Forslag til beslutning - B8-0026/2014Forslag til beslutning
B8-0026/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Ukraine

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0025/2014

Procedure : 2014/2717(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0026/2014
Indgivne tekster :
B8-0026/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0026/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine

(2014/2717(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       ­ der henviser til en fælles erklæring af 2. juli 2014 fra Ukraines, Ruslands, Frankrigs og Tysklands udenrigsministre,

–       ­ der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, herunder den vidtgående og brede frihandelsaftale, der blev undertegnet den 27. juni 2014,

–       ­ der henviser til EU's Udenrigsråds konklusioner af 23. juni 2014 og til Europæiske Råds konklusioner af 27. juni 2014 om Ukraine,

–       ­ der henviser til rapporterne af 15. maj og 15. juni 2014 fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Ukraine,

–       ­ der henviser til erklæringerne af 27. maj 2014 fra stats-og regeringscheferne om Ukraine,

–       ­ der henviser til erklæringen om foreløbige resultater og konklusioner fra den internationale valgobservationsmission til præsidentvalget den 25. maj 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Ukraine fortsat står over for alvorlige sikkerhedsmæssige, politiske og socioøkonomiske udfordringer; der henviser til, at konflikten i det østlige Ukraine er en alvorlig hindring for landets udvikling og velstand;

B.     der henviser til, at det på trods af krisen i den østlige del af Ukraine lykkedes de ukrainske myndigheder at afholde et præsidentvalg, der i vid udstrækning var i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, og som respekterede de grundlæggende frihedsrettigheder i langt størstedelen af ​​landet;

C.     der henviser til, at den nyvalgte præsident i Ukraine, Petro Porosjenko, har fremlagt en plan for en fredelig løsning på krisen; der henviser til, at en trilateral kontaktgruppe bestående af højtstående repræsentanter fra Ukraine, Den Russiske Føderation og OSCE forsøger at finde en måde at opnå konkrete fremskridt for en fredelig løsning på konflikten på grundlag af den foreslåede fredsplan og den fælles erklæring af 2. juli 2014 fra Tysklands, Frankrigs, Ruslands og Ukraines udenrigsministre, hvori behovet for en bæredygtig våbenhvile overvåget af den særlige OSCE-observatørmission i Ukraine blev understreget;

D.     der henviser til, at associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og den vidtgående og brede frihandelsaftale tilbyder politisk associering og økonomisk integration, der bygger på fælles værdier og en vilje hos de ukrainske myndigheder til at gennemføre reformer, der opfylder forventningerne hos landets befolkning om et bedre liv, især hvad angår retsstatsprincippet, demokrati, retfærdighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption;

1.      udtrykker stor tilfredshed med, at de resterende kapitler i associeringsaftalen og den vidtgående og brede frihandelsaftale mellem EU og Ukraine, mellem EU og Moldova og mellem EU og Georgien er blevet undertegnet, hvilket markerer begyndelsen på en ny æra i disse landes politiske og økonomiske forbindelser med EU; forventer, at en midlertidig anvendelse af aftalerne kan begynde i efteråret 2014, og opfordrer de pågældende tre lande og EU-medlemsstaterne til hurtigt at afslutte ratifikationsprocessen; opfordrer til, at de relaterede reformer gennemføres, og bekræfter på ny EU's forpligtelse til at støtte de associerede lande i deres bestræbelser;

2.      finder det forkasteligt, at Rusland har vedtaget handelsmæssige straffeforanstaltninger mod de lande, der har indgået associeringsaftaler med EU, da disse aftaler ikke udgør en trussel mod Rusland; bemærker med tilfredshed, at eksperthøringerne mellem EU, Ukraine og Rusland om gennemførelsen af associeringsaftalen EU-Ukraine og den vidtgående og brede frihandelsaftale har gjort fremskridt, og at der den 11. juli 2014 blev afholdt et trepartsministermøde i Bruxelles; finder, at det er en nyttig proces, der kan bidrage til at fjerne langvarige misforståelser ved at forklare fordelene ved associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og den vidtgående og brede frihandelsaftale og ved at tage hensyn til de legitime bekymringer hos alle parter;

3.      beklager, at det med den våbenhvile, der blev tilbudt ensidigt af Kiev, ikke lykkedes at opnå et forhandlingsresultat, og at kampene er blevet genoptaget og intensiveret; er dybt bekymret over sikkerheden for almindelige mennesker, der forbliver fanget i områderne Donetsk og Luhansk; beklager tabet af menneskeliv og det faktum, at børn er blevet registreret blandt ofrene; udtrykker sin dybeste medfølelse til deres familiemedlemmer; fordømmer ethvert angreb rettet mod civilbefolkningen og kræver, at den humanitære folkeret overholdes fuldt ud; opfordrer indtrængende oprørerne til at acceptere og lette leveringen af ​​humanitær bistand og til ikke at skabe hindringer for flygtninge, der ønsker at forlade konfliktområdet;

4.      understreger det ukrainske folks grundlæggende ret til frit at bestemme deres lands fremtid og bekræfter Ukraine ret i til at forsvare sig, jf. artikel 51 i FN-pagten; er imidlertid overbevist om, at der ikke er nogen militær løsning på den nuværende krise, og opfordrer derfor indtrængende alle parter til at udvise tilbageholdenhed, overholde våbenhvilen og indlede seriøse forhandlinger om en politisk løsning, der respekterer Ukraines territoriale integritet og suverænitet;

5.      bifalder den af præsident Porosjenko foreslåede fredsplan som en stor mulighed for at nedtrappe situationen i det østlige Ukraine og styrke landets enhed; støtter fuldt ud det arbejde, der udføres af den trilaterale kontaktgruppe og den særlige OSCE-observatørmission, og påskønner de enkelte EU-medlemsstaters indsats for at sikre en forhandlingsløsning på krisen; beklager dog, at EU gennem sin højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Europa-Kommissionen ikke har nogen fremtrædende rolle i processen; forventer, at den nye formand for Kommissionen vil arbejde sammen med den kommende højtstående repræsentant/næstformand for at rette op på denne uheldige situation, og at de enkelte EU-medlemsstater vil bidrage til at styrke EU’s umiddelbare reaktion og langsigtede indsats;

6.      bifalder Det Russiske Føderale Råds beslutning om at ophæve sin resolution "om brugen af ​​Ruslands væbnede styrker på Ukraines territorium", som gjorde det tilladt at anvende ​​de russiske væbnede styrker i Ukraine, og bifalder, at Rusland har erklæret sig villig til at give de ukrainske grænsevagter adgang til russisk territorium for at kontrollere grænseovergangen ved grænsekontrolstederne i Gukovo og Donetsk, sålænge en gensidig aftalt våbenhvile overholdes;

7.      opfordrer til et kollektiv forbud mod salg af våben til Rusland og dets snarlige gennemførelse indtil situationen i det østlige Ukraine er normaliseret; minder om, at EU-medlemsstaterne i henhold til kriterium 4 i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr, ikke bør udstede en eksporttilladelse, i tilfælde, hvor der er en klar trussel mod opretholdelsen af regional fred, sikkerhed og stabilitet, og hvor den påtænkte modtager vil anvende den militærteknologi eller det militærudstyr, der skal eksporteres, aggressivt mod et andet land eller til at forsvare et territorialt krav med magt; bifalder, at adskillige medlemsstater allerede har anvendt denne regel; beklager imidlertid, at der indtil nu ikke er en fælles EU-afgørelse;

8.      advarer om, at alle yderligere skridt fra Den Russiske Føderations side til at destabilisere Ukraine vil medføre yderligere sanktioner og få vidtrækkende konsekvenser for forholdet mellem EU og Rusland;

9.      understreger behovet for international overvågning af situationen på stedet og støtter udvidelsen og forlængelsen af ​​OSCE's observatørmission, således at det er muligt at overvåge gennemførelsen af ​​en våbenhvile og sikre, at rettighederne for alle samfundsgrupper er beskyttet;

10.    bifalder, at medlemmerne af den særlige OSCE-observatørmission i Donetsk og Luhansk er blevet frigivet, og anmoder indtrængende til, de andre gidsler omgående frigives;

11.    gentager sin fordømmelse af annekteringen af Krim og støtter Rådets afgørelse om ikke at anerkende annekteringen, bl.a. ved at forbyde import af varer fra Krim og Sevastopol, som ikke har et ukrainsk certifikat

12.    udtrykker bekymring over rapporter om, at krim-tatarerne fortsat oplever et betydeligt pres, og anmoder indtrængende om, at det internationale samfund giver deres situation særlig opmærksomhed; understreger de lokale myndigheders forpligtelse til at respektere krimtatarernes kulturelle rettigheder og deres ret til ytrings-, religion- eller trosfrihed og til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed;

13.    bemærker med særlig bekymring begrænsningen af ytringsfriheden, forbuddet mod eller lukningen af tv-stationer samt episoderne med chikane og vold mod journalister, der arbejder i Ukraine, især i den østlige del af landet;

14.    understreger behovet for at opbygge tilliden mellem de forskellige samfundsgrupper og opfordrer til en holdbar forsoningsproces; understreger i denne forbindelse vigtigheden af ​​at etablere en inklusiv national dialog med henblik på at undgå hadefulde udtalelser og retorik, som yderligere kan forværre konflikten, og samtidig sikre en grundig, omfattende og gennemsigtig undersøgelse af snigskyttedrabene i Maidan i februar 2014 og de ​​tragiske begivenheder, der fandt sted i Odesa den 2. maj 2014, således at de ansvarlige kan retsforfølges;

 

15.    minder om, at et af Euromaidan-bevægelsens centrale krav var et stop for den systematiske og strukturelle indskrænkning af menneskerettighederne, den dårlige regeringsførelse, den udbredte korruption og den enorme sorte økonomi; understreger betydningen af ​​den igangværende proces med forfatningsreformen i Ukraine og opfordrer det ukrainske parlament og regering til ikke at forbigå denne mulighed for at skabe et nyt system, der fremmer og beskytter menneskerettighederne, sikrer retfærdighed og god regeringsførelse for alle borgerne i alle regionerne af landet, og derved bidrager til landets sikkerhed og stabilitet; understreger vigtigheden af ​​at støtte udviklingen af ​​civilsamfundet for at opnå et ægte participatorisk demokrati;

16.    mener, at en decentralisering af magten vil bidrage til at opretholde en holdbar fred i det østlige Ukraine, og udtrykker tilfredshed med, at dette er et af de vigtigste punkter i præsident Porosjenkos fredsplan, og at denne plan omfatter tidlige lokalvalg og parlamentsvalg; finder, at der bør afholdes parlamentsvalg i Ukraine så hurtigt som muligt og i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger;

17.    understreger behovet for at styrke retsstatsprincippet, også ved at indlede en reform af retsvæsenet, der vil bidrage til at genoprette borgernes tillid til retsvæsenet, og behovet for at afpolitisere og afmilitarisere de retshåndhævende myndigheders struktur; bifalder Rådets afgørelse om at oprette en FSFP-mission, der skal bistå Ukraine med en civil sikkerhedssektorreform, herunder politi og retsstatsprincippet;

18.    opfordrer til yderligere indsats på området for bekæmpelse af forskelsbehandling, og noterer med særlig stor bekymring den negative holdning til LGBT'er (bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner), og at to højreorienterede partier i Ukraine åbent har erklæret bekæmpelse af homoseksualitet som en af ​​deres politiske opgaver;

19.    bekræfter på ny EU's forpligtelse til at støtte Ukraine i dets bestræbelser på at gennemføre associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og den vidtgående og brede frihandelsaftale; opfordrer Europa-Kommissionen til på grundlag af den europæiske reformagenda at fremlægge en specifik og mere konkret køreplan, som vil hjælpe Ukraine med at gennemføre de nødvendige reformer, stabilisere dets økonomi og opfylde de basale behov hos dets befolkning;

20.    bifalder Europa-Kommissionens initiativ til at være vært for et koordinationsmøde på højt plan mellem donorer i Bruxelles den 8. juli 2014, hvor det blev besluttet at oprette en ​​organisationskomité for forberedelserne i forbindelse med afholdelse af en donorkonference dette efterår; bifalder udbetalingen af ​​den første lånetranche fra EU's nye program for makrofinansiel bistand (MFA II) samt Verdensbankens godkendelse af et lån på 0,3 mia. USD til Ukraine til at modernisere dets sociale bistandssystem; ser frem til mere substantiel bistand fra den planlagte donorkonference;

21.    beklager, at høringerne mellem EU, Ukraine og Rusland med henblik på at sikre energiforsyningssikkerhed og energitransit endnu ikke har ført til noget positivt resultat; understreger behovet for, at EU og alle dets medlemsstater skaber en ny balance i energiafhængigheden til Rusland og øger deres engagement i EU-initiativer til en øget energidiversificering gennem alternative kilder og veje; er ud fra dette synspunkt bekymret over, at South Stream-projektet vil øge EUs afhængighed af Rusland snarere end at repræsentere en løsning på problemet; understreger, at alle løsninger med henblik på at sikre energiforsyningssikkerhed i EU bør udformes og forhandles under hensyntagen til behovene i alle de 28 medlemsstater og ikke være baseret på enkelte medlemsstaters interesser; bifalder i den forbindelse den nylige meddelelse fra Kommissionen om en "europæisk energisikkerhedsstrategi" (COM(2014)0330); mener endvidere, at EU bør støtte den ukrainske regering i arbejdet med at reformere og modernisere landets energisektor og i at integrere det ukrainske energimarked i EU's energimarked;

22.    understreger, at det er nødvendigt at finde en klar, retfærdig og stabil løsning for at sikre gasforsyningssikkerheden fra Rusland til Ukraine, da dette er en nødvendig forudsætning for den økonomiske udvikling og stabiliteten i Ukraine; mener, at EU fortsat bør medvirke til at gøre det lettere at nå frem til en aftale;

23.    bifalder, at Ukraine er nået til anden fase i visumliberaliseringsprocessen, og ser frem til gennemførelsen, hvilket vil tillade visumfri indrejse for ukrainske borgere;

24.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's medlemsstater, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament;