Förfarande : 2013/2989(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0367/2014

Ingivna texter :

B7-0367/2014

Debatter :

PV 17/04/2014 - 7
CRE 17/04/2014 - 7

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0458

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 139kWORD 72k
11.4.2014
PE533.886v01-00
 
B7-0367/2014

till följd av ett uttalande av kommissionen

enligt artikel 110.2 i arbetsordningen


om förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (2013/2989(RSP))


Vital Moreira, Jan Zahradil för utskottet för internationell handel
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (2013/2989(RSP))  
B7‑0367/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av riktlinjerna för multinationella företag från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och av Internationella arbetsorganisationens (ILO) trepartsförklaring om principerna för multinationella företag och socialpolitik,

–       med beaktande av ministerförklaringen från WTO:s fjärde ministerkonferens, antagen den 14 november 2001 i Doha, särskilt punkt 44 om särskild och differentierad behandling,

–       med beaktande av samarbetsavtalet från 1995 mellan EG och Socialistiska republiken Vietnam (nedan kallad Vietnam) och det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet som undertecknades den 27 juni 2012,

–       med beaktande av kommissionens meddelande Ett konkurrenskraftigt Europa i världen – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (COM(2007)0567) av den 4 oktober 2006,

–       med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel(1),

–       med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2007 om EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter(2),

–       med beaktande av rådets förhandlingsdirektiv av den 23 april 2007 om att ge kommissionen mandat att förhandla fram ett frihandelsavtal med länder i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean),

–       med beaktande av strategidokumentet om Vietnam (2007–2013)(3),

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vietnam, framför allt resolutionerna av den 1 december 2005 om situationen i Kambodja, Laos och Vietnam(4), och av den 18 april 2013 om Vietnam, särskilt yttrandefriheten(5),

–       med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(6),

–       med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar(7),

–       med beaktande av kommissionens meddelande Handel, tillväxt och världspolitik. Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin (COM(2010)0612) av den 9 november 2010,

–       med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin(8),

–       med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investering(9),

–       med beaktande av kommissionens rapport Hinder för handel och investeringar – Rapport 2012 (COM(2012)0070) av den 21 februari 2012,

–       med beaktande av kommissionens uttalande i kammaren i april 2014 om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det regelbaserade multilaterala handelssystem som fastställs genom Världshandelsorganisationen (WTO) är den lämpligaste ramen för att reglera och främja öppen och rättvis handel. Multilaterala förhandlingar utesluter inte heller att bilaterala WTO-plusavtal tecknas som komplement.

B.     Kommissionens förhandlingsdirektiv för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är knutna till rådets mandat av den 23 april 2007 om att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med länderna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) och är ett resultat av rådets godkännande av de avgränsande riktlinjer som anger de gemensamma målen för förhandlingarnas båda parter, det vill säga att intensifiera befintliga bilaterala handelsförbindelser. Parlamentet påminner dock om att det ursprungliga målet var att förhandla fram ett frihandelsavtal med Asean-regionen och stödjer därför möjligheten att förhandla fram heltäckande avtal med länderna i Asean-regionen (som ett steg mot det slutgiltiga målet om att förhandla fram ett frihandelsavtal mellan de båda regionerna i framtiden).

C.     Den 26 juni 2012 inleddes officiellt förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam i Bryssel, och efter den femte förhandlingsrundan förband sig de båda förhandlande parterna den 8 november 2013 att gemensamt sikta på att avsluta förhandlingarna senast vid utgången av 2014.

D.     Handelsförbindelserna mellan EU och Vietnam ingår i det partnerskaps- och samarbetsavtal som undertecknades den 27 juni 2012 och som ger en effektiv ram för de bilaterala handels- och investeringsförbindelserna.

E.     EU och Vietnam har en välutvecklad bilateral människorättsdialog. Inom denna bör alla ansträngningar göras för att förhindra att skyddet för de mänskliga rättigheterna i Vietnam försämras. Mänskliga rättigheter bör utgöra en grundläggande del av EU:s handelspolitik. EU åtar sig att, inom sin strategiska ram och sin handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, inkludera mänskliga rättigheter i sina konsekvensbedömningar när dessa genomförs, även när de gäller handelsavtal som har avsevärda ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.

F.     Vietnam hade ett framgångsrikt årtionde med oavbruten BNP-tillväxt på omkring 8 procent varje år vilket kulminerade i landets anslutning till WTO den 11 januari 2007. Landet har sedan dess påverkats negativt av den globala ekonomiska nedgången, vilket lett till kraftigt försämrad exporttillväxt, minskade utländska direktinvesteringar och lägre kapitaltillskott från andra länder.

G.     EU har under de senaste tio åren uppvisat en negativ handelsbalans med Vietnam, vilket ännu en gång befästes andra kvartalet 2013 då värdet av den sammanlagda handeln uppgick till 13,4 miljarder euro, varav EU:s import från Vietnam utgjorde 10,5 miljarder euro och exporten till Vietnam 2,8 miljarder euro. Detta är en kraftig minskning jämfört med värdet av den sammanlagda handeln 2012 på 23,871 miljarder euro, varav 18,520 miljarder euro utgjordes av import från Vietnam till EU och 5,351 miljarder euro av export från EU till Vietnam.

H.     Konfektions- och textilindustrin är inte bara Vietnams enskilt största källa till sysselsättning inom den formella sektorn, med en direkt arbetsstyrka på mer än två miljoner arbetstagare, utan även landets största exportsektor. Elektronikmonteringssektorn är en annan ledande exporttillverkningssektor och ger sysselsättning åt omkring 120 000 arbetstagare.

I.      Vietnam har hittills endast ratificerat fem av ILO:s åtta kärnkonventioner. Landet har inte ratificerat ILO:s konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten och nr 105 om avskaffande av tvångsarbete.

J.      Vietnam, som har förmåner genom EU:s allmänna preferenssystem, ligger på plats 32 bland EU:s handelspartner och plats 5 bland Asean-länderna. EU är Vietnams näst största handelspartner, efter Kina och före USA, och står för de största utländska direktinvesteringarna i Vietnam – motsvarande 6,5 procent av landets sammanlagda utländska direktinvesteringar 2012. Potentialen för vietnamesiska direktinvesteringar i EU är däremot i stort sett outnyttjad.

K.     Båda förhandlingsparter förväntas dra betydande fördelar av undanröjandet av både tullhinder och icke-tariffära handelshinder. Båda parter bör sträva efter att få ett bra resultat när det gäller avregleringen av handelstjänster och etableringar, samt utveckla ett system som ger ett effektivt skydd för införande och genomdrivande av immaterialrättsliga bestämmelser om patent och formgivning, varumärken, upphovsrätt och liknande rättigheter, liksom för geografiska beteckningar inklusive ursprungsmärkningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

L.     Båda parter bör gemensamt sträva efter att garantera och främja laglig handel med läkemedel (såväl originalprodukter som generiska produkter) i enlighet med bestämmelserna i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter (TRIPS) samt flexibilitetsbestämmelserna i detta.

M.    Båda parter bör fortsätta att tillämpa handelspolitiska skyddsåtgärder som till fullo följer befintliga WTO-bestämmelser för att undvika att behöva anlita WTO:s tvistlösningsmekanism. De bör även enas om en effektiv bilateral säkerhetsklausul eller en motsvarande mekanism för att vederbörligt skydda sina respektive industrier mot skador eller hot om skador till följd av kraftigt ökad import, särskilt inom sina respektive känsliga sektorer, vilka har identifierats genom respektive parts konsekvensbedömning.

1.      Europaparlamentet välkomnar de stadiga framstegen i förhandlingarna om ett frihandelsavtal, i synnerhet kapitlen om tull- och handelslättnader, tekniska handelshinder och konkurrens, samt kommissionens regelbundna information till parlamentet om förhandlingsläget. Parlamentet påminner om att parlamentets godkännande av frihandelsavtalet är obligatoriskt(10) och att kommissionen och rådet inte bör föreslå någon tillfällig tillämpning av frihandelsavtalet förrän parlamentet har gett sitt godkännande.

2.      Europaparlamentet förväntar sig att rådet och kommissionen fullt ut tar hänsyn till parlamentets krav i den här resolutionen innan frihandelsavtalet ingås, vilket dessutom måste vara förenligt med WTO:s bestämmelser och skyldigheter. Ett framgångsrikt frihandelsavtal bör ge båda parter jämbördiga fördelar och bidra till att skapa och bevara arbetstillfällen på båda sidor.

3.      Europaparlamentet uppmanar de båda förhandlingsparterna att till fullo respektera den handelsliberaliseringsanda som WTO-åtagandena innebär, och understryker samtidigt att parterna måste avskaffa åtgärder och rutiner som inte är WTO-förenliga för att kunna nå ett ambitiöst avtal.

4.      Europaparlamentet uppskattar de positiva framtidsutsikterna, som framhävs i de avgränsande riktlinjerna och som visar att frihandelsavtalet skulle öka den sammanlagda exporten och importen för både EU och Vietnam samt skapa möjligheter för ytterligare utländska direktinvesteringar. Parlamentet begär därför att Vietnam i stor omfattning avskaffar tullar, både de genomsnittliga tullnivåerna för marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och tullarna för jordbruksprodukter.

5.      Europaparlamentet betonar att målet för handeln med industriprodukter bör vara att helt och hållet avskaffa tullarna på båda sidor, samtidigt som man respekterar en viss asymmetri som även inbegriper lämpliga övergångsperioder vid genomförandet. Eventuella avsteg från detta mål bör begränsas och följas upp. Parlamentet anser att avskaffandet av tullar även bör omfatta sektorer som är betydelsefulla för båda sidor.

6.      Europaparlamentet uppmanar med kraft de båda förhandlande parterna att respektera varandras rätt att införa regleringar, även för tillhandahållandet av offentliga tjänster, och att garantera att deras respektive regleringar inte förhindrar den bilaterala handeln med omotiverade icke-tariffära handelshinder. Parlamentet uppmanar därför både EU och Vietnam att utveckla effektiva medlingssystem för att förhindra uppkomsten av omotiverade regleringshinder för handeln och för att hantera befintliga hinder genom att gynna harmonisering eller överensstämmelse med internationella standarder.

7.      Europaparlamentet anser att kommissionen särskilt bör se till att fördelarna med det framtida avtalet inbegriper kraftfulla och genomförbara kontrollåtgärder för att se till att fördelarna endast gynnar europeiska och vietnamesiska producenter med fullständig respekt för de preferentiella ursprungsregler som ska förhandlas fram. Parlamentet uppmanar till en förenkling av EU:s ursprungsbestämmelser – utan att det nuvarande systemet mjukas upp – för att de ska bli enklare att tillämpa för ekonomiska aktörer och tullmyndigheter och för att de ska kunna dra full nytta av avskaffandet av tullarna.

8.      Europaparlamentet bekräftar att Vietnam har offensiva intressen i liberaliseringen av leveranssätt 4 i det allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) och ingåendet av ett avtal om ömsesidigt erkännande av vietnamesiska medborgares och EU-medborgares yrkeskvalifikationer, samt att EU har offensiva intressen i liberaliseringen av marknadstillträde och nationell behandling inom leveranssätten 1, 2 och 3 för flertalet tjänster. Parlamentet anser att behandlingen av EU:s offensiva intressen är en förutsättning för att inom ramen för leveranssätt 4 tillåta tillfällig vistelse för nödvändig kvalificerad arbetskraft och underlätta särskiljandet av sådana vistelser från nationella bestämmelser om utländska arbetstagare på parternas respektive arbetsmarknad.

9.      Europaparlamentet uppmanar EU och Vietnam att i frihandelsavtalet enas om rättvis och lika behandling av alla investerare och tjänsteleverantörer inom banksektorn, försäkringssektorn, den juridiska sektorn, redovisningssektorn, transportsektorn, distributionssektorn, grossistsektorn och detaljhandeln. Parlamentet påminner om att det i fråga om finansiella tjänster också är viktigt att garantera adekvat politiskt utrymme för att minska systemrisker, bekämpa penningtvätt och ge konsumenterna högsta möjliga skydd, samt att genomdriva rättvisa konkurrensregler och praxis mellan inhemska och utländska investerare och tjänsteleverantörer genom att bland annat minska, eller till och med helt avskaffa, befintliga tak för kapital och avskaffa restriktioner för etablering och licensbeviljande. Avslutningsvis förordar parlamentet att kommissionen förhandlar fram kraftfulla och bindande bestämmelser om insyn och rättvis konkurrens så att samma förutsättningar gäller för privata och statligt ägda företag.

10.    Europaparlamentet uppmanar med kraft Vietnam att utforma en lämplig dataskyddslagstiftning så att landet får en lämplig skyddsnivå, dock utan att skapa hinder för utnyttjandet av flexibiliteten TRPIS-avtalet, så att överföringen av personuppgifter därmed kan tillåtas eller underlättas från EU på grundval av, och i enlighet med, EU:s lagstiftning, vilket stimulerar bilaterala dataflöden och handel i relaterade tjänster såsom e-handel.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de vietnamesiska myndigheterna att förhandla fram effektiva och transparenta upphandlingssystem för att säkerställa en rättvis konkurrens mellan privata och statligt ägda företag vid tilldelningen av offentliga kontrakt, samt att säkra en så bred täckning som möjligt och inkludera företag inom offentlig sektor samtidigt som man tar vederbörlig hänsyn till känsliga frågor och behov på båda sidor.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att minska och regelbundet kontrollera användningen av stöd och andra preferenssystem, såsom gynnsamma villkor till statligt ägda företag och inhemska företag i Vietnam, vilket snedvrider konkurrensen för europeiska företag inom i synnerhet de branscher som är viktiga för Vietnams exportpolitik. Parlamentet uppmanar även kommissionen att förhandla fram bestämmelser för att säkerställa en rättvis konkurrens mellan EU:s och Vietnams offentliga och privata aktörer på marknaden.

13.    Europaparlamentet anser att man i frihandelsavtalet särskilt ska uppmärksamma utvecklingen av affärsmöjligheter för små och medelstora företag och främja investeringar i och av små och medelstora företag för att bidra till finansieringen av marknadsdrivna lokala projekt och samriskföretag inom förnybar energi och handel med miljövaror och miljöteknik. Parlamentet vill se att europeiska investerare ges en mer transparent och förutsebar rättslig ram i Vietnam, och att man säkerställer rättvisa konkurrensvillkor mellan vietnamesiska och europeiska företag.

14.    Europaparlamentet uppmanar de förhandlande parterna att säkerställa ett gott resultat i frihandelsavtalet när det gäller liberaliseringen av handeln med fabriksvaror, genom att säkerställa ett strikt genomförande och genomdrivande av immaterialrättsliga bestämmelser, inklusive patent och formgivning, varumärken, upphovsrätt och liknande rättigheter för en rad fabriksvaror.

15.    Europaparlamentet anser att man i frihandelsavtalet bör respektera känsliga frågor rörande handel med jordbruks- och fiskeriprodukter, men att detta inte får förhindra ett ömsesidigt marknadsöppnade inom sektorer där komplementaritet råder, samt betonar att nya marknadstillträden måste åtföljas av en strikt efterlevnad av immaterialrättsliga bestämmelser, vilket även ska inkludera geografiska beteckningar inklusive ursprungsmärkning för jordbruksprodukter och livsmedel, och sanitära och fytosanitära åtgärder i producenternas och konsumenternas intresse. Parlamentet insisterar på att inget i avtalet får hämma tillgången till generiska läkemedel till överkomliga priser.

16.    Europaparlamentet vill att man i frihandelsavtalet inkluderar en öppen och effektiv tvistlösningsmekanism stater emellan och i förekommande fall bestämmelser om tvistlösning mellan investerare och stat för att garantera vederbörligt skydd för investeringar och för att avskräcka investerare från att göra orimliga anspråk. Parlamentet anser att mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stater i största möjliga utsträckning bör bygga på bestämmelserna från FN:s kommission för internationell handelsrätt eller Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister, eller på bilateralt överenskomna regler som bygger på internationella normer och konventioner. Mekanismen bör omfatta en lämplig rättslig ram och vara föremål för strikta kriterier om insyn.

17.    Europaparlamentet begär att man ser till att ett investeringsavtal inte begränsar framstegen när det gäller de båda parternas ratificering och fullständiga genomförande av internationella avtal om mänskliga rättigheter, ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal.

18.    Europaparlamentet vill se att bestämmelser om djurs välbefinnande inkluderas i kapitlet om sanitära och fytosanitära åtgärder i frihandelsavtalet eller i ett fristående kapitel med motsvarande genomförbara krav.

19.    Europaparlamentet förväntar sig att frihandelsavtalet inkluderar ett kapitel om bindande och genomförbara åtgärder rörande hållbar utveckling som återspeglar EU:s och Vietnams gemensamma åtagande om att främja respekt för, och efterlevnad av, internationella avtal om mänskliga rättigheter, ILO:s åtta kärnkonventioner och multilaterala miljöavtal såsom konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter. Vid brott mot detta ska det finnas åtgärder, som inkluderar oberoende civila samhällsorganisationer som representerar ekonomiska, sociala och miljömässiga intressenter, för övervakning av frihandelsförhandlingarna och för genomförande och övervakning av kapitlet om hållbar utveckling. Dessutom ska företagen uppmuntras att införa rutiner för sitt sociala ansvar och då följa internationellt överenskomna principer och instrument såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter samt FN:s principer för ansvarstagande investeringar och rapportering. Slutligen ska frihandelsavtalet innehålla bestämmelser för arbetet med öppna frågor såsom välbefinnande för både produktionsdjur och vilda djur.

20.    Europaparlamentet begär att ett sådant kapitel om hållbar utveckling ska täckas av en institutionell och juridisk koppling som ska upprättas mellan frihandelsavtalet och partnerskaps- och samarbetsavtalet, för att inkludera möjligheten att avbryta tillämpningen av frihandelsavtalet vid allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

21.    Europaparlamentet berömmer Vietnams socioekonomiska framsteg inom ramen för Doi Moi-reformen och stöder landets fortsatta insatser för ytterligare samhällsförbättringar. Parlamentet välkomnar därför Vietnams kandidatur till FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, som fått stöd av Asean, för mandatperioden 2014–2016 och den vietnamesiska regeringens beslut av den 27 augusti 2013 om att lägga fram ett pm med frivilliga åtaganden och löften om att bidra till främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna och därigenom gynna en hållbar utveckling inom landet och visavis sina partner. Parlamentet uppmanar dock med kraft den vietnamesiska regeringen att hela tiden följa upp sina åtaganden och löften om att effektivt förhindra och åtgärda alla eventuella människorättsöverträdelser och försämringar av de grundläggande friheterna.

22.    Europaparlamentet betonar att mänskliga rättigheter, demokrati och säkerhet är centrala inslag i förbindelserna mellan EU och Vietnam. Parlamentet uppmanar därför båda sidor att se till att dialogen om olösta problem aktivt fortsätter, med särskild tonvikt på enskilda medborgares yttrandefrihet, mediefrihet och religionsfrihet.

23.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt genomföra en konsekvensbeskrivning när det gäller mänskliga rättigheter, i enlighet med parlamentets resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(11), i syfte att säkerställa ”begripliga handelsindikatorer grundade på mänskliga rättigheter samt på sociala normer och miljönormer”.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament samt Vietnams regering och parlament.

***

(1)

EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 591.

(2)

EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 128.

(3)

http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm#V

(4)

EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 129.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2013)0189.

(6)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(7)

EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 34.

(8)

EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 87.

(9)

EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 1.

(10)

Artikel 218.6 a v) i EUF-fördraget.

(11)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy