Postupak : 2013/2711(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0434/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0434/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 131kWORD 77k
15.4.2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B7‑0118/2014

u skladu s člankom 115. stavkom 5. Poslovnika


o postupku savjetovanja „Top 10” i smanjivanju opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzećima (2013/2711(RSP))


Reinhard Bütikofer u ime kluba Verts/ALE

Rezolucija Europskog parlamenta   o postupku savjetovanja „Top 10” i smanjivanju opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzećima (2013/2711(RSP))  
B7‑0434/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Europsku povelju o malom poduzetništvu koju je Europsko vijeće usvojilo na sastanku u Feiri 19. i 20. lipnja 2000.,

–       uzimajući u obzir Preporuku Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća(1),

–       uzimajući u obzir izvješće Komisije od 23. studenoga 2011. pod nazivom „Smanjivanje opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzećima – prilagođavanje propisa EU-a potrebama mikropoduzeća” (COM(2011)0803),

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 23. veljače 2011. pod naslovom „Revizija Zakona o malom gospodarstvu za Europu” (COM(2011)0078),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. pod naslovom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–       uzimajući u obzir Komisijin prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2011. o Programu za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. − 2020.) (COM(2011)0834),

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 14. i 15. ožujka 2013. i zaključke Vijeća za konkurentnost od 26. i 27. rujna 2013.,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 18. lipnja 2013. pod naslovom „Mjere praćenja Komisije na temelju savjetovanja ‘Top 10’ s malim i srednjim poduzećima o propisima Europske unije” (COM(2013)0446),

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 7. ožujka 2013. pod naslovom „Pametno donošenje propisa – odgovor na potrebe malih i srednjih poduzeća” (COM(2013)0122) i priloženi radni dokument službi Komisije „Praćenje pametnog donošenja propisa za mala i srednja poduzeća i savjetovanje u vezi s njim” (SWD(2013)0060),

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 2. listopada 2013. pod naslovom „Primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT): zaključci i sljedeći koraci” (COM(2013)0685),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2012. pod naslovom „Mali i srednji poduzetnici: konkurentnost i poslovne mogućnosti”(2),

–       uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 18. travnja 2012. pod naslovom „Iskorištavanje potencijala zelenog rasta za zapošljavanje” (SWD(2012)0092), koji je priložen dokumentu „Prema oporavku koji donosi veliki broj radnih mjesta” (COM(2012)0173),

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. rujna 2011. pod naslovom „Plan za resursno učinkovitu Europu” (COM(2011)0571),

–       uzimajući u obzir radni dokument Komisije od 10. listopada 2012. pod naslovom „Izvješće o europskoj konkurentnosti za 2012. – iskorištavanje prednosti globalizacije” (SWD(2012)0299),

–       uzimajući u obzir pitanje Komisiji o postupku savjetovanja „Top 10” i smanjivanju opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzećima  (O-000049/2014 – B7‑0118/2014),

–       uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je jačanje potpore malim i srednjim poduzećima u vezi s njihovom konkurentnošću, održivošću i potencijalom za zapošljavanje ključno za gospodarski oporavak u Europi te čini horizontalan napor kojim se obuhvaća nekoliko političkih područja;

B.     budući da 20,7 milijuna malih i srednjih poduzeća zapošljava više od 65 % radnika privatnog sektora te budući da su mala i srednja poduzeća jedna od najinovativnijih poduzeća, ostvarujući najbolje rezultate u smislu stvaranja radnih mjesta i gospodarskog rasta;

C.     budući da se propisima donosi okvir za ujednačavanje javnih i privatnih interesa te je ono ključno za primjenu ekoloških i socijalnih standarda;

D.     budući da bi se pojednostavljenje propisa Unije trebalo provesti u potpunom poštovanju zahtjeva EU-a u pogledu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, prava radnika EU-a te načela i ciljeva zakonodavstva EU-a u vezi s okolišem;

E.     budući da je za mala i srednja poduzeća, osim administrativnog pojednostavljenja, nužno osigurati i bolji pristup financijama, pristup informacijama, vještinama i znanju te potporu u njihovim naporima za inovativnošću;

F.     budući da su mala i srednja poduzeća često u konkurentski nepovoljnom položaju u odnosu na velike industrijske sudionike u smislu oporezivanja, normizacije, javne nabave, intelektualnog vlasništva i financiranja istraživanja i inovacija;

G.     budući da velik dio administrativnog opterećenja koje se pripisuje zakonodavstvu EU-a proizlazi iz provedbe na nacionalnoj razini ili dodatnih zahtjeva utvrđenih u pojedinačnim državama članicama;

H.     budući da je Komisija izračunala da bi se politikama kojima se promiče prijelaz na zeleno gospodarstvo, kao što su učinkovito iskorištavanje resursa, energetska učinkovitost i politike u vezi s klimatskim promjenama, do 2020. moglo stvoriti više od 9 milijuna radnih mjesta, naročito u sektoru malih i srednjih poduzeća;

 

1.      podupire postupak pametnog donošenja propisa kako bi se osiguralo da su oni opravdani, nediskriminirajući i razmjerni te da se u njihovoj primjeni ne nameće prekomjerno administrativno opterećenje za mala i srednja poduzeća;

2.      pozdravlja primjenu načela „počnimo od najmanjih” i postupaka kojima se osigurava bolje razumijevanje utjecaja malih i srednjih poduzeća tijekom zakonodavnog postupka; smatra da može poboljšati djelotvornost zakonodavstva EU-a, pojednostavniti njegovu provedbu u državama članicama i olakšati konstruktivno sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u budućim savjetovanjima;

3.      uzima na znanje Komisijinu inicijativu „Top 10” kao dio programa REFIT; smatra da testiranje malih i srednjih poduzeća, provjere primjerenosti i ispitivanja konkurentnosti ne bi trebali biti odvojeni postupci nego dio iscrpne procjene učinka kojom se podjednako razmatraju svih aspekti (kao što su gospodarski, socijalni i ekološki čimbenici) te, osim procjene troškova, traži i procjenu koristi za društvo i potencijala za nova tržišta; smatra da se tim postupcima ne bi trebalo narušavati djelotvornost zakonodavstva ili dodavati nova birokratska opterećenja;

4.      naglašava da se pojednostavljenje propisa ne smije koristiti kao isprika za smanjivanje razine ambicije u pogledu pitanja koja su od ključne važnosti za sigurnost i dobrobit zaposlenika ili zaštitu okoliša; upozorava na to da bi smanjenje opterećenja za mala i srednja poduzeća mogao biti izgovor za uvođenje programa deregulacije; poziva Komisiju da ne snizi svoje ambicije te poziva na očuvanje ciljeva od javnog interesa koji obuhvaćaju ekološke, socijalne, zdravstvene i sigurnosne standarde;

5.      pozdravlja izjave Vijeća u njegovim zaključcima iz ožujka i listopada 2013. u kojima se prepoznaje da se mjerama za smanjenje prekomjerno opterećujućih propisa na razini EU-a i nacionalnim razinama mora uvijek u obzir uzimati potreba za zaštitom građana, potrošača, ranjivih skupina i zaposlenika;

6.      smatra da automatsko izuzimanje mikropoduzeća nije ispravan pristup te podupire razvoj prilagođenih rješenja i pojednostavljenih sustava za mala i srednja poduzeća ako se može pokazati da se njima ne narušava djelotvornost zakonodavstva i da se izuzećima ili pojednostavljenim sustavima ne potiče fragmentacija ili otežava pristup unutarnjem tržištu;

7.      potiče države članice da pojednostavne administrativne zahtjeve za mala i srednja poduzeća na nacionalnoj razini pravilnim prijenosom europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo;

naglašava pravo država članica da usvoje nacionalne propise ako je EU usvojio samo minimalne odredbe;

8.      zabrinut je zbog mogućih posljedica programa pojednostavljenja propisa na prava radnika u EU-u, a naročito zbog rizika da bi revizija direktive o informiranju i savjetovanju radnika, pojednostavljenje pravila o kabotaži, preispitivanje direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i privremenom radu te odluka o nerevidiranju direktive o kancerogenim tvarima mogli imati štetne učinke na zaposlenike; podsjeća na dužnost Komisije da pri izradi nacrta procjene učinka vodi računa o temeljnim pravima;

9.      smatra da bi se stajališta malih i srednjih poduzeća trebala više uzimati u obzir u zakonodavnim postupcima, kao što su postupci u pogledu standardizacije, intelektualnog vlasništva, financiranja istraživanja i inovacija ili javne nabave; žali zbog nespremnosti Komisije da pri donošenju zakonodavstva više uzima u obzir potrebe malih i srednjih poduzeća;

10.    poziva Komisiju da pojača svoje napore kako bi se pomoću ciljane nefinancijske i financijske potpore i olakšavanjem njihova pristupa financijama, tržištima, vještinama i informacijama potaknuo napredak malih i srednjih poduzeća, naročito onih inovativnih;

11.    osim toga, mala i srednja poduzeća su u usporedbi s većim poduzećima često u nepovoljnijem položaju s obzirom na porezne sustave, čime se onemogućuje njihov potencijalni rast i ulaganja; zauzima se za bolju koordinaciju poreznih sustava trgovačkih društva u EU-u uvođenjem usklađene porezne osnovice, uz mjere za borbu protiv utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja; smatra da je zaustavljanje nepravedne porezne konkurencije među državama članicama i između malih i velikih društava ključno za integriranu europsku industrijsku politiku;

12.    pozdravlja mjere utvrđene člankom 7. prijedloga programa COSME koje su namijenjene promicanju poduzetništva i poduzetničke kulture; očekuje da će se mjere i aktivnosti kojima se promiče poduzetništvo na europskoj ili nacionalnoj razini odnositi na sve vrste poduzeća, uključujući zadruge, obrtnike, slobodna zanimanja i socijalna poduzeća;

13.    skreće pozornost na Izvješće Europske komisije o europskoj konkurentnosti za 2012. u kojem se ističe pozitivna uloga ekoinovacija, učinkovitosti iskorištavanja resursa i energetske učinkovitosti za konkurentnost EU-a, pokazujući da su ekološki inovativna poduzeća općenito uspješnija od konvencionalnih inovatora, osobito u slučaju proizvodnih poduzeća; smatra da su učinkovitost iskorištavanja resursa i energetska učinkovitost ključne za povećanje konkurentnosti europske industrije i malih i srednjih poduzeća; potiče Vijeće da odredi cilj za učinkovitost iskorištavanja resursa (30 % do 2030. prema prijedlogu Europske platforme za učinkovito iskorištavanje resursa) te ambiciozne i obvezujuće ciljeve u pogledu energije i klime za 2030. potiče Komisiju da podupre ciljeve EU za financiranje ulaganja u području ekoinovacija, naročito inicijative Obzor 2020. i potpore inovacijama za mala i srednja poduzeća;

14.    naglašava potencijal zelenog gospodarstva za stvaranje radnih mjesta, pod uvjetom da se provode ambiciozne politike u pogledu klime, energije i učinkovitosti iskorištavanja resursa; poziva države članice da osiguraju dovoljnu razinu ulaganja u te sektore, predvide buduće zahtjeve za vještine radnika te osiguraju kvalitetu „zelenih radnih mjesta”; potiče Komisiju da rješava problem nedostataka u znanju i vještinama malih i srednjih poduzeća u odnosu na zelene tehnologije, prakse i poslovne modele te da podupre razvoj strategija programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja te programa usmjerenih na mala i srednja poduzeća;

15.    naglašava potencijal jedinstvenog tržišta za mala i srednja poduzeća te ističe da samo 25 % malih i srednjih poduzeća sudjeluje u prekograničnoj trgovini u EU-u; poziva Komisiju i države članice da zajedno rade na poboljšanju integracije jedinstvenog tržišta i da, kada je to moguće, pojačaju napore za postizanje usklađenosti propisa među državama članicama kako bi se olakšala prekogranična trgovina malih i srednjih poduzeća;

16.    pozdravlja uspostavljanje mehanizama pozajmljivanja i vlastitog kapitala za mala i srednja poduzeća koje financira EU te jačanje poduzetničkog kapitala, mreža poslovnih anđela i inkubatora, kako bi mala i srednja poduzeća mogla dobiti sredstva iz drugih izvora, a ne samo banaka; smatra da Europski investicijski fond ima ključnu ulogu za osiguravanje sredstava za razvoj tržišta poduzetničkog kapitala u središtima europskih interesa, a naročito za primjenu održivih tehnologija; smatra da bi se razlika između vlastitog kapitala i duga trebala ukinuti kako bi se povećala ulaganja u realno gospodarstvo;

17.    poziva Komisiju da ispita kako bi se grupno financiranje, grupno financiranje koje se temelji na vlastitom kapitalu i pozajmljivanje na istoj razini (peer-to-peer) moglo dodatno iskoristiti za pomoć mikropoduzećima i malim i srednjim poduzećima, među ostalim u kulturnom sektoru i neprofitnim sektorima te za razvoj snažnog regulatornog okvira za grupno financiranje;

18.    smatra savjetovanje s malim i srednjim poduzećima vrlo korisnim; zabrinut je u pogledu Komisijina preispitivanja deset zakona („Top 10”) koji čine najveće opterećenje te predlaže usvajanje konstruktivnijeg pristupa kojim se više usmjerava na potrebe malih i srednjih poduzeća nego na procjenjivanje toga što nameće najviše opterećenja; poziva Komisiju da se i dalje redovito savjetuje s malim i srednjim poduzećima preko Eurobarometra; međutim, primjećuje iznimnu neravnotežu u geografskoj raspodjeli reakcija na postupak savjetovanja „Top 10”; poziva Komisiju da provede naknadnu procjenu razloga takve neravnoteže, kao i da osigura da prikupljene povratne informacije ne budu iskrivljene zbog nepoznavanja problema ili drugih čimbenika;

19.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(2)

SL C 68 E, 7.3.2014., str. 40.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti