Projekt rezolucji - B7-0273/2014Projekt rezolucji
B7-0273/2014

Zalecenie dotyczące decyzji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

zgodnie z art. 87a ust. 6 Regulaminu
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pervenche Berès w imieniu Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Procedura : 2014/2676(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0273/2014
Teksty złożone :
B7-0273/2014
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0273/2014

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

(C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
 

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji C(2014)1627,

–       uwzględniając pismo Komisji z dnia 13 marca 2014 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–       uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym[1], a w szczególności jego art. 32 ust. 8, art. 32 ust. 9, art. 34 ust. 7, art. 34 ust. 8 oraz art. 55 ust. 4,

–       uwzględniając art. 87a ust. 6 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że wielokrotnie podkreślał, iż istotne jest, by Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebujący niezwłocznie rozpoczął działalność;3

1.      oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.