Förfarande : 2013/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0434/2014

Ingivna texter :

B7-0434/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 9.15
CRE 17/04/2014 - 9.15
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 64k
15.4.2014
PE534.911v01-00
 
B7-0434/2014

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0118/2014

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om Topp 10-samrådet och om att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP))


Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Topp 10-samrådet och om att minska EU‑regelbördan för små och medelstora företag  (2013/2711(RSP))   
B7‑0434/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den europeiska stadgan för småföretagen, som Europeiska rådet antog vid sitt möte i Santa Maria da Feira den 19–20 juni 2000,

–       med beaktande av kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag(1),

–       med beaktande av kommissionens rapport av den 23 november 2011 Att minska regelbördan för små och medelstora företag – Anpassning av EU:s regler till småföretagens behov (COM (2011)0803),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 Översyn av småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 30 november 2011 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) (COM(2011)0834),

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 14–15 mars 2013 och rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 26–27 september 2013,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 juni 2013 Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (COM(2013)0446),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 mars 2013 Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov (COM(2013)0122) och kommissionens åtföljande arbetsdokumentet om övervakning av och samråd om smart lagstiftning för små och medelstora företag (SWD(2013)0060),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 oktober 2013 Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet): resultat och nästa steg (COM(2013)0685),

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om små och medelstora företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter(2),

–       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 18 april 2012 om att ta till vara den gröna tillväxtens sysselsättningspotential (SWD(2012)0092), vilket åtföljer dokumentet Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012)0173),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Färdplan för ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571),

–       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 10 oktober 2012 med en rapport om den europeiska konkurrenskraften 2012 och om att till fullo dra nytta av globaliseringen (SWD(2012)0299),

–       med beaktande av frågan till kommissionen om Topp 10-samrådet (O-000049/2014 – B7‑0118/2014),

–       med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Åtgärder för att stärka stödet för små och medelstora företag i fråga om deras konkurrenskraft, hållbarhet och sysselsättningspotential är av avgörande betydelse för den ekonomiska återhämtningen i EU samtidigt som sådana åtgärder utgör en del av en övergripande insats på ett antal olika politikområden.

B.     20,7 miljoner små och medelstora företag sysselsätter mer än 65 procent av den befintliga arbetskraften inom den privata sektorn, och små och medelstora företag hör till de mest innovativa företagen med bäst facit när det gäller jobbskapande och ekonomisk tillväxt.

C.     Reglering medför en ram som bidrar till en balans mellan offentliga och privata intressen. Sådan reglering är nödvändig för att miljönormerna och de sociala normerna ska kunna genomföras.

D.     Förenklade EU-bestämmelser bör eftersträvas i den mån de till fullo överensstämmer med de arbetsmiljökrav, de rättigheter och principer för arbetstagare och de mål för miljölagstiftningen som gäller på EU-nivå.

E.     Små och medelstora företag behöver inte bara förenklade administrativa förfaranden, utan även bättre tillgång till finansiering, färdigheter och kunskaper samt stöd för sina innovativa insatser.

F.     Små och medelstora företag missgynnas i många fall i konkurrensen med större industriaktörer när det gäller beskattning, standardisering, offentlig upphandling, immateriella rättigheter, forskning och innovationsfinansiering.

G.     En betydande del av den administrativa börda som EU-lagstiftningen sägs medföra beror i själva verket på genomförandet i medlemsstaterna eller ytterligare krav som fastställs på nationell nivå.

H.     Kommissionen har beräknat att politik som främjar övergången till en grön ekonomi, t.ex. resurseffektivitet, energieffektivitet och klimatförändringsåtgärder, skulle kunna skapa mer än nio miljoner arbetstillfällen fram till 2020, särskilt inom sektorn små och medelstora företag.

1.      Europaparlamentet stöder arbetet med smart lagstiftning för att se till att den är motiverad, icke-diskriminerande och proportionerlig samt tillämpas på ett sätt som inte ger upphov till alltför stora administrativa bördor för små och medelstora företag.

2.      Europaparlamentet välkomnar tillämpningen av principen om att tänka småskaligt och åtgärderna för att säkerställa att de små och medelstora företagens inverkan klargörs på ett bättre sätt under hela lagstiftningscykeln. Parlamentet anser att detta kan bidra till att göra unionslagstiftningen effektivare, förenkla genomförandet i medlemsstaterna och underlätta konstruktiv delaktighet för små och medelstora företag i kommande samråd.

3.      Europaparlamentet noterar kommissionens Topp 10-initiativ som en del av Refit-programmet. Parlamentet anser att testet för små och medelstora företag, kontroller av ändamålsenligheten och bedömningar av konkurrenskraften inte bör utgöra separata processer utan bör vara delar av en omfattande konsekvensbedömning där man på ett välavvägt sätt beaktar samtliga aspekter (t.ex. ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter) och strävar efter att utvärdera inte bara kostnaderna, utan även samhällsnyttan och potentialen för nya marknader. Dessa processer bör inte undergräva lagstiftningens effektivitet eller medföra ytterligare administrativa bördor.

4.      Europaparlamentet understryker att arbetet med att förenkla bestämmelserna inte får användas som förevändning för att sänka ambitionsnivån i frågor av central betydelse för anställdas säkerhet och välbefinnande eller i miljöskyddsfrågor. Parlamentet avråder från insatser för att främja avreglering i syfte att minska bördorna för små och medelstora företag, och uppmanar kommissionen att inte sänka sin ambitionsnivå samt framhåller hur viktigt det är att de allmänpolitiska målen om respekt för miljörelaterade, sociala och hälso- och säkerhetsrelaterade normer inte äventyras.

5.      Europaparlamentet välkomnar rådets uttalanden i dess slutsatser från mars och oktober 2013, där det erkänner att insatser för att minska den orimligt betungande regleringen på såväl EU-nivå som nationell nivå alltid måste beakta behovet att skydda medborgare, konsumenter, utsatta befolkningsgrupper och anställda.

6.      Europaparlamentet anser att strategin att i normalfallet göra undantag för mikroföretag inte är den rätta vägen att gå, och stöder framtagande av anpassade lösningar och mindre betungande ordningar för små och medelstora företag om man kan visa att dessa inte undergräver lagstiftningens effektivitet och att undantag eller mindre betungande ordningar inte leder till fragmentering eller hindrar tillträdet till den inre marknaden.

7.      Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att eftersträva administrativa förenklingar för små och medelstora företag på nationell nivå genom att på ett korrekt sätt införliva EU:s direktiv i sin nationella lagstiftning. Parlamentet understryker medlemsstaternas rätt att anta nationella bestämmelser om EU bara antagit minimibestämmelser.

8.      Europaparlamentet uttrycker sin oro över de konsekvenser som arbetet med att förenkla bestämmelserna skulle kunna få för anställdas rättigheter i EU, i synnerhet risken att översynen av direktivet om information till och samråd med arbetstagare, förenklingen av bestämmelserna om cabotage, översynen av direktiven om deltidsarbete och visstidsanställningar samt beslutet att inte se över carcinogendirektivet får negativa konsekvenser för anställda. Parlamentet påminner om att kommissionen har en skyldighet att beakta grundläggande rättigheter när den genomför sina konsekvensbedömningar.

9.      Europaparlamentet anser att man bör lyssna bättre till de små och medelstora företagen inom ramen för lagstiftningsarbetet vad gäller exempelvis standardisering, immateriella rättigheter, forskning, innovationsfinansiering och offentlig upphandling. Parlamentet beklagar rådets ovillighet att i högre grad ta hänsyn till de små och medelstora företagens behov inom ramen för lagstiftningsarbetet.

10.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att små och medelstora företag, särskilt innovativa sådana, ska få möjlighet att blomstra genom tillhandahållande av riktat icke-finansiellt och finansiellt stöd och underlättande av tillgång till finansiering, färdigheter och information samt tillträde till marknader.

11.    Europaparlamentet anser att små och medelstora företag ofta missgynnas av skattesystemen i jämförelse med större företag, vilket hämmar deras potentiella tillväxt och investeringar. Parlamentet förespråkar bättre samordning av systemen för företagsbeskattning i EU genom införande av en harmoniserad skattebas, tillsammans med åtgärder för att bekämpa skatteundandragande och aggressiv skatteplanering. Parlamentet anser att åtgärder för att sätta stopp för den snedvridna skattekonkurrensen mellan medlemsstaterna och mellan små och stora företag är en nödvändig del av en integrerad europeisk industripolitisk strategi.

12.    Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som anges i artikel 7 i Cosme-förslaget, vilka är utformade för att främja entreprenörskap och entreprenörskapskultur. Parlamentet förväntar sig att åtgärderna för främjande av företagande på europeisk eller nationell nivå kommer att beröra alla slags företagsmodeller, däribland kooperativ, hantverksverksamheter, fria yrken och sociala företag.

13.    Europaparlamentet påminner om kommissionens konkurrenskraftsrapport för 2012, där man betonar den positiva inverkan som miljöinnovation och resurs- och energieffektivitet har på EU:s konkurrenskraft samt visar att miljöinnovativa företag på det hela taget är mer framgångsrika än konventionella innovatörer, särskilt när det gäller tillverkningsföretag. Resurs- och energieffektivitet är av avgörande betydelse för att öka konkurrenskraften för den europeiska industrin och de små och medelstora företagen. Rådet uppmanas eftertryckligen att anta ett resurseffektivitetsmål (30 procent till 2030, i enlighet med plattformen för ett resurseffektivt Europa) och högt ställda mål som är bindande och ska uppnås till 2030 på energi- och klimatområdet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja målen för EU:s finansiering av investeringar med miljöinnovation, i synnerhet Horisont 2020 och innovationsstöd till små och medelstora företag.

14.    Europaparlamentet framhåller den sysselsättningspotential som den gröna ekonomin har förutsatt att ambitiösa strategier för klimat-, energi- och resurseffektivitet lanseras. Medlemsstaterna uppmanas att se till att investeringsnivåerna inom dessa sektorer är tillräckliga och att redan nu planera för de färdigheter som arbetstagarna behöver i framtiden och garantera att de ”gröna” jobben blir kvalitetsjobb. Kommissionen uppmanas eftertryckligen att ta itu med de små och medelstora företagens kunskaps- och färdighetsluckor på områdena gröna tekniker, metoder och affärsmodeller samt stödja framtagande av utbildnings- och fortbildningsstrategier och motsvarande program särskilt inriktade på små och medelstora företag.

15.    Europaparlamentet betonar den inre marknadens potential för små och medelstora företag och framhåller att bara 25 procent av de små och medelstora företagen bedriver gränsöverskridande handel i EU. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att samarbeta för att förbättra integrationen av den inre marknaden, och att om möjligt öka insatserna för att uppnå en harmonisering av regelverket i samtliga medlemsstater i syfte att underlätta gränsöverskridande handel för små och medelstora företag.

16.    Europaparlamentet välkomnar införandet av EU-finansierade låne- och egetkapitalinstrument för små och medelstora företag och stärkandet av EU-baserade nätverk och inkubatorer för riskkapital och affärsänglar, så att små och medelstora företag kan söka investeringar från andra håll än banker. Europeiska investeringsfonden har, i egenskap av fondandelsfond, en mycket viktig roll att spela i utvecklingen av riskkapitalmarknader i områden som är av särskilt intresse för EU, framför allt med avseende på användningen av hållbara tekniker. För att förbättra investeringarna i den reala ekonomin bör skillnaderna i beskattning mellan eget kapital och lånekapital elimineras.

17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur gräsrotsfinansiering, egetkapitalbaserad gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån skulle kunna utnyttjas ännu bättre för att hjälpa mikroföretag och små och medelstora företag – även inom kultursektorn och icke vinstdrivande branscher – att utveckla ett stabilt regelverk för gräsrotsfinansiering.

18.    Europaparlamentet anser att samrådet med små och medelstora företag är ett mycket användbart tillvägagångssätt. Parlamentet uttrycker sin oro över kommissionens översyn av de tio mest betungande rättsakterna och föreslår att man väljer en konstruktivare strategi som i högre grad inriktas på de små och medelstora företagens behov än på en bedömning av vad som kan uppfattas som betungande. Kommissionen uppmanas att regelbundet upprepa detta samråd med de små och medelstora företagen via Eurobarometrar. Parlamentet konstaterar dock att det råder en avsevärd obalans i den geografiska spridningen av reaktionerna på Topp 10-samrådet. Kommissionen uppmanas att göra en efterhandsutvärdering av orsakerna till denna obalans för att se till att den information som samlats in inte är vinklad på grund av otillräcklig information om samrådet eller andra faktorer som kan ha snedvridit de synpunkter som samlats in.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)

EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 40.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy