Postupak : 2013/2711(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0415/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0415/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0459

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 141kWORD 83k
15.4.2014
PE534.892v01-00
 
B7-0415/2014

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B7‑0118/2014

u skladu s člankom 115. stavkom 5. Poslovnika


o postupku savjetovanja „Top Ten” i smanjivanju opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzetnicima (2013/2711(RSP))


Paul Rübig u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku

Rezolucija Europskog parlamenta   o postupku savjetovanja „Top Ten” i smanjivanju opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzetnicima (2013/2711(RSP))  
B7‑0415/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Europsku povelju o malom poduzetništvu koju je Europsko vijeće usvojilo na sastanku u Feiri 19. i 20. lipnja 2000.,

–       uzimajući u obzir Preporuku Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro poduzetnika i malih i srednjih poduzetnika(1),

–       uzimajući u obzir izvješće Komisije od 23. studenog 2011. pod nazivom „Smanjenje regulatornog opterećenja za MSP-e – prilagođavanje propisa EU-a potrebama mikro poduzeća” (COM(2011)0803),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 23. veljače 2011. naslovljenu „Revizija Zakona o malom gospodarstvu za Europu” (COM(2011)0078),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. naslovljenu „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije za uredbu Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2011. o Programu za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. − 2020.) (COM(2011)0834),

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 14. i 15. ožujka 2013. i zaključke Vijeća za konkurentnost od 26. i 27. rujna 2013.,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 18. lipnja 2013. pod naslovom „Mjere praćenja Komisije na temelju savjetovanja ‘Top 10’ s malim i srednjim poduzetnicima o propisima Europske unije” (COM(2013)0446),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 7. ožujka 2013. naslovljenu „Pametno donošenje propisa – odgovor na potrebe malih i srednjih poduzetnika” (COM(2013)0122) i priloženi radni dokument službi Komisije „Praćenje pametnog donošenja propisa za male i srednje poduzetnike i savjetovanje u vezi s njim” (SWD(2013)0060),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 2. listopada 2013. naslovljenu „Prikladnost i uspješnost programa Europske unije (REFIT): rezultati i sljedeći koraci” (COM(2013)0685 završna verzija),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2012. naslovljenu „Mali i srednji poduzetnici: konkurentnost i poslovne mogućnosti”(2),

–       uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika (MSP-a) horizontalan napor koji presijeca različita politička područja;

B.     budući da MSP-i trpe nerazmjernu štetu zbog nepotrebnog opterećenja jer su ograničeni u svojim mogućnostima i budući da su se zakonodavci Europske unije stoga obvezali na načelo „počnimo od najmanjih”;

C.     budući da 20,7 milijuna MSP-a zapošljava više od 65 % postojeće radne snage u privatnom sektoru i da su MSP-i među najinovativnijim poduzećima te da su najuspješniji na području otvaranja radnih mjesta i gospodarskog rasta;

D.     budući da u skladu s anketom Eurobarometra 74 % Europljana smatra da EU stvara preveliku birokraciju;

E.     budući da gotovo trećina administrativnog opterećenja iz zakonodavstva EU-a prvenstveno proizlazi iz nesrazmjerne i neučinkovite nacionalne provedbe, drugim riječima, moglo bi se uštedjeti do 40 milijardi eura kad bi države članice učinkovitije prenosile zakonodavstvo EU-a;

F.     budući da poduzeća mogu otvarati radna mjesta pod uvjetom da su ostvareni odgovarajući uvjeti, među ostalim pristup kvalificiranoj radnoj snazi i mjerama kako bi se administrativno opterećenje održalo na minimalnoj razini;

G.     budući da je Europska komisija u prethodnih pet godina odbila 5.590 pravnih zahtjeva, čime je smanjila troškove za poslovanje za više od 27 milijardi eura;

H.     budući da Europska komisija ostvaruje regulatornu i administrativnu učinkovitost putem svog programa REFIT, procjena utjecaja, provjera konkurentnosti, provjera prikladnosti, savjetovanja „Top Ten”, pregleda uspješnosti malih i srednjih poduzetnika i testiranja malih i srednjih poduzetnika;

I.      Budući da su na razini Unije, kao što je to naglasilo Europsko vijeće, propisi neophodni radi zajamčenog ostvarivanja političkih ciljeva EU-a, uključujući odgovarajuće funkcioniranje jedinstvenog tržišta;

J.      budući da je Parlament u nekoliko prigoda, primjerice u svojoj prethodno navedenoj rezoluciji od 23. listopada 2012. izjavio da pojednostavljenje propisa EU-a ne bi trebalo zadirati u temeljne uvjete EU-a vezane za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, temeljna prava radnika EU-a ili temeljna načela zakonodavstva EU-a o okolišu;

K.     budući da je većina zakonodavnih mjera „Top Ten” utvrđenih u Komunikaciji Komisije o ovom pitanju već bila u postupku u vrijeme objave Komunikacije; budući da su neki od zakonodavnih prijedloga već su bili izneseni u vrijeme savjetovanja „Top Ten” a neki su dosad već zaključeni;

L.     budući da administrativne zapreke sprečavaju MSP-e u tome da potpuno iskorištavaju pogodnosti jedinstvenog tržišta;

M.    budući da se ovom Rezolucijom neće komentirati pojedinačne aktivnosti praćenja, to će se činiti u drugim prigodama, već će se usredotočiti na metodu rada koju primjenjuje Komisija;

1.      pozdravlja Komisijinu inicijativu „Top Ten” kao dio provedbe programa REFIT i uzima u obzir obećanje da ovo nije jednokratan napor već bi trebao biti redovan dio trajnog postupka provjere; no naglašava da bi Komisija trebala intenzivirati napore koje ulaže u rješavanje problema regulatornog opterećenja koje su MSP-i istaknuli tijekom postupka savjetovanja; također naglašava da se pristupom „Top Ten” ne smije zamijeniti sustavan i horizontalan politički pristup svođenju administrativnog opterećenja na najnižu moguću razinu koje proizlazi iz propisa EU-a te se njime ne bi smjelo dovoditi u pitanje ciljeve i učinkovitost odgovarajućeg zakonodavstva;

2.      stoga naglašava potrebu za načelom „počnimo od najmanjih” za veću usredotočenost politike Unije na inovacije, rast, internacionalizaciju, produktivnost, smanjenje birokracije, kvalitetu ljudskih resursa i društvenu odgovornost;

3.      u tom pogledu također pozdravlja predanost Komisije u usvajanju pametnog donošenja propisa kao sastavnog dijela ciklusa donošenja odluka i osobito u prihvaćanju programa REFIT kao trajnog programa koji će se ažurirati svake godine;

4.      poziva Komisiju da hitno pojača svoje napore kako bi zajamčila da se mali i srednji poduzetnici, osobito oni inovativni, potaknu na razvoj pojednostavljivanjem regulatornog okvira i pružanjem ciljane pomoći na svim političkim područjima;

5.      poziva Komisiju da pri izradi zakonodavstva na transparentan i ispravan način provodi testiranja MSP-a i da hitno predloži blaže sustave i izuzeća u širem nizu zakonodavnih prijedloga kako bi uvelike smanjila troškove MSP-a;

6.      poziva Komisiju da pojednostavi pretjerane administrativne formalnosti istodobno zadržavajući potrebne odredbe kojima se jamči sigurnost, zdravlje i zaštita na radnom mjestu i kojima se od poduzeća zahtijeva da svojim zaposlenicima zajamče odgovarajuće radno okruženje

7.      potiče Komisiju i države članice da osiguraju jednostavan pristup financiranju i tržištima te da smanje regulatorno opterećenje koje čini jednu od najvećih zapreka stvaranju i razvoju malih i srednjih poduzeća;

8.      smatra da je vrlo važno za države članice da provode Direktivu 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama u kojoj se navodi da kad su u pitanju poslovne transakcije između poduzeća i javnih tijela ugovorno razdoblje plaćanja ne smije prijeći rokove utvrđene u članku 4. stavku 3. osim ako nije drukčije izričito dogovoreno u ugovoru te uz uvjet da je objektivno opravdano u svjetlu posebne prirode ili svojstava ugovora, te da ni u kojem slučaju ne prelazi 60 kalendarskih dana;

9.      pozdravlja činjenicu da će Komisija odsad uključiti pregled uspješnosti malih i srednjih poduzetnika u godišnji pregled uspješnosti programa REFIT; smatra da je to korak u pravom smjeru ako zahtjeve malih i srednjih poduzetnika dodatno uključi u širu provedbu regulatornog pojednostavljenja, pri čemu ne ugrožava učinkovitost zakonodavstva ili stvara dodatne slojeve birokracije; poziva Komisiju da te instrumente uredi putem sveobuhvatne procjene utjecaja; međutim naglašava da to spajanje ni na koji način ne bi smjelo umanjiti posebnu pažnju koju Komisija u svojim procesima posvećuje malim i srednjim poduzetnicima;

10.    naglašava činjenicu da bi se planiranim godišnjim pregledom stanja trebalo učinkovito pratiti zakonodavni i provedbeni napredak na razini EU-a i na nacionalnoj razini u pogledu malih i srednjih poduzetnika; vjeruje da će se tim pregledom stanja pomoći malim i srednjim poduzetnicima u procjeni troškova administrativnog opterećenja koje proizlazi iz zakonodavstva na razini EU-a ili na nacionalnoj razini te da će omogućiti lakši nadzor i tako olakšati konstruktivno sudjelovanje malih i srednjih poduzetnika u budućim savjetovanjima;

11.    međutim naglašava da bi bilo koje naknadno ocjenjivanje bilo lakše kada bi prethodne procjene bile propisno obavljene i kada bi u obzir uzele sve aspekte; smatra da bi trebalo unaprijediti kulturu procjene utjecaja u svim europskim institucijama, osobito kada zakonodavni prijedlozi EU-a utječu na male i srednje poduzetnike i samozaposlene osobe; poziva Komisiju da procijeni dodanu vrijednost davanja veće neovisnosti i snažnijih ovlasti odboru za procjenu utjecaja; nadalje, preporučuje da Parlament bolje iskoristi svoju procjenu utjecaja i sredstva provjere malih i srednjih poduzetnika, osobito prije unošenja znatnih promjena u prijedloge Komisije; poziva Komisiju da objavi godišnju izjavu o ukupnom neto trošku poslovanja iz novih prijedloga;

12.    vjeruje da bi opterećenja nastala zbog novih prijedloga trebalo kompenzirati najmanje jednako tolikim smanjenjem;

13.    poziva Komisiju i države članice da razviju internetsku aplikaciju na kojoj uprava navodi jesu li i u kojoj mjeri mali i srednji poduzetnici pogođeni predstojećim zakonodavstvom, kao primjerice German Mittelstandsmonitor koji jednostavnim sustavom semafora označava jesu li mali i srednji poduzetnici vrlo vjerojatno (crveno), vjerojatno (žuto) ili nisu (zeleno) pogođeni predstojećim zakonodavstvom;

14.    pozdravlja zahtjev Vijeća, u njegovim zaključcima od 14. i 15. ožujka 2013., za daljnjim radnjama u cilju smanjenja sveukupnog administrativnog opterećenja na razini EU-a i na nacionalnoj razini;

15.    izražava žaljenje što mali i srednji poduzetnici još nisu uspjeli iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta i podsjeća na to da je samo 25 % malih i srednjih poduzetnika uključeno u EU27 izvoz; poziva Komisiju i države članice da surađuju kako bi unaprijedili integraciju jedinstvenog tržišta te da učine još više kako bi razmijenili najbolje prakse vezane za jednostavnu papirologiju i postigli bolju regulatornu suradnju u državama članicama; pozdravlja zaključak Razvojnog plana iz Dohe na devetoj ministarskoj konferenciji u prosincu 2013.i nada se da će se tim sporazumom pridonijeti većim mogućnostima za trgovinu, osobito u pogledu malih i srednjih poduzetnika; u tom smislu pozdravlja namjeru Komisije da predloži deklaraciju o standardnom PDV-u te smatra da svaka standardizacija obrazaca za prijavu PDV-a ne bi trebala biti složenija od najjednostavnijeg obrasca koji zamjenjuje;

16.    potiče države članice da nadgledaju provedbu programa REFIT i „Top Ten” koji se provode na razini EU-a te da osiguraju da je administrativno i regulatorno opterećenje za male i srednje poduzetnike smanjeno i na nacionalnoj razini; nadalje, naglašava činjenicu da države članice mogu biti osobito učinkovite u smanjenju regulatornog opterećenja za male i srednje poduzetnike izbjegavanjem prekomjerne regulacije prilikom prenošenja europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo; poziva države članice da iskoriste mogućnost ublažavanja nepotrebnog opterećenja za male i srednje poduzetnike na onim područjima na kojima to zakonodavstvo dopušta;

17.    naglašava činjenicu da države članice mogu biti osobito učinkovite po pitanju uklanjanja administrativnog opterećenja za male i srednje poduzetnike i izbjegavanja prekomjerne regulacije prilikom prenošenja europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo; poziva države članice da smanje formalnosti za mala i srednja poduzeća kada je to odobreno zakonodavstvom EU-a;

18.    pozdravlja uvođenje testa za MSP-e pri čemu žali zbog činjenice što su ga samo neke države članice uključile u svoje nacionalne postupke donošenja odluka;

19.    podsjeća na svoje stajalište o općem izuzeću mikro poduzetnika od zakonodavstva EU-a kako je utvrđeno gore navedenom rezolucijom Europskog parlamenta od 23. listopada 2012., u skladu s kojom bi se izuzeće trebalo primijeniti jedino u slučaju kada na temelju pojedinačnih slučajeva pravilno testiranje malih i srednjih poduzetnika može pokazati da se posebne potrebe mikro poduzetnika ne mogu ispuniti prilagođenim rješenjima ili ublaženim režimima; naglašava da opće izuzeće mikro poduzetnika često uključuje rizik da mali i srednji poduzetnici budu pokriveni kolažom nacionalnih zakona što bi izazvalo rascjepkanost i otežalo njihov pristup unutarnjem tržištu;

20.    pozdravlja činjenicu što je Komisija produžila mandat Skupine na visokoj razini o administrativnim opterećenjima do listopada 2014. prema zahtjevu Europskog parlamenta u svojoj gore spomenutoj rezoluciji od 23. listopada 2012. i sukladno programu COSME;

21.    smatra da bi Direktivu o radnom vremenu trebalo temeljito pregledati kako bi se smanjilo opterećenje koje proizlazi iz zakonodavstva o zapošljavanju, budući da je nefleksibilna za mikro, mala i srednja poduzeća;

22.    preporuča da se u cilju smanjenja opterećenja koje proizlazi iz zakonodavstva o zdravlju i sigurnosti, od poduzeća s niskim rizikom ne bi trebalo zahtijevati da održavaju pismenu procjenu zdravlja i sigurnosti;

23.    poziva Komisiju da smanji opterećenja u vezi s uredbom REACH odgađanjem njene daljnje provedbe dok se ne provede potpuna revizija te ne usvoje povezane izmjene zakonodavstva uzimajući pritom u obzir mjeru u kojoj je početna procjena troškova podcijenjena; preporučuje da mala i srednja poduzeća plate znatno smanjenu pristojbu za registraciju i da iznosi za mikro poduzeća budu razmjerni; prepoznaje da poduzeća trebaju pojašnjenje uredbi REACH nakon 2018. kako bi se sada mogle donijeti razumne odluke o ulaganjima; smatra da ispunjavanje uvjeta iz uredbe REACH stavlja mala i srednja poduzeća s poslovnim nastanom u Europi u nepovoljan konkurentni položaj, osobito ako međunarodni konkurenti ne moraju ispunjavati te uvjete već mogu trgovati s EU-om u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini;

24.    traži od Komisije da ubrza obradu svih zahtjeva u vezi s uredbama REACH te da osobito ubrza zahtjeve malih i srednjih te mikro poduzeća; poziva Komisiju da malim i srednjim te mikro poduzećima omogući odgovarajuće vodstvo kako bi im se pomoglo u registraciji uspješnih zahtjeva;

25.    Smatra savjetovanje „Top Ten” korisnim a rezultat savjetovanja važnim znakom malih i srednjih poduzetnika i organizacija koje ih predstavljaju; poziva Komisiju da nastavi redovito obavljati ovu djelatnost putem Eurobarometra; međutim, primjećuje značajnu neravnotežu u geografskoj raspodjeli reakcija na savjetovanje „Top Ten” ; poziva Komisiju da osigura naknadno ocjenjivanje razloga koji uzrokuju takvu neuravnoteženost kao i da osigura da prikupljene informacije nisu pristrane zbog nepoznavanja problema ili drugih čimbenika koji bi mogli iskriviti prikupljene povratne informacije;

26.    očekuje da sljedeće povjerenstvo održi odgovornost za „pametno donošenje propisa” unutar nadležnosti ureda predsjednika te ga potiče da unaprijedi ulogu izaslanika malih i srednjih poduzetnika; u skladu s tim poziva Komisiju da zajamči da nacionalne organizacije malih i srednjih poduzeća čine dio nedavno uspostavljene mreže izaslanika malih i srednjih poduzeća te da je skupština malih i srednjih poduzeća uredno obaviještena o inicijativama EU-a;

27.    upozorava na rizik za lokalnu i regionalnu konkurentnost te za individualno poduzetništvo u slučaju da napori za smanjenje prekomjerne regulacije umjesto toga rezultiraju povećanjem maksimalne usklađenosti ili da jedna veličina odgovara svakom zakonodavstvu;

28.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(2)

SL C 68 E, 7.3.2014., str. 40.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti