Predlog resolucije - B7-0367/2014Predlog resolucije
B7-0367/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom

  11.4.2014 - (2013/2989(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Vital Moreira, Jan Zahradil v imenu Odbora za mednarodno trgovino


  Postopek : 2013/2989(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0367/2014
  Predložena besedila :
  B7-0367/2014
  Sprejeta besedila :

  B7‑0367/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom

  (2013/2989(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju smernic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalna podjetja in tristranske deklaracije Mednarodne organizacije dela o načelih za večnacionalna podjetja in socialno politiko,

  –       ob upoštevanju ministrske deklaracije s četrtega zasedanja ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije, sprejete 14. novembra 2001 v Dohi, zlasti njenega odstavka 44 o posebni in diferencirani obravnavi,

  –       ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju iz leta 1995 med Evropsko skupnostjo in Socialistično republiko Vietnam (v nadaljnjem besedilu Vietnam) in novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil podpisan 27. junija 2012,

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. oktobra 2006 z naslovom „Globalna Evropa: konkurenca v svetu. Prispevek k strategiji EU za gospodarsko rast in delovna mesta“ (COM(2006)0567),

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) in dostopu do zdravil[1],

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2007 o globalni Evropi – zunanji vidiki konkurenčnosti[2],

  –       ob upoštevanju pogajalskih izhodišč Sveta z dne 23. aprila 2007, s katerimi je Komisijo pooblastil za pogajanja o sporazumu o prosti trgovini z državami Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN),

  –       ob upoštevanju državnega strateškega dokumenta za Vietnam za obdobje 2007–2013[3],

  –       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Vietnamu, zlasti tiste z dne 1. decembra 2005 o razmerah na področju človekovih pravic v Kambodži, Laosu in Vietnamu[4], in z dne 18. aprila 2013 o Vietnamu, zlasti o svobodi izražanja[5],

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih[6],

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o prihodnji evropski mednarodni naložbeni politiki[7],

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2010 z naslovom „Trgovina, rast in svetovne zadeve. Trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020“ (COM(2010)0612),

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru strategije Evropa 2020[8],

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2011 o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe[9],

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. februarja 2012 z naslovom „Poročilo o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe 2012“ (COM(2012)0070),

  –        ob upoštevanju izjave Komisije ob plenarnem zasedanju aprila 2014 o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom,

  –       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A.     ker je večstranski trgovinski sistem na podlagi pravil, vzpostavljen preko Svetovne trgovinske organizacije (STO), najprimernejši okvir za urejanje in spodbujanje odprte in poštene trgovine, in ker večstranska pogajanja ne izključujejo dvostranskih sporazumov STO+, ki jih lahko dopolnjujejo;

  B.     ker so pogajalska izhodišča Komisije za pogajanja med EU in Vietnamom o sporazumu o prosti trgovini povezana s pooblastilom Sveta z dne 23. aprila 2007 za začetek pogajanj o sporazumu o prosti trgovini s članicami Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) in so bila pripravljena potem, ko je Svet potrdil okvirni dokument, v katerem je opisan skupni cilj obeh pogajalskih strani, in sicer okrepitev tedanjih dvostranskih trgovinskih odnosov; opozarja, da je bil prvotni cilj doseči sporazum o prosti trgovini z regijo ASEAN; zato podpira možnost, da se s temi državami sklenejo celoviti sporazumi (kot element na poti do končnega cilja, namreč sklenitve medregionalnega prostotrgovinskega sporazuma);

  C.     ker so se pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom uradno začela 26. junija 2012 v Bruslju, in ker sta se obe strani 8. novembra 2013 po petem krogu pogajanj zavezali, da si bosta skupno prizadevali, da bodo pogajanja sklenjena do konca leta 2014;

  D.     ker so trgovinski odnosi med EU in Vietnamom zapisani v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil podpisan 27. junija 2012 in je učinkovit okvir za dvostranske trgovinske in naložbene odnose;

  E.     ker imata EU in Vietnam dobro razvit dvostranski dialog o človekovih pravicah; ker bi bilo treba storiti vse, da bi preprečili poslabšanje na področju varstva človekovih pravic v Vietnamu; ker bi bilo treba človekove pravice obravnavati kot bistven element trgovinske politike EU; ker se je EU v skladu s strateškim okvirom za človekove pravice in demokracijo zavezala, da bo v svoje ocene učinka vključila človekove pravice, kar velja tudi za trgovinske sporazume, ki imajo znatne ekonomske, družbene in okoljske učinke;

  F.     ker je Vietnam doživel uspešno desetletje z neprekinjeno rastjo BDP, ki je znašala približno 8 % letno, vrhunec pa je bil pristop k STO 11. januarja 2007, in ker je državo potem prizadela upočasnitev svetovnega gospodarstva, ki je povzročila močno zmanjšanje rasti izvoza, upad neposrednih tujih naložb in zmanjšanje nakazil iz tujine;

  G.     ker ima EU zadnjih deset let negativno trgovinsko bilanco z Vietnamom, kot so znova pokazali podatki za drugo četrtletje leta 2013, po katerih je skupna trgovinska menjava znašala 13,4 milijard evrov, od tega je uvoz iz Vietnama v EU znašal 10,5 milijarde evrov, medtem ko je bil izvoz iz EU v Vietnam vreden 2,8 milijarde evrov; ker to pomeni močan upad v primerjavi s podatki za leto 2012, ko je skupna trgovinska menjava znašala 23,871 milijarde evrov, pri čemer je bilo za 18,520 milijarde evrov uvoza iz Vietnama v EU in 5,351 milijarde evrov izvoza iz EU v Vietnam;

  H.     ker oblačilna in tekstilna industrija z dvema milijonoma neposredno zaposlenih delavcev ni le največji vir zaposlitev v formalnem sektorju v Vietnamu, ampak tudi njegov največji izvozni sektor; ker sektor sestavljanja elektronskih komponent, ki je prav tako eden izmed vodilnih proizvodnih sektorjev, usmerjenih v izvoz, zaposluje približno 120 000 delavcev;

  I.      ker je Vietnam doslej ratificiral le 5 od 8 temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela; ker ni ratificiral konvencije MOD št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, konvencije št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja in konvencije št. 105 o odpravi prisilnega dela;

  J.      ker je Vietnam, ki je upravičen do splošnega sistema preferencialov EU, 32. največji trgovinski partner Evropske unije in peti največji iz združenja ASEAN, medtem ko je EU drugi največji trgovinski partner za Kitajsko in pred ZDA ter največji vir neposrednih tujih naložb v Vietnamu, ki so leta 2012 predstavljale 6,5 % skupnih neposrednih tujih naložb v državi; ker ostaja potencial neposrednih tujih naložb Vietnama v EU v veliki meri neizkoriščen;

  K.     ker obe pogajalski strani pričakujeta precejšnje koristi od odprave tarifnih in netarifnih trgovinskih ovir in ker bi si morali obe prizadevati za dober izid glede liberalizacije trgovine s storitvami in pravice do ustanavljanja ter razviti sistem primerne zaščite, izvajanja in izvrševanja pravic intelektualne lastnine, vključno s patenti in modeli, blagovnimi ali storitvenimi znamkami, avtorskimi in sorodnimi pravicami ter geografskimi označbami, skupaj z označbami porekla za kmetijske proizvode in živila;

  L.     ker bi morali obe pogajalski strani združiti moči, da bi zagotovili in spodbudili zakonito trgovino z zdravili (tako s patentiranimi kot generičnimi zdravili) v skladu z določbami sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) in tudi njegovo prilagodljivostjo;

  M.    ker bi morali obe pogajalski strani še naprej uporabljati instrumente trgovinske zaščite in pri tem ravnati v skladu z veljavnimi pravili STO, da bi se izognili uporabi mehanizma STO za reševanje sporov, in se sporazumeti o učinkoviti dvostranski zaščitni določbi ali enakovrednem mehanizmu, da bi primerno zaščitili svojo industrijo pred škodo ali nevarnostjo nastanka škode zaradi hitrega porasta uvoza, zlasti v občutljivih sektorjih, ki so bili opredeljeni pri oceni učinka obeh strani;

  1.      pozdravlja napredek pri pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini, zlasti v poglavjih o carinah in spodbujanju trgovine, o tehničnih trgovinskih ovirah in o konkurenci, ter redno poročanje Komisije Parlamentu o njihovem poteku; opominja, da je za sporazum o prosti trgovini potrebna privolitev Parlamenta[10] in da Komisija in Svet ne bi smela predlagati začasne uporabe sporazuma o prosti trgovini, dokler ga Parlament ne odobri;

  2.      pričakuje, da bosta Svet in Komisija v celoti upoštevala zahteve, kakor jih je izrazil Parlament v tej resoluciji pred sklenitvijo sporazuma o prosti trgovini, da mora biti sporazum združljiv s pravili in obveznostmi STO; meni, da bi pogajalskima stranema uspešen sporazum o prosti trgovini prinesel uravnotežen sklop koristi ter prispeval k ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest na obeh straneh;

  3.      poziva obe pogajalski strani, naj v celoti spoštujeta obveznosti STO v smislu liberalizacije trgovine; hkrati poudarja, da sta dolžni odpraviti ukrepe in prakse, ki niso združljivi z načeli STO, da bi dosegli ambiciozen sporazum;

  4.      ceni pozitivne možnosti, poudarjene v ocenjevalnem dokumentu, ki kažejo, da bi sporazum o prosti trgovini povečal skupni izvoz in uvoz za Evropsko unijo in Vietnam in zagotovil priložnosti za nadaljnje tokove neposrednih tujih naložb; zato poziva, naj Vietnam v znatni meri odpravi tarife, tako povprečne tarife za dostop do trga za nekmetijske proizvode kot tudi kmetijske tarife;

  5.      vendar poudarja, da mora biti cilj trgovine z industrijskimi proizvodi vzajemna popolna odprava carin, ob spoštovanju določene mere asimetrije, ki bi vključevala tudi ustrezna prehodna obdobja za izvajanje, in da bi bilo treba omejiti vsakršno odstopanje od tega cilja ter ga preverjati; meni, da bi morala odprava carin zajemati sektorje, ki so pomembni za obe strani;

  6.      poziva obe pogajalske strani, naj spoštujeta pravico druge do urejanja, vključno z zagotavljanjem javnih storitev, ter zagotovita, da njuni predpisi ne bodo ovirali dvostranske trgovine z neupravičenimi netarifnimi ovirami; zato poziva EU in Vietnam, naj razvijeta učinkovito mediacijo za preprečevanje neupravičenih regulativnih trgovinskih ovir in za odpravo obstoječih ovir s spodbujanjem usklajevanja ali skladnosti z mednarodnimi standardi;

  7.      meni, da mora Komisija posebno pozornost nameniti temu, da bodo ugodnosti prihodnjega sporazuma zajemale trdne in izvršljive ukrepe preverjanja, s katerimi bo mogoče zagotoviti, da bodo ugodnosti sporazuma koristile le proizvajalcem iz EU in Vietnama, ob popolnem upoštevanju dogovorjenih preferencialnih pravil o poreklu; poziva k poenostavitvi pravil EU o poreklu – brez omilitve obstoječega sistema –, da bi gospodarskim subjektom in carinskim upravam olajšali njihovo uporabo ter jim omogočili popolno izkoriščanje ugodnosti odprave tarif;

  8.      se zaveda, da ima Vietnam ofenzivne interese glede liberalizacije po načinu 4 iz splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) in sklenitve sporazumov o vzajemnem priznavanju za priznavanje poklicnih kvalifikacij državljanov Vietnama in EU, in da ima EU ofenzivne interese glede liberalizacije dostopa do trga in nacionalne obravnave po načinu 1, 2 in 3 za večino storitev; meni, da je treba upoštevati ofenzivne interese EU, da bi se v skladu z načinom 4 dovolilo začasno bivanje potrebnih strokovnjakov in omogočilo razlikovanje med takšno obliko bivanja in nacionalnimi politikami o tujih delavcih na trgu dela vsake od pogodbenic;

  9.      poziva EU in Vietnamu, naj se v sporazumu o prosti trgovini dogovorita o pravičnem in nepristranskem obravnavanju vseh vlagateljev in ponudnikov storitev v bančnem, zavarovalniškem, pravnem, računovodskem, prometnem in distribucijskem sektorju, vključno z drobnoprodajnim in grosističnim sektorjem; v zvezi s finančnimi storitvami opozarja, da je treba zagotoviti ustrezen politični manevrski prostor, da bi zmanjšali sistemsko tveganje, se borili proti pranju denarja in zagotovili najvišjo možno raven zaščite potrošnikov, pa tudi zaradi uveljavljanja pravil poštene konkurence in praks med domačimi in tujimi vlagatelji ter ponudniki storitev, med drugim z zmanjšanjem ali celo popolno odpravo omejitev lastniškega deleža in odpravo omejitev za ustanavljanje podjetij in pridobivanje dovoljenj; predlaga, naj Komisija v pogajanjih doseže stroge in zavezujoče določbe glede preglednosti in poštene konkurence, da bodo tudi za zasebna podjetja in podjetja v državni lasti veljali enaki konkurenčni pogoji;

  10.    odločno spodbuja Vietnam, naj razvije ustrezno zakonodajo za varstvo podatkov, da bo dosegel status države z ustrezno stopnjo zaščite – vendar brez ustvarjanja ovir za uporabo prilagodljivosti Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine –, s čimer bi dovolil ali omogočil prenos osebnih podatkov iz EU na podlagi zakonodaje EU in skladno z njo, kar bi spodbudilo dvostranski pretok podatkov in trgovanje s storitvami, povezanimi s tem, kot je e-trgovanje;

  11.    poziva Komisijo in vietnamske oblasti, naj dosežejo dogovor o učinkovitih in preglednih sistemih javnih naročil, da se pri oddaji javnih naročil zagotovi pravična konkurenca med zasebnimi podjetij in podjetij v državni lasti, ter zagotovi najširše možno zajetje, vključi podjetja javnega sektorja, pri tem pa se ustrezno upoštevajo interese in potrebe obeh strani;

  12.    poziva Komisijo, naj zagotovi zmanjšanje in reden nadzor uporabe subvencij in drugih preferencialov, kot so ugodni pogoji za podjetja v državni lasti in domača podjetja v Vietnamu, kar izkrivlja konkurenco z evropskimi podjetji, zlasti v sektorjih, ki so pomembni za vietnamsko izvozno politiko; prav tako poziva Komisijo, naj se pogaja za pravila, s katerimi naj bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za javne in zasebne udeležence na trgu iz EU in Vietnama;

  13.    meni, da je treba v sporazumu o prosti trgovini posebno pozornost nameniti razvoju poslovnih priložnosti za mala in srednja podjetja (MSP) in da je treba spodbujati naložbe vanje ter naložbe, ki jih izvajajo, kot pomoč pri financiranju tržno usmerjenih lokalnih projektov in skupnih vlaganj v obnovljive vire energije in trgovino z okoljskimi dobrinami in tehnologijami; zahteva, naj se za evropske vlagatelje v Vietnamu izoblikuje preglednejši in bolj predvidljiv zakonodajni okvir ter zagotovijo pravični konkurenčni pogoji med vietnamskimi in evropskimi podjetji;

  14.    poziva obe pogajalski strani, naj v sporazumu o prosti trgovini dosežeta dober izid glede liberalizacije trgovine z industrijskimi proizvodi z zagotovitvijo učinkovitega izvajanja in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, vključno s patenti in modeli, blagovnimi znamkami ter avtorskimi in sorodnimi pravicami za vrsto končnih izdelkov;

  15.    meni, da bi moral sporazum o prosti trgovini upoštevati občutljiva vprašanja, povezana s trgovino s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi, vendar to ne bi smelo preprečiti odpiranja trga na področjih, ki se dopolnjujejo, in poudarja, da je dostop do novih trgov v interesu proizvajalcev in potrošnikov odvisen od temeljitega izvrševanja varstva intelektualne lastnine, kar zajema tudi geografske označbe, skupaj z označbo porekla za kmetijske proizvode in živila, ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov; vztraja, da noben del sporazuma ne sme omejevati dostopa do ugodnih generičnih zdravil;

  16.    poziva, naj se v sporazum o prosti trgovini vključijo pregledne in učinkovite določbe o reševanju sporov med državami in po potrebi med vlagateljem in državo, da se zagotovi ustrezna zaščita naložb, investitorje pa odvrne od vlaganja neresnih zahtevkov; meni, da bi moral vsak mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državami v čim večji meri temeljiti na pravilih Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) ali Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (ICSID), sicer pa na vseh dvostransko dogovorjenih pravilih, ki temeljijo na mednarodnih standardih in konvencijah, ter da mora biti mehanizem vključen v ustrezen pravni okvir in upoštevati stroga merila preglednosti;

  17.    poziva, naj se zagotovi, da sporazum o naložbah ne bo omejeval napredka obeh strani pri ratifikaciji in celovitem izvajanju mednarodnih sporazumov o človekovih pravicah, konvencij MOD in večstranskih okoljskih sporazumov;

  18.    se zavzema za vključitev standardov dobrega počutja živali v poglavje o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih ali v samostojno poglavje z ustrezno izvršljivimi določbami;

  19.    pričakuje, da bo sporazum o prosti trgovini vseboval zavezujoče in izvršljivo poglavje o trajnostnem razvoju, ki bo izražalo skupno zavezanost EU in Vietnama spodbujanju spoštovanja mednarodno priznanih človekovih pravic, osmih temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela in ključnih večstranskih okoljskih sporazumov, kot je Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), skladnosti z njimi in njihovemu izvrševanju, in ukrepe za kršitve ter omogočal, da bodo pri pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini ter izvajanju in spremljanju poglavja o trajnostnem razvoju sodelovale neodvisne organizacije civilne družbe, ki zastopajo gospodarske, socialne in okoljske zainteresirane strani, spodbujal podjetja pri prevzemanju praks družbene odgovornosti gospodarskih družb, tako da bodo upoštevana mednarodno sprejeta načela in mehanizmi, na primer smernice OECD za večnacionalna podjetja, vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter načela ZN o odgovornih naložbah in poročanju, in obravnaval pomembna vprašanja, kot je dobro počutje domačih in prostoživečih živali;

  20.    zahteva, da se to poglavje o trajnostnem razvoju vključi v institucionalno in pravno povezavo, ki jo je treba vzpostaviti med sporazumom o prosti trgovini in sporazumom o partnerstvu in sodelovanju, da bo sporazum o prosti trgovini v primeru resnih kršitev človekovih pravic mogoče začasno prekiniti;

  21.    izraža pohvalo socialno-ekonomskemu napredku Vietnama v sklopu tako imenovane reforme Doi Moi, in podpira njegova nenehna prizadevanja za nadaljnje družbene izboljšave; zato pozdravlja kandidaturo Vietnama, ki jo je potrdil ASEAN, za članstvo v Svetu Združenih narodov za človekove pravice za obdobje 2014–2016 in odločitev vietnamske vlade z dne 27. avgusta 2013, da predloži opomnik s prostovoljnimi obljubami in zavezami, da bo spodbujala in varovala človekove pravice, s tem pa spodbujala trajnostni razvoj na svojem ozemlju ter v odnosih s svojimi partnerji; poziva vietnamsko vlado, naj dosledno izpolnjuje svoje obljube in zaveze, da bi učinkovito preprečila in odpravila vse kršitve človekovih pravic in slabšanje razmer na področju temeljnih svoboščin;

  22.    poudarja, da so človekove pravice, demokracija in varnost bistveni elementi splošnega odnosa med EU in Vietnamom; obe strani zato poziva, naj dejavno pospešita dialog o odprtih vprašanjih, s posebnim poudarkom na svobodi govora posameznika, svobodi medijev in verski svobodi;

  23.    poziva Komisijo, naj čim prej izvede oceno učinka na človekove pravice, kot je zahteval Parlament v resoluciji z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih[11], da bi določila razumljive trgovinske kazalnike, ki bodo temeljili na človekovih pravicah ter okoljskih in socialnih standardih;

  24.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Vietnama.

  ***