Postup : 2014/2717(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0025/2014

Předložené texty :

B8-0025/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0009

NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 69k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0025/2014
15. 7. 2014
PE534.969v01-00
 
B8-0025/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci na Ukrajině (2014/2717(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině (2014/2717(RSP))  
B8‑0025/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 27. června 2014,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině,

–       s ohledem na společné prohlášení přijaté na summitu Východního partnerství ve Vilniusu dne 29. listopadu 2013,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že lid Ukrajiny povstal proti zkorumpované vládě, která odmítla podepsat dohodu o přidružení s Evropskou unií;

B.     vzhledem k tomu, že ukrajinský parlament změnil ústavu a připojil se k ukrajinskému lidu v jeho boji za prosazení evropský hodnot, svobody a demokracie;

C.     vzhledem k tomu, že ve východní části Ukrajiny v dubnu propuklo násilí, když separatisté vyhlásili nezávislost v Doněckém a Luhanském regionu, přičemž toto vyhlášení následovalo po nelegální anexi ukrajinského Krymu ze strany Ruska;

D.     vzhledem k tomu, že prezident Petro O. Porošenko vyhlásil patnáctibodový plán pro mírové urovnání krize na východní Ukrajině, který počítá s odzbrojením separatistických sil;

E.     vzhledem k tomu, že ukrajinské orgány vyhlásily jednostranné příměří, které umožnilo konzultace mezi Ukrajinou, Ruskou, OBSE a separatistickými silami; vzhledem k tomu, že se prezident Porošenko rozhodl obnovit vojenské akce vládních sil za účelem poražení separatistického povstání na východě, přičemž tak učinil s ohledem na absenci zásadního pokroku a pokračující vojenské akce proruských sil, včetně sestřelení ukrajinského vojenského vrtulníku;

F.     vzhledem k tomu, že díky této nové ofenzívě ukrajinských vládních sil byli proruští povstalci vypuzeni ze Slovjansku, což byla jejich dlouhodobě bráněná bašta, a ukrajinská vláda obnovila kontrolu nad 23 z 36 oblastí, které doposud kontrolovali separatisté v Doněckém a Luhanském regionu, a získala rovněž zpět důležitý hraniční přechod v Dolžansku;

G.     vzhledem k tomu, že podle zdrojů NATO Rusko údajně rebelům posílá hlavní bojové tanky, dělostřelecké a jiné zbraně a umožňuje překračovat hranice bojovníkům, kteří se přidávají k milicím rebelů;

H.     vzhledem k tomu, že od začátku operace na východě Ukrajiny, kterou Kyjev oficiálně označuje za „protiteroristickou operaci“, bylo zabito nejméně 200 lidí a 600 další bylo zraněno a počet ukrajinských uprchlíků dosáhl výše 110 000 a počet vnitřně vysídlených osob se odhaduje na více než 54 000 lidí;

I.      vzhledem k tomu, že dne 27. června EU podepsala dohodu o přidružení s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem; vzhledem k tomu, že podpis těchto dohod je uznáním přání ukrajinského lidu žít v zemi, kde platí evropské hodnoty, demokracie a právní stát;

J.      vzhledem k tomu, že se ruští političtí představitelé pokusili využít historické revanšistické a iredentistické sentimenty, aby separatistickým akcím dali legitimitu, přičemž veřejně prohlašovali, že dnešní jihovýchodní Ukrajina se v době carského Ruska nazývala Nová Rus;

K.     vzhledem k tomu, že Rusko použilo své vojenské síly k tomu, aby se zmocnilo Krymu a posléze jej nelegálně anektovalo, přičemž tomuto kroku předcházelo jeho poskytování podpory místním separatistickým skupinám; vzhledem k tomu, že tento scénář se opakoval na východní Ukrajině, čímž došlo k porušení všech zásad Helsinských dohod;

L.     vzhledem k tomu, že EU v souladu se stanoviskem skupiny G7 a na základě dohody v Radě pro zahraniční věci ze dne 14. dubna rovněž rozšířila seznam osob, na něž se vztahují cílené sankce za počínání, jež podkopává územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, přičemž tyto sankce, jež zahrnují zákazy cestování do EU a zmrazení kapitálu, se nyní vztahují na dalších 15 jednotlivců;

M.    vzhledem k tomu, že prezident Vladimír Putin prohlásil, že Rusko bude „pokračovat v aktivní obraně Rusů, našich spoluobčanů v zahraničí, za použití celé škály dostupných prostředků politické a ekonomické povahy podle mezinárodního humanitárního práva a práva na vlastní obranu“;

N.     vzhledem k tomu, že dne 16. června Rusko přerušilo veškeré dodávky plynu na Ukrajinu a tento krok odůvodnilo tím, že Ukrajina nevyrovnala svůj dluh vůči Gazpromu; vzhledem k tomu, že Rusko hrozí tím, že Ukrajinu, spolu s Gruzií a Moldavskem, potrestá za podpisy dohod o přidružení s EU, například formou zákazu dovozu mléčných a jiných výrobků;

O.     vzhledem k tomu, že ruská agrese vůči Krymu a jeho anexe představovaly porušení mezinárodního práva, včetně Charty OSN, nejméně tří ukrajinsko-ruských dohod o dvoustranných vztazích z roku 1997 a zejména Budapešťského memoranda z roku 1994, jež se týkalo Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, a hlavních aktů OBSE;

P.     vzhledem k tomu, že Komise rozhodla o vytvoření Skupiny na podporu Ukrajiny, která funguje jako ústřední bod, jenž poskytuje strukturu a pokyny pro práci Komise na podporu Ukrajiny a pomáhá mobilizovat odborné kapacity členských států a dále posilovat koordinaci s dalšími donory a mezinárodními finančními institucemi; vzhledem k tomu, že Evropská komise přijala rozsáhlý podpůrný balíček pro Ukrajinu ve výši 11,1 miliardy EUR na příštích sedm let;

Q.     vzhledem k tomu, že dne 25. května se na Ukrajině konaly prezidentské volby, jež byly v souladu s mezinárodními závazky a plně respektovaly základní svobody ve velké většině země, a to navzdory nepříznivému bezpečnostnímu prostředí ve dvou východních regionech a anexi Krymu ze strany Ruska;

1.      vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a podporu mírovému plánu, který představil prezident Porošenko, a naléhavě vyzývá Rusko, aby Ukrajině nehrozilo vojenskou invazí; bere na vědomí prohlášení ruského prezidenta, který mírový plán v zásadě podpořil, a rozhodnutí Rady federace zrušit právo k nasazení ruských ozbrojených sil k vojenské intervenci na Ukrajině; připomíná, že Rusko by mělo v zájmu dosažení trvalého příměří a realizace mírového plánu přestat jakkoli finančně, politicky či vojensky podporovat separatisty na východě Ukrajiny;

2.      naléhavě v této spojitosti vyzývá Ruskou federaci, aby se zdržela podpory nelegálně ozbrojeným skupinám a zastavila tok zbraní a bojovníků na východ Ukrajiny, a vyzývá Evropskou radu, aby na Rusko uvalila další odvětvové hospodářské sankce, pokud výše uvedené nesplní; v této souvislosti naléhavě vyzývá Francii, aby zastavila prodej útočných válečných plavidel třídy Mistral Rusku;

3.      vítá dobrou vůli, kterou prokázala ukrajinská strana, když přijala jednostranné příměří, a vyjadřuje politování nad tím, že separatisté tento příklad odmítli následovat; vítá osvobození Slovjansku a hraničního přechodu v Dolžansku ukrajinskými silami z područí rebelů; vyzývá ke klidu zbraní a provedení mírového plánu za konstruktivní účasti Ruska a pod záštitou a s monitoringem ze strany OBSE;

4.      vyjadřuje solidaritu s ukrajinským národem, který je sjednocen v boji za obranu své svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny;

5.      odsuzuje ruskou agresi vůči Krymu coby vážné porušení mezinárodní práva a ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti a odmítá ruskou politiku fait accompli v zahraničních vztazích; považuje anexi Krymu za nelegální a odmítá uznat faktickou vládu Ruska na poloostrově, a to včetně zákazu dovozu zboží z Krymu a Sevastopolu, které nemá ukrajinské osvědčení;

6.      připomíná, že Ukrajině se poté, co se vzdala jaderných zbraní a připojila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, dostalo v Budapešťském memorandu o bezpečnostních zárukách od Spojených států amerických, Ruské federace a Spojeného království plných záruk ve vztahu k jejím dnešním hranicím; připomíná rovněž Ruské federaci, že stejně jako druhé dvě výše zmíněné země se i ona v rámci téhož dokumentu zavázala, že nebude na Ukrajinu vyvíjet ekonomický tlak s cílem podrobit vlastním zájmům výkon práv neoddělitelně spjatých s její svrchovaností, a získat tak výhody jakéhokoli druhu;

7.      je znepokojen pokusy ze strany ruských politických představitelů a členů vlády používat historické revanšistické a iredentistické argumenty s cílem dále vyhrocovat situaci na východě Ukrajiny a také využívat situaci rusky mluvících občanů jiných zemí jako omluvu pro diplomatické, hospodářské, a dokonce vojenské akce proti svrchovaným zemím bývalého Sovětského svazu;

8.      znovu vyzývá Rusko, aby nepoužívalo plyn a ropu jako nástroj k donucování a vytváření tlaku na své sousedy; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit bezpečné dodávky energie na Ukrajinu a do těch členských států EU, které by byly zasaženy v případě možného zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska;

9.      vítá podepsání dohody o přidružení s Ukrajinou a zdůrazňuje ukrajinskou právně uznanou perspektivu eventuálního členství v EU, která je v zásadě přiznána v článku 49 Smlouvy o Evropské unii;

10.    důrazně odsuzuje zastrašování novinářů ze strany samozvaných „orgánů“ v Doněckém a Luhanském regionu, včetně fyzických hrozeb a únosů; vyjadřuje soustrast rodině ruského novináře zabitého na východě Ukrajiny a důrazně odmítá nelegální zadržování ukrajinských reportérů separatistickými silami v Luhanském regionu; zdůrazňuje, že obě strany konfliktu by měly věnovat co největší péči zajištění bezpečnosti pro novináře;

11.    zdůrazňuje potřebu bránit evropské zájmy a hodnoty a podporovat stabilitu, prosperitu a demokracii v zemích na evropském kontinentě a spolupracovat s globálními strategickými partnery, zejména těmi transatlantickými;

12.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům, prezidentovi Ukrajiny, vládám a parlamentům zemí Východního partnerství a Ruské federace, Parlamentnímu shromáždění Euronest a parlamentním shromážděním Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí