Návrh usnesení - B8-0026/2014Návrh usnesení
B8-0026/2014

  NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

  15. 7. 2014 - (2014/2717(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0025/2014

  Postup : 2014/2717(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0026/2014
  Předložené texty :
  B8-0026/2014
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0026/2014

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

  (2014/2717(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Ukrajiny, Ruska, Francie a Německa ze dne 2. července 2014,

  –       s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Ukrajinou, včetně prohloubené a komplexní dohody o zóně volného obchodu, která byla podepsána dne 27. června 2014,

  –       s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 23. června 2014 a na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 27. června 2014 o Ukrajině,

  –       s ohledem na zprávy vysoké komisařky OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv na Ukrajině ze dne 15. května a 15. června 2014,

  –       s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů států a vlád ohledně Ukrajiny ze dne 27. května 2014,

  –       s ohledem na předběžná zjištění a závěry mezinárodní mise pro sledování průběhu prezidentských voleb konaných dne 25. května 2014,

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že Ukrajina stále čelí závažným bezpečnostním, politickým a socio-ekonomickým problémům; vzhledem k tomu, že konflikt na východě Ukrajiny představuje vážnou překážku pro rozvoj a prosperitu země;

  B.     vzhledem k tomu, že ukrajinským orgánům se navzdory krizi ve východní části Ukrajiny podařilo uspořádat prezidentské volby, jež byly ve velké míře v souladu s mezinárodními závazky a plně respektovaly základní svobody na většině území země;

  C.     vzhledem k tomu, že nově zvolený prezident Ukrajiny Petro Porošenko představil plán pro mírové urovnání krize; vzhledem k tomu, že třístranná kontaktní skupina vysokých představitelů Ukrajiny, Ruské federace a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) hledá způsoby, jak dosáhnout konkrétního pokroku na cestě k mírovému řešení konfliktu na základě navrhovaného mírového plánu a společného prohlášení ministrů zahraničních věcí Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny ze dne 2. července 2014, v němž se zdůrazňuje, že je nezbytné zprostředkovat udržitelné příměří, na něž bude dohlížet zvláštní pozorovatelská mise OBSE na Ukrajině;

  D.     vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení a prohloubená a komplexní dohoda o zóně volného obchodu nabízí politické přidružení a hospodářskou integraci, jež vycházejí ze společných hodnot a odhodlání ze strany ukrajinských orgánů provést reformy, které splní očekávání obyvatel Ukrajiny na lepší život, zejména v oblasti právního státu, demokracie, spravedlnosti, lidských práv a v oblasti boje proti korupci;

  1.      vřele vítá podepsání zbývajících kapitol dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou a prohloubené a komplexní dohody o zóně volného obchodu, jakož i dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o zóně volného obchodu mezi EU a Moldavskem a mezi EU a Gruzií, které znamenají začátek nové éry v politických a hospodářských vztazích těchto zemí s EU; očekává, že prozatímní uplatňování těchto dohod může být zahájeno na podzim roku 2014, a vyzývá tyto dané tři země a členské státy EU, aby co nejdříve dokončily ratifikační proces; vyzývá dále k provádění souvisejících reforem a znovu potvrzuje závazek EU podporovat úsilí přidružených zemí;

  2.      odmítá přijetí represivních obchodních opatření Ruska vůči těmto zemím, jež podepsaly dohodu o přidružení s EU, neboť tyto dohody nepředstavují pro Rusko žádnou hrozbu; s uspokojením poznamenává, že bylo při rozsáhlých konzultacích mezi EU, Ukrajinou a Ruskem o uplatňování dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou a dohody o zóně volného obchodu dosaženo pokroku a že se v Bruselu dne 11. července 2014 konalo třístranné zasedání ministrů; domnívá se, že je tento proces užitečný a že by vysvětlením přínosů dohody o přidružení a dohody o zóně volného obchodu a dbáním na oprávněné obavy všech stran mohl napomoci ukončit dlouhotrvající nedorozumění;

  3.      vyjadřuje politování nad skutečností, že příměří nabízené jednostranně Kyjevem nevedlo k diplomatickému řešení konfliktu a že se boje opět vyostřily a zintenzívnily; je hluboce naplněn vážnými obavami v souvislosti s bezpečností občanů, kteří jsou uvězněni v Doněckém a Luhanském regionu; vyjadřuje politování nad ztrátami lidských životů a nad skutečností, že mezi oběťmi jsou i děti; vyjadřuje upřímnou soustrast jejich rodinným příslušníkům; odsuzuje jakékoli cílené útoky na civilní obyvatelstvo a vyzývá k důslednému dodržování mezinárodního humanitárního práva; naléhavě vyzývá povstalce, aby přijali a usnadnili poskytování humanitární pomoci a nevytvářeli překážky pro uprchlíky, kteří chtějí opustit oblast konfliktu;

  4.      zdůrazňuje, že základním právem ukrajinského lidu je svobodně rozhodnout o budoucnosti své země, a připomíná právo Ukrajiny na sebeobranu v souladu s článkem 51 Charty OSN; je však přesvědčen, že stávající krizi v zemi nelze vyřešit vojenskou cestou, a proto naléhavě vyzývá všechny strany, aby jednaly zdrženlivě, zachovaly příměří a zapojily se do vážných jednání vedoucích k politickému urovnání, které respektuje územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny;

  5.      vítá mírový plán, který navrhl prezident Porošenko, jakožto významnou příležitost k uklidnění situace na východě Ukrajiny a k posílení jednotnosti země; plně podporuje činnost třístranné kontaktní skupiny a zvláštní monitorovací mise OBSE na Ukrajině a oceňuje úsilí, které vyvinuly jednotlivé členské státy EU s cílem zajistit diplomatické řešení krize; lituje však skutečnosti, že EU prostřednictvím své vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise nezastává v tomto procesu přední úlohu; očekává, že nově zvolený předseda Komise bude pracovat společně s vysokou představitelkou pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyní Komise při nápravě této nešťastné situace a že jednotlivé členské státy EU přispějí k posílení bezprostřední reakce a dlouhodobému závazku EU;

  6.      vítá rozhodnutí Rady federace Ruska o zrušení svého usnesení s názvem „O použití ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny“, které Rusko opravňovalo k použití ozbrojených sil na Ukrajině, jakož i prohlášení Ruska o tom, že je připraveno udělit ukrajinským pohraničníkům přístup na ruské území za účelem kontroly hraničních přechodů a kontrolních bodů v oblastech Gukov a Doněck; vítá rovněž, že obě strany souhlasily se vzájemně dohodnutým příměřím;

  7.      vyzývá k tomu, aby byl vydán kolektivní zákaz prodeje zbraní do Ruska, a naléhavě vyzývá, aby se tento zákaz uplatňoval, dokud se situace ve východní Ukrajině nevrátí k normálu; připomíná, že podle kritéria 4 uvedeného ve společném postoji Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, by členské státy EU neměly vydávat vývozní licenci v případě, že existuje zřejmé riziko ohrožení míru, bezpečnosti a stability v regionu, a dále v případě, že by zamýšlený příjemce použil vojenské technologie nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, k agresi vůči jiné zemi nebo k prosazení územního požadavku silou; vítá skutečnost, že některé členské státy toto pravidlo již uplatňují; lituje nicméně, že dosud v této věci nebylo učiněno společné rozhodnutí na úrovni EU;

  8.      varuje, že další kroky, které by Ruská federace podnikla k destabilizaci situace na Ukrajině, by vedly k uvalení dalších sankcí a měly by dalekosáhlé důsledky pro vztahy mezi EU a Ruskem;

  9.      zdůrazňuje, že je nutno, aby situaci na místě sledovala mezinárodní pozorovatelská mise, a podporuje rozšíření a prodloužení pozorovatelské mise OBSE, aby bylo možné sledovat dodržování příměří a zajistit ochranu práv všech společenství;

  10.    vítá propuštění uvězněných členů zvláštní monitorovací mise OBSE v Doněcku a Luhansku a naléhavě žádá okamžité propuštění všech dalších rukojmích;

  11.    opětovně odsuzuje anexi Krymu a podporuje rozhodnutí Rady projevit nesouhlas s touto anexí mimo jiné prostřednictvím zákazu dovozu zboží z Krymu a Sevastopolu, které nemá ukrajinské osvědčení;

  12.    vyjadřuje své znepokojení nad zprávami o tom, že krymští Tataři jsou i nadále vystaveni výraznému tlaku, a naléhavě žádá, aby byla jejich situaci věnována zvláštní pozornost na mezinárodní úrovni; zdůrazňuje místním orgánům, že jsou povinny dostát svým závazkům a dodržovat kulturní práva krymských Tatarů a jejich právo na svobodu slova, náboženského vyznání nebo přesvědčení, pokojné shromažďování a sdružování;

  13.    s mimořádným znepokojením sleduje omezování svobody projevu, zákaz či uzavření televizních stanic a případy zastrašování a násilí vůči novinářům, kteří pracují na Ukrajině, zejména na východě země;

  14.    zdůrazňuje, že je potřeba budovat důvěru mezi různými komunitami ve společnosti, a vyzývá k udržitelnému procesu usmíření; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zahájit celonárodní dialog, do něhož se zapojí všechny strany, vyvarovat se nenávistných projevů a štvavé rétorice, jež mohou konflikt dále zhoršit, a rovněž zajistit důkladné, komplexní a transparentní vyšetřování zabíjení, jehož se v únoru 2014 dopustili ostřelovači na náměstí Majdan, a tragických událostí, jež se odehrály dne 2. května 2014 v Oděse, přičemž je třeba zajistit, aby byly odpovědné osoby předvedeny před soud;

  15.    připomíná, že hlavním požadavkem hnutí Euromajdan bylo skoncovat se systematickým a strukturálním oklešťováním lidských práv, špatnou správou věcí veřejných, široce rozšířenou korupcí a s kolosální stínovou ekonomikou; zdůrazňuje význam probíhající ústavní reformy na Ukrajině a vybízí ukrajinský parlament a vládu, aby nepromarnily tuto příležitost k vytvoření nového systému, který bude prosazovat a chránit lidská práva, zaručí spravedlnost a řádnou správu věcí veřejných pro všechny obyvatele všech regionů země, a tím přispěje k její bezpečnosti a stabilitě; zdůrazňuje, že je důležité podpořit rozvoj občanské společnosti vybudováním skutečné participativní demokracie;

  16.    domnívá se, že decentralizace moci přispěje k udržení míru na východě Ukrajiny, a vyjadřuje uspokojení nad tím, že se jedná o jeden z hlavních bodů mírového plánu prezidenta Porošenka a že tento plán počítá s předčasnými komunálními a parlamentními volbami; je toho názoru, že parlamentní volby na Ukrajině by se měly konat co nejdříve a v souladu s doporučeními Benátské komise;

  17.    zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit právní stát, a to i reformou soudnictví, která by přispěla k obnovení důvěry občanů v soudní systém, a odpolitizovat a demilitarizovat struktury donucovacích orgánů; vítá rozhodnutí Rady o vyslání mise SBOP na pomoc Ukrajině s reformou v oblasti civilní bezpečnosti, včetně policejních složek a právního státu;

  18.    vyzývá k tomu, aby se zintenzívnilo úsilí v boji proti diskriminaci, přičemž se znepokojením upozorňuje zvláště na negativní postoj vůči lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům a na skutečnost, že dvě pravicové strany na Ukrajině se otevřeně ztotožňují s bojem proti homosexualitě a vidí jej jako jednu ze svých politických úloh;

  19.    opětovně potvrzuje závazek EU podporovat Ukrajinu v jejím úsilí o uplatňování dohody o přidružení a dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu; vyzývá Evropskou komisi, aby vycházela z evropské reformní agendy a předložila přesnější a konkrétnější plán, který Ukrajině pomůže při provádění nezbytných reforem, stabilizaci jejího hospodářství a plnění základních potřeb jejího obyvatelstva;

  20.    vítá iniciativu Evropské komise uspořádat koordinační schůzku dárců na vysoké úrovni, která se uskutečnila dne 8. července 2014 v Bruselu a na níž se rozhodlo o zřízení organizačního výboru pro přípravy související s uspořádáním konference dárců na podzim tohoto roku; vítá vyplacení první tranše půjčky z nového programu makrofinanční pomoci EU Ukrajině a také skutečnost, že Světová banka schválila pro Ukrajinu půjčku ve výši 0,3 miliardy USD na modernizaci jejího systému sociální pomoci; očekává významnější pomoc od plánované konference dárců;

  21.    vyjadřuje politování nad tím, že jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a EU o zajištění bezpečnosti dodávek a přepravy energie doposud nepřinesla pozitivní výsledky; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a všechny její členské státy znovu obnovily rovnováhu v současné energetické závislosti na Rusku a posílily svůj závazek vůči iniciativám EU zaměřeným na větší diverzifikaci dodávek energie prostřednictvím alternativních zdrojů a tras; z tohoto hlediska vyjadřuje znepokojení nad tím, že projekt South Stream by spíše zvýšil závislost EU na Rusku, než představoval řešení problému; zdůrazňuje, že veškerá řešení na zajištění bezpečnosti dodávek energie v EU by měla být navrhnuta a dojednána s ohledem na potřeby všech 28 členských států a nikoliv podle zájmu jednotlivých členských států; v této souvislosti vítá nedávno vydané sdělení Komise nazvané „Evropská strategie energetické bezpečnosti“ (COM(2014)0330); domnívá se, že EU by měla podpořit ukrajinskou vládu při reformování a modernizaci odvětví energetiky a při začleňování ukrajinského trhu s energií na energetický trh EU;

  22.    zdůrazňuje potřebu nalézt jasné, spravedlivé a stabilní řešení na zajištění bezpečnosti dodávek plynu z Ruska na Ukrajinu, jelikož jde o nezbytný předpoklad pro hospodářský rozvoj a stabilitu Ukrajiny; domnívá se, že EU by měla i nadále pomáhat při dosažení dohody;

  23.    vítá skutečnost, že Ukrajina vstoupila do druhé fáze procesu liberalizace vízového režimu, a očekává jeho provádění, což ukrajinským občanům umožní cestovat bez víz;

  24.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům EU, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.