Menetlus : 2014/2627(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0266/2014

Esitatud tekstid :

B7-0266/2014

Arutelud :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Hääletused :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0248

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 60k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0263/2014
11.3.2014
PE529.668v01-00
 
B7-0266/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Venemaa sissetung Ukrainasse  (2014/2627(RSP))


Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Venemaa sissetungi kohta Ukrainasse  (2014/2627(RSP))  
B7‑0266/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni(1),

–       võttes arvesse 3. märtsil 2014. aastal toimunud välisasjade nõukogu erakorralise kohtumise järeldusi Ukraina kohta,

–       võttes arvesse liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide 6. märtsil 2014. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel Ukraina kohta tehtud avaldust,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et 27. veebruaril 2014. aastal anti teada uue valitsuskoalitsiooni moodustamisest Ukraina parlamendis (Ülemraadas); arvestades, et uus peaminister astus ametisse 371 Ukraina parlamendi liikme poolthäälega, mis ületab tunduvalt valitsuskoalitsiooni moodustavate erakondade liikmete koguarvu;

B.     arvestades, et 1. märtsil andis Venemaa Föderatsiooni nõukogu president Putinile õiguse kasutada Ukraina territooriumil presidendi enda nõudmisel Venemaa relvajõudusid ning ettekäändeks toodi Venemaa kodanikke ja Venemaa relvajõudude Krimmi kontingendi töötajaid ohustav olukord Ukrainas;

C.     arvestades, et viimasel ajal ei ole teada antud ühestki Venemaa kodanike või vene päritolu isikute ründamisest või hirmutamisest Krimmis;

D.     arvestades, et alates 28. veebruarist on ilma tunnusteta sõjaväelased, kelle hulka kuuluvad ka Ukrainasse saadetud Venemaa Musta mere laevastiku liikmed ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude muud üksused, blokeerinud ja hõivanud Krimmi Autonoomse Vabariigi suuremate linnade peamised infrastruktuurid ja üldkasutatavad hooned; arvestades, et pärast kriisi algust on Ukrainasse teadaolevalt saadetud vähemalt 6000 Vene sõdurit;

E.     arvestades, et 5. märtsil hääletas Krimmi Autonoomse Vabariigi parlament selle poolt, et Krimm ühineks Venemaa Föderatsiooniga ning Krimmis toimuks 16. märtsil sellekohane rahvahääletus;

F.     arvestades, et teistes Ida- ja Lõuna-Ukraina linnades toimusid Venemaad toetavad protesti- ja meeleavaldused; arvestades, et kohalikel ametivõimudel õnnestus olukorda kontrolli all hoida;

H.     arvestades, et Venemaa riigiettevõte Gazprom on ähvardanud lõpetada gaasitarne Ukrainasse, kui viimane ei maksa ära võlgasid;

I.      arvestades, et vaja on tugevat rahvusvahelist diplomaatiat kõikidel tasanditel, et olukorda rahustada ja hoida ära kriisi väljumine kontrolli alt; arvestades, et EL peab võtma tõhusaid meetmeid, et võimaldada Ukrainal kasutada ja nautida täielikult oma suveräänsust ilma välise surveta;

1.      mõistab karmilt hukka Venemaa sõjaväe sissetungi Ukrainasse ning kutsub Moskvat üles saatma oma sõdurid viivitamata tagasi Krimmi sõjaväebaasidesse, järgides varasemaid kahepoolseid lepinguid ning austades niiviisi oma naabri suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust;

2.      tuletab Venemaale meelde tema õiguslikke kohustusi 1994. aasta Budapesti memorandumi allakirjutajana ning seda, et osapooled leppisid kokku, et hoiduvad jõukasutamisest või sellega ähvardamisest Ukraina territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et Venemaa Föderatsioon otsustas mitte osaleda Ukraina julgeolekut käsitleval kohtumisel, mille korraldasid memorandumile alla kirjutanud riigid ning mis toimus 5. märtsil Pariisis;

3.      kutsub Venemaad üles andma käsku Krimmis viibivatele maskides meestele ja ilma tunnusteta mundris sõduritele lõpetada Ukraina sõjaväerajatiste piiramine ja Ukraina laevade blokaad; rõhutab, et Krimmi staatuse muutmine peab toimuma täielikus kooskõlas Ukraina põhiseadusega ettenähtud menetlustega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele;

4.      nõuab tungivalt, et Venemaa ja Ukraina alustaksid otseseid läbirääkimisi, eesmärgiga leevendada pingeid ning hoida ära konflikti veelgi suuremaks paisumise Krimmis; nõuab sellega seoses OSCE täieõigusliku vaatlusmissiooni saatmist Krimmi Autonoomsesse Vabariiki;

5.      mõistab hukka asjaolu, et tundmatud relvadega mehed ähvardasid ÜRO erisaadikut Robert Serryt, kes pidi seetõttu Krimmist lahkuma, ning nõuab, et OSCE ekspertidel lubatakse poolsaarele siseneda, kuna siiani on neid takistanud kohalikud relvajõud;

6.      väljendab kahetsust asjaolu üle, et 3. märtsil kohtunud välisasjade nõukogu otsustele peatada kahepoolsed viisakõnelused Venemaa Föderatsiooniga ning läbirääkimised uue lepingu üle ning valmistumise G8 tippkohtumiseks ei järgnenud karmimaid ja tõhusamaid poliitilisi, kaubandusalaseid ja majandusalaseid meetmeid;

7.      tuletab sellega seoses meelde, et relva- ja sõjatehnoloogia eksport võib ohustada kogu piirkonna stabiilsust ja rahu; mõistab teravalt hukka asjaolu, et ELi liikmesriigid on Venemaale ulatuslikult eksportinud relvasid ja sõjatehnoloogiat, sealhulgas kesksed strateegilised tavapärased sõjalised vahendid; väljendab kahetsust asjaolu üle, et ajavahemikus 2007–2011 eksporditi EList Venemaale üle 900 miljoni euro väärtuses relvasid ja tehnoloogiat; on veendunud, et kõnealuse ekspordiga rikutakse vähemalt sõjavarustuse eksporti käsitleva ELi ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP esimest kriteeriumit (austada liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi), teist kriteeriumit (inimõiguste ning humanitaarõiguse austamine), kolmandat kriteeriumit (pingete olemasolu), viiendat kriteeriumit (ELi liikmesriikide rahvuslik julgeolek ning piirkondliku rahu, julgeoleku ja stabiilsuse ohustamine) ning kuuendat kriteeriumit (rahvusvahelise õiguse austamine); kutsub üles Prantsusmaad, Saksamaad ja Itaaliat, kes on suurimad relvaeksportijad Venemaale, vaatama põhjalikult läbi oma ekspordipoliitika Venemaa suhtes ning võtma vastutust ja järgima ELi relvakontrolli süsteemi; peab kahetsusväärseks Prantsuse valitsuse otsust eksportida Venemaale vähemalt kaks tipptasemel Mistral-klassi sõjalaeva; tuletab meelde, et Mistral-klassi sõjalaeval on tõhus ründevõime, kuna sellele mahub 16 helikopterit, 4 dessantpaati, 13 rasketanki ja ligikaudu 450 sõdurit; nõuab tungivalt, et Prantsuse valitsus peataks kõnealuse ekspordi ning ei annaks 1. novembril 2014. aastal, nagu esialgu planeeritud, üle esimest Mistral-klassi sõjalaeva; peab samuti kahetsusväärseks asjaolu, et Saksa valitsus andis loa Rheinmetalli tipptasemel lahingukoolituskeskuse ekspordiks, võimaldades Venemaal õpetada välja ligikaudu 30 000 jalaväe- ja tankiväeüksust aastas; nõuab tungivalt, et Saksa valitsus lõpetaks viivitamata koostöö Rheinmetalli ja Venemaa relvajõudude vahel;

8.      rõhutab, et Venemaa rikub oma otsusega Krimmis sõjaliselt sekkuda Euroopa Nõukogu aluspõhimõtteid ning Helsingi lõppakti; kutsub sellega seoses ELi liikmesriike üles aktiveerima viivitamata kõik menetlused, et peatada Venemaa Föderatsiooni liikmesus Euroopa Nõukogus; nõuab veel Venemaa osalemise ajutist keelamist G8 tippkohtumistel;

9.      juhib tähelepanu asjaolule, et EL ei ole Venemaa sissetungi suhtes Ukrainasse võtnud karme meetmeid ka sel põhjusel, et ta sõltub olulisel määral Venemaa Föderatsiooni energiavarustusest; on sellega seoses arvamusel, et erakordselt oluline on vähendada keskpikas perspektiivis ELi sõltuvust Moskvast ja muudest autoritaarsetest režiimidest ning arvestada täieliku boikoti võimalusega, leides samas konkreetsed alternatiivid nende liikmesriikide aitamiseks, kelle ainsaks energiaallikaks on Venemaa; kutsub seega komisjoni üles töötama kolmanda energiapaketi täieliku rakendamise nimel ning toetama Lõunakoridori projekte, millega mitmekesistatakse tõhusalt energiavarustust, ning nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nende riigiettevõtted ei osaleks Venemaa ettevõtetega projektides, mis suurendavad Euroopa haavatavust; kutsub samuti Euroopa Ülemkogu üles võtma vastu taastuvaid energiaallikaid ja energiatõhusust puudutavad siduvad riiklikud eesmärgid 2030. aastaks, mis vähendavad Euroopa sõltuvust fossiilkütuste impordist vastavalt komisjoni mõjuhinnangule, mis on lisatud 2030. aastaks ette nähtud kliima- ja energiapaketti käsitlevale komisjoni teatisele, mida plaanitakse arutada Euroopa Ülemkogu 20.–21. märtsil toimuval kohtumisel;

10.    kutsub komisjoni üles võtma viivitamata vastu vajalikud meetmed, et võimaldada Ukrainal tulla toime energiakriisiga juhul, kui Venemaa katkestab gaasitarne Kiievisse;

11.    avaldab veel kahetsust asjaolu üle, et vastupidiselt USA valitsusele ei otsustanud Euroopa Ülemkogu kehtestada viisapiirangud nendele Venemaa ametnikele, kelles nähakse ohtu Ukraina suveräänsusele; nõuab selliste meetmete vastuvõtmist ning nende isikute ELis asuvate varade külmutamist, kellele on määratud sanktsioonid, ning rahapesujuurdluste tõhustamist venelaste ELis asuvate varade suhtes;

12.    kiidab heaks 3. märtsil kohtunud nõukogu otsuse külmutada ja tagastada Ukraina vahendite kuritarvitamise eest vastutavate isikute varad ning loodab, et kõikide liikmesriikide finantsasutused teevad täielikku koostööd;

13.    tunnustab komisjoni esitatud ulatuslikku Ukraina abipaketti ning nõuab selle kiiret rakendamist; juhib sellegipoolest tähelepanu riigi tõsisele sotsiaalsele olukorrale ning nõuab lisameetmete kehtestamist praeguse olukorra leevendamiseks;

14.    kordab uuesti, et nõuab sõltumatu komisjoni moodustamist ning selle kiiret ja täielikku tegutsemist, et uurida meeleavalduste algusest alates toime pandud inimõiguste rikkumisi, tehes tihedat koostööd Euroopa Nõukogu rahvusvahelise nõuandekomisjoniga ning selle järelevalve all;

15.    mõistab hukka ja nõuab, et viivitamata lõpetataks kõik hirmutamised, kiusamised ja ähvardamised, mis on suunatud nende osapoolte liikmete ja aktivistide vastu, kes ei toeta uut valitsust; nõuab tungivalt, et kõik õiguskorra tagamisega seotud kohustused Kiievis antaks kiiresti tagasi politseijõududele ning palub, et kõik Euromaidani liikumises osalejad väldiksid sekkumist avaliku korra tagamisse;

16.    tunnustab presidendi kohusetäitja otsust mitte kirjutada alla seaduseelnõule, mille eesmärk on tühistada 3. juuli 2012. aasta keelepoliitikaseadus, ning kutsub Ülemraadat üles reformima lõpuks kehtivaid seaduseid ning viima need vastavusse Ukraina kohustustega Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta alusel;

17.    juhib tähelepanu asjaolule, et ettepanek assotsieerimislepingu allkirjastamiseks kehtib endiselt ja EL on valmis sellele alla kirjutama kohe, kui praegune poliitiline kriis on lahendatud ja kui 2012. aasta detsembris kohtunud välisasjade nõukogu seatud tingimused on täidetud ning Ukraina põhiseadus seda võimaldab; võtab sellega seoses teadmiseks nõukogu otsuse võtta vastu ühepoolsed meetmed, mis võimaldaksid Ukrainal saada märkimisväärset kasu põhjalikust ja laiaulatuslikust vabakaubanduspiirkonnast;

18.    kutsub eelkõige nõukogu ja komisjoni üles suurendama pingutusi Rahvusvahelise Valuutafondi, Maailmapanga, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ning Euroopa Investeerimispanga kaasamiseks, et võtta võimalikult kiiresti vastu konkreetsete rahalise toetuse meetmete pikaajaline pakett, millega aidata Ukrainal võidelda majandusliku ja sotsiaalse olukorra halvenemise vastu ja anda majanduslikku abi, et alustada Ukraina majanduse jaoks vajalikke põhjalikke ja ulatuslikke reforme;

19.    on seisukohal, et ELi ja Ukraina vahelise viisavabaduslepingu kiire lõpuleviimine on parim viis reageerida nendele Ukraina kodanikuühiskonna liikmete ja üliõpilaste üleskutsetele, kes viimastel päevadel on Ukraina Euroopa-suunalise valiku toetuseks riigi väljakutel meelt avaldanud; juhib tähelepanu sellele, et kõnealune leping kiirendab ja hõlbustab kodanikuühiskondade vahelisi vahetusi ja inimestevahelisi kontakte, suurendades nii vastastikust mõistmist ja andes Ukraina avalikkusele võimaluse tutvuda Euroopa standardite ja heade tavadega kõigis valdkondades; nõuab, et kuni lepingu sõlmimiseni kehtestataks viivitamata ajutised, väga lihtsad ja odavad viisamenetlused;

20.    kutsub peale selle komisjoni üles tegema koos Ukraina ametivõimudega koostööd, et leida võimalused, kuidas neutraliseerida Moskva assotsieerimislepingu allkirjastamise vastaste meetmete mõju;

21.    on peale selle seisukohal, et on aeg pakkuda Ukrainale tõelist Euroopa perspektiivi kohe, kui riik on reaalselt näidanud, et ta on valmis reforme läbi viima ning võtma omaks ELi väärtused ja neid jagama;

22.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule, OSCE-le ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0170.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika