Πρόταση ψηφίσματος - B7-0273/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0273/2014

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 223/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 87 α παράγραφος 6 του Κανονισμού
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Pervenche Berès εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2014/2676(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0273/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0273/2014
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0273/2014

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 223/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

(C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)1627),

–       έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 25 Μαρτίου 2014, επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους[1], και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 34 παράγραφοι 7 και 8, και το άρθρο 55 παράγραφος 4,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι έχει καίρια σημασία να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους χωρίς καθυστέρηση·

1.      δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.