Postup : 2013/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0434/2014

Předložené texty :

B7-0434/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 136kWORD 75k
15. 4. 2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0118/2014

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o konzultačním procesu „top ten“ a o snižování regulační zátěže EU pro malé a střední podniky (2013/2711(RSP))


Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o konzultačním procesu „top ten“ a o snižování regulační zátěže EU pro malé a střední podniky  (2013/2711(RSP))  
B7‑0434/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na Evropskou chartu pro malé podniky přijatou v průběhu zasedání Evropské rady, které se konalo ve Feiře ve dnech 19. až 20. června 2000,

–       s ohledem na doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků(1),

–       s ohledem na zprávu Komise ze dne 23. listopadu 2011 nazvanou „Snížení regulační zátěže malých a středních podniků na minimum – přizpůsobení právních předpisů EU potřebám mikropodniků“ (COM(2011)0803),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2011 nazvané „Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu“ (COM(2011)0078),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–       s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, jenž dne 30. listopadu 2011 předložila Komise, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) (COM(2011)0834),

–       s ohledem na závěry Evropské rady přijaté ve dnech 14. a 15. března 2013 a na závěry Rady pro konkurenceschopnost přijaté ve dnech 26. a 27. září 2013,

 

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. června 2013 nazvané „Opatření Komise v návaznosti na konzultaci „TOP Ten“ s malými a středními podniky o předpisech EU“ (COM(2013)0445),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. března 2013 nazvané „Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků“ (COM(2013)0122) a na připojený pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Sledování inteligentní regulace pro malé a střední podniky a konzultace k ní“ (SWD(2013)0060),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. října 2013 nazvané „Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT):výsledky a další kroky“ (COM(2013)685),

 

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 o „Malých a středních podnicích: konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“(2),

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 18. dubna 2012 nazvaný „Využití potenciálu zeleného růstu pro oblast zaměstnanosti“ (SWD(2012)0092) připojený k dokumentu nazvanému „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“ (COM(2012)2012),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 nazvané „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ (COM(2011)0571),

–       s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 10. října 2012 nazvaný „Zpráva o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2012: využití výhod globalizace“ (SWD(2012)0299),

–       s ohledem na otázku Komisi ohledně konzultačního procesu „top ten“ (O-000049/2014 – B7‑0118/2014),

–       s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že zvýšení podpory pro malé a střední podniky, pokud jde o jejich konkurenceschopnost, udržitelnost a potenciál v oblasti zaměstnanosti, je pro hospodářskou obnovu v Evropě zásadní a je součástí horizontálního úsilí vedeného napříč různými oblastmi politik;

B.     vzhledem k tomu, že 20,7 milionu malých a středních podniků zaměstnává více než 65 % stávající pracovní síly v soukromém sektoru, a vzhledem k tomu, že malé a střední podniky patří mezi nejvíce inovační podniky s nejlepšími výsledky v oblasti tvorby pracovních míst a hospodářského růstu;

C.     vzhledem k tomu, že regulace poskytuje rámec pro vyvážení veřejných a soukromých zájmů a je zásadní pro uplatňování environmentálních a sociálních norem;

D.     vzhledem k tomu, že při zjednodušování regulace EU je třeba dbát na to, aby byly plně dodržovány požadavky EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práva pracovníků EU i zásady a cíle právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;

E.     vzhledem k tomu, že malé a střední podniky nepotřebují pouze administrativní zjednodušení, ale také lepší přístup k financování, přístup k informacím, dovednostem a znalostem a podporu svého inovačního úsilí;

F.     vzhledem k tomu, že malé a střední podniky mají ve srovnání s velkými průmyslovými subjekty často konkurenční nevýhodu, pokud jde o zdanění, normalizaci, veřejné zakázky, duševní vlastnictví či financování výzkumu a inovace;

G.     vzhledem k tomu, že významná část administrativní zátěže přisuzovaná právním předpisům EU vyplývá z jejich provádění ve vnitrostátních právních předpisech nebo z dodatečných požadavků stanovených na vnitrostátní úrovni;

H.     vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise by politiky podporující přechod k ekologickému hospodářství, jako je politika účinného využívání zdrojů, politika energetické účinnosti a politiky v oblasti změny klimatu, mohly do roku 2020 vytvořit více než 9 milionů pracovních míst, zejména v malých a středních podnicích;

1.      podporuje proces inteligentní regulace zajišťující, aby regulace byla odůvodněná, nediskriminační, přiměřená a uplatňovaná způsobem, který by nevedl k nadměrnému administrativnímu zatěžování malých a středních podniků;

2.      vítá uplatňování zásady „zelenou malým a středním podnikům“ a postupů zajišťujících, aby byl v průběhu regulačního cyklu lépe pochopen dopad na malé a střední podniky; domnívá se, že se tak může zlepšit účinnost právních předpisů EU, zjednodušit provádění členskými státy a usnadnit konstruktivní zapojení malých a středních podniků do budoucích konzultací;

3.      bere na vědomí iniciativu Komise „Top Ten“, která je součástí programu REFIT; domnívá se, že by testy dopadu na malé a střední podniky, kontroly účelnosti a testy konkurenceschopnosti neměly být samostatnými procesy, ale že by měly být součástí komplexního posouzení dopadů, jež vyváženě zohlední všechny aspekty (jako jsou hospodářské, sociální a environmentální faktory) a usiluje o vyhodnocení nejen nákladů, ale také přínosů pro společnost a potenciálu pro nové trhy; domnívá se, že by tyto procesy neměly oslabovat účinnost právních předpisů nebo přidávat další vrstvy byrokracie;

4.      zdůrazňuje, že zjednodušování regulace nesmí být vnímáno jako záminka pro snižování úrovně v oblastech, které jsou klíčové pro bezpečnost a fyzickou i psychickou pohodu zaměstnanců nebo pro ochranu životního prostředí; varuje před podporou deregulace pod záminkou snižování zátěže pro malé a střední podniky; vyzývá Komisi, aby nesnižovala úroveň svých ambicí, a vyzývá k zachování cílů veřejné politiky, pokud jde o environmentální, sociální, zdravotní a bezpečnostní normy;

5.      vítá prohlášení Rady uvedená v jejích závěrech z března a října 2013, v nichž uznává, že opatření ke snížení nadměrně zatěžující regulace na úrovni EU i jednotlivých členských států musí vždy zohledňovat potřebu ochrany občanů, spotřebitelů, zranitelných skupin a zaměstnanců;

6.      domnívá se, že plošné poskytování výjimek mikropodnikům není správným přístupem, a podporuje rozvoj adaptovaných řešení a zjednodušených režimů pro malé a střední podniky v případě, že se prokáže, že se tím nesnižuje účinnost právních předpisů a že výjimky nebo zjednodušené režimy nemají za následek fragmentaci nebo ztížený přístup na vnitřní trh;

7.      vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve zjednodušování administrativních postupů pro malé a střední podniky na vnitrostátní úrovni tím, že budou řádně provádět evropské směrnice ve vnitrostátních právních předpisech; podtrhuje právo členských států přijímat vnitrostátní právní předpisy v případech, kdy EU přijala pouze minimální ustanovení;

8.      vyjadřuje znepokojení ohledně možných důsledků zjednodušování právní úpravy na práva zaměstnanců v EU, zejména pokud jde o riziko, že revize směrnice o informování pracovníků a konzultacích s nimi, zjednodušování pravidel v oblasti kabotáže, přezkum směrnic o práci na částečný úvazek a o dočasné práci i rozhodnutí nerevidovat směrnici o karcinogenních látkách mohou mít nepříznivý dopad na zaměstnance; vyzývá Komisi, aby při přípravě posouzení dopadu řádně zohledňovala základní práva;

9.      domnívá se, že by v průběhu legislativních procesů, které se týkají např. normalizace, duševního vlastnictví, financování výzkumu a inovací nebo veřejných zakázek, měly být lépe zohledňovány postoje malých a středních podniků; lituje toho, že se Rada zdráhá více zohledňovat potřeby malých a středních podniků při přijímání právních předpisů;

10.    vyzývá Komisi, aby více usilovala o zajištění toho, aby malé a střední podniky, a to zejména ty inovativní, byly podporovány v růstu prostřednictvím cílené nefinanční i finanční podpory a usnadňováním přístupu k financování, trhům i dovednostem a informacím;

11.    domnívá se, že daňové systémy malé a střední podniky často znevýhodňují oproti velkým společnostem, a dusí tak jejich potenciál v oblasti růstu a investic; podporuje lepší koordinaci systémů daně z příjmů právnických osob v rámci EU prostřednictvím zavedení harmonizovaného základu daně společně s opatřeními zaměřenými na boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování; domnívá se, že ukončení nespravedlivé daňové soutěže mezi členskými státy a mezi malými a velkými podniky je základním prvkem integrované evropské průmyslové politiky;

12.    vítá opatření stanovená v článku 7 návrhu týkajícího se programu COSME, které byly vypracovány s cílem podporovat podnikání a podnikatelskou kulturu; očekává, že opatření a činnosti zaměřené na podporu podnikání na úrovni EU nebo členských států se budou vztahovat na všechny typy podniků, včetně družstev, řemeslných živností, svobodných povolání a sociálních podniků;

13.    upozorňuje na zprávu Evropské komise o konkurenceschopnosti Evropy za rok 2012, která zdůrazňuje pozitivní dopad ekologické inovace a účinného využívání zdrojů a energie na konkurenceschopnost EU a dokazuje, že firmy zabývající se ekologickými inovacemi jsou celkově úspěšnější než konvenční inovátoři, zejména v případě výrobních podniků; domnívá se, že účinné využívání zdrojů a energie je klíčové pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a malých a středních podniků; naléhavě vyzývá Radu, aby přijala cíl pro účinnost zdrojů (30 % do roku 2030, jak navrhuje Evropská platforma pro účinné využívání zdrojů) a ambiciózní a závazné cíle v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030; naléhavě vyzývá Komisi, aby rozšířila cíle investičního financování EU o ekologickou inovaci, a to zejména Horizont 2020 a podporu inovací pro malé a střední podniky;

14.    zdůrazňuje potenciál ekologického hospodářství při tvorbě pracovních míst, pod podmínkou, že budou vytvořeny ambiciózní politiky v oblasti klimatu a účinného využívání zdrojů a energie; vyzývá členské státy, aby zajistily dostatečnou úroveň investic do těchto odvětví, aby předvídaly budoucí požadavky týkající se schopností pracovníků a aby zajistily kvalitu „zelených pracovních míst“; naléhavě vyzývá Komisi, aby řešila nedostatek znalostí a dovedností v malých a středních podnicích, pokud jde o ekologické technologie, postupy a obchodní modely, a aby podporovala rozvoj strategií v oblasti odborného vzdělávání a profesní přípravy a programů zaměřených na malé a střední podniky;

15.    zdůrazňuje potenciál jednotného trhu pro malé a střední podniky a zdůrazňuje, že pouze 25 % malých a středních podniků je zapojeno do přeshraničního obchodu v rámci EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly na zlepšování integrace jednotného trhu a pokud možno více usilovaly o dosažení harmonizace právních předpisů mezi členskými státy s cílem usnadnit přeshraniční obchodování malých a středních podniků;

16.    vítá vytvoření dluhového nástroje a kapitálového nástroje pro malé a střední podniky financovaných Evropskou unií i posilování rizikového kapitálu a sítí business angel a inkubátorů EU, díky nimž mohou malé a střední podniky získat investice i z jiných zdrojů, než jsou banky; domnívá se, že Evropský investiční fond má klíčovou úlohu jakožto fond fondů při rozvoji trhů rizikového kapitálu v ústředních oblastech evropského zájmu a zejména při zavádění udržitelných technologií; domnívá se, že rozdíl ve zdanění kapitálových a dluhových nástrojů by měl být odstraněn s cílem zlepšit investice do reálné ekonomiky;

17.    vyzývá Komisi, aby prověřila, jakým způsobem lze posílit pákový efekt hromadného financování, hromadného financování s majetkovou účastí a vzájemných půjček na podporu mikropodniků a malých a středních podniků včetně kulturního odvětví a neziskových odvětví, a aby pro hromadné financování vytvořila účinný regulační rámec;

18.    domnívá se, že konzultace malých a středních podniků je velmi užitečná; je znepokojen tím, že Komise vydala přezkum „deseti hlavních nejvíce zatěžujících právních předpisů“, a navrhuje, aby zaujala konstruktivnější přístup, který se více zaměří na potřeby malých a středních podniků než na to, co by mohlo být považováno za zatěžující; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Eurobarometru i nadále pravidelně konzultovala s malými a středními podniky; připomíná však výraznou nevyváženost zeměpisného rozložení reakcí na konzultační proces „top ten“; vyzývá Komisi, aby uskutečnila hodnocení ex-post zaměřené na důvody této nevyváženosti, aby se zajistilo, že shromážděné informace nebudou zkresleny nedostatečnou informovaností nebo jinými faktory, které by mohly získanou zpětnou vazbu pokřivit;

19.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)

Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 40.

Právní upozornění - Ochrana soukromí