Förslag till resolution - B7-0273/2014Förslag till resolution
B7-0273/2014

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

i enlighet med artikel 87a.6 i arbetsordningen
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Pervenche Berès För utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förfarande : 2014/2676(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0273/2014
Ingivna texter :
B7-0273/2014
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0273/2014

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

(C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
 

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2014)1627),

–       med beaktande av kommissionens skrivelse av den 13 mars 2014, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–       med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt[1], särskilt artiklarna 32.8, 32.9, 34.7, 34.8 och 55.4,

–       med beaktande av artikel 87a.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europaparlamentet har upprepade gånger betonat att det är avgörande att fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt tas i drift utan dröjsmål.

1.      Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.