Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0026/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0026/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 128kWORD 61k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.970v01-00
 
B8-0026/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))  
B8‑0026/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan ulkoministerien 2. heinäkuuta 2014 antaman yhteisen julkilausuman,

–       ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2014 allekirjoitetun EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen (AA), joka sisältää sopimuksen pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta (DCFTA),

–       ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2014 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät sekä 27. kesäkuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 15. toukokuuta ja 15. kesäkuuta 2014 antamat raportit Ukrainan ihmisoikeustilanteesta,

 

–       ottaa huomioon valtion- tai hallitusten päämiesten 27. toukokuuta 2014 antaman julkilausuman Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 25. toukokuuta 2014 järjestettyjä presidentinvaaleja seuranneen kansainvälisen vaalitarkkailuryhmän alustavia tuloksia koskevan lausuman ja päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Ukrainalla on yhä edessään vakavia turvallisuuteen liittyviä, poliittisia ja sosiaalis-taloudellisia haasteita; ottaa huomioon, että Itä-Ukrainan konflikti on vakava este maan kehitykselle ja vauraudelle;

B.     toteaa, että maan itäosassa vallitsevasta kriisistä huolimatta Ukrainan viranomaiset onnistuivat järjestämään presidentinvaalit, jotka olivat paljolti kansainvälisten sitoumusten mukaiset ja joiden yhteydessä valtaosassa maata kunnioitettiin perusvapauksia;

C.     ottaa huomioon, että äskettäin valittu Ukrainan presidentti Petro Porošenko esitteli suunnitelman kriisin rauhanomaisesta ratkaisemisesta; ottaa huomioon, että kolmikantayhteysryhmä, joka koostuu Ukrainan, Venäjän federaation ja Etyjin arvovaltaisista edustajista, tutkii, miten voidaan käytännössä edetä kohti konfliktin rauhanomaista ratkaisua, joka perustuu ehdotettuun rauhansuunnitelmaan ja Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan 2. heinäkuuta 2014 antamaan yhteiseen julkilausumaan, jossa korostettiin, että on tärkeää saada aikaan kestävä tulitauko, jota Etyjin erityistarkkailuoperaatio Ukrainassa valvoo;

D.     ottaa huomioon, että AA/DCFTA-sopimus tarjoaa poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja siihen, että Ukrainan viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan uudistuksia, joilla vastataan maan väestön odotuksiin paremmasta elämästä ja jotka koskevat erityisesti oikeusvaltion periaatetta, demokratiaa, oikeusjärjestelmää, ihmisoikeuksia ja korruption torjuntaa;

1.      pitää erittäin myönteisenä EU:n ja Ukrainan AA/DCFTA-sopimuksen jäljellä olevien lukujen allekirjoittamista sekä EU:n ja Moldovan ja EU:n ja Georgian AA/DCFTA-sopimusten allekirjoittamista, sillä se merkitsee uutta aikakautta näiden maiden poliittisissa ja taloudellisissa suhteissa EU:hun; odottaa, että sopimusten tilapäinen soveltaminen voi alkaa syksyllä 2014, ja kehottaa kolmea kyseistä maata ja EU:n jäsenvaltioita saattamaan ratifiointiprosessin pikaisesti päätökseen; kehottaa panemaan täytäntöön asiaan liittyvät uudistuksen ja vakuuttaa, että EU on sitoutunut tukemaan assosiaatiomaita niiden ponnistuksissa;

2.      torjuu Venäjän ”rankaisevat” kauppatoimet kyseisiä EU:n kanssa assosiaatiosopimuksia allekirjoittaneita maita vastaan, sillä sopimukset eivät uhkaa Venäjää; panee tyytyväisenä merkille, että EU:n, Ukrainan ja Venäjän väliset asiantuntijaneuvottelut EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen soveltamisesta ja vapaakaupasta ovat edenneet ja että kolmen osapuolen ministerikokous pidettiin Brysselissä 11. heinäkuuta 2014; katsoo, että tämä on hyödyllinen prosessi, joka voi auttaa lopettamaan pitkään kestäneet väärinkäsitykset, jos siinä selitetään AA/DCFTA:n edut ja otetaan huomioon kaikkien osapuolten oikeutetut huolenaiheet;

3.      pitää valitettavana, että Ukrainan johdon yksipuolisesti tarjoama tulitauko ei auttanut saavuttamaan neuvotteluratkaisua, vaan taistelut ovat käynnistyneet uudelleen ja kiihtyneet; on syvästi huolissaan tavallisten ihmisten turvallisuudesta, jotka ovat jääneet loukkuun Donetskin ja Luhanskin alueille; pitää valitettavana ihmishenkien menetystä ja sitä, että uhrien joukossa on ollut lapsia; esittää vilpittömät surunvalittelunsa heidän omaisilleen; tuomitsee kaikenlaisen vihollisuuksien kohdistamisen siviiliväestöön ja kehottaa tiukasti noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa kapinallisia hyväksymään humanitaarisen avun toimittamisen ja helpottamaan sitä ja olemaan luomatta esteitä pakolaisille, jotka yrittävät poistua konfliktialueelta;

4.      korostaa, että on Ukrainan kansan perusoikeus vapaasti päättää maansa tulevaisuudesta ja vakuuttaa jälleen, että Ukrainalla on oikeus itsepuolustukseen YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti; on kuitenkin vakuuttunut siitä, että nykyiseen kriisiin ei voi olla sotilaallista ratkaisua, ja siksi kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan malttia, pitämään kiinni tulitauosta ja ryhtymään vakaviin neuvotteluihin, jotta päästään poliittiseen ratkaisuun, jossa kunnioitetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia;

5.      pitää ilahduttavana presidentti Porošenkon ehdottamaa rauhansuunnitelmaa, joka on suuri mahdollisuus hillitä tilanteen kiristymistä Itä-Ukrainassa ja vahvistaa maan yhtenäisyyttä; antaa täyden tukensa kolmikantayhteysryhmän ja Etyjin Ukrainan erityistarkkailuoperaation työlle ja kiittää EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden ponnistuksista kriisin neuvotteluratkaisun varmistamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että EU:lla ei unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan kautta ole keskeistä roolia tässä prosessissa; odottaa, että komission uusi puheenjohtaja toimii yhdessä tulevan korkean edustajan / varapuheenjohtajan kanssa tämän valitettavan tilanteen korjaamiseksi ja että EU:n yksittäiset jäsenvaltiot osallistuvat EU:n välittömän ja pitkän aikavälin sitoumuksen lujittamiseen;

6.      suhtautuu myönteisesti Venäjän federaation liittoneuvoston päätökseen kumota päätöslauselmansa Venäjän armeijan käytöstä Ukrainan alueella, joka antoi mahdollisuuden käyttää Venäjän armeijaa Ukrainassa, sekä Venäjän ilmoittamaan haluun myöntää Ukrainan rajavartijoille pääsy Venäjän alueelle rajanylityspaikkojen valvomiseksi Gukovon ja Donetskin tarkastuspaikoissa, kunnes on päästy yhteiseen sopimukseen tulitauosta;

7.      kehottaa yhteisesti kieltämään aseiden myynnin Venäjälle ja vaatii soveltamaan kieltoa, kunnes tilanne Itä-Ukrainassa on normalisoitunut; muistuttaa, että sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 annetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP neljännen kriteerin mukaan unionin jäsenvaltiot eivät saa myöntää vientilupia tapauksissa, joissa aiheutuu selvää vaaraa alueellisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden säilyttämiselle ja selvä riski, että suunniteltu vastaanottaja käyttäisi tuomaansa sotilasteknologiaa tai puolustustarvikkeita aggressiivisesti toista maata vastaan tai vahvistaakseen väkivalloin aluevaatimuksia; pitää ilahduttavana, että useat jäsenvaltiot ovat jo soveltaneet tätä sääntöä; pitää kuitenkin valitettavana, että vielä ei ole tehty unionin yhteistä päätöstä;

8.      varoittaa, että Venäjän federaation mahdollisesti toteuttamat lisätoimet Ukrainan vakauden horjuttamiseksi johtavat lisäpakotteisiin ja pitkälle ulottuviin seurauksiin EU:n ja Venäjän suhteissa;

9.      painottaa, että paikalla tarvitaan kansainvälistä tarkkailutoimintaa; tukee Etyjin tarkkailuoperaation laajentamista ja jatkamista, jotta voidaan seurata tulitauon täytäntöönpanoa ja varmistaa, että kaikkien yhteisöjen oikeuksia suojellaan;

10.    pitää ilahduttavana Etyjin erityistarkkailuoperaation jäsenten vapauttamista Donetskissa ja Luhanskissa ja vaatii välittömästi vapauttamaan muut panttivangit;

11.    toistaa tuomitsevansa Krimin liittämisen Venäjään ja tukee neuvoston päätöstä olla tunnustamatta sitä esimerkiksi kieltämällä sellaisten tavaroiden tuonti Krimiltä ja Sevastopolista, joilla ei ole ukrainalaista sertifikaattia;

12.    on huolissaan tiedoista, joiden mukaan Krimin tataareihin kohdistuu edelleen huomattavaa painostusta, ja kehottaa kiinnittämään erityistä kansainvälistä huomiota heidän tilanteeseensa; painottaa paikallisten viranomaisten velvollisuutta kunnioittaa Krimin tataarien kulttuurisia oikeuksia ja heidän oikeuttaan sanan-, uskonnon- tai uskon- ja yhdistymisvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen;

13.    panee erityisen huolissaan merkille sananvapauden rajoittamisen, televisioasemien kieltämisen tai sulkemisen ja Ukrainassa työskenteleviin journalisteihin kohdistuvan häirinnän ja väkivallan erityisesti maan itäosassa;

14.    korostaa, että yhteiskunnan eri yhteisöjen välillä tarvitaan luottamuksen rakentamista, ja kehottaa käynnistämään kestävän sovintoprosessin; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää käynnistää osallistava kansallinen vuoropuhelu välttäen vihapuhetta ja retoriikkaa, joka saattaa entisestään kärjistää konfliktia, ja varmistaa samalla, että helmikuun tarkk'ampujasurmat Maidanilla ja Odessan järkyttävät tapahtumat 2. toukokuuta 2014 tutkitaan kattavasti ja avoimesti ja että syylliset tuodaan oikeuden eteen;

15.    muistuttaa, että Euromaidan-liikkeen ydinvaatimus oli lopettaa ihmisoikeuksien järjestelmälliset ja rakenteelliset loukkaukset, huono hallinto, laajalle levinnyt korruptio ja valtava varjotalous; painottaa meneillään olevan perustuslakiuudistuksen merkitystä Ukrainassa ja kannustaa Ukrainan parlamenttia ja hallitusta ottamaan vaarin tilaisuudesta luoda uusi järjestelmä, jolla edistetään ja suojellaan ihmisoikeuksia, varmistetaan oikeus ja hyvä hallinto kaikille kansalaisille maan kaikilla alueilla ja siten edistetään maan turvallisuutta ja vakautta; painottaa, että on tärkeää tukea kansalaisyhteiskunnan kehittymistä, jotta voidaan saavuttaa todellinen osallistava demokratia;

16.    katsoo, että vallan hajauttaminen auttaa ylläpitämään kestävää rauhaa Itä-Ukrainassa, ja ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että tämä on yksi presidentti Porošenkon rauhansuunnitelman keskeisistä kohdista, sekä siihen, että suunnitelmassa luvataan aikaiset paikallis- ja parlamenttivaalit; katsoo, että Ukrainan parlamenttivaalit olisi järjestettävä mahdollisimman pian ja että niissä olisi noudatettava Venetsian komission suosituksia;

17.    painottaa, että olisi lujitettava oikeusvaltiota, myös oikeuslaitoksen uudistuksella, joka edistäisi kansalaisten luottamuksen palauttamista oikeuslaitokseen, ja että olisi vähennettävä poliitikkojen ja armeijan vaikutusvaltaa lainvalvontaelinten rakenteessa; suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen perustaa YUTP-operaatio avustamaan Ukrainaa siviiliturvallisuusalan uudistuksessa, mukaan luettuina poliisi ja oikeusvaltio;

18.    kehottaa toteuttamaan syrjinnän vastaisia lisätoimia ja panee erityisen huolestuneena merkille negatiiviset asenteet homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä kohtaan sekä sen, että Ukrainan kaksi oikeistopuoluetta ilmoittavat avoimesti poliittiseksi tehtäväkseen vastustaa homoseksuaalisuutta;

19.    toistaa, että EU on sitoutunut tukemaan Ukrainaa sen toimissa AA/DCFTA:n täytäntöönpanemiseksi; kehottaa komissiota jatkamaan työtä eurooppalaisen uudistusohjelman pohjalta ja esittämään yksityiskohtaisen ja konkreettisemman etenemissuunnitelman, joka auttaa Ukrainaa panemaan täytäntöön tarvittavat uudistukset, vakauttamaan taloutensa ja täyttämään väestönsä perustarpeet;

20.    pitää ilahduttavana komission aloitetta avunantajien korkean tason koordinointikokouksen isännöimisestä Brysselissä 8. heinäkuuta 2014, ja toteaa, että siellä päätettiin luoda järjestelykomitea, joka valmistelee avunantajakokouksen pitämistä tulevana syksynä; suhtautuu myönteisesti siihen, että Ukrainalle maksettiin ensimmäinen osa EU:n uuden makrotalouden tukiohjelman (MFA II) lainasta ja että Maailmanpankki hyväksyi 0,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin lainan Ukrainalle sen auttamiseksi nykyaikaistamaan sosiaaliturvajärjestelmäänsä; odottaa, että suunniteltu avunantajakokous myöntää enemmän tukea;

21.    pitää valitettavana, että vielä ei ole saatu myönteisiä tuloksia Ukrainan, Venäjän ja EU:n välisistä keskusteluista, joilla pyritään varmistamaan energian toimitusvarmuus ja energian kauttakulku; painottaa, että EU:n ja kaikkien sen jäsenvaltioiden olisi saatettava uuteen tasapainoon energiariippuvuutensa Venäjästä ja tehostettava sitoutumistaan EU:n aloitteisiin, joilla pyritään lisäämään energianlähteiden monipuolistamista vaihtoehtoisilla energianlähteillä ja toimitusreiteillä; on tässä yhteydessä huolissaan siitä, että South Stream -hanke lisäisi EU:n riippuvuutta Venäjästä sen sijaan, että se olisi ratkaisu ongelmaan; korostaa, että kaikki EU:n energiavarmuutta koskevat ratkaisut olisi suunniteltava ja niistä olisi neuvoteltava ottaen huomioon kaikkien 28 jäsenvaltion tarpeet eikä yksittäisten jäsenvaltioiden tarpeiden perusteella; pitää tässä yhteydessä tervetulleena äskettäistä tiedonantoa, jonka komissio on laatinut Euroopan energiavarmuusstrategiasta (COM(2014)0330); katsoo, että EU:n olisi tuettava Ukrainan hallitusta energia-alan uudistuksessa ja nykyaikaistamisessa ja Ukrainan energiamarkkinoiden integroimisessa EU:n energiamarkkinoihin;

22.    korostaa, että on tarpeen löytää selkeä, oikeudenmukainen ja vakaa ratkaisu kaasutoimitusten varmuuden takaamiseksi Venäjältä Ukrainaan, sillä se on tarvittava edellytys Ukrainan talouden kehittymiselle ja vakaudelle; katsoo, että EU:n olisi jatkossakin edistettävä sopimuksen tekemistä;

23.    pitää ilahduttavana, että Ukraina on siirtynyt viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman toiseen vaiheeseen, ja odottaa sen täytäntöönpanoa, joka antaisi Ukrainan kansalaisille oikeuden matkustaa ilman viisumia;

24.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö