Forslag til beslutning - B7-0273/2014Forslag til beslutning
B7-0273/2014

HENSTILLING TIL AFGØRELSE om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 6
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2014/2676(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0273/2014
Indgivne tekster :
B7-0273/2014
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0273/2014

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

(C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
 

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2014)1627),

–       der henviser til Kommissionens skrivelse af 13. marts 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–       der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede[1], særlig artikel 32, stk. 8 og 9, artikel 34, stk. 7 og 8, og artikel 55, stk.4,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 87a, stk. 6,

A.     der henviser til, at det gentagne gange har understreget, at det er afgørende, at Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede bliver operationel snarest muligt;

1.      erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.