Предложение за резолюция - B7-0273/2014Предложение за резолюция
B7-0273/2014

  ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

  20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

  внесена съгласно член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността
  Комисия по заетост и социални въпроси

  Перванш Берес от името на комисията по заетост и социални въпроси

  Процедура : 2014/2676(DEA)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0273/2014
  Внесени текстове :
  B7-0273/2014
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B7‑0273/2014

  Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

  (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
   

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2014)1627),

  –       като взе предвид писмото на Комисията от 13 март 2014 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

  –       като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –       като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица[1], и по-специално член 32, параграф 8, член 32, параграф 9, член 34, параграф 7, член 34, параграф 8 и член 55, параграф 4 от него,

  –       като взе предвид член 87а, параграф 6 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че нееднократно е подчертавал, че е от съществено значение Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да започне да функционира незабавно;

  1.      заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

  2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.