Resolutsiooni ettepanek - B8-0025/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0025/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Ukrainas

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0025/2014

Menetlus : 2014/2717(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0025/2014
Esitatud tekstid :
B8-0025/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0025/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas

(2014/2717(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 27. juuni 2014. aasta kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta,

–       võttes arvesse 29. novembril 2013 idapartnerluse tippkohtumisel Vilniuses vastu võetud ühisdeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Ukraina rahvas asus võitlema korrumpeerunud valitsuse vastu, kes keeldus allkirjastamast assotsieerimislepingut Euroopa Liiduga;

B.     arvestades, et Ukraina parlament muutis põhiseadust ja ühines Ukraina rahvaga võitluses Euroopa väärtuste – inimõiguste, vabaduse ja demokraatia eest;

C.     arvestades, et aprillis puhkesid rahutused Ukraina idaosas, kui Ukrainale kuuluva Krimmi ebaseadusliku annekteerimise tulemusena Venemaa poolt kuulutasid separatistid Donetski ja Luganski piirkonnas välja sõltumatuse;

D.     arvestades, et president Petro O. Porošenko kuulutas välja 15-punktilise plaani Ida-Ukraina kriisi rahumeelseks lahendamiseks, sealhulgas separatistlike jõudude desarmeerimiseks;

E.     arvestades, et Ukraina ametivõimud kuulutasid välja ühepoolse relvarahu, mille tulemusena oli võimalik pidada läbirääkimisi Ukraina, Venemaa, OSCE ja separatistlike jõudude vahel; arvestades asjaolu, et kuna märkimisväärset edu ei ole saavutatud ja venemeelsed jõud on jätkanud sõjategevust, sealhulgas tulistanud alla Ukraina sõjaväehelikopteri, otsustas president Porošenko taasalustada valitsusvägede sõjalisi jõupingutusi separatistlike ülestõusude mahasurumiseks riigi idaosas;

F.     arvestades, et nende uute rünnakute raames ajasid Ukraina valitsusväed venemeelsed mässulised välja pikka aega viimaste valduses olnud kindlusest Slovjanskist ning võtsid Donetski ja Luganski halduspiirkonnas varem separatistide kontrolli all olnud 36 piirkonnast üle 23, samuti olulise piiripunkti Dolžanskis;

G.     arvestades, et NATO allikate kohaselt saadab Venemaa mässulistele lahingutanke, suurtükke ja muid relvi ning lubab Venemaa võitlejatel mässuliste vägedega ühinemiseks piiri ületada;

H.     arvestades, et Kiievi poolt ametlikult Ida-Ukraina terrorismivastaseks operatsiooniks nimetatud operatsiooni algusest saadik on tapetud vähemalt 200 ja haavatud 600 inimest, kusjuures Ukraina põgenike arv on tõusnud 110 000 inimeseni ning riigisiseste põgenike arv on hinnanguliselt üle 54 000;

I.      arvestades, et 27. juunil kirjutas EL alla assotsieerimislepingu Ukrainaga, samuti Gruusia ja Moldovaga; arvestades, et selle lepingu allkirjastamisega tunnustatakse Ukraina rahva soovi elada riigis, kus valitsevad Euroopa väärtused, demokraatia ja õigusriiklus;

J.      arvestades, et Venemaa juhtivad poliitikud on separatistliku tegevuse õiguspäraseks tunnistamiseks üritanud ära kasutada ajaloos juurdunud revanšistlikke ja irredentistlikke tundeid ning on avalikult kinnitanud, et Vene tsaarivalitsuse ajal kuulus praegune Kagu-Ukraina piirkond Venemaale ja kandis nime Novorossia;

K.     arvestades, et Venemaa on kasutanud sõjalisi vahendeid, et saada kontroll Ukrainale kuuluva Krimmi üle ning see siis ebaseaduslikult annekteerida, pärast seda, kui eelnevalt oli toetatud kohalikke separatistlikke rühmitusi; arvestades, et sama stsenaariumi korrati ka Ida-Ukrainas ja sellega rikuti kõiki Helsingi kokkuleppe põhimõtteid;

L.     arvestades, et kooskõlas G7 deklaratsiooniga ja vastavalt välisasjade nõukogu 14. aprilli 2014. aasta kokkuleppele täiendas EL isikute nimekirja, kelle vastu kehtestati kindlasuunalised sanktsioonid tegude eest, millega nad õõnestasid Ukraina territoriaalset ühtsust, suveräänsust ja sõltumatust; nimekirja lisati 15 isikut, kellele kehtestati reisikeeld ning nende varad külmutati;

M.   arvestades, et president Vladimir Putin on deklareerinud, et Venemaa jätkab aktiivselt venelaste õiguste kaitsmist, sealhulgas venelastest vähemuste õiguste kaitsmist välismaal, kasutades selleks rahvusvahelise humanitaarõiguse ja enesekaitse õiguse raames kõiki võimalikke poliitilisi ja majanduslikke meetmeid;

N.     arvestades, et 16. juunil lõpetas Venemaa kõik gaasitarned Ukrainasse, süüdistades Ukrainat selles, et riik polevat oma võlgasid Gaspromile ära maksnud; arvestades, et Venemaa ähvardab karistada Ukrainat, samuti Gruusiat ja Moldaaviat ELiga assotsieerimislepingu allkirjastamise eest sellega, et keelab nendest riikidest piima- ning muude toodete sisseveo;

O.     arvestades, et Venemaa sissetungi ja Krimmi annekteerimisega on rikutud rahvusvahelist õigust, sealhulgas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja, vähemalt kolme Ukraina ja Venemaa vahel 1997. aastal sõlmitud kokkulepet kahepoolsete suhete kohta ning eelkõige 1994. aasta Budapesti tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) memorandumit, samuti Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) põhiakte;

P.     arvestades, et Euroopa Komisjon on otsustanud luua Ukraina toetusgrupi, kes töötab koordineeriva üksusena ning edastab komisjonile Ukraina toetamiseks vajalikke struktuure ja juhtnööre, teeb kaastööd liikmesriikide oskusteabe paremaks ärakasutamiseks ning koostöö jätkuvaks edendamiseks teiste rahastajate ja rahvusvaheliste finantsasutustega; arvestades, et Euroopa Komisjon on Ukrainale järgnevaks seitsmeks aastaks heaks kiitnud ulatusliku toetuspaketi, väärtuses 11,1 miljardit eurot;

Q.     arvestades, et 25. mail toimusid Ukrainas presidendivalimised, mis olid kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega ning kus suuremas osas riigist austati täielikult põhivabadusi, hoolimata vaenulikust julgeolekuolukorrast riigi kahes idapiirkonnas ning Krimmi annekteerimisest Venemaa poolt;

1.      On solidaarne Ukrainaga ja toetust president Porošenko esitatud rahuplaanile ning nõuab, et Venemaa ei ähvardaks Ukrainat sõjalise sissetungiga; võtab teadmiseks Venemaa presidendi avalduse rahukava põhimõttelise toetamise kohta ning Föderatsiooninõukogu otsuse tühistada volitused, mis anti Venemaa relvajõudude kasutamiseks sõjaliseks sekkumiseks Ukrainas; tuletab meelde, et püsiva relvarahu saavutamiseks ning rahuplaani elluviimiseks tuleks Venemaal lõpetada separatistide igasugune rahaline, poliitiline ja sõjaline toetamine;

2.      nõuab sellega seoses, et Vene Föderatsioon ei toetaks ebaseaduslikke relvastatud rühmitusi ning lõpetaks relvade ja sõdurite saatmise Ida-Ukrainasse, kutsub Euroopa Ülemkogu üles kehtestama täiendavalt sektoripõhiseid majanduslikke sanktsioone Venemaa vastu, juhul kui ta ei tee seda, mida temalt nõutakse; sellega seoses nõuab, et Prantsusmaa tühistaks Mistral-klassi dessantlaevade müügi Venemaale;

3.      peab tervitatavaks Ukraina head tahet kehtestada ühepoolne relvarahu ja peab kahetsusväärseks separistide keeldumist sellise eeskuju järgimisest; peab tervitatavaks, et Ukraina väed vabastasid Slovjanski ning Dolžanski piiripunkti mässuliste kontrolli alt; nõuab igasuguse sõjategevuse täielikku lõpetamist ja rahuplaani elluviimist konstruktiivses koostöös Venemaaga ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) egiidi ja järelvalve all;

4.      väljendab oma solidaarsust Ukraina elanikkonnaga, kes on ühinenud võitluses, et kaitsta Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust;

5.      mõistab hukka Venemaa agressiooni Krimmis, mis on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse ühtsuse suhtes ning taunib nö "sündinud fakti" kuulutamist välissuhetes; on seisukohal, et Krimmi annekteerimine on ebaseaduslik ja keeldub tunnustamast Venemaa de facto võimu poolsaare üle, sellega seostub ka otsus keelata nende Krimmist ja Sevastoopolist pärit toodete sissevedu, millel puudub Ukraina sertifikaat;

6.      tuletab meelde, et Ukraina praegused piiridel oli täielik garantii, kui ta loobus oma aatomirelvast ja ühines julgeolekut käsitleva Budapesti memorandumi kaudu Ameerika Ühendriikide, Vene Föderatsiooni ja Ühinenud Kuningriigi tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga; tuletab Venemaa Föderatsioonile meelde, et samas dokumendis kohustus ta koos kahe eelnimetatud riigiga hoiduma majanduslikest sunnivahenditest, mille eesmärk on allutada Ukraina suveräänsusele omaste õiguste kasutamine oma huvidele, et kindlustada endale seeläbi mis tahes eelised;

7.      on mures Venemaa juhtivate poliitikategelaste ja valitsusliikmete püüdluste pärast kasutada ajaloos juurdunud revanšistlikke ja irredentistlikke argumente, et veelgi süvendada kriisi Ida-Ukrainas ning kasutada teiste riikide vene keelt kõnelevaid kodanikke diplomaatiliste, majanduslike ja koguni sõjaliste meetmete rakendamiseks suveräänsete riikide ning endise Nõukogude Liidu liikmesriikide vastu;

8.      kordab oma palvet Venemaale mitte kasutada gaasi ja naftat sunni- ja survevahendina oma naabrite suhtes; seoses sellega rõhutab vajadust tagada turvaline energiavarustus Ukraina ja nende ELi liikmesriikide jaoks, keda võib ähvardada Venemaa gaasi- ja naftatarnete katkemine;

9.      peab tervitatavaks assotsieerimislepingut Ukrainaga ja rõhutab Ukraina seaduslikult tunnustatud perspektiivi tema tõenäolise liitumise kohta ELiga, mis on põhimõtteliselt tagatud Euroopa Liidu lepingu artikliga 49;

10.    mõistab tõsiselt hukka ajakirjanike hirmutamise Donetski ja Luganski piirkonna isehakanud ametivõimude poolt, sealhulgas nende füüsilise ähvardamise ja röövimise; avaldab kaastunnet Ida-Ukrainas tapetud Venemaa ajakirjaniku perekonnale ja taunib Ukraina reporterite ebaseaduslikku kinnipidamist Luganski piirkonna separatistlike jõudude poolt; rõhutab, et kõikidel konflikti osapooltel on esmatähtis tagada ajakirjanike julgeolek;

11.    toonitab vajadust kaitsta Euroopa huve ja väärtusi ning edendada stabiilsust, heaolu ja demokraatiat kõikides Euroopa riikides, samuti vajadust teha koostööd globaalsete ja strateegiliste, eelkõige transatlantiliste partneritega;

12.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikidele, Ukraina presidendile, idapartnerluse riikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euronesti parlamentaarsele assambleele, Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni parlamentaarsele assambleele.