Propunere de rezoluţie - B7-0367/2014Propunere de rezoluţie
B7-0367/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam

11.4.2014 - (2013/2989(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Vital Moreira, Jan Zahradil în numele Comisiei pentru comerț internațional


Procedură : 2013/2989(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0367/2014

B7‑0367/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam

(2013/2989(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind întreprinderile multinaționale și Declarația tripartită de principii a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind întreprinderile multinaționale și politica socială,

–       având în vedere Declarația ministerială de la cea de-a patra sesiune a Conferinței ministeriale a OMC, adoptată la 14 noiembrie 2001 la Doha, și în special punctul 44 al acesteia, privind tratamentul special și diferențiat (TSD),

–       având în vedere Acordul de cooperare din 1995 dintre Comunitatea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (denumită în continuare „Vietnam”) și noul Acord de parteneriat și cooperare semnat la 27 iunie 2012,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 octombrie 2006 intitulată „O Europă competitivă într-o lume globalizată - o contribuție la strategia europeană pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” (COM(2006)0567),

–       având în vedere Rezoluția sa din 12 iulie 2007 privind Acordul TRIPS și accesul la medicamente[1],

–       având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2007 privind Europa globală – aspecte externe ale competitivității[2],

–       având în vedere directivele de negociere ale Consiliului din 23 aprilie 2007 prin care Comisia este autorizată să negocieze un acord de liber schimb cu țările din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

–       având în vedere documentul de strategie de țară pentru Vietnam (2007-2013)[3],

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Vietnamul, în special cea din 1 decembrie 2005 referitoare la situația drepturilor omului în Cambodgia, Laos și Vietnam[4], și cea din 18 aprilie 2013 referitoare la Vietnam, în special la libertatea de exprimare[5],

–       având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale[6],

–       având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale[7],

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010 intitulată „Comerț, creștere și afaceri internaționale: Politica comercială – componentă cheie a strategiei UE 2020” (COM(2010)0612),

–       având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 2020[8],

–       având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2011 referitoare la barierele din calea comerțului și a investițiilor[9],

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 februarie 2012 intitulată „Raport 2012 privind obstacolele în calea comerțului și a investițiilor” (COM(2012)0070),

–       având în vedere Declarația Comisiei din aprilie 2014 cu privire la acordul de liber schimb UE-Vietnam, în cadrul sesiunii plenare,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât sistemul comercial multilateral bazat pe norme, instituit de Organizația Mondială a Comerțului (OMC), reprezintă cadrul cel mai adecvat pentru reglementarea și promovarea unui comerț liber și echitabil și întrucât negocierile multilaterale nu exclud acordurile bilaterale în cadrul OMC +, care le pot fi complementare;

B.     întrucât mandatul de negociere al Comisiei pentru ALS UE-Vietnam este atașat la autorizarea Consiliului din 23 aprilie 2007 de a deschide negocierile pentru un acord de liber schimb cu țările din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și urmează aprobării de către Consiliu a unui document pregătitor ce prezintă obiectivele comune ale ambelor părți ale negocierii, și anume intensificarea relațiilor comerciale bilaterale existente; reamintește că obiectivul inițial a fost negocierea unui ALS cu regiunea ASEAN; sprijină, astfel, posibilitatea negocierii unor acorduri cuprinzătoare cu țările din regiunea ASEAN (ca etape succesive în vederea obiectivului final al negocierii privind un ALS interregional în viitor;)

C.     întrucât lansarea oficială a negocierilor pentru Acordul de liber schimb UE-Vietnam a avut loc la 26 iunie 2012, la Bruxelles și întrucât, la 8 noiembrie 2013, după a cincea rundă de negocieri cele două părți s-au angajat să depună eforturi comune în vederea încheierii negocierilor până la sfârșitul anului 2014;

D.     întrucât relațiile comerciale dintre UE și Vietnam sunt reglementate de Acordul de parteneriat și cooperare, semnat la 27 iunie 2012, care asigură un cadru eficient pentru comerțul bilateral și relațiile de investiții;

E.     întrucât UE și Vietnam întrețin un dialog bilateral consistent pe tema drepturilor omului; întrucât ar trebui depuse toate eforturile în acest sens pentru a contribui la prevenirea deteriorării protecției drepturilor omului în Vietnam; întrucât drepturile omului ar trebui tratate ca element esențial al politicii comerciale a UE; întrucât UE s-a angajat, prin intermediul Cadrului strategic și al Planului de acțiune privind drepturile omului și democrația, să includă și drepturile omului în studiile sale impact atunci când acestea sunt realizate, inclusiv pentru acorduri comerciale care au un impact economic, social și de mediu semnificativ;

F.     întrucât Vietnamul a avut un deceniu prosper, cu o creștere anuală neîntreruptă a PIB-ului de aproximativ 8%, care a culminat cu aderarea sa la OMC, la 11 ianuarie 2007, și întrucât țara a fost afectată negativ de criza economică globală, care a dus la un declin accentuat al exporturilor, o scădere accentuată a investițiilor străine directe (ISD) și o diminuare a intrărilor de fonduri de peste hotare;

G.     întrucât în ultimii zece ani, UE a menținut o balanță comercială negativă cu Vietnam, reflectată din nou de cifrele din al doilea trimestru al anului 2013 care indică valoarea totală a volumului comercial de 13,4 miliarde EUR, din care importurile UE din Vietnam au înregistrat o valoare de 10,5 miliarde EUR, în timp ce exporturile UE către Vietnam au fost în valoare de 2,8 miliarde EUR; întrucât aceasta reprezintă o scădere drastică față de volumul comercial total din 2012 în valoare de 23,871 miliarde EUR, din care 18,52 miliarde EUR în importurile din Vietnam în UE și 5,351 EUR miliarde în exporturile către Vietnam din UE;

H.     întrucât industria de îmbrăcăminte și textile nu constituie, în Vietnam, doar sursa cea mai mare de locuri de muncă în sectorul declarat, cu o forță de muncă directă de peste două milioane de lucrători, ci și cel mai mare sector de export; întrucât sectorul asamblărilor electronice, un alt principal sector producător la export, angajează aproximativ 120 000 de lucrători;

I.      întrucât Vietnamul a ratificat până acum doar 5 din cele 8 convenții fundamentale ale OIM; întrucât Vietnamul nu a ratificat Convenția OIM nr. 87 privind libertatea de asociere și protecția drepturilor sindicale, Convenția nr. 98 privind dreptul de organizare și negociere colectivă și Convenția nr. 105 privind abolirea muncii forțate;

J.      întrucât Vietnamul, ca beneficiar al sistemului generalizat de preferințe al UE, este al 32-lea partener comercial, și cel de al cincilea mare partener din cadrul ASEAN, în timp ce UE este al doilea mare partener comercial al Vietnamului, după China și înaintea Statelor Unite ale Americii, precum și cea mai mare sursa de ISD a Vietnamului, cu 6,5 % din totalul investițiilor străine directe din Vietnam în 2012, întrucât potențialul de ISD din Vietnam în UE rămâne însă în mare parte neexploatat;

K.     întrucât ambele părți estimează beneficii semnificative din eliminarea barierelor tarifare, cât și a celor netarifare din calea comerțului și întrucât cele două părți ar trebui să urmărească obținerea unui rezultat favorabil în ceea ce privește liberalizarea comerțului cu servicii și instituirea unui sistem privind protecția adecvată, implementarea și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv brevete, desene și modele, mărci de comerț sau de servicii, a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și a indicațiilor geografice, inclusiv a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare;

L.     întrucât ambele părți ar trebui să-și unească forțele pentru a asigura și promova comerțul legal cu medicamente (atât medicamente brevetate, cât și generice), în conformitate cu prevederile Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) și cu flexibilitățile prevăzute de acesta;

M.    întrucât ambele părți ar trebui să continue utilizarea instrumentelor de apărare comercială respectând pe deplin normele OMC în vigoare, pentru a evita recurgerea la mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul OMC, și ar trebui să cadă de acord asupra unei clauze de salvgardare eficientă la nivel bilateral sau a unui mecanism echivalent pentru a-și proteja în mod adecvat industriile împotriva prejudiciilor sau a posibilității unor prejudicii ca urmare a unei creșteri a importurilor, mai ales în sectoarele sensibile, identificate de studiile de impact realizate de fiecare dintre cele două părți;

1.      salută progresele constante înregistrate în cadrul negocierilor pentru ALS, în special la capitolele privind procedurile vamale și facilitarea schimburilor, obstacolele tehnice în calea comerțului și reglementări în materie de concurență, precum și informările periodice ale Comisiei transmise Parlamentului în legătură cu evoluția lor; reamintește că aprobarea Parlamentului European pentru acordul de liber schimb este obligatorie[10], și că Comisia și Consiliul ar trebui să nu propună nicio aplicare provizorie a zonei de liber schimb înainte ca Parlamentul European să-și fi dat acordul;

2.      așteaptă din partea Consiliului și Comisiei să țină cont de solicitările Parlamentului exprimate în prezenta rezoluție înainte de încheierea ALS, care trebuie să fie compatibil cu normele și obligațiile OMC; consideră că un acord de liber schimb reușit ar permite ambelor părți să beneficieze de un set echilibrat de beneficii și ar contribui la crearea și păstrarea locurilor de muncă pentru ambele părți;

3.      invită ambele părți să-și respecte cu strictețe angajamentele asumate în cadrul OMC în spiritul liberalizării comerțului; subliniază, în același timp, obligația acestora de a elimina orice măsuri sau practici incompatibile cu normele OMC, pentru a realiza un acord ambițios;

4.      apreciază perspectivele pozitive evidențiate în documentul pregătitor care arată că ALS ar crește volumul total al exporturilor și importurilor, atât pentru UE cât și pentru Vietnam și ar oferi oportunități pentru mai multe fluxuri de ISD; solicită, prin urmare, eliminarea unui număr substanțial de tarife vamale de către Vietnam în ceea ce privește atât tariful mediu pentru accesul pe piața neagricolă, cât și tarifele agricole;

5.      subliniază însă că, în ceea ce privește comerțul cu bunuri industriale, obiectivul ar trebui să fie eliminarea completă și reciprocă a taxelor vamale, respectând o anumită asimetrie cu perioade de tranziție corespunzătoare pentru implementare, și că orice eventuale derogări de la acest obiectiv ar trebui să fie limitate și să facă obiectul unei analize individuale; consideră că eliminarea taxelor vamale ar trebui să includă sectoare care sunt importante pentru ambele părți;

6.      îndeamnă ambele părți să-și respecte reciproc dreptul de a reglementa, inclusiv cu privire la furnizarea de servicii publice, precum și să se asigure că reglementările respective nu obstrucționează comerțul bilateral prin bariere netarifare nejustificate; invită, prin urmare, UE și Vietnamul să asigure măsuri eficiente de mediere pentru a preveni apariția unor obstacole de reglementare nejustificate în domeniul comerțului și să soluționeze obstacolele existente prin promovarea armonizării sau a respectării standardelor internaționale;

7.      consideră că Comisia ar trebui să se asigure mai ales că beneficiile viitorului acord includ măsuri ferme și executorii de verificare, astfel ca de avantajele acordului să profite doar producătorii UE și vietnamezi, pe baza respectării depline a normelor preferențiale de origine care vor fi negociate; solicită, de asemenea, o simplificare a normelor UE referitoare la origine - fără a diminua strictețea sistemului actual - pentru a le face mai ușor aplicabile pentru operatorii economici și administrațiile vamale și pentru a le permite acestora să profite la maximum de eliminarea tarifelor;

8.      recunoaște că Vietnamul are interese ofensive în liberalizarea Modului 4 din Acordul general privind comerțul cu servicii (GATS) și în încheierea de acorduri de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale ale cetățenilor din Vietnam și din UE, dar și că UE are interese ofensive în liberalizarea accesului pe piață și în tratamentul național în cadrul Modurilor 1, 2 și 3 pentru majoritatea serviciilor; este de părere că abordarea intereselor ofensive ale UE este un imperativ pentru a permite, în cadrul Modului 4, șederi temporare ale profesioniștilor calificați necesari și pentru a facilita diferențierea unor astfel de șederi în politicile naționale privind muncitorii străini în piețele forței de muncă ale fiecărei părți;

9.      invită UE și Vietnam să cadă de acord, în cadrul ALS, în privința unui tratament corect și echitabil al tuturor investitorilor și furnizorilor de servicii din sectorul bancar, de asigurări, de servicii juridice, contabile, de transport și de distribuție, inclusiv sectoarele de vânzare en gros și en detail; reamintește faptul că, în ceea ce privește serviciile financiare, este, de asemenea, esențial să se asigure o marjă politică, pentru a reduce riscul sistemic, a combate spălarea de bani și a oferi consumatorilor o protecție maximă, precum și pentru a implementa normele și practicile de concurență loială între investitori și furnizorii de servicii interne și externe, printre altele, prin reducerea, dacă nu chiar eliminarea în totalitate a limitelor existente în ceea ce privește participarea de capital și prin eliminarea restricțiilor privind stabilirea și achizițiile de licențe; recomandă Comisiei să negocieze dispoziții stricte și obligatorii referitoare la transparență și la concurența echitabilă, astfel încât și întreprinderile de stat și cele private să funcționeze într-un mediu concurențial loial;

10.    încurajează ferm Vietnamul să elaboreze o legislație adecvată privind protecția datelor pentru a atinge statutul de țară cu un nivel adecvat de protecție, fără a crea însă obstacole la utilizarea flexibilităților Acordului TRIPS, permițând, sau făcând astfel posibil, transferul de date cu caracter personal din Uniunea Europeană, pe baza legislației UE, și în conformitate cu aceasta, mărind astfel fluxurile bilaterale de date și comerțul cu servicii conexe, cum ar fi e-comerțul;

11.    invită Comisia și autoritățile vietnameze să negocieze sisteme eficiente și transparente de achiziții publice pentru a asigura o concurență loială între întreprinderile private și cele de stat în atribuirea contractelor de achiziții publice, pentru a asigura cea mai mare acoperire posibilă și pentru a include întreprinderile din sectorul public, luând în considerare, în același timp, sensibilitățile și necesitățile reciproce;

12.    îndeamnă Comisia să asigure diminuarea și supravegherea periodică a utilizării subvențiilor și a altor tratamente preferențiale, precum condițiile avantajoase oferite întreprinderilor deținute de stat și companiilor locale din Vietnam, ceea ce influențează concurența cu companiile europene, în special în sectoarele importante pentru politica de export a Vietnamului; îndeamnă Comisia să negocieze dispoziții care să asigure condiții de concurență echitabile pe piață pentru participanții publici sau privați din UE și din Vietnam;

13.    consideră că ar trebui acordată o atenție deosebită, în cadrul ALS, dezvoltării de oportunități de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și că trebuie promovate investițiile în și prin IMM-uri, pentru a ajuta proiecte locale viabile și societățile mixte în domeniul energiei regenerabile și al comerțului cu bunuri și tehnologii ecologice; solicită ca investitorii europeni să beneficieze de un cadru legislativ mai transparent și mai previzibil în Vietnam, precum și de condiții de concurență echitabile între întreprinderile vietnameze și cele europene;

14.    îndeamnă ambele părți să depună eforturi pentru obținerea unui rezultat pozitiv în cadrul ALS în ceea ce privește liberalizarea comerțului cu bunuri de producție, inclusiv prin asigurarea unei implementări și aplicări efective a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a brevetelor și desenelor, a mărcilor înregistrate, a drepturilor de autor și a drepturilor conexe pentru bunuri industriale;

15.    consideră că ALS ar trebui să respecte sensibilitățile legate de comerțul cu produse agricole și piscicole, dar că acest lucru nu ar trebui să împiedice deschiderea reciprocă a pieței în domenii complementare, și subliniază faptul că accesul la piețe noi trebuie să facă obiectul unei aplicări stricte a protecției proprietății intelectuale, care să includă indicații geografice, denumiri de origine ale produselor agricole și alimentare, precum și măsuri sanitare si fitosanitare, atât în interesul producătorilor, cât și al consumatorilor; insistă asupra faptului că nicio prevedere din acord nu trebuie să împiedice accesul la medicamente generice la prețuri acceptabile;

16.    solicită instituirea unui mecanism transparent și eficient de soluționare a litigiilor între state și, dacă este cazul, includerea în acordul de liber schimb a unor dispoziții aplicabile privind soluționarea litigiilor între investitori și stat pentru a asigura o protecție adecvată investițiilor și pentru a descuraja investitorii să introducă revendicări fanteziste; consideră că orice mecanism de soluționare a litigiilor dintre investitori și state trebuie, pe cât posibil, să se bazeze pe normele Comisiei Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional (CNUDCI) sau pe cele ale Centrului internațional pentru soluționarea diferendelor legate de investiții (ICSID), sau pe orice alte norme convenite în mod bilateral care au la bază, la rândul lor, norme și convenții internaționale, și să se înscrie într-un cadru juridic adecvat și să fie supuse unor criterii stricte de transparență;

17.    solicită să se asigure că un acord de investiții nu limitează progresul în ratificarea și implementarea pe deplin a acordurilor privind drepturile internaționale ale omului, a Convențiilor adoptate de OIM și a acordurilor multilaterale de mediu de către ambele părți;

18.    preferă includerea standardelor referitoare la bunul tratament al animalelor în capitolul din ALS referitor la măsurile sanitare și fitosanitare sau într-un capitol de sine-stătător cu dispoziții executabile echivalente;

19.      se așteaptă ca ALS să includă un capitol obligatoriu și executoriu privind dezvoltarea durabilă care să reflecte angajamentul comun al UE și al Vietnamului de a promova respectarea și implementarea acordurilor privind drepturile internaționale ale omului, precum și a celor opt convenții de bază ale OIM și a principalelor acorduri multilaterale cheie de mediu, precum Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) cu măsuri prevăzute pentru cazurile de încălcare care să asigure implicarea organizațiilor independente ale societății civile, reprezentând părțile interesate din domeniile economic, social și de mediu, în monitorizarea negocierilor privind ALS, implementarea și monitorizarea capitolului privind dezvoltarea durabilă, precum și în încurajarea întreprinderilor în vederea adoptării practicilor CSR, ținând cont de principii și instrumente convenite la nivel internațional precum Orientările OCDE privind întreprinderile multinaționale și Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, precum și principiile ONU pentru investiții responsabile declarații financiare și să abordeze, de asemenea, aspecte importante cum ar fi condițiile de viață ale animalelor de fermă, dar și ale celor sălbatice;

20.    solicită ca un astfel de capitol privind dezvoltarea durabilă să fie inclus în legătura juridică și instituțională instituită între ALS și acordul de parteneriat și cooperare (ACP), să includă posibilitatea de suspendare a ALS în caz de abuzuri grave împotriva drepturilor omului;

21.    salută progresele socio-economice realizate de către Vietnam, ca parte a reformei sale Doi Moi, și sprijină eforturile sale continue de a îmbunătăți și mai mult societatea; salută, prin urmare, candidatura Vietnamului, susținută de către ASEAN, la Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite pentru 2014-2016, precum și decizia guvernului vietnamez din 27 august 2013 de a prezenta un aide-memoire cu angajamentele voluntare și angajamentele de a contribui la promovarea și protecția drepturilor omului, stimulând astfel dezvoltarea durabilă pe teritoriul său și în raport cu partenerii săi; îndeamnă guvernul vietnamez să monitorizeze în mod consecvent promisiunile și angajamentele sale și să prevină și să remedieze în mod eficient orice încălcări ale drepturilor omului, precum și deteriorarea situației libertăților fundamentale;

22.    subliniază că drepturile omului, democrația și securitatea sunt elemente esențiale ale relației dintre UE și Vietnam; solicită, prin urmare, ambelor părți să se asigure că urmăresc activ dialogul pe problemele nerezolvate, în special în ceea ce privește libertatea de exprimare a cetățenilor, libertatea mass-media, precum și libertatea religioasă;

23.    îndeamnă Comisia să efectueze cât mai curând posibil un studiu de impact asupra drepturilor omului așa cum a solicitat Parlamentul în rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale[11] pentru a asigura „indicatori comerciali globali care au la bază drepturile omului și standardele sociale și de mediu”;

24.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre ale UE și guvernului și parlamentului din Vietnam.

***