky Krym;

5.      lituje hrozeb neidentifikovaných ozbrojenců namířených proti zvláštnímu vyslanci OSN Robertovi Serrymu, který byl donucen opustit Krym, a vyzývá k tomu, aby byl na Krym zajištěn přístup odborníkům OBSE, v němž jim dosud brání místní milice;

6.      lituje skutečnosti, že na rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 3. března přerušit dvoustranná jednání s Ruskou federací o vízových otázkách a jednání o nové dohodě i přípravu summitu G8 nenavázala přísnější a účinnější politická, obchodní a hospodářská opatření;

7.      v této souvislosti připomíná, že vývoz zbraní a vojenské technologie může ohrozit stabilitu a mír v celém regionu; hluboce lituje skutečnosti, že členské státy EU vyvážely ve velkém rozsahu zbraně a vojenskou technologii do Ruska, včetně významných strategických konvenčních kapacit; lituje skutečnosti, že mezi lety 2007 a 2011 byly z EU do Ruska vyvezeny zbraně a technologie v hodnotě více než 900 milionů EUR; je přesvědčen, že tento vývoz porušuje přinejmenším kritérium jedna (dodržování mezinárodních závazků), dvě (lidská práva a dodržování humanitárního práva), tři (existence napětí), pět (národní bezpečnost členských států EU a ohrožování regionálního míru, bezpečnosti a stability) a šest (dodržování mezinárodního práva) společného postoje EU 2008/944/SZBP o vývozu zbraní; vyzývá Francii, Německo a Itálii jakožto největší vývozce zbraní do Ruska, aby od základu přezkoumaly své vývozní politiky zaměřené na Rusko a začaly zodpovědně dodržovat režim EU kontroly zbraní; lituje rozhodnutí francouzské vlády vyvézt do Ruska nejméně dvě nejmodernější válečné lodi Mistral; připomíná, že válečná loď Mistral představuje účinnou ofenzivní kapacitu, která nese 16 bojových vrtulníků, 4 vyloďovací čluny, 13 těžkých bojových tanků a přibližně 450 vojáků; naléhavě vyzývá francouzskou vládu, aby tento vývoz zastavila a nedodala první válečnou loď třídy Mistral, jejíž předání je plánováno na 1. listopad 2014; dále hluboce lituje skutečnosti, že německá vláda povolila společnosti Rheinmetall vývoz špičkového střediska pro bojový výcvik, které Rusku umožní vycvičit přibližně 30 000 ozbrojených pěchotních jednotek ročně; naléhavě vyzývá německou vládu, aby okamžitě zastavila spolupráci mezi společností Rheinmetall a ruskými ozbrojenými silami;

8.      zdůrazňuje, že rozhodnutí Ruska vojensky zasáhnout na Krymu porušuje základní zásady Rady Evropy i Helsinského závěrečného aktu; v této souvislosti vyzývá členské státy EU, aby okamžitě aktivovaly všechny postupy pro přerušení členství Ruské federace v Radě Evropy; dále vyzývá k přerušení členství Ruska ve skupině G8;

9.      zdůrazňuje, že slabá reakce EU na ruskou invazi Ukrajiny je způsobena mimo jiné silnou závislostí Unie na dodávkách energie z Ruské federace; v této souvislosti se domnívá, že je klíčové snížit ve střednědobém horizontu závislost EU na Moskvě i na ostatních autoritářských režimech a zvážit možnost úplného bojkotu, a zároveň vytvořit konkrétní alternativy pro ty členské státy, jež v současné době nemají jiné zdroje energie než z Ruska; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby usilovala o plné provádění třetího energetického balíčku a podporovala projekty v jižním koridoru, které povedou k účinné diverzifikaci dodávek energie, a naléhavě vyzývá členské státy, aby své státní podniky nezapojovaly do projektů s ruskými společnostmi, jež by zvyšovaly evropskou zranitelnost; dále vyzývá Evropskou radu, aby přijala závazné vnitrostátní cíle pro obnovitelnou energii a energetickou účinnost pro rok 2030, jež sníží evropskou závislost na dodávkách fosilních paliv, v souladu s hodnocením dopadu Komise připojeným k jejímu sdělení o klimatickém a energetickém balíčku pro rok 2030, jenž je na pořadu jednání zasedání Evropské rady, které proběhne ve dne 20.–21. března;

10.    vyzývá Komisi, aby naléhavě přijala nezbytná opatření, jež Ukrajině umožní řešit energetickou krizi v případě, že by Rusko přerušilo dodávky plynu do Kyjeva;

11.    dále lituje, že Evropská rada nepřijala žádná vízová omezení pro ruské úředníky, kteří jsou považováni za hrozbu pro ukrajinskou svrchovanost, na rozdíl od vlády USA, jež tak učinila; vyzývá k přijetí takovýchto opatření i ke zmrazení majetku, který v EU drží osoby, na něž se vztahují sankce, a k důkladnějšímu vyšetřování ruského majetku v EU v souvislosti s praním peněz;

12.    vítá rozhodnutí Rady ze dne 3. března o zmrazení a zajištění majetku osob, jež byly shledány odpovědnými za zneužití veřejných prostředků na Ukrajině, a očekává plnou spolupráci finančních institucí všech členských států;

13.    vítá komplexní soubor opatření na pomoc Ukrajině, který navrhla Komise, a vyzývá k jeho urychlenému provádění; upozorňuje však na dramatickou sociální situaci v zemi a vyzývá k přijetí doprovodných opatření, jež by tuto situaci zmírnila;

14.    opakuje svou výzvu, aby byla ustavena a co nejrychleji začala plně fungovat nezávislá komise, která by v úzké spolupráci s mezinárodním poradním výborem Rady Evropy vyšetřila případy porušování lidských práv, k nimž došlo od vypuknutí demonstrací;

15.    odsuzuje veškeré případy zastrašování, pronásledování a ohrožování poslanců a aktivistů stran, jež nepodporují novou vládu, a vyzývá k jejich okamžitému zastavení; naléhavě vyzývá k tomu, aby policejní síly v Kyjevě začaly urychleně opět plnit své povinnosti v oblasti vymáhání práva, a vyzývá všechny účastníky Euromajdanu, aby nijak nebránili prosazování veřejného pořádku;

16.    vítá rozhodnutí úřadujícího prezidenta nepodepsat zákon, jehož cílem bylo zrušit jazykový zákon ze dne 3. července 2012, a vyzývá ukrajinský parlament, aby postupně reformoval stávající právní předpisy a uvedl je do souladu se závazky Ukrajiny vyplývajícími z Evropské charty regionálních a menšinových jazyků;

17.    zdůrazňuje, že návrh na podepsání dohody o přidružení stále platí a že EU je připravena ji podepsat, jakmile bude stávající politická krize vyřešena, pokud budou splněna kritéria stanovená Radou pro zahraniční věci v prosinci 2012 a pokud to ukrajinská ústava umožní; v tomto ohledu bere na vědomí rozhodnutí Rady přijmout jednostranná opatření, která by Ukrajině umožnila využívat významných výhod, které nabízí prohloubená a komplexní zóna volného obchodu;

18.    očekává, že Rada a Komise společně s MMF, Světovou bankou, EBRD a EIB co nejrychleji připraví dlouhodobý soubor konkrétních finančních podpůrných opatření, která by Ukrajině pomohla vyřešit zhoršující se hospodářskou a sociální situaci a poskytla by jí ekonomickou podporu k zahájení nezbytných důkladných a komplexních reforem ukrajinského hospodářství;

19.    opakuje své stanovisko, že nejlepší odpovědí na požadavky ukrajinské občanské společnosti a studentů, kteří v minulých dnech demonstrovali na náměstích na podporu sbližování Ukrajiny s EU, je rychlé dokončení dohody o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou; upozorňuje, že tato dohoda posílí a usnadní výměny a kontakty mezi lidmi z řad občanské společnosti, což posílí vzájemné porozumění a poskytne ukrajinskému veřejnému mínění příležitost seznámit se s evropskými standardy a osvědčenými postupy ve všech oblastech; mezitím vyzývá k okamžitému zavedení dočasných, velmi jednoduchých a nenákladných postupů udělování víz;

20.    dále vyzývá Komisi, aby spolupracovala s ukrajinskými orgány ve snaze nalézt možnosti, jak kompenzovat důsledky odvetných opatření přijatých Moskvou s cílem zamezit podpisu dohody o přidružení;

21.    dále je přesvědčen, že nastal čas nabídnout Ukrajině skutečnou evropskou perspektivu, jakmile tato země poskytne konkrétní důkaz, že je připravena provádět reformy a přijmout a sdílet hodnoty EU;

22.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy, OBSE a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0170.

Právní upozornění - Ochrana soukromí