Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0273/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0273/2014

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO neprieštarauti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, papildančiam Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 6 dalį
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pervenche Berès Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas vardu

Procedūra : 2014/2676(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0273/2014
Pateikti tekstai :
B7-0273/2014
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B7‑0273/2014

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, papildančiam Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, projektas

(C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
 

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)1627),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. kovo 13 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo[1], ypač į 32 straipsnio 8 dalį, 32 straipsnio 9 dalį, 34 straipsnio 7 dalį, 34 straipsnio 8 dalį ir 55 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį,

A.     kadangi Parlamentas pakartotinai pabrėžė, kad labai svarbu, jog Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas nedelsiant pradėtų savo veiklą;

1.      pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.