Процедура : 2014/2676(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0273/2014

Внесени текстове :

B7-0273/2014

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P7_TA(2014)0340

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 119kWORD 52k
20.3.2014
PE529.676v01-00
 
B7-0273/2014

внесена съгласно член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))


Комисия по заетост и социални въпроси
Перванш Берес от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))    
B7‑0273/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2014)1627),

–       като взе предвид писмото на Комисията от 13 март 2014 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

–       като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица(1), и по-специално член 32, параграф 8, член 32, параграф 9, член 34, параграф 7, член 34, параграф 8 и член 55, параграф 4 от него,

–       като взе предвид член 87а, параграф 6 от своя правилник,

A.     като има предвид, че нееднократно е подчертавал, че е от съществено значение Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да започне да функционира незабавно;

1.      заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност