Menettely : 2014/2627(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0266/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0266/2014

Keskustelut :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Äänestykset :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0248

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 126kWORD 60k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0263/2014
11.3.2014
PE529.668v01-00
 
B7-0266/2014

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (2014/2627(RSP))


Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan  (2014/2627(RSP))  
B7‑0266/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja etenkin 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman(1),

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3. maaliskuuta 2014 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon valtion- tai hallitusten päämiesten 6. maaliskuuta 2014 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Ukrainasta antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että uuden hallituksen kokoonpanosta ilmoitettiin 27. helmikuuta 2014 Ukrainan parlamentissa (Verkhovna Rada); ottaa huomioon, että uusi pääministeri astui virkaan 371 Ukrainan parlamentin jäsenen tuella, mikä on huomattavasti enemmän kuin hallituspuolueita edustavien parlamentin jäsenten kokonaismäärä;

B.     ottaa huomioon, että 1. maaliskuuta Venäjän federaation liittoneuvosto antoi presidentti Putinille tämän pyynnöstä luvan käyttää Venäjän armeijan joukkoja Ukrainan alueella ja että tekosyynä käytettiin sitä, että Ukrainan tilanne vaaransi Venäjän kansalaisten ja Venäjän armeijan Krimin niemimaalle sijoitetun henkilöstön hengen;

C.     ottaa huomioon, että Krimillä ei viime aikoina ole tullut tietoon minkäänlaisia Venäjän kansalaisiin tai venäläistä alkuperää oleviin henkilöihin kohdistuneita hyökkäyksiä tai uhkailuja;

D.     ottaa huomioon, että 28. helmikuuta alkaen tunnuksettomat sotajoukot ovat piirittäneet ja ottaneet haltuunsa Krimin autonomisen tasavallan suurimpien kaupunkien tärkeimpiä infrastruktuureja ja julkisia rakennuksia ja että näihin joukkoihin kuuluu sotilaita Ukrainaan sijoitetusta Venäjän Mustanmeren-laivastosta ja muista Venäjän armeijan yksiköistä; ottaa huomioon, että kriisin alettua Ukrainaan on siirretty tietojen mukaan uusia venäläisiä joukkoja ainakin 6 000 sotilaan verran;

E.     ottaa huomioon, että 5. maaliskuuta Krimin autonomisen tasavallan parlamentti äänesti Krimin Venäjän federaatioon liittymisen puolesta sekä päätti järjestää aiheesta Krimillä kansanäänestyksen 16. maaliskuuta;

F.     ottaa huomioon, että muissa Itä- ja Etelä-Ukrainan kaupungeissa järjestettiin protesteja ja mielenosoituksia Venäjän kannattamiseksi; ottaa huomioon, että paikallisviranomaiset onnistuivat pitämään tilanteen hallinnassa;

H.     ottaa huomioon, että venäläinen valtionyritys Gazprom on uhannut katkaista kaasutoimitukset Ukrainaan, jos maa ei maksa velkojaan;

I.      ottaa huomioon, että tarvitaan vahvaa kansainvälistä diplomatiaa kaikilla tasoilla, jotta tilanne voidaan rauhoittaa ja estää kriisin kärjistyminen hallitsemattomaksi; katsoo, että EU:n on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta Ukraina voi harjoittaa itsemääräämisoikeuttaan täysimääräisesti ja nauttia siitä ilman ulkoista painostusta;

1.      tuomitsee jyrkästi venäläisjoukkojen hyökkäyksen Ukrainaan ja vaatii Moskovaa vetämään välittömästi joukkonsa Krimin sotilastukikohtiinsa aiempien kahdenvälisten sopimusten mukaisesti ja kunnioittamaan näin naapurinsa itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

2.      muistuttaa Venäjää sen oikeudellisista velvoitteista vuoden 1994 Budapestin muistion allekirjoittajana ja toteaa, että kyseisessä muistiossa osapuolet sopivat pidättyvänsä voimankäytöstä tai sillä uhkaamisesta Ukrainan alueellista koskemattomuutta tai poliittista itsenäisyyttä vastaan; pitää näin ollen valitettavana Venäjän päätöstä olla osallistumatta muistion allekirjoittajamaiden kokoon kutsumaan Ukrainan turvallisuutta käsitelleeseen kokoukseen, joka pidettiin 5. maaliskuuta Pariisissa;

3.      kehottaa Venäjää määräämään Krimillä olevien naamioituneet miehensä ja tunnuksettomissa univormuissa liikkuvat sotilaansa lopettamaan Ukrainan sotilaskohteiden piirityksen ja ukrainalaisten laivojen saarron; painottaa, että mahdolliset Krimin asemaa koskevat muutokset on tehtävä noudattaen täysin Ukrainan perustuslaissa säädettyjä menettelyjä ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

4.      vaatii Venäjää ja Ukrainaa aloittamaan suorat neuvottelut jännityksen lieventämiseksi ja Krimin selkkauksen mahdollisen edelleen kärjistymisen estämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä lähettämään täysivaltaisen Etyjin tarkkailijaryhmän Krimin autonomiseen maakuntaan;

5.      pitää valitettavana tunnistamattomien aseistettujen miesten YK:n erityislähettilääseen Robert Serryyn kohdistamaa uhkailua, minkä vuoksi tämän oli lähdettävä Krimiltä, ja kehottaa sallimaan Etyjin asiantuntijoiden pääsyn Krimin niemimaalle, jonka paikalliset aseelliset joukot ovat tähän asti estäneet;

6.      pitää valitettavana, että ulkoasiainneuvoston 3. maaliskuuta tekemät päätökset keskeyttää kahdenväliset neuvottelut Venäjän kanssa viisumiasioista sekä neuvottelut uudesta sopimuksesta ja G8-huippukokouksesta eivät saaneet jatkoa tiukemmista ja tehokkaammista poliittisista toimista ja taloudellisista ja kauppatoimenpiteistä;

7.      muistuttaa tässä yhteydessä, että aseiden ja sotilasteknologian vienti voi vaarantaa koko alueen rauhan ja vakauden; paheksuu syvästi, että EU:n jäsenvaltiot ovat vieneet Venäjälle laajamittaisesti aseita ja sotilasteknologiaa, myös keskeisiä strategisia tavanomaisia sotilasvalmiuksia; pitää valitettavana, että vuosina 2007–2011 aseita ja teknologiaa vietiin EU:sta Venäjälle yli 900 miljoonan euron arvosta; on vakuuttunut, että tämä vienti rikkoo ainakin asevientiä koskevan neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP perustetta 1 (kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen), perustetta 2 (ihmisoikeudet ja humanitaarisen oikeuden noudattaminen), perustetta 3 (vallitsevat jännitteet), perustetta 5 (jäsenvaltioiden kansallinen turvallisuus, alueellinen rauha, turvallisuus ja vakaus) ja perustetta 6 (kansainvälisen oikeuden noudattaminen); kehottaa Ranskaa, Saksaa ja Italiaa, jotka ovat suurimpia aseviejiä Venäjälle, tarkistamaan perusteellisesti vientipolitiikkaansa Venäjän suhteen ja kantamaan vastuunsa ja noudattamaan EU:n asevalvontajärjestelmää; pitää valitettavana Ranskan hallituksen päätöstä viedä ainakin kaksi huipputekniikalla varustettua Mistral‑sota‑alusta Venäjälle; muistuttaa, että Mistral-sota-alus tarjoaa tehokkaat hyökkäysvalmiudet, sillä se voi kuljettaa 16 taisteluhelikopteria, 4 maihinnousualusta, 13 raskasta taisteluvaunua ja noin 450 sotilasta; kehottaa Ranskan hallitusta keskeyttämään tämän viennin ja olemaan toimittamatta ensimmäistä Mistral-luokan sota-alusta 1. marraskuuta 2014, kuten suunnitteilla oli tähän asti; pitää myös erittäin valitettavana, että Saksan hallitus salli Rheinmetall-yrityksen huipputekniikkaa sisältävän taistelukoulutuskeskuksen viennin, mikä antaa Venäjälle mahdollisuuden kouluttaa noin 30 000 jalkaväki- ja panssarijoukkoyksikköä vuodessa; vaatii Saksan hallitusta lopettamaan välittömästi Rheinmetallin ja Venäjän armeijan välisen yhteistyön;

8.      tähdentää, että Venäjän päätös sotilaallisesta väliintulosta Krimillä rikkoo Euroopan neuvoston perusperiaatteita ja Helsingin päätösasiakirjaa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tästä johtuen käynnistämään välittömästi kaikki menettelyt Venäjän erottamiseksi väliaikaisesti Euroopan neuvostosta; kehottaa myös erottamaan Venäjän väliaikaisesti G8-ryhmästä;

9.      huomauttaa, että EU:n ponneton reaktio Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan johtuu myös sen vahvasta riippuvuudesta Venäjän energiatoimituksista; katsoo, että tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää keskipitkällä aikavälillä vähentää EU:n riippuvuutta Venäjästä ja muista autoritaarisista hallinnoista ja ottaa huomioon täyden boikotin mahdollisuus ja etsiä konkreettisia vaihtoehtoja niiden jäsenvaltioiden auttamiseksi, joilla ei tällä hetkellä ole muita energian toimittajia kuin Venäjä; kehottaa komissiota tähän liittyen toimimaan kolmannen energiapaketin panemiseksi täytäntöön kokonaisuudessaan ja tukemaan eteläisen kaasukäytävän hankkeita, jotka aidosti monipuolistavat energiatoimituksia, sekä pyytää jäsenvaltioilta, että niiden julkiset yritykset eivät sitoutuisi venäläisten yritysten kanssa hankkeisiin, jotka lisäävät Euroopan haavoittuvuutta; kehottaa myös Eurooppa-neuvostoa hyväksymään uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevia sitovia kansallisia tavoitteita vuodeksi 2030, jotta voidaan vähentää EU:n riippuvuutta fossiilisen energian tuonnista, komission tiedonantoon vuoden 2030 ilmasto- ja energiapaketista sisältyvän vaikutustenarvioinnin mukaisesti ja toteaa, että kyseinen paketti on 20.–21. maaliskuuta pidettävän Eurooppa‑neuvoston kokouksen asialistalla;

10.    kehottaa komissiota hyväksymään kiireellisesti tarvittavia toimia, jotta Ukraina voi torjua energiakriisin, jos Venäjä katkaisee kaasutoimitukset sille;

11.    pitää lisäksi valitettavana, että Eurooppa-neuvosto ei päättänyt viisumirajoituksista niille venäläisille virkamiehille, joiden katsottiin uhkaavan Ukrainan itsemääräämisoikeutta, toisin kuin Yhdysvallat; kehottaa ryhtymään näihin toimenpiteisiin sekä jäädyttämään seuraamusten kohteena olevien henkilöiden EU:ssa olevat varat ja tehostamaan rahanpesututkimuksia EU:hun talletettujen venäläisten varojen suhteen;

12.    pitää myönteisenä neuvoston 3. maaliskuuta tekemää päätöstä jäädyttää ja ottaa haltuun Ukrainan valtion varojen väärinkäyttöön syyllistyneiden henkilöiden omaisuus ja toivoo, että kaikkien jäsenvaltioiden finanssilaitokset tekevät asiassa kattavaa yhteistyötä;

13.    pitää myönteisenä komission ehdottamaa laaja-alaista Ukrainan avustuspakettia ja kehottaa panemaan sen täytäntöön nopeasti; huomauttaa kuitenkin, että maan sosiaalinen tilanne on vakava, ja kehottaa ottamaan käyttöön lisätoimenpiteitä nykytilanteen helpottamiseksi;

14.    toistaa kehotuksensa perustaa nopeasti toimintansa aloittava riippumaton komitea tutkimaan mielenosoitusten alkamisen jälkeen tehtyjä ihmisoikeusrikkomuksia tiiviissä yhteistyössä Euroopan neuvoston kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa ja sen alaisuudessa;

15.    tuomitsee ja vaatii lopettamaan välittömästi kaiken pelottelun, häirinnän ja uhkailun, joka kohdistuu sellaisten puolueiden jäseniin ja aktivisteihin, jotka eivät kannata uutta hallitusta; vaatii palauttamaan Kiovassa nopeasti kaikki lainvalvontatehtävät takaisin poliisivoimille ja kehottaa kaikkia EuroMajdan-liikkeen toimijoita välttämään puuttumista yleisen järjestyksen valvontaan;

16.    pitää tervetulleena virkaatekevän presidentin päätöstä olla allekirjoittamatta lakialoitetta, jonka tarkoituksena oli kumota 3. heinäkuuta 2012 annettu kielipolitiikkalaki, ja kehottaa Ukrainan parlamenttia uudistamaan myöhemmin nykyistä lainsäädäntöä ja mukauttamaan sen Euroopan alueellisten ja vähemmistökielten peruskirjan mukaisiin Ukrainan velvoitteisiin;

17.    huomauttaa, että ehdotus assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseksi on yhä voimassa ja että EU on valmis allekirjoittamaan sen heti, kun nykyinen poliittinen kriisi on ratkaistu ja edellyttäen että ulkoasiainneuvoston joulukuussa 2012 asettamat kriteerit täyttyvät ja Ukrainan perustuslaki sen mahdollistaa; panee tähän liittyen merkille neuvoston päätöksen hyväksyä yksipuolisia toimenpiteitä, jotka antavat Ukrainalle mahdollisuuden saada huomattavia pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen tarjoamia etuja;

18.    odottaa, että neuvosto ja komissio laativat yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailmanpankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Euroopan investointipankin kanssa mahdollisimman nopeasti konkreettista rahoitustukea sisältävän pitkäaikaisen paketin, jotta Ukraina voisi puuttua yhä pahenevaan sosiaaliseen ja taloustilanteeseensa, ja kehottaa niitä antamaan taloudellista tukea, jotta voidaan käynnistää Ukrainan talouden tarvitsemat perinpohjaiset ja kattavat uudistukset;

19.    toteaa jälleen, että EU:n ja Ukrainan viisumivapaata matkustamista koskevan sopimuksen pikainen loppuun saattaminen on paras tapa vastata vetoomuksiin, joita Ukrainan kansalaisyhteiskunta ja opiskelijat ovat esittäneet viime päivien aikana osoittaessaan aukioilla mieltään maan EU:ta koskevien pyrkimysten tueksi; toteaa, että tällä sopimuksella lisätään ja helpotetaan kansalaisyhteiskuntien välistä vaihtoa ja ihmisten välisiä yhteyksiä ja siten lisätään keskinäistä ymmärrystä sekä tarjotaan mahdollisuus siihen, että tavallinen kansa Ukrainassa tutustuu eurooppalaisiin normeihin ja parhaisiin käytäntöihin kaikilla osa-alueilla; kehottaa sillä välin ottamaan välittömästi käyttöön väliaikaisia, hyvin yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia viisumimenettelyjä;

20.    kehottaa lisäksi komissiota tekemään yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa, jotta voidaan löytää keinoja niiden vastatoimien tasapainottamiseksi, joita Venäjä otti käyttöönsä pysäyttääkseen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen;

21.    katsoo myös, että on tullut aika tarjota Ukrainalle todellinen EU-jäsenyysnäkymä heti kun maa osoittaa konkreettisesti halukkuutensa sitoutua uudistuksiin sekä hyväksyä ja ottaa omakseen EU:n arvot;

22.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle, Etyjille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0170.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö