Предложение за резолюция - B8-0026/2014Предложение за резолюция
B8-0026/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Украйна

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кнут Флекенщайн, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Ана Гомеш, Пиер Антонио Панцери, Йоан Мирча Пашку, Тонино  Пицула, Кати Пири, Марю Лауристин, Борис Зала, Андрейс Мамикинс, Лиса Яконсари, Гофредо Мария Бетини, Афзал Кан, Йо Лайнен, Франсишку Асиш, Арне Лиц, Милтиадис Киркос от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0025/2014

Процедура : 2014/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0026/2014
Внесени текстове :
B8-0026/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0026/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна

(2014/2717(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид съвместната декларация на министрите на външните работи на Украйна, Русия, Франция и Германия от 2 юли 2014 г.,

–        като взе предвид споразумението за асоцииране ЕС–Украйна, включващо задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), подписано на 27 юни 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи на ЕС от 23 юни 2014 г. и заключенията на Европейския съвет относно Украйна от 27 юни 2014 г.,

–       като взе предвид докладите от 15 май и от 15 юни 2014 г. на върховния комисар на ООН за правата на човека относно положението с правата на човека в Украйна,

–       като взе предвид изявлението от 27 май 2014 г. на държавните или правителствените ръководители относно Украйна,

–       като взе предвид изложението на предварителните констатации и заключенията на международната мисия за наблюдение относно президентските избори от 25 май 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че Украйна продължава да бъде изправена пред сериозни социално-икономически и политически предизвикателства, както и с такива,свързани със сигурността; като има предвид, че конфликтът в източната част на Украйна представлява сериозна пречка за развитието и благоденствието на страната;

Б.     като има предвид, че украинските органи съумяха, въпреки кризата в източната част на Украйна, да организират президентски избори, които спазиха до голяма степен международните ангажименти и зачетоха основните свободи на по-голямата част от населението в страната;

В.     като има предвид, че новоизбраният президент на Украйна, Петро Порошенко, представи план за мирно разрешаване на кризата; като има предвид, че тристранна контактна група от висши представители на Украйна, Руската федерация и ОССЕ търси начини за постигане на конкретен напредък в посока мирно разрешаване на конфликта, въз основа на мирния план и на съвместното изявление на министрите на външните работи на Германия, Франция, Русия и Украйна от 2 юли 2014 г., в което се акцентира на нуждата от постигане на устойчиво примирие, което да бъде наблюдавано от специалната наблюдателска мисия на ОССЕ в Украйна;

Г.     като има предвид, че споразумението за асоцииране и задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия предлагат политическо асоцииране и икономическа интеграция, основаващи се на общи ценности и на ангажимент от страна на украинските органи за провеждане на реформа, която да отговори на очакванията на населението на страната за по-добър живот, и по-специално в областта на правовата държава, демокрацията, правосъдието, правата на човека и борбата срещу корупцията;

1.      горещо приветства подписването на останалите глави от споразумението за асоцииране/задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна, както и на тези между ЕС и Молдова и между ЕС и Грузия, което бележи началото на нова ера в политическите и икономическите отношения на тези страни с ЕС; очаква, че временното прилагане на споразумението ще може да започне през есента на 2014 г. и приканва съответните три държави и държавите - членки на ЕС за бързо приключване на процесите по ратификация; призовава за осъществяването на свързаните с това реформи и потвърждава ангажимента на ЕС за подкрепяне на асоциираните държави в техните усилия;

2.      отхвърля приемането на „наказателни” търговски мерки от страна на Русия срещу онези държави, които са подписали споразумения за асоцииране с ЕС, тъй като тези споразумения не представляват заплаха за Русия; отбелязва със задоволство, че експертните консултации между ЕС, Украйна и Русия относно прилагането на споразумението за асоцииране и свободна търговия между ЕС и Украйна са напреднали и че беше проведена тристранна среща на министрите в Брюксел на 11 юли 2014 г.; отбелязва със задоволство, че експертните консултации между ЕС, Украйна и Русия относно прилагането на споразумението за асоцииране и свободна търговия между ЕС и Украйна са напреднали и че беше проведена тристранна среща на министрите в Брюксел на 11 юли 2014 г.;

3.      съжалява, че примирието, едностранно предложено от Киев, не успя да постигне договорено разрешаване на конфликта и че борбата се е възобновила и засилила; изразява дълбока загриженост във връзка с безопасността на обикновените хора, които продължават да бъдат блокирани в района на Донецк и Луганск; изразява съжаление, че хора са загубили живота си, както и за факта, че сред жертвите са регистрирани и деца; изразява своите най-искрени съболезнования на членовете на техните семейства; осъжда всяко преследване на цивилни граждани и призовава за стриктно спазване на международното хуманитарно право; настоятелно призовава бунтовниците да приемат и улеснят предоставянето на хуманитарна помощ, както и да не създават пречки за бежанците, които се опитват да напуснат зоната на конфликта;

4.      подчертава основното право на украинския народ да определят свободно бъдещето на своята държава и отново потвърждава правото на Украйна на самозащита, съгласно член 51 от Хартата на ООН; независимо от това е убеден, че не може да съществува военно решение на настоящата криза и следователно призовава настоятелно всички страни да проявят сдържаност, да се придържат към примирието и да започнат сериозни преговори, които да доведат да политическо уреждане на ситуацията, при което да се зачита териториалната цялост и суверенитетът на Украйна;

5.      приветства мирния план, предложен от президента Порошенко, като основна възможност за намаляване на напрежението в източната част на Украйна и за укрепване на единството с държавата; изцяло подкрепя работата на тристранната контактна група и на специалната наблюдателска мисия на ОССЕ в Украйна, като също така приветства усилията на отделните държави - членки на ЕС за гарантирането на договорено разрешаване на кризата. изразява обаче съжаление във връзка с факта, че ЕС, посредством своя върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, няма по-значима роля в процеса; очаква от новия председател на Комисията да работи съвместно с бъдещия върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, за да намери благоприятно разрешение на тази злощастна ситуация и от отделните държави - членки на ЕС да допринасят и за в бъдеще за засилване на незабавното реагиране от страна на ЕС и за ангажирането в дългосрочен план;

6.      приветства решението на Съвета на Руската федерация да отмени своята резолюция относно използването на руски въоръжени сили на територията на Украйна, която позволяваше използването на руски въоръжени сили в Украйна, както и за заявената готовност на Русия да даде достъп на украинската гранична охрана до територията на Русия с оглед контролиране на пресичането на границата на гранично-пропускателните пунктове Гуково и Донецк, като същевременно беше постигнато взаимно договорено прекратяване на огъня;

7.      призовава за колективна забрана на продажбата на оръжия на Русия и призовава настоятелно за нейното прилагане до възобновяване на нормално положение в източната част на Украйна; припомня, че съгласно критерий 4 от Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС от 8 декември 2008 г., определящ общи правила, уреждащи контрола върху износа на военна технология и оборудване, държавите - членки на ЕС не следва да издават разрешение за износ, когато съществува ясен риск за опазването на мира, сигурността и стабилността в региона и когато има вероятност съответният реципиент да използва изнесената военна технология или оборудване чрез агресия срещу друга държава или насилствено да предявява териториални претенции; приветства факта, че редица държави членки вече са приложили това правило; независимо от това изразява съжаление във връзка с отсъствието на колективно решение на равните ЕС до настоящия момент;

8.      предупреждава, че всякакви бъдещи постъпки от страна на Руската федерация за дестабилизиране на Украйна ще доведат до допълнителни санкции и мащабни последици за отношенията между ЕС и Русия;

9.      подчертава необходимостта от международно наблюдение на ситуацията на място и подкрепя разпростирането и продължаване присъствието на мисията за наблюдение на ОССЕ, за да може да бъде осъществен контрол върху изпълнението на прекратяването на огъня и да се гарантира, че правата на всички общности са защитени;

10.    приветства освобождаването на членовете на специалната наблюдателска мисия на ОССЕ в Донецк и Луганск и спешно изисква незабавното освобождаване на другите заложници;

11.    отново осъжда анексирането на Крим и подкрепя решението на Съвета за непризнаването му, наред с другото, чрез забраняване на вноса на стоки от Крим и Севастопол, които не притежават украински сертификат;

12.    изразява загриженост във връзка с докладваните случаи за продължаващото упражняване на значителен натиск от страна на кримските татари и незабавно изисква да бъде обърнато особено внимание на тяхното положение от страна на международната общност; подчертава задължението на местните органи да зачитат културните права на кримските татари, както и техните свободи, свързани с изразяването, религията, убежденията, мирните събрания и сдружаването;

13.    отбелязва с особена загриженост ограничаването на свободата на изразяване, забраната или закриването на телевизионни станции, както и случаите на преследване и насилие, насочени срещу журналисти, работещи в Украйна, по-специално в източната част на страната;

14.    подчертава необходимостта от изграждането на доверие между отделните общности в обществото и призовава за устойчивост на процеса на помирение; в тази връзка подчертава колко е важно установяването на приобщаващ национален диалог, в който да се избягват изказвания, продиктувани от омраза, и реторика, която би допълнително усложнила конфликта, като същевременно се гарантира сериозно, задълбочено и прозрачно разследване на убийствата със снайперски огън през месец февруари в Майдан и трагичните събития в Одеса от 2 май 2014 г., като се гарантира, че отговорните за това лица ще бъдат изправени пред съда;

15.    припомня, че основно искане от страна на движението Евро-Майдан сложи край на системното и структурно ограничаване на правата на човека, лошото управление, широкоразпространената корупция и колосалната сива икономика; подчертава колко е важна непрекъснатостта на процеса на конституционна реформа в Украйна и насърчава парламента и правителството на Украйна да не пропускат възможността за създаване на нова система, която да насърчава и зачита правата на човека, като гарантира правосъдие и добро управление за всички лица във всеки един регион на страната и по този начин даде принос за сигурността и стабилността; подчертава колко е важно да се подкрепи развитието на гражданското общество за постигането на истинска демокрация на участието;

16.    счита, че децентрализирането на правомощията ще допринесе за запазване на мира в източната част на Украйна в дългосрочен план и изразява задоволство, че това е една от основните точки в мирния план на президента Порошенко и че този план предвижда предсрочни местни и парламентарни избори; счита, че парламентарните избори в Украйна следва да бъдат организирани възможно най-скоро и в съответствие с препоръките на венецианската комисия;

17.    подчертава необходимостта от укрепване на правовата държава, също така чрез започването на съдебна реформа, която да допринесе за възстановяването на доверието на гражданите в съдебната система, както и необходимостта от деполитизиране и демилитаризиране на структурата на правоприлагащите органи; приветства решението на Съвета за създаване на мисия по линия на ОПСО за подпомагане на Украйна при реформата в сектора на гражданската сигурност, в това число полицията и правовата държава;

18.    призовава за допълнителни усилия в областта на борбата срещу дискриминацията, като отбелязва с особена загриженост отрицателното отношение към ЛГБТ лицата и факта, че две партии от десницата в Украйна открито посочват борбата срещу хомосексуалността за една от политическите си задачи;

19.    потвърждава ангажимента на ЕС да подкрепя Украйна в нейните усилия за прилагане на споразумението за асоцииране/задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия; приканва Европейската комисия да се опре на Европейската програма за реформа и да излезе със специфична и по- конкретна пътна карта, която да помогне на Украйна да извърши необходимите реформи, да стабилизира своята икономика и да отговори на основните нужди на своето население;

20.    приветства инициативата на Европейската комисия да бъде домакин на координационна среща на донорите на високо равнище на 8 юли 2014 г. в Брюксел, по време на която се взе решение за създаването на организационен комитет за подготовките, свързани с провеждането на конференция на донорите тази есен; приветства отпускането на първия транш от заема от новата програма за макрофинансова помощ от ЕС (MFA II) за държавата, както и одобрението от страна на Световната банка на заем от 0,3 милиарда щатски долара за подпомагане на модернизирането на системата за социално подпомагане; очаква по-съществено подпомагане от заплануваната конференция на донорите;

21.    изразява съжаление във връзка с факта, че консултациите между Украйна, Русия и ЕС с оглед гарантиране на сигурност на енергийните доставки и на транзитния пренос все още не са дали положителен резултат; изтъква необходимостта ЕС и неговите държави членки да преоценят своята енергийна зависимост от Русия и да засилят своя ангажимент към инициативите на ЕС за засилване на разнообразието на енергия чрез алтернативни източници и маршрути; от тази гледна точка, изразява загриженост във връзка с това, че проектът „Южен поток“ по-скоро би увеличил зависимостта на ЕС от Русия, отколкото да представлява решение на проблема; подчертава, че всички решения за гарантиране на сигурността на доставките на енергия за ЕС следва да бъдат определяни и договаряни при отчитане на нуждите на 28-те държави членки, а не - базирани на интересите на отделни държави членки; в тази връзка, приветства неотдавна направеното съобщение от страна на Комисията относно европейската стратегия за енергийна сигурност (COM(2014)0330); счита, че ЕС следва да подкрепя правителството на Украйна във връзка с реформата, модернизирането на енергийния сектор и интеграцията на украинския енергиен пазар в рамките на енергийния пазар на ЕС;

22.    подчертава необходимостта от намирането на ясно, справедливо и стабилно решение, за да се гарантира сигурността на доставките на газ от Русия до Украйна, тъй като това е необходима предпоставка за икономическото развитие и за стабилността на Украйна; счита, че ЕС следва да продължи да играе своята роля за улесняване постигането на споразумение;

23.    приветства факта, че Украйна е преминала към втората фаза от процеса на либерализиране на визовия режим и очаква неговото прилагане, което ще позволи безвизово пътуване на гражданите на Украйна;

24.    Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите - членки на ЕС, президента, правителството и парламента на Украйна и президента, правителството и парламента на Руската федерация.