Forslag til beslutning - B7-0268/2014Forslag til beslutning
B7-0268/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om Ukraine

11.3.2014 - (2014/2627(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2014/2627(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0268/2014
Indgivne tekster :
B7-0268/2014
Vedtagne tekster :

B7‑0268/2014

Europa-Parlamentets beslutning om Ukraine

(2014/2627(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at der siden november 2013 har været protester mod den ukrainske regerings politik – udløst af regeringens afvisning af at undertegne en associeringsaftale med EU – og at de er blevet mere og mere voldelige på begge sider, idet yderliggående højreorienterede og nationalistiske grupper har tilsluttet sig demonstranterne; der henviser til, at de politiske kræfters, såvel regeringens som oppositionens, manglende evne til at indgå kompromis førte til en voldelig optrapning af situationen, idet snesevis af mennesker på begge sider mistede livet, og hundredevis blev såret; der henviser til, at protesterne startede som demonstrationer for EU, men at deres fokus ændrede sig til mere interne spørgsmål og spredte sig fra Kijev til andre byer;

B.     der henviser til, at kompromisaftalen mellem Viktor Janukovitj og repræsentanter for oppositionen, der kom i stand med udenrigsministrene fra Frankrig, Tyskland og Polen som mæglere, er blevet brudt af oppositionen; der henviser til, at Viktor Janukovitj forlod Kijev og tog til Moskva uden officielt at være trådt tilbage;

C.     der henviser til, at det ukrainske parlament (Verkhovna Rada) tog initiativet og besluttede at:

•  anklage præsident Janukovitj for embedsmisbrug

•  afholde valg den 25. maj 2014

•  udpege en overgangsregering

•  genetablere forfatningen af 2004, ifølge hvilken der skal være en parlamentarisk-præsidentiel regeringsform i Ukraine;

D.     der henviser til, at Ukraines befolkning er dybt splittet i vurderingen af disse begivenheder og af landets fremtid;

E.     der henviser til, at Det Russiske Føderale Råd den 1. marts 2014 gav tilladelse til indsættelse af væbnede styrker på ukrainsk territorium med det argument, at Rusland har ret til at beskytte den russisktalende del af befolkningen i Ukraine; der henviser til, at dette udgør en klar overtrædelse af folkeretten;

F.     der henviser til, at prorussiske soldater uden kendemærker på deres uniformer den 27. februar 2014 begyndte at overtage kontrollen med Krims parlament, Simferopols internationale lufthavn og militærbaserne; der henviser til, at Krimhalvøen reelt er uden for de ukrainske overgangsmyndigheders kontrol; der henviser til, at denne udvikling tydeligvis støttes militært, politisk og økonomisk af Rusland; der henviser til, at store prorussiske demonstrationer fortsat finder sted i en række ukrainske byer uden for Krim; der henviser til, at disse udviklinger udgør en alvorlig trussel mod Ukraines territoriale integritet;

G.     der henviser til, at USA, NATO og EU har reageret med at suspendere adskillige møder og samarbejdsmekanismer og har indført sanktioner;

H.     der henviser til, at USA har udvidet sin flåde i Sortehavet og øget sine militære styrker i Østeuropa;

1.      fremhæver, at den aktuelle dybe politiske krise i Ukraine hverken kan løses med vold eller gennem afgørelser, der træffes af overgangsmyndighederne, men at der er behov for en dybtgående national debat om landets fremtid; understreger, at der kun kan findes bæredygtige løsninger af Ukraines egen befolkning, der uden udenlandsk indblanding bør træffe beslutning om de nødvendige politiske og økonomiske reformer, landets geopolitiske orientering og hvilke internationale aftaler og fællesskaber Ukraine bør tilslutte sig;

2.      udtrykker bekymring over landets dybe splittelse; opfordrer alle politiske aktører i Ukraine til at bidrage til en deeskalering af spændingerne i landet, arbejde for landets territoriale integritet og suverænitet, beskytte alle borgere mod intimidering, overvåge overholdelsen af mindretallenes rettigheder og hjælpe med at forberede frie og retfærdige valg;

3.      understreger betydningen af frie og retfærdige valg for at give Ukraines demokratiske institutioner legitimitet; opfordrer Ukraines overgangsmyndigheder til at sørge for, at de nødvendige betingelser er til stede for at garantere alle demokratiske politiske kræfter demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder samt lige adgang til medierne; forventer, at alle politiske partier og institutioner forud for valget offentliggør deres programmer for opnåelse af en varig løsning på den dybe sociale og økonomiske krise; fordømmer højreorienterede kræfters angreb på kommunistpartiet og opfordrer indtrængende overgangsmyndighederne til at forhindre sådanne handlinger;

4.      fordømmer de voldshandlinger, der er blevet begået af bevæbnede højreekstremister og ultranationalistiske grupper i Kijev og andre steder i Ukraine i forbindelse med indtagelsen af ministerier, administrative bygninger og politistationer, navnlig i Kijev og den østlige del af landet; udtrykker dyb bekymring over, at medlemmer af højreekstremistiske politiske grupper som f.eks. partiet Svoboda og "højresektoren", der fordømmes for deres racistiske og antisemitiske holdninger og handlinger, beklæder adskillige ministerposter og andre ledende poster i Ukraines overgangsregering;

5.      opfordrer til en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af alle de seneste voldshandlinger, herunder snigskytters rolle og tilhørsforhold, og alle krænkelser af menneskerettighederne, der har fundet sted, siden demonstrationerne begyndte, og til at retsforfølge de ansvarlige på alle sider;

6.      noterer sig med bekymring, af de nyudnævnte guvernører for regionerne Donetsk og Dnepropetrovsk er oligarker og hører til de ti rigeste personer i Ukraine; understreger, at de tætte forbindelser mellem administrationen og de politiske institutioner og oligarkerne tidligere har været en af de største hindringer for demokratiseringsprocessen i Ukraine;

7.      udtrykker alvorlig bekymring over, at Ukraine er blevet kamppladsen for den geopolitiske kappestrid mellem Rusland og USA, og over EU's rolle i denne forbindelse; frygter, at konfrontationen mellem Rusland, USA, EU og NATO bringer stabiliteten og freden i Europa og resten af verden i fare;

8.      fordømmer de forskellige former for indblanding i Ukraines interne anliggender og det økonomiske og finansielle pres, som EU, USA og Rusland lægger på Ukraine; understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på den politiske krise i Ukraine;

9.      udtrykker dyb bekymring over, at medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd i krisesituationer som den aktuelle ukrainske ikke føler sig bundet af FN-pagten, særlig for så vidt angår principper som respekten for andre staters territoriale integritet og suverænitet, forpligtelsen til at bilægge internationale tvister med fredelige midler på en sådan måde, at den internationale fred, sikkerhed og retfærdighed ikke bringes i fare, og forpligtelsen til i deres internationale forbindelser at afholde sig fra trusler om magtanvendelse eller brug af magt mod en anden stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed;

10.    fordømmer på det kraftigste, at Det Russiske Føderale Råd den 1. marts 2014 gav tilladelse til indsættelse af væbnede styrker på ukrainsk territorium; opfordrer indtrængende Rusland til at afholde sig fra trusler om magtanvendelse og enhver militær indgriben i Ukraine og til nøje at overholde folkeretten og sine forpligtelser i medfør af internationale aftaler som f.eks. aftalen mellem Rusland og Ukraine om status og betingelser for tilstedeværelsen af den russiske sortehavsflåde på Ukraines territorium og Budapestmemorandummet af 1994;

11.    udtrykker bekymring over, at Den Selvstyrende Republik Krims parlament i den nuværende spændte situation har besluttet sig til at holde en forhastet folkeafstemning om tilslutning til Den Russiske Føderation; er bekymret over den rolle, som russiske militære styrker hævdes at spille på Krimhalvøen; kritiserer de russiske lovgiveres forhastede bestræbelser på at muliggøre Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation;

12.    støtter initiativet til en hensigtsmæssig international mekanisme, gerne inden for rammerne af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), for at nå frem til en mæglet politisk løsning på Krimkrisen;

13.    udtrykker bekymring over, at FN's særlige udsending, Robert Serry, under trusler blev tvunget til at forlade Krim, og at OSCE's observatører ikke blev bevilget adgang; understreger behovet for en objektiv vurdering af situationen på Krimhalvøen; opfordrer Den Selvstyrende Republik Krims myndigheder til at give OSCE-observatørerne adgang og sørge for, at de nødvendige betingelser er til stede for at gøre det muligt for internationale observatører at foretage en objektiv vurdering af situationen;

14.    udtrykker dyb bekymring over USA's indsættelse af yderligere militærstyrker i Sortehavet og de baltiske lande; opfordrer indtrængende Rusland, USA og NATO til at reducere deres militære tilstedeværelse i regionen og afholde sig fra militære øvelser og andre potentielt provokerende militære handlinger;

15.    beklager dybt, at de internationale diplomatiske bestræbelser på at finde et kompromis med henblik på at løse krisen hidtil er slået fejl; opfordrer indtrængende alle parter til at ophøre med at true med sanktioner og indefrysning af de eksisterende dialog- og samarbejdsmekanismer, hvilket kun vil føre til en yderligere eskalering af den internationale krise; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte dialogen for at genoprette tilliden og finde løsninger i den ukrainske befolknings interesse;

16.    understreger, at den internationale krise, der har udviklet sig på baggrund af krisen i Ukraine, er resultatet af Ruslands og EU's manglende evne til at etablere et inklusivt, bæredygtigt sikkerhedssystem og samarbejdsstrukturer, som muliggør og fremmer et reelt partnerskab mellem alle landene i Europa, herunder Rusland; kritiserer den omstændighed, at EU og dets medlemsstater har ladet hånt om Ruslands forbehold over for den europæiske naboskabspolitiks østlige dimension, udvidelsen af NATO og indførelsen af et missilforsvarssystem i Europa; opfordrer under henvisning til de betydelige forskelle med hensyn til respekt for de demokratiske frihedsrettigheder og menneskerettighederne, retsstatsprincippet og korruption til en fornyet gennemgang af EU's politik over for Rusland for at bringe konfrontationen til ophør, indlede en konstruktiv dialog om spørgsmål af gensidig interesse og overstige hindringerne for etableringen af et reelt partnerskab;

17.    understreger, at den nuværende politiske krise yderligere forværrer Ukraines betydelige sociale, økonomiske og finansielle problemer; henviser til EU's løfter om kortsigtet finansiel bistand for at imødekomme Ukraines mest presserende finansielle behov; understreger, at Ukraine har behov for bæredygtig støtte; understreger, at denne finansielle støtte ikke bør være betinget af sparekrav;

18.    opfordrer indtrængende Ukraines overgangsinstitutioner til at sikre streng respekt for demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder, menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal, pressefrihed og forsamlings- og ytringsfrihed; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne samt andre udenlandske politiske aktører til ikke blot at udsende appeller herom, men til at lade enhver finansiel støtte til Ukraine afhænge af overholdelsen af disse standarder og forpligtelser;

19.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines parlament og regering, den russiske præsident, Ruslands parlament og regering, FN's generalsekretær og de parlamentariske forsamlinger under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Europarådet.