Förslag till resolution - B8-0025/2014Förslag till resolution
B8-0025/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

  15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0025/2014

  Förfarande : 2014/2717(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0025/2014
  Ingivna texter :
  B8-0025/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0025/2014

  Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

  (2014/2717(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 27 juni 2014,

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

  –       med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet den 29 november 2013,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Ukrainas folk reste sig mot en korrupt regering som vägrade att underteckna ett associeringsavtal med Europeiska unionen.

  B.     Det ukrainska parlamentet ändrade grundlagen och anslöt sig till det ukrainska folket i dess kamp för europeiska värderingar som mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.

  C.     Våld utbröt i östra Ukraina i april när separatister utropade självständighet i regionerna Donetsk och Luhansk, efter Rysslands olagliga annektering av det ukrainska Krim.

  D.     President Petro O. Porosjenko har lagt fram en plan i 15 punkter för en fredlig lösning på krisen i östra Ukraina, omfattande en avväpning av de separatistiska styrkorna.

  E.     De ukrainska myndigheterna utlyste en ensidig vapenvila som möjliggjorde samråd mellan Ukraina, Ryssland, OSSE och de separatistiska styrkorna. Eftersom det inte har gjorts några betydande framsteg och de proryska styrkorna fortsätter sina militära aktioner, bland annat genom att skjuta ned en ukrainsk arméhelikopter, har president Porosjenko beslutat att förnya de militära insatserna av regeringsstyrkorna med målet att besegra det separatistiska upproret i öster.

  F.     I denna nya offensiv har de ukrainska regeringsstyrkorna drivit bort de proryska rebellerna från Slovjansk, ett rebellfäste som stod belägrat sedan länge, och tagit tillbaka 23 av 36 områden som tidigare kontrollerades av separatister i regionerna Donetsk och Luhansk, liksom den viktiga gränsövergången vid Dolzjanskij.

  G.     Enligt källor i Nato ska Ryssland ha sänt huvudstridsvagnar, artilleri och andra vapen till rebellerna, och kombattanter från Ryssland ska ha fått passera gränsen för att ansluta sig till rebellmiliser.

  H.     Minst 200 människor har dödats och ytterligare 600 sårats sedan inledningen av det som i Kiev officiellt kallas en ”antiterroristoperation” i östra Ukraina, medan antalet flyktingar från Ukraina har nått 110 000 och internflyktingarna uppskattas vara över 54 000.

  I.      Den 27 juni undertecknade EU ett associeringsavtal med Ukraina, tillsammans med Georgien och Moldavien. Undertecknandet av detta avtal innebär ett erkännande av det ukrainska folkets önskan att leva i ett land som styrs av europeiska värderingar, demokrati och rättsstatsprincipen.

  J.      Ryska politiska ledare har försökt att utnyttja känslor av historisk revanschism och en vilja till återförening med Ryssland för att legitimera separatistiska handlingar. De har också offentligt hävdat att det som i dag utgör sydöstra Ukraina under tsartiden var en rysk region som kallades Nya Ryssland.

  K.     Ryssland har använt sin militär för att ta kontroll över och sedan olagligt annektera det ukrainska Krim, efter att understött lokala separatistgrupper. Detta scenario har upprepats i östra Ukraina, vilket innebär ett brott mot alla principer i Helsingforsdeklarationen.

  L.     I linje med G7-gruppens uttalande och enligt överenskommelsen i rådet (utrikes frågor) av den 14 april har EU också utökat listan över personer som är föremål för riktade sanktioner för handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, med reseförbud och frysning av tillgångar för ytterligare 15 personer.

  M.    President Vladimir Putin har förklarat att Ryssland kommer att ”fortsätta att aktivt försvara rättigheterna för ryssar, våra landsmän utomlands, med hjälp av alla tillgängliga medel – från politiska och ekonomiska till operationer enligt internationell humanitär rätt och rätten till självförsvar”.

  N.     Den 16 juni upphörde Ryssland med alla gasleveranser till Ukraina och hävdade att Ukraina hade underlåtit att betala sina skulder till Gazprom. Ryssland hotar att bestraffa Ukraina, tillsammans med Georgien och Moldavien, för att länderna undertecknat associeringsavtal med EU, genom att förbjuda mjölkprodukter och andra produkter från dem.

  O.     Det ryska angreppet på och beslagtagandet av Krim stred mot internationell rätt, däribland Förenta nationernas stadga, minst tre ukrainsk-ryska avtal om bilaterala förbindelser från 1997, och särskilt 1994 års samförståndsavtal om icke-spridning från Budapest och OSSE:s viktigaste akter.

  P.     Europeiska kommissionen har beslutat att inrätta en stödgrupp för Ukraina, som ska fungera som en kontaktpunkt som tillhandahåller struktur och vägledning för kommissionens arbete med att stödja Ukraina och hjälpa till att mobilisera medlemsstaternas sakkunskap samt ytterligare stärka samordningen med andra givare och internationella finansinstitut. Kommissionen har antagit ett omfattande stödpaket för Ukraina värt 11,1 miljarder euro för de kommande sju åren.

  Q.     Den 25 maj hölls ett presidentval i Ukraina vilket överensstämde med internationella åtaganden och till fullo respekterade de grundläggande friheterna i den allra största delen av landet, trots den fientliga säkerhetssituationen i de två östra regionerna samt Rysslands annektering av Krim.

  1.      Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med Ukraina och sitt stöd för den fredsplan som lagts fram av president Porosjenko, och uppmanar Ryssland kraftfullt att inte hota Ukraina med militär invasion. Parlamentet noterar den ryske presidentens uttalande om principiellt stöd för fredsplanen och federationsrådets beslut att återkalla tillståndet att använda ryska styrkor för att ingripa militärt i Ukraina. För att en varaktig vapenvila ska kunna bli verklighet och fredsplanen genomföras måste Ryssland upphöra med allt ekonomiskt, politiskt och militärt stöd till separatisterna i de östra delarna av Ukraina.

  2.      Europaparlamentet uppmanar Ryssland att avhålla sig från att stödja olagligen beväpnade grupper och att stoppa flödet av vapen och militanta grupper till de östra delarna av Ukraina, och uppmanar Europeiska rådet att införa ytterligare sektoriella ekonomiska sanktioner mot Ryssland om landet underlåter att göra detta. I detta sammanhang uppmanas Frankrike skarpt att stoppa försäljningen av amfibiefartyg av Mistral-klass till Ryssland.

  3.      Europaparlamentet välkomnar den goda vilja som den ukrainska sidan visat genom att utlysa en ensidig vapenvila, och beklagar att separatisterna vägrade att följa detta exempel. Parlamentet välkomnar befrielsen av det rebellkontrollerade Slovjansk och gränsövergången vid Dolzjanskij av de ukrainska styrkorna. Parlamentet efterlyser ett slut på alla militära fientligheter och ett genomförande av fredsplanen med konstruktivt samarbete från Rysslands sida, under överinseende och övervakning av OSSE.

  4.      Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med den ukrainska nationen, som enats i sin kamp för att försvara Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

  5.      Europaparlamentet fördömer Rysslands angrepp på Krim som en allvarlig kränkning enligt folkrätten av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, och förkastar den ryska taktiken med fait accompli i utrikespolitiken. Parlamentet anser att annekteringen av Krim är olaglig och vägrar att erkänna Rysslands de facto-styre på halvön, inklusive beslutet att förbjuda import av varor från Krim och Sevastopol som inte har ukrainskt intyg.

  6.      Europaparlamentet påminner om att Ukrainas nuvarande gränser till fullo garanterades av Förenta staterna, Ryska federationen och Förenade kungariket i samförståndsavtalet från Budapest om säkerhetsgarantier när Ukraina avstod från kärnvapen och anslöt sig till icke-spridningsfördraget. Parlamentet påminner dessutom Ryssland om att landet tillsammans med de två andra länderna ovan genom samma fördrag förbundit sig att avstå från ekonomiska påtryckningar avsedda att låta de egna intressena styra Ukrainas utövande av de rättigheter som följer av landets suveränitet i syfte att uppnå fördelar av något slag.

  7.      Europaparlamentet är oroat över försöken av ryska politiska ledare och medlemmar av regeringen att använda argument som bygger på historisk revanschism och en vilja till återförening för att ytterligare trappa upp situationen i de östra delarna av Ukraina, liksom att utnyttja situationen för rysktalande medborgare i andra länder som en ursäkt för diplomatiska, ekonomiska eller militära åtgärder mot suveräna stater och f.d. medlemmar av Sovjetunionen.

  8.      Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Ryssland att inte använda gas och olja som ett verktyg för att utöva tvång och påtryckningar på sina grannländer. Parlamentet understryker i detta avseende behovet att trygga energiförsörjningen för Ukraina och de medlemsstater i EU som skulle påverkas om Ryssland eventuellt stänger av leveranserna av gas och olja.

  9.      Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av associeringsavtalet med Ukraina och understryker Ukrainas rättsligt erkända utsikter till ett framtida medlemskap i EU, som beviljas principiellt genom artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen.

  10.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt hoten mot journalister från de självutnämnda ”myndigheterna” i regionerna Donetsk och Luhansk, däribland fysiska hot och bortföranden. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med familjen till en rysk journalist som mördats i östra Ukraina, och fördömer det olagliga fängslande av ukrainska reportrar som de separatistiska styrkorna i Luhanskregionen gjort sig skyldiga till. Parlamentet understryker att alla parter i konflikten måste garantera journalisternas säkerhet som en fråga av yttersta vikt.

  11.    Europaparlamentet understryker behovet att försvara europeiska intressen och värderingar och att främja stabilitet, välstånd och demokrati i länderna på den europeiska kontinenten samt att samarbeta med globala strategiska partner, i synnerhet de transatlantiska partnerna.

  12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, Ukrainas president, regeringarna och parlamenten i länderna inom det östliga partnerskapet och i Ryska federationen, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets respektive OSSE:s parlamentariska församlingar.