Διαδικασία : 2013/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0434/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0434/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 82k
15.4.2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7–0118/2014

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» και τη μείωση του φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΜΕ (2013/2711(RSP))


Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» και τη μείωση του φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΜΕ (2013/2711(RSP))  
B7‑0434/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στη Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000,

 

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003,σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων(1),

 

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ – Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» (COM(2011)0803),

 

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2011)0078),

 

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

 

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (COM (2011)0834),

 

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Μαρτίου 2013 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 26ης και 27ης Σεπτεμβρίου 2013,

 

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ» (COM(2013)0446),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, με τίτλο: «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Παρακολούθηση και διαβούλευση για την έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ» (SWD(2013) 0060)

 

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα βήματα» (COM(2013) 0685),

 

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες»(2),

 

–       έχοντας υπόψη το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης στην πράσινη οικονομία», της 18ης Απριλίου 2012 (SWD(2012)0092), στην ανακοίνωση με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

 

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

 

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Έκθεση του 2012 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα: Δρέποντας τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης» (SWD(2012)0299),

 

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» (O-000049/2014 – B7‑0118/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη των ΜΜΕ, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και το δυναμικό απασχόλησής τους, έχει ζωτική σημασία για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και συνιστά τμήμα μιας οριζόντιας προσπάθειας που επεκτείνεται σε διάφορους τομείς πολιτικής·

 

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 20,7 εκατομμύρια ΜΜΕ απασχολούν πάνω από το 65% του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα και ότι οι ΜΜΕ ανήκουν στις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις, με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονομική μεγέθυνση·

 

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονιστική ρύθμιση παρέχει ένα πλαίσιο για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων, και είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

 

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλούστευση των κανονισμών της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώκεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΕ ή τις αρχές και τους στόχους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

 

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ δεν χρειάζονται μόνο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε πληροφορίες, δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και στήριξη των προσπαθειών τους για καινοτομία·

 

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ συχνά έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με μεγάλες βιομηχανικές μονάδες όσον αφορά τη φορολόγηση, την τυποποίηση, τις δημόσιες συμβάσεις, τη διανοητική ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας·

 

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό τμήμα του διοικητικού φόρτου που αποδίδεται στη νομοθεσία της ΕΕ προέρχεται από την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο ή από πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο επίπεδο αυτό·

 

Η.     λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες οι πολιτικές που προάγουν τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, όπως οι πολιτικές για την αποδοτική χρήση των πόρων, την ενεργειακή απόδοση και την κλιματική αλλαγή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερες από 9 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έως το 2020, ειδικότερα δε στον κλάδο των ΜΜΕ·

 

1.      στηρίζει τη διεργασία της έξυπνης νομοθεσίας για να εξασφαλιστεί ότι είναι δικαιολογημένη, δεν εισάγει διακρίσεις και είναι αναλογική, καθώς και ότι εφαρμόζεται με τρόπο που δεν δημιουργεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ·

2.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και την υλοποίηση διεργασιών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επίδραση των ΜΜΕ γίνεται καλύτερα κατανοητή σε όλα τα στάδια του κανονιστικού κύκλου· πιστεύει ότι τούτο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ, να απλουστεύσει την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη και να διευκολύνει την εποικοδομητική συμμετοχή των ΜΜΕ σε μελλοντικές διαβουλεύσεις·

3.      σημειώνει την πρωτοβουλία «TOP-10» της Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT· πιστεύει ότι η δοκιμή ΜΜΕ, οι έλεγχοι καταλληλότητας και οι δοκιμές ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να αποτελούν ανεξάρτητες διεργασίες, αλλά τμήμα μιας συνολικής εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία λαμβάνει εξίσου υπόψη όλες τις πτυχές (όπως οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες) και επιδιώκει να αξιολογήσει όχι μόνον το κόστος, άλλα και τα οφέλη για την κοινωνία και τις δυνατότητες για νέες αγορές· πιστεύει ότι οι διεργασίες αυτές δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ή να ενισχύουν περαιτέρω τη γραφειοκρατία·

4.      τονίζει ότι οι εργασίες απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του επιπέδου φιλοδοξίας σχετικά με θέματα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την καλή διαβίωση των εργαζομένων ή για την προστασία του περιβάλλοντος· προειδοποιεί για το ενδεχόμενο προώθησης ενός σχεδίου απορρύθμισης με το πρόσχημα της μείωσης του φόρτου για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να μην περιορίσει το επίπεδο φιλοδοξίας και ζητεί τη διασφάλιση των στόχων δημόσιας πολιτικής που καλύπτουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, όπως επίσης και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας·

5.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις στις οποίες προέβη το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2013, στις οποίες αναγνωρίζεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων για τη μείωση της υπερβολικής κανονιστικής επιβάρυνσης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η ανάγκη για την προστασία πολιτών, καταναλωτών, ευάλωτων ομάδων και εργαζομένων·

6.      πιστεύει ότι η εκ προοιμίου εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν αποτελεί τη σωστή προσέγγιση και υποστηρίζει την εξεύρεση προσαρμοσμένων λύσεων και λιγότερο επαχθών καθεστώτων για τις ΜΜΕ στις περιπτώσεις που μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν τίθεται θέμα υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας και ότι οι εξαιρέσεις ή τα λιγότερο επαχθή καθεστώτα δεν ευνοούν τον κατακερματισμό ή εμποδίζουν την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά·

7.      ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδιώξουν απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο, μέσω της ορθής μεταφοράς των οδηγιών στην εθνική νομοθεσία· τονίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν εθνικές κανονιστικές διατάξεις σε περίπτωση που η ΕΕ έχει εγκρίνει μόνο τον ελάχιστο αριθμό διατάξεων·

8.      εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες συνέπειες του θεματολογίου για την απλούστευση των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ΕΕ, και ιδίως για το γεγονός ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους, η απλούστευση των κανόνων περί ενδομεταφορών, η επανεξέταση των οδηγιών σχετικά με τη μερική και προσωρινή απασχόληση και η απόφαση μη αναθεώρησης της οδηγίας περί καρκινογόνων ουσιών ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζομένους· υπενθυμίζει το καθήκον που έχει η Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν καταρτίζει εκτιμήσεις επιπτώσεων·

9.      πιστεύει ότι η γνώμη των ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη κατά τις νομοθετικές διαδικασίες, όπως εκείνες που αφορούν την τυποποίηση, τη διανοητική ιδιοκτησία, τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας ή τις δημόσιες συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία του Συμβουλίου να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ σε σχέση με την έγκριση νομοθετικών πράξεων·

10.    καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ, ιδίως δε οι καινοτόμες ΜΜΕ, παροτρύνονται να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους μέσω της παροχής στοχευμένης βοήθειας, χρηματοδοτικής και μη, και μέσω της ευκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, αγορές, δεξιότητες και πληροφορίες·

11.    πιστεύει ότι οι ΜΜΕ είναι συχνά λιγότερο ευνοημένες από τα φορολογικά καθεστώτα σε σύγκριση με μεγαλύτερες εταιρείες, γεγονός το οποίο περιορίζει, κατά συνέπεια, τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη και επενδύσεις· τάσσεται υπέρ του καλύτερου συντονισμού των συστημάτων φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ, μέσω της εισαγωγής μιας εναρμονισμένης φορολογικής βάσης, σε συνδυασμό με ενέργειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· πιστεύει ότι ο τερματισμός του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ μικρών και μεγάλων εταιρειών είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική·

12.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δράσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της πρότασης COSME, που έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική νοοτροπία· αναμένει ότι τα μέτρα και οι δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο θα αφορούν όλα τα είδη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, των βιοτεχνιών, των ελευθέριων επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας·

13.    εφιστά την προσοχή στην έκθεση του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα, η οποία τονίζει τη θετική επίδραση της οικολογικής καινοτομίας, της αποδοτικότητας των πόρων και της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, δείχνοντας ότι οι επιχειρήσεις οικολογικής καινοτομίας είναι συνολικά περισσότερο επιτυχημένες από τους συμβατικούς καινοτόμους, ιδίως στην περίπτωση των επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης· πιστεύει ότι η αποδοτικότητα των πόρων και η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι τα βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ΜΜΕ· παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει έναν στόχο ενεργειακής επάρκειας (30% έως το 2030, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων) και φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τους στόχους της χρηματοδότησης επενδύσεων της ΕΕ με οικολογική καινοτομία, ιδίως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη στήριξη της καινοτομίας για ΜΜΕ·

14.    επισημαίνει τις δυνατότητες της πράσινης οικονομίας για δημιουργία θέσεων εργασίας, με την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται πολιτικές με φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, την ενέργεια και την αποδοτικότητα των πόρων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή επίπεδα επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς, να προβλέψουν τις μελλοντικές απαιτούμενες δεξιότητες των εργαζομένων και να εγγυηθούν την ποιότητα των «πράσινων θέσεων εργασίας»· παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα κενά γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΜΜΕ σε σχέση με πράσινες τεχνολογίες, πρακτικές και επιχειρηματικά πρότυπα, και να στηρίξει τη θέσπιση στρατηγικών και προγραμμάτων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο τις ΜΜΕ·

15.    επισημαίνει τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ και υπογραμμίζει ότι μόνο 25% των ΜΜΕ εμπλέκονται σε διασυνοριακό εμπόριο στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να ενισχύσουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο, όπου είναι εφικτό, για να επιτύχουν κανονιστική εναρμόνιση σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο για τις ΜΜΕ·

16.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση πιστωτικής διευκόλυνσης και διευκόλυνσης κεφαλαιακής συμμετοχής για τις ΜΜΕ, με χρηματοδότηση από την ΕΕ, καθώς και για την ενίσχυση δικτύων και φυτωρίων επιχειρηματικών κεφαλαίων και επιχειρηματικών αγγέλων στην ΕΕ, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να αναζητούν επενδύσεις από πηγές εκτός των τραπεζών· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πρέπει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο ως ταμείο κεφαλαίων στην ανάπτυξη των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων σε βασικούς τομείς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, και ιδίως για την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών· πιστεύει ότι θα πρέπει να πάψει να υπάρχει διαφορά στη φορολογία μεταξύ μετοχικών κεφαλαίων και χρέους, προκειμένου να βελτιωθεί η επένδυση στην πραγματική οικονομία·

17.    ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίον η συμμετοχική χρηματοδότηση, η βασισμένη σε μετοχικά κεφάλαια συμμετοχική χρηματοδότηση και ο δανεισμός μεταξύ ομοτίμων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων του πολιτιστικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών κλάδων, καθώς και για την ανάπτυξη ενός ισχυρού κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση·

18.    θεωρεί ότι η διαβούλευση με τις ΜΜΕ είναι μία πολύ χρήσιμη άσκηση· ανησυχεί για την αναθεώρηση των 10 επαχθέστερων νομοθετικών πράξεων για τις ΜΜΕ από την Επιτροπή, και προτείνει την έγκριση μιας πιο εποικοδομητικής προσέγγισης, η οποία θα εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες των ΜΜΕ παρά σε μία εκτίμηση σχετικά με τις διατάξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν επαχθείς· ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να διαβουλεύεται με τις ΜΜΕ σε τακτική βάση μέσω του Ευρωβαρόμετρου· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντική ανισορροπία στη γεωγραφική κατανομή των απαντήσεων στη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10»· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση για να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτή η ανισορροπία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν στρεβλώνονται από την έλλειψη γνώσεων ή από άλλους παράγοντες που έχουν ενδεχομένως οδηγήσει σε στρέβλωση των συλλεγόμενων στοιχείων·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

 

(1)

ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.

(2)

ΕΕ C 68 E, 7.3.2014, σ. 40.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου