Forslag til beslutning - B8-0025/2014Forslag til beslutning
B8-0025/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Ukraine

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0025/2014

Procedure : 2014/2717(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0025/2014
Indgivne tekster :
B8-0025/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0025/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine

(2014/2717(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 27. juni 2014,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

–       der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius den 29. november 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at det ukrainske folk gjorde oprør mod en korrupt regering, der nægtede at undertegne associeringsaftalen med Den Europæiske Union;

B.     der henviser til, at det ukrainske parlament ændrede forfatningen og sluttede sig til det ukrainske folk i dettes kamp for de europæiske værdier menneskerettigheder, frihed og demokrati;

C.     der henviser til, at der udbrød vold i det østlige Ukraine i april, da separatister erklærede uafhængighed i regionerne Donetsk og Lugansk efter Ruslands ulovlige annektering af Ukraines Krim-halvø;

D.     der henviser til, at den ukrainske præsident, Petro O. Poroshenko, bekendtgjorde en 15-punkt-plan for en fredelig løsning på krisen i det østlige Ukraine, herunder afvæbning af separatiststyrker;

E.     der henviser til, at de ukrainske myndigheder erklærede en ensidig våbenstilstand, som muliggjorde konsultationer mellem Ukraine, Rusland, OSCE og separatiststyrker; der henviser til, at præsident Poroshenko i mangel af væsentlige fremskridt og i betragtning af prorussiske styrkers fortsatte militære aktioner, herunder nedskydning af en ukrainsk militærhelikopter, besluttede at genoptage regeringsstyrkernes militære bestræbelser på at slå separatistoprøret i landets østlige del ned;

F.     der henviser til, at ukrainske regeringsstyrker i denne nye offensiv drev prorussiske oprørere ud af Slovyansk, en længe barrikaderet oprørerhøjborg, og generobrede 23 ud af 36 distrikter, der tidligere havde været kontrolleret af separatister i regionerne Donetsk og Lugansk, samt det vigtige grænsekontrolsted ved Dolzhansky;

G.     der henviser til, at Rusland ifølge NATO-kilder angiveligt har sendt store kampvogne, artilleri og andre våben til oprørerne og ladet russiske krigere krydse grænsen for at tilslutte sig oprørsmilitser;

H.     der henviser til, at mindst 200 mennesker er blevet dræbt og yderligere 600 såret siden påbegyndelsen af Kievs aktion, der officielt betegnes som en "antiterroraktion", i det østlige Ukraine, mens antallet af ukrainske flygtninge er nået op på 110 000, og det skønnede antal internt fordrevne er på over 54 000 personer;

I.      der henviser til, at EU den 27. juni undertegnede en associeringsaftale med Ukraine samt med Georgien og Moldova; der henviser til, at undertegnelsen af denne aftale er en anerkendelse af det ukrainske folks forhåbninger om at leve i et land styret af europæiske værdier, demokrati og retsstatsprincippet;

J.      der henviser til, at russiske politiske ledere har forsøgt at bruge historiske revanchistiske og irredentistiske følelser til at legitimere separatistaktioner og offentligt har udtalt, at det, der nu er det sydøstlige Ukraine, under tsarerne var en russisk region ved navn Novorossiya;

K.     der henviser til, at Rusland har brugt sit militær til at skaffe sig kontrol over og derefter illegalt annektere den ukrainske halvø Krim efter at have støttet lokale separatistgrupper; der henviser til, at dette scenarie har gentaget sig i forbindelse med det østlige Ukraine og dermed krænket alle principper i Helsinkiaftalerne;

L.     der henviser til, at EU i tråd med G7-erklæringen og som vedtaget på mødet i Rådet (udenrigsanliggender) den 14. april også har udvidet den liste over personer, der er underkastet målrettede sanktioner som følge af aktioner, der undergraver Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, med rejseforbud for yderligere 15 personer og indefrysning af deres aktiver;

M.    der henviser til, at præsident Vladimir Putin har udtalt, at Rusland vil fortsætte med aktivt at forsvare russeres og disses i udlandet bosatte landsmænds rettigheder under anvendelse af hele rækken af disponible midler – lige fra politiske og økonomiske midler og til aktioner inden for rammerne af international humanitær ret og retten til selvforsvar;

N.     der henviser til, at Rusland den 16. juni lukkede for alle gasforsyninger til Ukraine, idet det hævdede, at Ukraine ikke havde betalt sin gæld til Gazprom; der henviser til, at Rusland truer med at straffe Ukraine, og også Georgien og Moldova, for at have undertegnet associeringsaftalen med EU ved at indføre forbud mod dets mejeriprodukter og andre produkter;

O.     der henviser til, at den russiske aggression og annekteringen af Krim var en krænkelse af folkeretten, herunder FN-pagten, mindst tre aftaler mellem Ukraine og Rusland fra 1997 om bilaterale forbindelser og navnlig Budapest-NPT-memorandummet fra 1994 og de vigtigste OSCE-dokumenter;

P.     der henviser til, at Kommissionen har besluttet at nedsætte en støttegruppe for Ukraine, der skal fungere som et brændpunkt for tilvejebringelse af struktur og retningslinjer for Kommissionens arbejde til støtte for Ukraine og være med til at mobilisere medlemsstaternes ekspertise og forbedre koordineringen med andre donorer og internationale finansielle institutioner; der henviser til, at Kommissionen har vedtaget en stor støttepakke for Ukraine til en værdi af 11,1 mia. EUR for de kommende syv år;

Q.     der henviser til, at Ukraine den 25. maj afholdt præsidentvalg, der var i tråd med internationale forpligtelser og fuldt ud overholdt de grundlæggende frihedsrettigheder i langt størstedelen af landet til trods for de spændte sikkerhedsforhold i de to østlige regioner og Ruslands annektering af Krim;

1.      giver udtryk for sin solidaritet med Ukraine og støtter den fredsplan, som præsident Poroshenko har forelagt, og opfordrer indtrængende Rusland til ikke at true Ukraine med en militær invasion; noterer sig den russiske præsidents erklæring om principiel støtte til fredsplanen og Føderationsrådets beslutning om at ophæve tilladelsen til at anvende russiske styrker til at gribe militært ind i Ukraine; minder om, at Rusland for at nå frem til en varig våbenstilstand og gennemføre fredsplanen bør indstille enhver form for finansiel, politisk og militær støtte til separatisterne i det østlige Ukraine;

2.      henstiller i denne forbindelse indtrængende til Den Russiske Føderation at afholde sig fra at støtte ulovligt bevæbnede grupper og at standse strømmen af våben og militante ind i det østlige Ukraine og opfordrer Det Europæiske Råd til at indføre yderligere sektorbestemte økonomiske sanktioner mod Rusland, hvis det ikke følger denne henstilling; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Frankrig til at indstille salget af Mistral-krigsskibe til Rusland;

3.      glæder sig over den gode vilje, som den ukrainske side udviste ved at vedtage en ensidig våbenhvile, og beklager, at separatisterne nægtede at følge dette eksempel; glæder sig over de ukrainske styrkers befrielse af Slovyansk og grænsekontrolstedet ved Dolzhansky fra oprørernes kontrol; opfordrer til indstilling af alle militære fjendtligheder og gennemførelse af fredsplanen i et konstruktivt samarbejde med Rusland og under OSCE's auspicier og overvågning;

4.      giver udtryk for sin solidaritet med den ukrainske nation, som er forenet i sin kamp for at forsvare Ukraines suverænitet og territoriale integritet;

5.      fordømmer Ruslands aggression på Krim som en alvorlig krænkelse i henhold til folkeretten af Ukraines suverænitet og territoriale integritet og afviser den russiske fait accompli-udenrigspolitik; anser annekteringen af Krim for ulovlig og nægter at anerkende russisk de facto-styre på halvøen, herunder afgørelsen om at forbyde import af varer fra Krim og Sevastopol, som ikke har et ukrainsk certifikat;

6.      erindrer om, at De Forenede Stater, Den Russiske Føderation og Det Forenede Kongerige i Budapest-memorandummet om sikkerhedsgarantier fuldt ud garanterede Ukraines eksisterende grænser, da det gav afkald på sine atomvåben og tilsluttede sig ikkespredningstraktaten; minder også Den Russiske Føderation om, at den sammen med de to ovennævnte lande i det samme dokument forpligtede sig til at afstå fra økonomisk tvang, der har til formål at underlægge Ukraines udøvelse af de rettigheder, som dets suverænitet indebærer, Den Russiske Føderations egne interesser og derved sikre sig fordele af enhver art;

7.      er bekymret over russiske politiske lederes og regeringsmedlemmers forsøg på at bruge historiske revanchistiske og irredentistiske argumenter med henblik på en yderligere eskalering af situationen i den østlige del af Ukraine samt på at bruge situationen for russisktalende borgere i andre lande som en undskyldning for at iværksætte diplomatiske, økonomiske og endog militære aktioner mod suveræne lande og medlemmer af det tidligere Sovjetunionen;

8.      gentager sin opfordring til Rusland om ikke at bruge gas og olie som et tvangsværktøj og som et værktøj til at lægge pres på sine naboer; understreger med hensyn hertil behovet for at sikre energiforsyningen til Ukraine og de EU-medlemsstater, der vil blive ramt, hvis Rusland begrænser gas- og olieleverancerne;

9.      glæder sig over undertegnelsen af associeringsaftalen med Ukraine og fremhæver Ukraines juridisk anerkendte udsigt til i sidste instans at blive medlem af EU, hvilket artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union indeholder en principiel garanti for;

10.    fordømmer på det kraftigste den intimidering af journalister, som de selvproklamerede "myndigheder" i regionerne Donetsk and Lugansk har gjort sig skyld i, herunder fysiske trusler og bortførelser; udtrykker sin medfølelse med familien til den russiske journalist, der blev dræbt i det østlige Ukraine, og beklager separatiststyrkernes ulovlige tilbageholdelse af ukrainske reportere i regionen Lugansk; understreger behovet for, at alle konfliktens parter som noget, der er af den allerstørste betydning, sikrer journalisters sikkerhed;

11.    understreger behovet for at forsvare europæiske interesser og værdier og for at fremme stabilitet, velstand og demokrati i landene på det europæiske kontinent samt for at indgå i et samarbejde med globale strategiske partnere, navnlig transatlantiske partnere;

12.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Ukraines præsident, regeringerne og parlamenterne i landene i det østlige partnerskab og i Den Russiske Føderation, Den Parlamentariske Forsamling Euronest samt Europarådets og OSCE's parlamentariske forsamlinger.