Процедура : 2013/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0434/2014

Внесени текстове :

B7-0434/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 150kWORD 80k
15.4.2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0118/2014

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП (2013/2711(RSP))


Райнхард Бютикофер от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП  (2013/2711(RSP))  
B7‑0434/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Европейската харта за малките предприятия, приета на Европейския съвет във Фейра на 19 и 20 юни 2000 г.,

–       като взе предвид Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определенията за микро-, малки и средни предприятия(1),

–       като взе предвид доклада на Комисията от 23 ноември 2011 г., озаглавен Минимизиране на регулаторната тежест за МСП – Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“ (COM(2011)0803),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2011 г., озаглавено „Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

       като взе предвид предложението на Комисията от 30 ноември 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014—2020 г.) (COM(2011)0834),

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 и 15 март 2013 г. и заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 26 и 27 септември 2013 г.,

       като взе предвид съобщението на Комисията от 18 юни 2013 г., озаглавено „Последващи действия на Комисията относно консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС“ (COM(2013)0446),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 7 март 2013 г., озаглавено „Интелигентното регулиране — отговор на нуждите на малките и средните предприятия(COM(2013)0122), и придружаващия го документ на службите на Комисията, озаглавен „Мониторинг и консултации във връзка с интелигентното регулиране за малките и средните предприятия“ (SWD(2013)0060),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 2 октомври 2013 г., озаглавено Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): резултати и следващи стъпки“ (COM(2013)0685),

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г., озаглавена „Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност“(2),

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавен „Използване на потенциала за създаване на заетост на екологосъобразния растеж“ (SWD(2012)0092) и придружаващ документа „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571),

–       като взе предвид работния документ на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавен „Доклад за европейската конкурентоспособност за 2012 г. — Реализиране на ползите от глобализацията“ (SWD(2012)0299),

–       като взе предвид въпроса към Комисията относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП („Top Ten“) (O-000049/2014 – B7‑0118/2014),

–       като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че увеличаването на подкрепата за МСП във връзка с тяхната конкурентоспособност, устойчивост и потенциал за създаване на заетост е от съществено значение за икономическото възстановяване в Европа и е част от хоризонтално усилие, което е общо за различни области на политиката;

Б.     като има предвид, че 20,7 милиона МСП дават работа на над 65% от заетите понастоящем в частния сектор лица и че МСП са сред най-иновативните предприятия, с най-добри резултати в създаването на работни места и икономически растеж;

В.     като има предвид, че нормативната уредба предвижда рамка за баланс на публичните и частните интереси и е от съществено значение за прилагането на екологичните и социалните стандарти;

Г.     като има предвид, че опростяването на нормативните актове на ЕС трябва да се извършва по такъв начин, че да зачита изцяло изискванията на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд, права на работниците в ЕС, както и принципите и целите на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

Д.     като има предвид, че МСП се нуждаят не само от административно опростяване, но също така от по-добър достъп до финансиране и информация, от умения и знания, както и от подкрепа за новаторските им усилия;

Е.     като има предвид, че МСП често са в неравностойно конкурентно положение в сравнение с големите промишлени участници на пазара по отношение на данъчното облагане, стандартизацията, обществените поръчки, интелектуалната собственост и финансирането за научни изследвания и иновации;

Ж.    като има предвид, че значителна част от административната тежест, приписвана на законодателството на ЕС, произтича от прилагането му на национално равнище, или от допълнителни национални изисквания;

З.      като има предвид, че според оценките на Комисията политиките, поощряващи преход към екологосъобразна икономика, като ресурсната и енергийната ефективност и политиките в областта на изменението на климата, могат да създадат повече от 9 милиона работни места до 2020 г., особено в сектора на МСП;

1.      подкрепя процеса на интелигентното регулиране, за да се гарантира, че той е обоснован, недискриминационен и пропорционален и се провежда по начин, който да не води до прекомерна административна тежест за МСП;

2.      приветства прилагането на принципа и процесите „Мисли първо за малките“, за да се гарантира, че въздействието на МСП е по-добре оценено в целия законодателен цикъл; счита, че това може да подобри ефективността на законодателството на ЕС, да опрости прилагането от страна на държавите членки и да улесни конструктивното участие на МСП в бъдещите консултации;

3.      отбелязва инициативата на Комисията „Top Ten“ като част от изпълнението на програмата REFIT; счита, че тестът за МСП и проверките на пригодността и конкурентоспособността не следва да представляват отделни процеси, а част от цялостна оценка на въздействието, която да обръща балансирано внимание на всички аспекти (като например икономическите, социалните и свързаните с околната среда фактори) и да се стреми да оценява не само разходите, а и ползите за обществото и потенциала за нови пазари; счита, че тези процеси не следва да уронват ефективността на законодателството, нито да добавят допълнителни пластове бюрокрация;

4.      подчертава, че работата по опростяването на нормативната уредба не следва да се използва като оправдание за намаляване на равнището на амбициите по въпроси от изключителна важност за безопасността и благосъстоянието на работниците и служителите или опазването на околната среда; предупреждава за опасността от прокарване на програма за дерегулиране под претекст, че така се намаляват тежестите за МСП; призовава Комисията да не намалява равнището на своите амбиции и призовава за запазването на целите на обществената политика, които обхващат екологичните, социалните и здравните норми, както и нормите за безопасност;

5.      приветства заявените от Съвета в неговите заключения от март и октомври 2013 г. позиции, в които той признава, че действията за намаляване на изключително обременяващата нормативна уредба на равнището на ЕС и на национално равнище винаги трябва да отчитат необходимостта от защита на гражданите, потребителите, уязвимите групи и работниците и служителите;

6.      счита, че безусловното освобождаване на микропредприятията от някои изисквания не е правилният подход, и подкрепя разработването на адаптирани решения и олекотени режими за МСП в случаите, когато може да се докаже, че не се уронва ефективността на законодателството и че освобождаванията или облекчените режими не задълбочават фрагментирането, нито затрудняват достъпа до вътрешния пазар;

7.      насърчава държавите членки да търсят административно опростяване за МСП на национално равнище чрез подходящо транспониране на европейските директиви в националното право; подчертава правото на държавите членки да приемат национални регулаторни актове, ако ЕС е приел само минимални разпоредби;

8.      изразява своята загриженост относно възможните последствия от програмата за опростяване на регулаторната рамка върху правата на работниците и служителите в ЕС, и по-специално риска, че преразглеждането на директивата за информирането на работниците и провеждането на консултации с тях, опростяването на правилата за каботажа, преработването на директивите относно работата на непълно работно време и временната заетост, както и решението да не се преразглежда директивата за канцерогенните вещества могат да бъдат в ущърб на работниците и служителите; припомня задължението на Комисията да взема предвид основните права при изготвяне на оценки на въздействието;

9.      счита, че гласът на МСП следва да бъде чут по-добре в рамките на законодателните процеси, като например тези за стандартизация, интелектуална собственост, финансиране на научни изследвания и иновации или обществени поръчки; изразява съжаление относно неохотата на Съвета да вземе предвид в по-голяма степен нуждите на МСП при приемането на законодателство;

10.    призовава Комисията да полага по-големи усилия, за да се гарантира, че МСП, особено новаторските МСП, се насърчават да се развиват успешно чрез предоставяне на целенасочена нефинансова и финансова подкрепа и улесняване на достъпа до финансиране, пазари, умения и информация;

11.    счита, че МСП често са поставяни от данъчните режими в по-неблагоприятно положение в сравнение с по-големите дружества, което потиска потенциала им за растеж и инвестиции; подкрепя по-добрата координация на системите за корпоративно данъчно облагане в ЕС чрез въвеждане на хармонизирана данъчна основа, придружена от мерки за борба с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране; счита, че прекратяването на нелоялната данъчна конкуренция между държавите членки и между малките и големите дружества е съществен елемент от една интегрирана европейска индустриална политика;

12.    приветства действията, предвидени съгласно член 7 от предложението за Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП, които имат за цел насърчаването на предприемачеството и предприемаческата култура; очаква, че мерките и действията, насърчаващи предприемачеството на европейско и национално равнище, ще засегнат всички видове предприятия, в това число кооперации, занаятчийски предприятия, свободни професии и социални предприятия;

13.    насочва вниманието към Доклада на Европейската комисия за конкурентоспособността от 2012 г., в който се подчертава положителното въздействие, което оказват екоиновациите и ресурсната и енергийната ефективност върху конкурентоспособността на ЕС, показвайки, че екоиновативните дружества са като цяло по-успешни от конвенционалните новатори, особено в случая на производствените дружества; счита, че ресурсната и енергийната ефективност са ключови за повишаване на конкурентоспособността на европейската индустрия и МСП; настоятелно призовава Съвета да приеме цел за ефективност на ресурсите (30% до 2030 г., както се предлага от Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите) и амбициозни и обвързващи цели в областта на енергетиката и климата за 2030 г.; настоятелно призовава Комисията да подкрепи с екоиновации целите на инвестиционното финансиране от страна на ЕС, по-специално що се отнася до „Хоризонт 2020“ и подкрепата за иновации за МСП;

14.    подчертава потенциала за създаване на работни места на „зелената икономика“, при условие че се въведат амбициозни политики в областта на климата, енергийната и ресурсната ефективност; призовава държавите членки да осигурят достатъчни равнища на инвестиции в тези сектори, да предвидят бъдещите изисквания за умения на работниците и да гарантират качеството на „зелените работни места“; настоятелно призовава Комисията да вземе мерки относно пропуските на МСП по отношение на знанията и уменията в областта на „зелените“ технологии, практики и бизнес модели и да подкрепя разработването на стратегии и програми за образование и професионално обучение, насочени към МСП;

15.    подчертава потенциала на единния пазар за МСП и посочва, че само 25% от МСП участват в трансгранична търговия в ЕС; призовава Комисията и държавите членки да работят заедно за подобряване на интеграцията на единния пазар и да правят повече, когато това е осъществимо, за постигане на регулаторна хармонизация между държавите членки, за да се улесни трансграничното търговия за МСП;

16.    приветства създаването на финансирани от ЕС дългови и капиталови механизми за МСП и укрепването на инкубаторите и мрежите за рисков капитал и „бизнес ангели“, така че МСП да могат да търсят инвестиции от източници, различни от банките; счита, че Европейският инвестиционен фонд трябва да играе ключова роля като фонд на фондове при развитието на пазарите на рисков капитал в централните за европейския интерес области, и по-специално за въвеждането на устойчиви технологии; счита, че разликата в данъчното облагане между капитала и дълга следва да се премахне, за да се подобрят инвестициите в реалната икономика;

17.    призовава Комисията да проучи как колективното финансиране, включително това с дялово участие, и заемите между партньори биха могли да бъдат стимулирани допълнително, за да се помогне на микропредприятията и на МСП, включително в сектора на културата и секторите с нестопанска цел, и да се разработи солидна регулаторна рамка за колективно финансиране;

18.    счита консултациите с МСП за много полезни; изпитва загриженост относно прегледа от Комисията на десетте най-обременяващи законодателни акта и предлага да се възприеме по-конструктивен подход, който се съсредоточава в по-голяма степен върху нуждите на МСП, отколкото върху това, което би могло да се счита за обременяващо; призовава Комисията да продължи редовно да се консултира с МСП чрез „Евробарометър“; отбелязва обаче значително неравновесие в географското разпределение на отговорите в консултацията относно десетте най-обременяващи законодателни акта; приканва Комисията да проведе последваща оценка на причините за това неравновесие, за да се гарантира, че събраните сведения не са изопачени от липса на осведоменост или от други фактори, които биха могли да изкривят събраната обратна информация;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1)

ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(2)

OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 40.

Правна информация - Политика за поверителност