Postup : 2013/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0434/2014

Predkladané texty :

B7-0434/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 74k
15.4.2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0118/2014

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o konzultačnom procese TOP TEN a znížení regulačného zaťaženia MSP zo strany EÚ (2013/2711(RSP))


Reinhard Bütikofer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia

Uznesenie Európskeho parlamentu o konzultačnom procese TOP TEN a znížení regulačného zaťaženia MSP zo strany EÚ (2013/2711(RSP))  
B7‑0434/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Európsku chartu pre malé podniky, ktorú Európska rada prijala na svojom zasadnutí vo Feire 19. a 20. júna 2000,

–       so zreteľom na odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003, ktoré sa týka vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov(1),

–       so zreteľom na správu Komisie z 23. novembra 2011 s názvom Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP – Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov (COM(2011)0803),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–       so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) (COM(2011)834), ktorý Komisia predložila 30. novembra 2011,

–       so zreteľom na závery Európskej rady zo 14. a 15. marca 2013 a závery Rady pre konkurencieschopnosť z 26. a 27. septembra 2013,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. júna 2013 s názvom Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom TOP10 (COM(2013)0446),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. marca 2013 s názvom Inteligentná regulácia – Plnenie potrieb malých a stredných podnikov (COM(2013)0122) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Monitorovanie a konzultácie o inteligentnej regulácii pre MSP (SWD(2013)0060),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. októbra 2013 s názvom Regulačná vhodnosť a efektívnosť (REFIT): Výsledky a ďalšie kroky (COM(2013)0685),,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o malých a stredných podnikoch (MSP): konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie(2),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Využívanie potenciálu zamestnanosti ekologického rastu (SWD(2012)0092), ktorý dopĺňa dokument Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (COM(2012)0173),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Správa o konkurencieschopnosti Európy za rok 2012 – využitie výhod globalizácie (SWD (2012) 0299),,

–       so zreteľom na otázku Komisie o konzultačnom procese TOP TEN (O-000049/2014 – B7‑0118/2014),

–       so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže zvýšenie podpory MSP, pokiaľ ide o ich konkurencieschopnosť, udržateľnosť a zamestnávateľský potenciál, je kľúčové pre oživenie hospodárstva v Európe a je súčasťou horizontálneho úsilia naprieč rôznymi oblasťami politiky;

B.     keďže 20,7 milióna MSP zamestnáva viac ako 65 % všetkých aktuálnych pracovníkov v súkromnom sektore a keďže MSP patria k najinovatívnejším podnikom dosahujúcim najlepšie výsledky z hľadiska tvorby pracovných miest i hospodárskeho rastu;

C.     keďže regulácia predstavuje rámec pre rovnováhu medzi verejnými a súkromnými záujmami a je dôležitá pre uplatňovanie environmentálnych a sociálnych noriem;

D.     keďže regulácia EÚ by sa mala zjednodušovať tak, aby sa v plnej miere dodržiavali požiadavky EÚ týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, práva zamestnancov v EÚ alebo zásady a ciele environmentálnych právnych predpisov EÚ;

E.     keďže MSP potrebujú nielen administratívne zjednodušenie, ale aj lepší prístup k financovaniu, prístup k informáciám, zručnosti a poznatky, ako aj podporu ich inovačného úsilia;

F.     keďže MSP sú často konkurenčne znevýhodnené v porovnaní s veľkými priemyselnými subjektmi, pokiaľ ide o zdaňovanie, štandardizáciu, verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo, výskum a financovanie inovácie;

G.     keďže významná časť administratívneho zaťaženia pripisovaná právnym predpisom EÚ vyplýva zo spôsobu ich uplatňovania alebo dodatočných požiadaviek zo strany členských štátov;

H.     keďže Komisia odhaduje, že politiky presadzujúce prechod na ekologické hospodárstvo, napríklad politiky v oblasti efektívneho využívania zdrojov, energetickej efektívnosti a zmeny klímy, by do roku 2020 mohli vytvoriť viac než 9 miliónov pracovných miest, a to najmä v MSP;

1.      podporuje proces inteligentnej regulácie s cieľom zabezpečiť jej odôvodnenosť, nediskriminačný a primeraný charakter, a aby sa uplatňovala spôsobom, ktorý nepovedie k nadmernej administratívnej záťaži pre MSP;

2.      víta uplatňovanie zásady „myslieť na malých“ a postupov s cieľom zabezpečiť, aby sa vplyv MSP počas celého regulačného cyklu lepšie chápal; domnieva sa, že to môže zlepšiť účinnosť právnych predpisov EÚ, zjednodušiť ich vykonávanie zo strany členských štátov a uľahčiť konštruktívne zapojenie MSP do budúcich konzultácií;

3.      berie na vedomie, že iniciatíva TOP TEN Komisie je súčasťou plnenia programu REFIT; domnieva sa, že testy MSP, kontroly vhodnosti a testy konkurencieschopnosti by nemali byť samostatné postupy, ale mali by byť súčasťou komplexného hodnotenia vplyvu, ktoré rovnomerne zohľadní všetky aspekty (hospodárske, sociálne a environmentálne faktory) a posúdi nielen náklady, ale aj prínosy pre spoločnosť a potenciál pre nové trhy; domnieva sa, že tieto postupy by nemali ohrozovať účinnosť právnych predpisov alebo pridávať dodatočné nánosy byrokracie;

4.      zdôrazňuje, že práca na zjednodušovaní regulačného rámca sa nesmie použiť ako zámienka na zníženie ambícií v otázkach, ktoré majú z hľadiska bezpečnosti a blahobytu zamestnancov a ochrany životného prostredia zásadný význam; varuje pred presadzovaním programu znižovania regulácie pod zámienkou znižovania zaťaženia pre MSP; vyzýva Komisiu, aby neznižovala svoje ambície, a požaduje ochranu cieľov verejnej politiky, ktoré zahŕňajú environmentálne, sociálne, zdravotné a bezpečnostné normy;

5.      víta vyhlásenia Rady uvedené v jej záveroch z marca a októbra 2013, v ktorých uznáva, že opatrenia na zníženie nadmerne zaťažujúcej regulácie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni musia vždy zohľadňovať potrebu riadnej ochrany občanov, spotrebiteľov, zraniteľných skupín a zamestnancov;

6.      domnieva sa, že automatické vyňatie mikropodnikov nie je správne, a podporuje vypracovanie prispôsobených riešení a ľahších režimov pre MSP, ak sa dá preukázať, že neohrozujú účinnosť právnych predpisov, a že výnimky alebo ľahšie režimy nepodporujú rozdrobovanie alebo nebránia prístupu na vnútorný trh;

7.      vyzýva členské štáty, aby sa na vnútroštátnej úrovni snažili o zjednodušenie administratívnej záťaže pre MSP riadnou transpozíciou európskych smerníc do svojich právnych predpisov; zdôrazňuje právo členských štátov prijímať vnútroštátne právne predpisy v prípadoch, keď EÚ prijala len minimálne ustanovenia;

8.      vyjadruje znepokojenie nad možnými vplyvmi programu zjednodušovania regulačného rámca na práva zamestnancov v EÚ, a najmä nad rizikom, že revízia smernice o informovaní a poradách so zamestnancami, zjednodušenie pravidiel o kabotáži a prepracovanie smerníc o práci na kratší pracovný čas a dočasnej práci, a rozhodnutie nerevidovať smernicu o karcinogénoch môžu mať nepriaznivý vplyv na zamestnancov; pripomína povinnosť Komisie zohľadniť pri vypracovávaní hodnotení základné práva;

9.      domnieva sa, že názor MSP by sa mal lepšie zohľadniť v legislatívnych procesoch týkajúcich sa štandardizácie, duševného vlastníctva, výskumu a financovania inovácie alebo verejného obstarávania; vyjadruje poľutovanie nad neochotou Rady vo väčšej miere zohľadniť potreby MSP pri prijímaní právnych predpisov;

10.    vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie s cieľom zabezpečiť, aby najmä inovatívne MSP boli podnecované k prosperite prostredníctvom poskytovania cielenej nefinančnej a finančnej podpory a zjednodušovania prístupu k financiám, trhom, zručnostiam a informáciám;

11.    domnieva sa, že MSP sú v daňových režimoch často znevýhodnené oproti väčším spoločnostiam, čo obmedzuje ich potenciálny rast a investície; uprednostňuje lepšiu koordináciu systémov dane z príjmu právnických osôb v EÚ, a to prostredníctvom zavedenia harmonizovaného daňového základu a súčasne vykonávania opatrení na boj proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu; domnieva sa, že ukončenie nespravodlivej daňovej súťaže medzi členskými štátmi a medzi malými a veľkými spoločnosťami je dôležitým prvkom integrovanej európskej priemyselnej politiky;

12.    víta akcie stanovené v článku 7 návrhu nariadenia o COSME, ktoré sú určené na podporu podnikania a podnikateľskej kultúry; očakáva, že opatrenia a kroky, ktorými sa podporuje podnikanie na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, sa budú týkať všetkých typov modelov podnikov vrátane družstiev, remeselných podnikov, slobodných povolaní a sociálnych podnikov;

13.    pripomína správu Európskej komisie o konkurencieschopnosti z roku 2012, v ktorej sa zdôrazňuje pozitívna úloha ekologických inovácií, efektívnosti využívania zdrojov a energetická efektívnosť v rámci konkurencieschopnosti EÚ, pričom sa v nej dokazuje, že spoločnosti pôsobiace v oblasti ekologických inovácií sú celkovo úspešnejšie než autori konvenčných inovácií, a to najmä v prípade výrobných spoločností; domnieva sa, že efektívnosť využívania zdrojov a energetická efektívnosť sú kľúčové pre zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a MSP; nalieha na Radu, aby prijala cieľ v oblasti efektívneho využívania zdrojov (30 % do roku 2030, ako navrhuje Európska platforma pre efektívne využívanie zdrojov) a ambiciózne a záväzné ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2030; nalieha na Komisiu, aby podporila ciele investičného financovania EÚ do ekologickej inovácie, najmä v rámci programu Horizont 2020 a podpory inovácie pre MSP;

 

14.    upozorňuje na potenciál ekologického hospodárstva, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, za predpokladu, že sa zavedú ambiciózne politiky v oblasti klímy, energetiky a efektívneho využívania zdrojov; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatočnú úroveň investícií do týchto odvetví, predvídali budúci dopyt po zručnostiach pracovníkov a zaistili kvalitné ekologické pracovné miesta; nalieha na Komisiu, aby sa zaoberala nedostatočnými znalosťami a zručnosťami medzi MSP, pokiaľ ide o ekologické technológie, postupy a podnikateľské modely, a aby podporila rozvoj vzdelávacích a odborných školiacich stratégií a programov určených pre MSP;

15.    zdôrazňuje potenciál jednotného trhu pre MSP a upozorňuje, že len 25 % MSP sa zapája do cezhraničného obchodu v rámci EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali na zlepšovaní integrácie jednotného trhu a aby podľa potreby urobili viac pre dosiahnutie regulačnej harmonizácie vo všetkých členských štátoch s cieľom uľahčiť MSP cezhraničné obchodovanie;

16.    víta zriadenie dlhových nástrojov a nástrojov vlastného imania pre MSP financovaných EÚ a posilnenie rizikového kapitálu, sietí podnikateľských anjelov a inkubátory v EÚ, aby MSP mohli získavať investície z iných zdrojov, ako sú banky; domnieva sa, že Európsky investičný fond zohráva kľúčovú úlohu ako fond fondov pri vývoji trhov s rizikovým kapitálom v kľúčových oblastiach európskeho záujmu, a najmä pre zavádzanie udržateľných technológií; domnieva sa, že rozdiel v zdaňovaní medzi kapitálom a dlhom by sa mal odstrániť, aby sa zlepšili investície do skutočného hospodárstva;

17.    vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by sa kolektívne financovanie, kolektívne financovanie založené na vlastnom kapitále a poskytovanie úverov medzi partnermi dali ešte lepšie využiť na podporu mikropodnikov a MSP vrátane sektoru kultúry a neziskových odvetví a na vypracovanie pevného regulačného rámca pre kolektívne financovanie;

18.    považuje konzultácie s MSP za veľmi užitočnú prax; vyjadruje znepokojenie nad hodnotením Komisie týkajúcim sa desiatich najzaťažujúcejších právnych predpisov a navrhuje, aby sa zaujal konštruktívnejší prístup, ktorý bude viac zameraný na potreby MSP než na hodnotenie toho, čo by sa mohlo považovať za zaťažujúce; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v pravidelných konzultáciách s MSP prostredníctvom Eurobarometra; konštatuje však, že reakcie na konzultačný proces TOP-TEN sú zemepisne veľmi nerovnovážne rozdelené; vyzýva Komisiu, aby ex-post vyhodnotila príčiny tejto nerovnováhy, aby sa zaručilo, že zozbierané informácie nebudú skreslené nedostatkom pozornosti alebo inými faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť získanú spätnú väzbu;

19.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)

Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 40.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia