Procedure : 2013/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0434/2014

Indgivne tekster :

B7-0434/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 127kWORD 60k
15.4.2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0118/2014

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP))


Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP))  
B7‑0434/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det europæiske charter for små og mellemstore virksomheder, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Feira den 19.-20. juni 2000,

–       der henviser til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder(1),

–       der henviser til Kommissionens rapport af 23. november 2011 "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 "Status vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

–       der henviser til Kommissionens forslag af 30. november 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (COM(2011)0834),

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 14. og 15. marts 2013 og konklusionerne fra mødet i Rådet (konkurrenceevne) den 26. og 27. september 2013,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. juni 2013 "Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering" (COM(2013)0446),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. marts 2013 "Intelligent lovgivning – imødekommelse af de små og mellemstore virksomheders behov" (COM(2013)122) og det ledsagende dokument fra Kommissionens tjenestegrene om overvågning og høring om intelligent regulering for SMV'er (SWD(2013)0060),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. oktober 2013 "Målrettet og effektiv regulering (REFIT): resultater og næste skridt" (COM(2013)685),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder(2),

–       der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Udnyttelse af beskæftigelsespotentialet i grøn vækst" af 18. april 2012 (SWD(2012)0092), der ledsager dokumentet "Et opsving med høj beskæftigelse" (COM(2012)0173),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 "Køreplan til et ressourceeffektivt Europa" (COM(2011)0571),

–       der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 10. oktober 2012 "Europas konkurrenceevne – Hvordan globaliseringen kan udnyttes" (SWD(2012)0299),

–       der henviser til forespørgslen til Kommissionen om TOP 10-høringsprocessen (O-000049/2014 – B7-0118/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2

A.     der henviser til, at fremme af SMV'er, for så vidt angår deres konkurrenceevne, bæredygtighed og beskæftigelsespotentiale er af afgørende betydning for det økonomiske opsving i Europa og indgår i en horisontal indsats på tværs af forskellige politikområder;

B.     der henviser til, at 20,7 mio. SMV'er beskæftiger over 65 % af den aktuelle arbejdsstyrke i den private sektor, og at SMV'er er blandt de mest innovative virksomheder og har de bedste resultater, når det gælder jobskabelse og økonomisk vækst;

C.     der henviser til, at regulering skaber en ramme til at afbalancere offentlige og private interesser, og at den er afgørende for implementeringen af miljømæssige og sociale standarder;

D.     der henviser til, at en forenkling af EU-lovgivningen bør forfølges på en måde, der fuldt ud efterlever EU's krav om sundhed og arbejdsmiljø, EU's arbejdstagerrettigheder eller principperne og målene med EU's miljølovgivning;

E.     der henviser til, at SMV'er ikke blot har behov for administrativ forenkling, men også bedre adgang til finansiering, adgang til oplysninger, færdigheder og viden samt støtte til deres innovative bestræbelser;

F.     der henviser til, at SMV'er ofte er ugunstigt stillet konkurrencemæssigt i forhold til store industriaktører for så vidt angår beskatning, standardisering, offentlige udbud, intellektuel ejendomsret og innovativ finansiering;

G.     der henviser til, at en betydelig del af den administrative byrde, der tilskrives EU-lovgivningen, stammer fra den nationale gennemførelse eller yderligere krav, der er opstillet på nationalt plan;

H.     der henviser til, at Kommissionen har vurderet, at politikker til fremme af overgangen til en grøn økonomi, herunder ressourceeffektivitet, energieffektivitet og politikker for klimaændringer, vil skabe mere end 9 mio. jobs inden 2020, navnlig inden for SMV-sektoren;

1.      støtter processen med intelligent regulering for at sikre, at den er begrundet, ikkediskriminerende og proportional samt anvendes på en måde, der ikke medfører urimelige administrative byrder for SMV'erne;

2.      glæder sig over anvendelsen af "tænk småt først"-princippet og processerne til at sikre, at betydningen af SMV'er forstås bedre gennem hele lovgivningsprocessen; mener, at det kan forbedre effektiviteten af EU-lovgivningen, forenkle medlemsstaternes gennemførelse og lette SMV'ers konstruktive deltagelse i fremtidige høringer;

3.      noterer sig Kommissionens Top 10-initiativ som en del af REFIT-projektet; mener ikke, at SMV-testen, kvalitetskontroller og konkurrenceevnetests bør være nogen enkeltstående proces, men at de bør indgå i en omfattende konsekvensvurdering, som på en afbalanceret måde overvejer alle aspekter (såsom økonomiske, sociale og samfundsmæssige aspekter), og forsøger at evaluere ikke blot omkostningerne, men også fordelene for samfundet og potentialet for nye markeder; mener ikke, at disse processer vil underminere effektiviteten af lovgivningen eller tilføje yderligere lag af bureaukrati;

4.      understreger, at arbejdet med en reguleringsmæssig forenkling ikke bør benyttes som påskud til at sænke ambitionsniveauet i forhold til aspekter af vital betydning for arbejdstagernes sikkerhed og velfærd eller på beskyttelsen af miljøet; advarer mod at fremme en dereguleringsdagsorden med det påskud at mindske byrderne for SMV'erne; opfordrer Kommissionen til ikke at sænke sit ambitionsniveau og opfordrer til at sikre mål for den offentlige politik, som omfatter miljømæssige og sociale standarder samt sundheds- og sikkerhedsstandarder;

5.      glæder sig over Rådets udtalelse i sine konklusioner fra marts og oktober 2013, hvori det anerkendes, at indgreb, der skal reducere overdrevent tyngende regulering på både EU-plan og nationalt plan altid skal tage hensyn til behovet for reel beskyttelse af borgerne, forbrugerne, de sårbare grupper og arbejdstagerne;

6.      mener ikke, at en general fritagelse af mikrovirksomhederne er den rette tilgang, og støtter udviklingen af tilpassede løsninger og forenklede ordninger for SMV'er, hvor det kan påvises, at dette ikke underminerer effektiviteten af lovgivningen, og at undtagelser eller forenklede ordninger ikke fremmer fragmentering eller hindrer deres adgang til det indre marked;

7.      opfordrer medlemsstaterne til at forfølge administrativ forenkling for SMV'er på nationalt plan ved at gennemføre EU-direktiver tilstrækkeligt i national lovgivning; understreger medlemsstaternes ret til at vedtage national regulering, i de tilfælde, hvor EU kun har vedtaget minimumsbestemmelser;

8.      udtrykker sin bekymring over, hvad regelforenklingsdagsordenen kan komme til at betyde for arbejdstagernes rettigheder i EU, navnlig risikoen for at revisionen af direktivet om information og høring af arbejdstagerne, forenklingen af reglerne om cabotage og den grundige gennemgang af direktiverne om deltidsansatte og tidsbegrænset ansættelse samt beslutningen om ikke at revidere direktivet om kræftfremkaldende stoffer kan få negative konsekvenser for arbejdstagerne; minder om, at Kommissionen har pligt til at tage hensyn til grundlæggende rettigheder, når den udarbejder konsekvensanalyser;

9.      mener, at SMV'ernes stemme bør høres mere i lovgivningsprocesserne, såsom i forbindelse med standardisering, intellektuel ejendomsret, finansiering til forskning og innovation og offentlige udbud; beklager Rådets tilbageholdenhed i forhold til at tage bedre hensyn til SMV'ernes behov ved vedtagelse af lovgivning;

10.    opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at sikre, at SMV'er, især innovative virksomheder, hjælpes på vej til at blomstre gennem tilbud om målrettet ikke-finansiel og finansiel støtte og lettere adgang til finansiering, markeder, færdigheder og oplysninger;

11.    mener, at SMV'er ofte er ringere stillet i skattesystemerne i forhold til større virksomheder, hvilket kvæler deres potentielle vækst og investeringer; går ind for en bedre harmonisering af selskabsbeskatningen i EU gennem indførelse af et harmoniseret beskatningsgrundlag suppleret med en indsats for at bekæmpe skatteunddragelse og aggressiv skattetænkning; mener, at det at sætte en stopper for urimelig skattekonkurrence mellem medlemsstater og mellem små og store virksomheder er et væsentligt element i en integreret europæisk industripolitik;

12.    bifalder de foranstaltninger, der er medtaget i artikel 7 i COSME-forslaget, som er udarbejdet til at fremme iværksætteri og iværksætterkultur; forventer, at foranstaltninger og aktioner til fremme af iværksætteri på europæisk eller nationalt plan vil omfatte alle former for forretningsmodeller, herunder andelsvirksomheder, håndværksvirksomheder, liberale erhverv og sociale virksomheder;

13.    henleder opmærksomheden på Europa-Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken i 2012, som understregede den positive virkning, som miljøinnovation og ressource- og energieffektivitet har for EU's konkurrenceevne, idet den påviste, at miljøvirksomheder generelt har større succes end konventionelle innovatorer, navnlig for så vidt angår fabrikationsvirksomheder; mener, at ressource- og energieffektivitet er centrale faktorer i forhold til at forøge Europas industris og SMV'ers konkurrenceevne; opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage et ressourceeffektivitetsmål (30 % som foreslået af den europæiske platform for ressourceeffektivitet) og ambitiøse bindende energi- og klimamål for 2030; opfordrer indtrængende Kommissionen til at understøtte målene om EU-investeringsfinansiering med miljøinnovation, navnlig for så vidt angår Horisont 2020 og innovativ støtte til SMV'er;

14.    fremhæver jobpotentialet i en grøn økonomi, forudsat af der opstilles ambitiøse klima-, energi- og ressourceeffektivitetspolitikker; opfordrer medlemsstaterne til at sikre et tilstrækkeligt niveau af investeringer i disse sektorer, forudse fremtidige krav til færdigheder og sikre kvaliteten af "grønne jobs"; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre noget ved SMV'ers manglende viden og kompetencer inden for grønne teknologier, praksisser og forretningsmodeller og støtte udviklingen af almene og faglige uddannelsesstrategier og –programmer, der er målrettet mod SMV'er;

15.    fremhæver potentialet i det indre marked for SMV'er og påpeger, at kun 25 % af SMV'erne er involveret i handel på tværs af grænserne i EU; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde sammen om at forbedre integrationen af det indre marked og gøre mere for at opnå regelharmonisering på tværs af medlemsstaterne, hvor dette er muligt, med henblik på at lette SMV'ernes handel på tværs af grænserne;

16.    glæder sig over etableringen af EU-finansierede låne- og egenkapitalfaciliteter for SMV'er og styrkelsen af EU's venturekapital og "business angels"-netværker og –kuvøser, således at SMV'er kan søge investeringer fra andre kilder end banker; mener, at Den Europæiske Investeringsfond har en afgørende rolle at spille som fond for fonde i udviklingen af venturekapitalmarkeder i fokusområder af europæisk interesse, og navnlig for anvendelsen af bæredygtige teknologier; mener, at beskatningsforskellen mellem aktier og gæld bør fjernes for at forbedre investering i realøkonomien;

17.    opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan crowdfunding, aktiebaseret crowdfunding og peer-to-peer-långivning kan fremmes for at hjælpe mikrovirksomheder og SMV'er, herunder inden for kultursektoren og almennyttige virksomheder, og til at udvikle et solidt regelsæt for crowdfunding;

18.    anser høringer af SMV'er for at være en meget nyttig ting; er bekymret over Kommissionens revision af TOP 10 over de mest byrdefulde love og foreslår at indtage en mere konstruktiv tilgang, der i højere grad fokuserer på SMV'ernes behov end på en vurdering af, hvad der anses for at være byrdefuldt; opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at høre SMV'er på regelmæssig basis gennem Eurobarometeret; konstaterer imidlertid en betydelig skævhed i den geografiske fordeling af svar på Top 10-høringsprocessen; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en efterfølgende evaluering af årsagerne bag en sådan ubalance med henblik på at sikre, at de indsamlede oplysninger ikke forvrides af manglende kendskab eller andre faktorer, der måtte have fordrejet den feedback, der indsamles;

19.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(2)

EUT C 68E af 7.3.2014, s. 40.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik