Procedura : 2013/2711(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0434/2014

Teksty złożone :

B7-0434/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 80k
15.4.2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0118/2014

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenia obciążenia MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP))


Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenia obciążenia MŚP regulacjami UE  (2013/2711(RSP))   
B7‑0434/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Europejską kartę małych i średnich przedsiębiorstw przyjętą podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Feirze w dniach 19-20 czerwca 2000 r.,

–       uwzględniając zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw(1),

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. zatytułowane „Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP – dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw” (COM(2011) 803),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. zatytułowany „Przegląd programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011) 78),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010) 2020),

–       uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020) (COM(2011) 834),

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 14 i 15 marca 2013 r. oraz konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dni 26 i 27 września 2013 r.,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 czerwca 2013 r. zatytułowany „Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE” (COM(2013) 446),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 marca 2013 r. zatytułowany „Inteligentne regulacje – odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” (COM(2013) 122) oraz towarzyszący mu dokument roboczy w sprawie monitorowania inteligentnych regulacji dla MŚP i konsultacji w tej sprawie (SWD(2013) 60),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 października 2013 r. zatytułowany „Sprawność i wydajność regulacyjna (REFIT): wyniki oraz dalsze kroki” (COM(2013) 685),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej(2),

–       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Wykorzystanie potencjału ekologicznego wzrostu gospodarczego w zakresie zatrudnienia” z dnia 18 kwietnia 2012 r. (SWD(2012) 92), towarzyszący dokumentowi zatytułowanemu „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012) 173),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 września 2011 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” (COM(2011) 571),

–       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 10 października 2012 r. w sprawie raportu o konkurencyjności w Europie w 2012 r. pt. „Czerpanie korzyści z globalizacji” (Reaping the benefits of globalisation) (SWD(2012) 299),

–       uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie procesu konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej obciążających regulacji (O-000049/2014 – B7‑0118/2014),

–       uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zwiększanie wsparcia dla MŚP w odniesieniu do ich konkurencyjności, trwałości i potencjału zatrudnienia ma fundamentalne znaczenie dla ożywienia gospodarczego Europy i jest elementem przekrojowych wysiłków w różnych obszarach politycznych;

B.     mając na uwadze, że 20,7 mln MŚP zatrudnia ponad 65% siły roboczej w sektorze prywatnym oraz że MŚP znajdują się pośród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw mających najlepsze osiągnięcia, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy;

C.     mając na uwadze, że regulacje tworzą ramy zapewniające równowagę między interesem prywatnym i publicznym oraz są kluczowe z punktu widzenia wdrażania norm środowiskowych i społecznych;

D.     mając na uwadze, że upraszczanie unijnych przepisów powinno się odbywać z pełnym poszanowaniem unijnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, unijnych praw lub zasad pracowniczych oraz celów ustawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska;

E.     mając na uwadze, że MŚP potrzebują nie tylko uproszczeń administracyjnych, ale także szerszego dostępu do źródeł finansowania, do informacji, umiejętności i wiedzy oraz wsparcia dla ich innowacyjnych wysiłków;

F.     mając na uwadze, że MŚP znajdują się na gorszej pozycji z punktu widzenia konkurencyjności w konfrontacji z dużymi podmiotami przemysłowymi pod względem opodatkowania, normalizacji, zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz finansowania badań i innowacji;

G.     mając na uwadze, że znaczna część obciążenia administracyjnego przypisywanego ustawodawstwu UE pojawia się na etapie wdrażania na szczeblu krajowym lub jest powodowana przez dodatkowe wymogi wtedy wprowadzane;

H.     mając na uwadze, że zgodnie z szacunkami Komisji strategie polityczne propagujące przejście na ekologiczną gospodarkę, takie jak strategie polityczne dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami, efektywności energetycznej i zmiany klimatu, mogłyby doprowadzić do stworzenia do 2020 r. 9 milionów miejsc pracy, w szczególności w sektorze MŚP;

1.      popiera proces wprowadzania inteligentnych regulacji, który jest uzasadniony, niedyskryminujący i proporcjonalny oraz wdrażany bez nadmiernego obciążania administracyjnego MŚP;

2.      z zadowoleniem przyjmuje stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” oraz procedur gwarantujących, że wpływ MŚP będzie szerzej uwzględniany w całym procesie regulacyjnym; uważa, że może to zwiększyć skuteczność ustawodawstwa UE, uprościć jego wdrażanie przez państwa członkowskie i ułatwić konstruktywny udział MŚP w kolejnych konsultacjach;

3.      odnotowuje inicjatywę Komisji dotyczącą dziesięciu najbardziej obciążających regulacji w ramach realizacji programu sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT; uważa, że test MŚP, oceny skuteczności istniejących ram regulacyjnych i testy konkurencyjności nie powinny być samodzielnymi procedurami, ale stanowić elementy wszechstronnej oceny skutków, która w sposób zrównoważony oceni wszystkie aspekty (czynniki gospodarcze, społeczne i środowiskowe) i będzie dążyć nie tylko do oszacowania kosztów, ale także korzyści dla społeczeństwa i potencjału dla nowych rynków; uważa, że te procedury nie powinny podważać skuteczności ustawodawstwa lub dodawać kolejnych warstw biurokracji;

4.      podkreśla, że upraszczanie przepisów nie może stanowić pretekstu do obniżania poziomu ambicji, jeżeli chodzi o kwestie o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa i dobra pracowników lub ochrony środowiska; ostrzega przed promowaniem programu deregulacji pod pretekstem redukcji obciążeń dla MŚP; wzywa Komisję do nieobniżania poziomu ambicji i apeluje o ochronę celów polityki publicznej, które obejmują normy środowiskowe, społeczne oraz dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa;

5.      z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Rady zawarte w jej konkluzjach z marca i października 2013 r., w których przyznaje ona, że działania podjęte w celu zmniejszenia nadmiernie obciążających regulacji, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, muszą zawsze uwzględniać konieczność ochrony obywateli, konsumentów, słabszych grup społecznych i pracowników;

6.      uważa, że automatyczne wyłączenie mikroprzedsiębiorstw nie jest właściwym podejściem i popiera opracowanie dostosowanych rozwiązań i łagodniejszych przepisów dla MŚP, jeśli można udowodnić, że nie podważają one skuteczności ustawodawstwa oraz że zwolnienia lub łagodniejsze przepisy nie sprzyjają fragmentaryzacji rynku wewnętrznego ani nie utrudniają dostępu do niego;

7.      zachęca państwa członkowskie do dalszych uproszczeń administracyjnych dla MŚP na szczeblu krajowym poprzez odpowiednią transpozycję unijnych dyrektyw do prawa krajowego; zwraca uwagę na prawo państw członkowskich do przyjmowania przepisów krajowych, jeżeli UE przyjęła tylko przepisy minimalne;

8.      wyraża zaniepokojenie ewentualnymi skutkami planu uproszczeń regulacyjnych dla praw pracowniczych w UE, a w szczególności ryzykiem negatywnego wpływu na pracowników zmian dyrektywy w sprawie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, przepisów dotyczących kabotażu, przeglądu dyrektyw dotyczących pracy w niepełnym wymiarze czasu i pracy tymczasowej oraz decyzji o niedokonywaniu przeglądu dyrektyw o czynnikach rakotwórczych; przypomina o spoczywającym na Komisji obowiązku uwzględnienia praw podstawowych przy sporządzaniu ocen skutków

9.      uważa, że należy bardziej uwzględniać głos MŚP w procesach ustawodawczych dotyczących takich kwestii jak normalizacja, własność intelektualna, finansowanie badań naukowych i innowacji czy zamówienia publiczne; ubolewa nad niechęcią Rady do większego uwzględnienia potrzeb MŚP przy uchwalaniu przepisów;

10.    wzywa Komisję do podjęcia większych wysiłków na rzecz dopilnowania, by MŚP, a zwłaszcza innowacyjne przedsiębiorstwa, były zachęcane do rozwijania się dzięki ukierunkowanemu wsparciu niefinansowemu i finansowemu oraz uproszczeniu dostępu do finansowania, rynków, umiejętności i informacji;

11.    uważa, że systemy podatkowe często stawiają MŚP w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do większych przedsiębiorstw, tłumiąc tym samym ich potencjalny rozwój i inwestycje; opowiada się za lepszą koordynacją systemów opodatkowania przedsiębiorstw w UE poprzez wprowadzenie zharmonizowanej podstawy opodatkowania w połączeniu z działaniem na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; uważa, że położenie kresu nieuczciwej konkurencji podatkowej między państwami członkowskimi oraz małymi i dużymi przedsiębiorstwami jest zasadniczym elementem zintegrowanej europejskiej polityki przemysłowej;

12.    z zadowoleniem przyjmuje działania przewidziane na mocy art. 7 wniosku w sprawie COSME, których celem jest promowanie przedsiębiorczości i kultury pracy opartej na przedsiębiorczości; oczekuje, że środki i działania promujące przedsiębiorczość na szczeblu europejskim lub krajowym będą dotyczyły wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, w tym spółdzielni, działalności rzemieślniczej, przedstawicieli wolnych zawodów i przedsiębiorstw gospodarki społecznej;

13.    zwraca uwagę na sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat konkurencyjności za rok 2012, w którym podkreślono pozytywną rolę innowacji ekologicznych oraz efektywnego gospodarowania zasobami i efektywności energetycznej w zakresie konkurencyjności UE, pokazując, że firmy innowacyjne ekologicznie prosperują ogólnie lepiej niż konwencjonalni innowatorzy, w szczególności w przypadku przedsiębiorstw wytwórczych; uważa, że efektywne gospodarowanie zasobami i efektywność energetyczna mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu i europejskich MŚP; apeluje do Rady, by przyjęła cel efektywnego gospodarowania zasobami (30% do 2030 r. zgodnie z propozycją Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania Zasobami) oraz ambitne i wiążące cele w zakresie klimatu i energii na rok 2030; ponagla Komisję, by oparła cele unijnego finansowania inwestycji na innowacji ekologicznej, w szczególności w ramach programu „Horyzont 2020” i wsparcia innowacji dla MŚP;

14.    podkreśla potencjał ekologicznej gospodarki pod względem miejsc pracy, pod warunkiem wprowadzenia ambitnej polityki w dziedzinie klimatu, energii i efektywnego gospodarowania zasobami; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wystarczających poziomów inwestycji w tych sektorach, do przewidywania umiejętności, jakie będą wymagane od pracowników w przyszłości, i do gwarantowania jakości zielonych miejsc pracy; apeluje do Komisji o rozwiązanie problemu różnych poziomów wiedzy i umiejętności MŚP w zakresie zielonych technologii, praktyk i modeli biznesowych oraz do wsparcia rozwoju strategii i programów kształcenia i szkolenia zawodowego ukierunkowanych na MŚP;

15.    podkreśla potencjał jednolitego rynku dla MŚP i zaznacza, że jedynie 25% MŚP uczestniczy w handlu transgranicznym w UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy na rzecz poprawy integracji jednolitego rynku i do większego zaangażowania, o ile to możliwe, w celu osiągnięcia harmonizacji przepisów w państwach członkowskich, aby ułatwić MŚP handel transgraniczny;

16.    z zadowoleniem przyjmuje utworzenie instrumentów kapitałowych i dłużnych dla MŚP finansowanych ze środków UE oraz umocnienie sieci i inkubatorów kapitału wysokiego ryzyka i aniołów biznesu, tak aby MŚP mogły pozyskiwać inwestycje ze źródeł innych niż banki; uważa, że Europejski Fundusz Inwestycyjny ma jako fundusz funduszy do odegrania zasadniczą rolę dla rozwoju rynków kapitału wysokiego ryzyka w najważniejszych obszarach europejskiego zainteresowania, a w szczególności dla rozwoju zrównoważonych technologii; sądzi, że należy usunąć różnice opodatkowania instrumentów kapitałowych i dłużnych, aby poprawić inwestycje w gospodarkę realną;

17.    apeluje do Komisji o zbadanie możliwości dalszego wykorzystania finansowania społecznościowego, finansowania społecznościowego opartego o instrumenty kapitałowe i pożyczki społecznościowej w celu pomocy mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, w tym w sektorze kultury i w branży niekomercyjnej, oraz opracowania solidnych ram regulacyjnych dotyczących finansowania społecznościowego;

18.    uważa, że konsultacje z MŚP to bardzo pożyteczne działanie; ma wątpliwości związane z przeprowadzonym przez Komisję przeglądem dziesięciu najbardziej obciążających regulacji i proponuje przyjęcie bardziej konstruktywnego podejścia, które skupia się bardziej na potrzebach MŚP niż na ocenie tego, co można uznać za obciążające; apeluje do Komisji o dalsze regularne konsultacje z MŚP za pośrednictwem Eurobarometru; odnotowuje jednak znaczną dysproporcję pod względem geograficznego rozkładu reakcji na proces konsultacji w sprawie dziesięciu najbardziej obciążających regulacji; zachęca Komisję do oceny ex post przyczyn takiej dysproporcji, aby zapewnić, że zebrane informacje nie są wypaczone z powodu braku świadomości lub innych czynników, które zafałszowałyby zebrane opinie;

19.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

(2)

Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 40.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności