Procedura : 2014/2627(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0266/2014

Teksty złożone :

B7-0266/2014

Debaty :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Głosowanie :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0248

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 76k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0263/2014
11.3.2014
PE529.668v01-00
 
B7-0266/2014

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę  (2014/2627(RSP))


Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę  (2014/2627(RSP))  
B7‑0266/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r.(1),

–       uwzględniając konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Ukrainy, które odbyło się w dniu 3 marca 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie szefów państw i rządów w sprawie Ukrainy na posiedzeniu Rady Europejskiej 6 marca 2014 r.,

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że 27 lutego 2014 r. ogłoszono w Radzie Najwyższej powstanie nowej koalicji rządowej; mając na uwadze, że nowy premier objął urząd przy poparciu 371 posłów w parlamencie ukraińskim, czyli o wiele większej liczby niż całkowita liczba posłów z partii tworzących koalicję rządową,

B.     mając na uwadze, że 1 marca rosyjska Rada Federacji udzieliła prezydentowi Putinowi – na jego wniosek – zgody na wykorzystanie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy pod fałszywym pretekstem, że sytuacja na Ukrainie stanowi zagrożenie dla życia obywateli rosyjskich i personelu kontyngentu rosyjskich sił zbrojnych stacjonującego na Krymie;

C.     mając na uwadze, że w ostatnim czasie nie zgłoszono na Krymie żadnych przypadków ataków na obywateli rosyjskich lub etnicznych Rosjan ani przypadków ich zastraszania;

D.     mając na uwadze, że od 28 lutego oddziały wojskowe bez insygniów, w tym stacjonujący na Ukrainie żołnierze rosyjskiej Floty Czarnomorskiej oraz inne jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, blokują i zajmują główne elementy infrastruktury i budynki publiczne w głównych miastach Autonomicznej Republiki Krymu; mając na uwadze, że według doniesień od początku kryzysu na Ukrainę wysłano co najmniej 6 000 dodatkowych żołnierzy rosyjskich;

E.     mając na uwadze, że 5 marca parlament Autonomicznej Republiki Krymu głosował za przyłączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej i zorganizowaniem referendum na Krymie w tej sprawie w dniu 16 marca;

F.     mając na uwadze, że w innych miastach na wschodzie i południu Ukrainy miały miejsce protesty i demonstracje poparcia dla Rosji; mając na uwadze, że lokalnym władzom udało się utrzymać kontrolę nad sytuacją;

H.     mając na uwadze, że rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe Gazprom zagroziło odcięciem dostaw gazu na Ukrainę, jeżeli kraj ten nie ureguluje zaległych płatności;

I.      mając na uwadze, że niezbędne są zdecydowane międzynarodowe działania dyplomatyczne, aby załagodzić sytuację i zapobiec wymknięciu się kryzysu spod kontroli; mając na uwadze, że UE musi skutecznie zareagować, aby umożliwić Ukrainie w pełni suwerenne działania wolne od nacisków z zewnątrz;

1.      zdecydowanie potępia inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę i wzywa Moskwę do natychmiastowego wycofania swoich żołnierzy do baz wojskowych na Krymie, zgodnie z wcześniejszymi umowami dwustronnymi, szanując tym samym suwerenność i integralność terytorialną swojego sąsiada;

2.      przypomina Rosji o jej zobowiązaniach prawnych wynikających z podpisania memorandum budapeszteńskiego z 1994 r., którego strony uzgodniły, że powstrzymają się od gróźb lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej Ukrainy; ubolewa w związku z tym nad decyzją Federacji Rosyjskiej o nieuczestnictwie w posiedzeniu w sprawie bezpieczeństwa Ukrainy zwołanego przez sygnatariuszy tego memorandum, które ma się odbyć 5 marca w Paryżu;

3.      wzywa Rosję, aby nakazała swoim zamaskowanym ludziom i żołnierzom w mundurach bez insygniów na Krymie zaprzestanie oblegania ukraińskich obiektów wojskowych oraz odstąpienie od blokady okrętów ukraińskich; podkreśla, że jakakolwiek zmiana statusu Krymu może nastąpić jedynie przy pełnej zgodności z procedurami przewidzianymi w Konstytucji Ukrainy i zgodnie z prawem międzynarodowym;

4.      wzywa Rosję i Ukrainę do rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji w celu złagodzenia napięcia i zapobieżenia dalszej eskalacji konfliktu na Krymie; wzywa w związku z tym do wysłania pełnoprawnej misji obserwacyjnej OBWE do Autonomicznej Republiki Krymu;

5.      potępia groźby skierowane przez niezidentyfikowanych uzbrojonych mężczyzn do specjalnego wysłannika ONZ Roberta Serry'ego, który zmuszony został do opuszczenia Krymu, i wzywa do zezwolenia na wjazd na Krym ekspertom OBWE, którzy do tej pory nie byli tam wpuszczani przez lokalne bojówki;

6.      ubolewa nad faktem, że za decyzjami Rady do Spraw Zagranicznych z 3 marca, aby zawiesić dwustronne rozmowy z Federacją Rosyjską w kwestiach wizowych oraz rozmowy w sprawie nowego porozumienia oraz przygotowań do szczytu grupy G8, nie poszły bardziej surowe i skuteczne środki polityczne, handlowe i gospodarcze;

7.      przypomina w tym kontekście, że eksport broni i technologii wojskowej może zagrozić stabilności i pokojowi w całym regionie; głęboko ubolewa nad faktem, że państwa członkowskie UE eksportowały do Rosji na dużą skalę broń i technologię wojskową, w tym wyposażenie o znaczeniu strategicznym; ubolewa nad faktem, że w latach 2007-2011 wyeksportowano z UE do Rosji broń i technologię o wartości ponad 900 mln EUR; jest przekonany, że eksport ten stanowi naruszenie co najmniej kryterium 1 (poszanowanie zobowiązań międzynarodowych), kryterium 2 (poszanowanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego), kryterium 3 (występowanie napięć), kryterium 5 (bezpieczeństwo narodowe państw członkowskich UE oraz zagrożenia dla regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności) oraz kryterium 6 (poszanowanie prawa międzynarodowego) wspólnego stanowiska UE 2008/944/WPZiB w sprawie wywozu broni; wzywa Francję, Niemcy i Włochy – największych eksporterów broni do Rosji – do dokonania gruntownego przeglądu swojej polityki eksportowej wobec Rosji oraz do przyjęcia odpowiedzialności i zapewnienia zgodności z unijnym systemem kontroli broni; ubolewa nad decyzją rządu francuskiego o eksporcie co najmniej dwóch nowoczesnych okrętów desantowych typu Mistral do Rosji; przypomina, że okręt typu Mistral ma duży potencjał ofensywny, ponieważ może transportować 16 śmigłowców, 4 łodzie desantowe, 13 ciężkich czołgów bojowych i około 450 żołnierzy; wzywa rząd francuski, by powstrzymał ten eksport oraz by nie dostarczał pierwszego okrętu desantowego typu Mistral, co ma nastąpić w dniu 1 listopada 2014 r. głęboko ubolewa nad faktem, że rząd niemiecki zezwolił na eksport przez firmę Rheinmetall nowoczesnego centrum szkolenia bojowego, pozwalającego Rosji szkolić około 30 000 żołnierzy piechoty i jednostek pancernych rocznie; wzywa rząd niemiecki do natychmiastowego przerwania współpracy między spółką Rheinmetall i rosyjskimi siłami zbrojnymi;

8.      podkreśla, że decyzja Rosji o interwencji wojskowej na Krymie stanowi złamanie podstawowych zasad Rady Europy oraz aktu końcowego z Helsinek; wzywa w związku z tym państwa członkowskie UE do natychmiastowego wszczęcia procedur zawieszenia członkostwa Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy; wzywa ponadto do zawieszenia członkostwa Rosji w grupie G8;

9.      zwraca uwagę, że słabość reakcji UE na inwazję Rosji na Ukrainę wynika również z silnej zależności UE od dostaw energii z Federacji Rosyjskiej; w związku z tym uważa, że niezmiernie istotne jest zmniejszenie w średnim okresie zależności UE od Moskwy i innych reżimów autorytarnych oraz rozważenie możliwości całkowitego bojkotu, a jednocześnie wprowadzenie konkretnych rozwiązań alternatywnych w celu pomocy państwom członkowskim, których obecnie jedynym źródłem zaopatrzenia w energię jest Rosja; wzywa w związku z tym Komisję do działania na rzecz pełnego wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego i do wsparcia projektów w korytarzu południowym, które skutecznie prowadzą do dywersyfikacji dostaw energii, i wzywa państwa członkowskie, aby nie angażowały swoich firm państwowych w projekty z firmami rosyjskimi, które osłabiają Europę; wzywa również Radę Europejską do przyjęcia wiążących celów krajowych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej do roku 2030, które zmniejszą zależność UE od importu kopalin, zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję oceną oddziaływania towarzyszącą jej komunikatowi w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego na rok 2030, który znajduje się w porządku obrad posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 20-21 marca;

10.    wzywa Komisję, aby w trybie pilnym przyjęła niezbędne środki pozwalające Ukrainie uniknąć kryzysu energetycznego w przypadku odcięcia przez Rosję dostaw gazu do Kijowa;

11.    ubolewa ponadto, że Rada Europejska – w przeciwieństwie do administracji amerykańskiej – nie wprowadziła ograniczeń wizowych dla urzędników rosyjskich uznawanych za zagrożenie dla suwerenności Ukrainy; wzywa do przyjęcia takich środków, jak również do zamrożenia aktywów przechowywanych w UE przez osoby podlegające sankcjom, a także do intensyfikacji dochodzeń w sprawie prania pieniędzy w kontekście aktywów rosyjskich przechowywanych w UE;

12.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z dnia 3 marca o zamrożeniu i odzyskaniu aktywów osób uznanych za odpowiedzialne za sprzeniewierzenie funduszy publicznych na Ukrainie i oczekuje pełnej współpracy ze strony instytucji finansowych wszystkich państw członkowskich;

13.    z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję kompleksowy pakiet pomocy dla Ukrainy i wzywa do jego szybkiego wdrożenia; zwraca jednocześnie uwagę na dramatyczną sytuację społeczną w tym kraju i wzywa do przyjęcia środków towarzyszących mających na celu poprawę obecnego stanu;

14.    ponownie wzywa do utworzenia niezależnej komisji do zbadania naruszeń praw człowieka, które miały miejsce od początku protestów, w ścisłej współpracy z międzynarodowym panelem doradców Rady Europy i OBWE i pod nadzorem tego panelu, a także wzywa do jak najszybszego zapewnienia pełnej działalności operacyjnej tej komisji;

15.    potępia wszelkie akty zastraszania i prześladowania członków i działaczy partii, które nie popierają nowego rządu, i wzywa do natychmiastowego zaprzestania takich praktyk; wzywa do szybkiego przekazania obowiązków związanych z egzekwowaniem prawa w Kijowie z powrotem w ręce policji i wzywa wszystkich uczestników Euromajdanu do nieutrudniania działań mających na celu zaprowadzenie porządku publicznego;

16.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję p.o. prezydenta o niepodpisywaniu ustawy mającej na celu uchylenie ustawy o polityce językowej z 3 lipca 2012 r. i wzywa Radę Najwyższą, aby w końcu zreformowała istniejące prawodawstwo, dostosowując je do obowiązków Ukrainy wynikających z Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych;

17.    zwraca uwagę, że propozycja podpisania układu o stowarzyszeniu jest nadal aktualna oraz że UE jest wciąż gotowa do podpisania układu, kiedy tylko obecny kryzys polityczny zostanie rozwiązany i pod warunkiem, że zostaną osiągnięte wskaźniki ustalone przez Radę do Spraw Zagranicznych w grudniu 2012 r., a Konstytucja Ukrainy umożliwi takie działanie; w tym kontekście zwraca uwagę na decyzję Rady o przyjęciu jednostronnych środków, które pozwoliłyby Ukrainie skorzystać w znacznym stopniu z możliwości, jakie oferuje pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu;

18.    oczekuje, że Rada i Komisja wraz z MFW, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz EBI jak najszybciej wystąpią z ofertą długoterminowego pakietu konkretnej pomocy finansowej dla Ukrainy, aby wesprzeć ją w wysiłkach mających na celu ustabilizowanie pogarszającej się sytuacji gospodarczej i społecznej oraz udzielić jej wsparcia gospodarczego potrzebnego do rozpoczęcia niezbędnych głębokich i kompleksowych reform ukraińskiej gospodarki;

19.    ponownie podkreśla, że szybka finalizacja porozumienia o ruchu bezwizowym między UE a Ukrainą jest najlepszym sposobem reakcji na apele członków ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego i studentów, którzy w ostatnich kilku dniach demonstrowali na placach w poparciu dla europejskiej opcji dla Ukrainy; zaznacza, że takie porozumienie przyśpieszy i ułatwi wymianę i kontakty międzyludzkie między społeczeństwami obywatelskimi, zwiększając tym samym wzajemne zrozumienie i stwarzając ukraińskiej opinii publicznej możliwość zapoznania się z europejskimi standardami i najlepszymi praktykami we wszystkich dziedzinach; w międzyczasie wzywa do natychmiastowego wprowadzenia przejściowych, bardzo prostych i niedrogich procedur wizowych;

20.    wzywa ponadto Komisję do współpracy z władzami Ukrainy w celu znalezienia sposobów zrównoważenia skutków działań odwetowych podjętych przez Moskwę w celu uniemożliwienia podpisania układu o stowarzyszeniu;

21.    uważa ponadto, że nadszedł czas, by zaproponować Ukrainie rzeczywistą perspektywę europejską, kiedy kraj ten przedstawi konkretne dowody, że jest gotowy zaangażować się w reformy oraz przyjmować i podzielać wartości UE;

22.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy, OBWE oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0170.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności