Projekt rezolucji - B8-0025/2014Projekt rezolucji
B8-0025/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Ukrainie

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0025/2014

Procedura : 2014/2717(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0025/2014
Teksty złożone :
B8-0025/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0025/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie

(2014/2717(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r.,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie przyjęte podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniu 29 listopada 2013 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że społeczeństwo Ukrainy powstało przeciwko skorumpowanemu rządowi, który odmówił podpisania układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską;

B.     mając na uwadze, że parlament ukraiński wprowadził zmiany do konstytucji i przyłączył się do społeczeństwa ukraińskiego w jego walce o europejskie wartości, jakimi są prawa człowieka, wolność i demokracja;

C.     mając na uwadze, że wybuch przemocy nastąpił na wschodniej Ukrainie w kwietniu, gdy w następstwie bezprawnej aneksji przez Rosję należącego do Ukrainy Krymu separatyści ogłosili autonomię w obwodach donieckim i ługańskim;

D.     mając na uwadze, że prezydent Petro O. Poroszenko ogłosił piętnastopunktowy plan pokojowego rozwiązania kryzysu na wschodniej Ukrainie, obejmujący rozbrojenie sił separatystycznych;

E.     mając na uwadze, że władze ukraińskie ogłosiły jednostronne zwieszenie broni, które umożliwiło konsultacje między Ukrainą, Rosją, OBWE i siłami separatystycznymi; mając na uwadze brak jakichkolwiek istotnych postępów i nieustające działania wojskowe sił prorosyjskich, w tym zestrzelenie helikoptera armii ukraińskiej, prezydent Poroszenko postanowił wznowić działania wojskowych sił rządowych na rzecz stłumienia powstania separatystów na wschodzie kraju;

F.     mając na uwadze, że w ramach tej nowej ofensywy ukraińskie siły rządowe wypchnęły rebeliantów prorosyjskich ze Słowiańska – długo blokowanego bastionu rebeliantów – i odzyskały 23 z 36 rejonów wcześniej kontrolowanych przez separatystów w obwodach donieckim i ługańskim oraz ważne przejście graniczne Dołżańskie;

G.     mając na uwadze, że według źródeł NATO Rosja przekazała rzekomo rebeliantom czołgi podstawowe, artylerię i inną broń oraz umożliwiła bojownikom z Rosji przekroczenie granicy w celu przyłączenia się do oddziałów rebeliantów;

H.     mając na uwadze, że od momentu rozpoczęcia działań Kijowa na wschodniej Ukrainie oficjalnie zwanych „operacją antyterrorystyczną” co najmniej 200 osób zginęło, a 600 zostało rannych, podczas gdy liczba ukraińskich uchodźców sięgnęła 110 000, a liczbę osób wewnętrznie przesiedlonych szacuje się na ponad 54 000;

I.      mając na uwadze, że w dniu 27 czerwca UE podpisała układ o stowarzyszeniu z Ukrainą, jak również z Gruzją i z Mołdawią; mając na uwadze, że podpisanie tego układu jest wyrazem uznania aspiracji społeczeństwa Ukrainy do życia w państwie, w którym wyznawane są europejskie wartości, panuje demokracja i praworządność;

J.      mając na uwadze, że rosyjscy przywódcy polityczni próbują wykorzystać historyczne sentymenty o zabarwieniu odwetowym i niepodległościowym w celu usankcjonowania działań separatystów oraz publicznie głoszą, że obecny obszar południowo-wschodniej Ukrainy był w czasach carskich rosyjskim regionem zwanym Noworosją;

K.     mając na uwadze, że po udzieleniu wsparcia lokalnym grupom separatystycznym Rosja wykorzystała swój potencjał militarny w celu przejęcia kontroli nad należącym do Ukrainy Krymem, a następnie w celu jego bezprawnej aneksji; mając na uwadze, że ten scenariusz powtórzył się w przypadku wschodniej Ukrainy, co stanowi naruszenie wszelkich zasad porozumień helsińskich;

L.     mając na uwadze, że zgodnie z oświadczeniem grupy G7 i z tym, co uzgodniono podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia, UE poszerzyła również listę osób podlegających ukierunkowanym sankcjom obejmującym zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania w odwecie za działania zagrażające ukraińskiej integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości o dalsze 15 osób;

M.    mając na uwadze, że prezydent Władimir Putin oświadczył, iż Rosja „będzie nadal aktywnie bronić praw Rosjan, naszych rodaków żyjących za granicą, z wykorzystaniem pełnego wachlarza dostępnych środków – od politycznych i gospodarczych po operacje na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa do samoobrony”;

N.     mając na uwadze, że dnia 16 czerwca Rosja odcięła wszelkie dostawy gazu dla Ukrainy, twierdząc, że Ukraina nie uregulowała swoich długów wobec Gazpromu; mając na uwadze, że Rosja grozi ukaraniem Ukrainy, wraz z Gruzją i Mołdawią, za podpisanie układu o stowarzyszeniu z UE, wprowadzając zakaz importu produkowanego w nich nabiału i innych produktów;

O.     mając na uwadze, że rosyjska napaść na Krym i jego przejęcie stanowiły naruszenie prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, przynajmniej trzech porozumień między Ukrainą a Rosją w sprawie stosunków dwustronnych od 1997 r., a w szczególności budapeszteńskiego memorandum z 1994 r., oraz głównych aktów OBWE;

P.     mając na uwadze, że Komisja Europejska postanowiła stworzyć grupę wsparcia dla Ukrainy, pełniącą funkcję głównego ośrodka strukturyzującego prace Komisji na rzecz wsparcia Ukrainy i kierującego nimi oraz przyczyniającego się do wykorzystania wiedzy fachowej państw członkowskich i dalszego wzmacniania koordynacji działań z innymi dostarczycielami pomocy i międzynarodowymi instytucjami finansowymi; mając na uwadze, że Komisja Europejska przyjęła pakiet znacznej pomocy dla Ukrainy o wartości 11,1 mld EUR, rozłożony na kolejne siedem lat;

Q.     mając na uwadze, że w dniu 25 maja na Ukrainie przeprowadzono wybory prezydenckie, które odbyły się zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami i w pełnym poszanowaniu podstawowych wolności w znacznej większości kraju pomimo niesprzyjających warunków bezpieczeństwa w dwóch wschodnich obwodach oraz pomimo aneksji Krymu przez Rosję;

1.      daje wyraz solidarności z Ukrainą i popiera plan pokojowy przedstawiony przez prezydenta Poroszenkę oraz apeluje do Rosji, by nie groziła Ukrainie interwencją wojskową; odnotowuje oświadczenie prezydenta Rosji, w którym poparł on co do zasady ten plan pokojowy, oraz decyzję Rady Federacji o wycofaniu udzielonego siłom rosyjskim upoważnienia do podejmowania interwencji wojskowych na Ukrainie; przypomina, że w celu osiągnięcia trwałego rozejmu i wdrożenia planu pokojowego Rosja powinna zaprzestać udzielania jakiegokolwiek poparcia finansowego, politycznego i wojskowego separatystom na wschodzie Ukrainy;

2.      wzywa w związku z tym Federację Rosyjską do zaprzestania udzielania bezprawnego wsparcia zbrojnym grupom oraz do przerwania przepływu broni i bojowników na wschód Ukrainy, a także apeluje do Rady Europejskiej o nałożenie dalszych sektorowych sankcji gospodarczych na Rosję, jeżeli tego nie zrobi; w tym kontekście wzywa Francję do wstrzymania sprzedaży okrętów desantowych klasy Mistral do Rosji;

3.      z zadowoleniem przyjmuje dobrą wolę, jaką wykazała się strona ukraińska, przyjmując jednostronne zawieszenie brony, i ubolewa nad tym, że separatyści odmówili pójścia w jej ślady; z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie spod kontroli rebeliantów przez ukraińskie siły zbrojne Słowiańska oraz przejścia granicznego Dołżańskie; wzywa do całkowitego zaniechania wrogich działań wojskowych i wdrożenia planu pokojowego w konstruktywnej współpracy z Rosją pod auspicjami i pod nadzorem OBWE;

4.      wyraża solidarność z narodem Ukrainy zjednoczonym w walce o obronę suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy;

5.      potępia napaść Rosji na Krym jako poważne pogwałcenie ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej wbrew prawu międzynarodowemu oraz sprzeciwia się rosyjskiej polityce faktów dokonanych w stosunkach zewnętrznych; uważa aneksję Krymu za bezprawną i sprzeciwia się uznaniu rosyjskich de facto rządów na półwyspie, w tym decyzji o zakazie importu z Krymu i Sewastopola towarów nieposiadających ukraińskich certyfikatów;

6.      przypomina, że obecne granice Ukrainy zostały w pełni zagwarantowane przez Stany Zjednoczone, Federację Rosyjską i Wielką Brytanię w przyjętym w Budapeszcie memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, kiedy to Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej i przystąpiła do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT); przypomina też Federacji Rosyjskiej, że wraz z dwoma wyżej wymienionymi krajami zobowiązała się w tym samym akcie, iż powstrzyma się od wywierania przymusu ekonomicznego mającego na celu podporządkowanie własnym interesom wykonywania przez Ukrainę praw nierozerwalnie związanych z jej suwerennością, a tym samym od zapewniania sobie jakichkolwiek korzyści;

7.      jest zaniepokojony dokonywanymi przez rosyjskich przywódców politycznych i członków rządu próbami wykorzystania historycznych argumentów o zabarwieniu odwetowym i niepodległościowym do dalszego zaogniania sytuacji we wschodniej części Ukrainy oraz posługiwania się sytuacją rosyjskojęzycznych obywateli w innych państwach jako pretekstem do podejmowania dyplomatycznych, gospodarczych, a nawet wojskowych operacji przeciwko obecnie suwerennym państwom, a dawniej republikom Związku Radzieckiego;

8.      ponawia wezwanie pod adresem Rosji, by nie wykorzystywała gazu i ropy naftowej jako narzędzia przymusu i nacisków na sąsiadujące z nią kraje; podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia dostaw energii Ukrainie i tym państwom członkowskim UE, które ucierpiałyby w razie ewentualnego odcięcia dostaw gazu i ropy z Rosji;

9.      z zadowoleniem przyjmuje podpisanie układu o stowarzyszeniu z Ukrainą i podkreśla prawnie uznaną perspektywę ostatecznego członkostwa Ukrainy w UE, które jest z zasady przyznawane na mocy art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej;

10.    zdecydowanie potępia zastraszanie dziennikarzy przez samozwańcze „władze” w obwodach donieckim i ługańskim, w tym przemoc fizyczną i uprowadzenia; składa kondolencje rodzinie rosyjskiego dziennikarza zamordowanego na wschodzie Ukrainy i ubolewa nad bezprawnym przetrzymywaniem ukraińskich reporterów przez siły separatystyczne w obwodzie ługańskim; podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie przez wszystkie strony konfliktu bezpieczeństwa dziennikarzom;

11.    podkreśla potrzebę obrony europejskich interesów i wartości oraz konieczność sprzyjania stabilności, dobrobytowi i demokracji w państwach na kontynencie europejskim, jak również potrzebę współdziałania z globalnymi partnerami strategicznymi, a zwłaszcza z partnerami transatlantyckimi;

12.    zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim, prezydentowi Ukrainy, rządom i parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.