Förfarande : 2014/2676(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0273/2014

Ingivna texter :

B7-0273/2014

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P7_TA(2014)0340

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 111kWORD 49k
20.3.2014
PE529.676v01-00
 
B7-0273/2014

i enlighet med artikel 87a.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))


Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Pervenche Berès För utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))    
B7‑0273/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2014)1627),

–       med beaktande av kommissionens skrivelse av den 13 mars 2014, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–       med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt(1), särskilt artiklarna 32.8, 32.9, 34.7, 34.8 och 55.4,

–       med beaktande av artikel 87a.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europaparlamentet har upprepade gånger betonat att det är avgörande att fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt tas i drift utan dröjsmål.

1.      Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 72, 12.3.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy