ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 122kWORD 51k
10.7.2014
PE534.948v01-00
 
B8-0004/2014

внесена съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно изменението на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо  
B8‑0004/2014

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 10 септември 2012 г. Европейският парламент гласува относно предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 за приемане на премахването на системата за доброволно етикетиране на говеждо месо в съответствие с членове 16, 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

Б.  като има предвид, че доводите на Комисията на свой ред се концентрират върху разходите и бюрокрацията, които държавите членки ще трябва да поддържат за прилагане на съществуващата система, която би се оказала напълно безполезна; като има предвид, че в Италия обаче данните сочат, че само през 2011 г., според консорциума „Зоотехника Италия“ 618 000 броя едър рогат добитък са били отглеждани съгласно правилата на насоките за доброволното етикетиране, признати от италианското министерство на земеделието, храните и горското стопанство (Mipaaf) и контролирани от сертифициращи органи;

В.  като има предвид, че Съединените щати и Канада, където употребата на хормони е законна, съгласуват с ЕС споразумение за свободна търговия на говеждо месо; като има предвид, че следва също така да бъдат взети предвид неотдавнашните хранителни скандали, които засегнаха европейския пазар и изложиха на опасност здравето на потребителите в ЕС;

1.  приканва Комисията да подкрепи консорциума при преразглеждане на съответното законодателство, тъй като заличаването на тези членове би могло да улесни нарушенията и измамата на потребителите, въведени в заблуждение чрез „самосертифициране“, което е невъзможно да бъде контролирано, особено за месо от държави извън ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност