Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0026/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0026/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0025/2014

Procedūra : 2014/2717(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0026/2014
Pateikti tekstai :
B8-0026/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0026/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

(2014/2717(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 2 d. Ukrainos, Rusijos, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą, apimantį išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę, pasirašytą 2014 m. birželio 27 d.,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 23 d. ES užsienio reikalų tarybos išvadas ir 2014 m. birželio 27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės 2014 m. gegužės 15 d. ir birželio 15 d. ataskaitas dėl žmogaus teisių padėties Ukrainoje,

–       atsižvelgdamas į valstybių ir vyriausybių vadovų 2014 m. gegužės 27 d. pareiškimą dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 25 d. prezidento rinkimų tarptautinės stebėjimo misijos pareiškimą dėl preliminarių faktų ir išvadų,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Ukraina ir toliau susiduria su rimtomis saugumo, politinėmis ir socialinėmis bei ekonominėmis problemomis; kadangi konfliktas Rytų Ukrainoje yra rimta kliūtis šalies vystymuisi ir klestėjimui;

B.     kadangi, nepaisant krizės rytinėje Ukrainos dalyje, Ukrainos valdžios institucijos sugebėjo surengti prezidento rinkimus, kurie iš esmės atitiko tarptautinius įsipareigojimus, ir jų metu didžiojoje šalies dalyje buvo gerbiamos pagrindinės laisvės;

C.     kadangi naujai išrinktas Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pateikė planą dėl taikaus krizės sureguliavimo; kadangi Trišalė Ukrainos, Rusijos ir ESBO aukščiausio lygio atstovų ryšių grupė ieško būdų, kaip padaryti realią pažangą siekiant taikiai išspręsti konfliktą, remiantis pasiūlytu taikos planu ir 2014 m. liepos 2 d. Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų bendru pareiškimu, kuriame pabrėžiama, kad ESBO specialioji stebėjimo misija Ukrainoje turi vykdyti ilgalaikio ugnies nutraukimo stebėseną;

D.     kadangi asociacijos susitarime bei išsamiame ir visapusiškame laisvosios prekybos susitarime siūloma politinė asociacija ir ekonominė integracija, grindžiamos bendromis vertybėmis ir Ukrainos valdžios institucijų įsipareigojimu vykdyti reformas, kurios atitiktų šalies žmonių lūkesčius dėl geresnio gyvenimo, ypač teisinės valstybės, demokratijos, teisingumo, žmogaus teisių ir kovos su korupcija srityse;

1.      labai palankiai vertina tai, kad pasirašyti ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo bei išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo likę skyriai, taip pat ES ir Moldovos bei ES ir Gruzijos asociacijos susitarimai bei išsamūs ir visapusiški laisvosios prekybos susitarimai, žymintys šių šalių ir ES politinių bei ekonominių santykių naujos eros pradžią; tikisi, kad šiuos susitarimus bus galima pradėti laikinai taikyti 2014 m. rudenį, ir ragina visas tris minėtas šalis ir ES valstybes nares sparčiai užbaigti ratifikavimo procesą; ragina įgyvendinti susijusias reformas ir dar kartą patvirtina ES įsipareigojimą remti asocijuotųjų šalių pastangas;

2.      prieštarauja baudžiamosioms prekybos priemonėms, kurias Rusija taiko toms šalims, kurios pasirašė asociacijos susitarimus su ES, nes šie susitarimai nekelia grėsmės Rusijai; su pasitenkinimu pažymi, kad ES, Rusijos ir Ukrainos ekspertų konsultacijos dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo ir laisvosios prekybos įgyvendinimo pažengė į priekį ir kad 2014 m. liepos 11 d. Briuselyje buvo surengtas trišalis ministrų susitikimas; mano, kad tai naudingas procesas, kuris galėtų padėti užbaigti ilgalaikius nesusipratimus, nes būtų paaiškinti asociacijos susitarimo bei išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo privalumai ir atsižvelgta į visų šalių teisėtus interesus;

3.      apgailestauja, kad Kijevui vienašališkai pasiūlius ugnies nutraukimą nepavyko susiderėti dėl sprendimo ir kovos atsinaujino bei sustiprėjo; yra labai susirūpinęs dėl paprastų žmonių, kurie lieka įstrigę Donecko ir Luhansko srityse, saugumo; apgailestauja dėl žuvusiųjų ir dėl to, kad tarp aukų buvo vaikų; reiškia nuoširdžią užuojautą jų šeimos nariams; smerkia bet kokį taikymąsi į civilius gyventojus ir ragina griežtai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės; ragina sukilėlius priimti humanitarinę pagalbą, sudaryti palankesnes sąlygas jos pristatymui ir nesudaryti kliūčių pabėgėliams išvykti iš konflikto zonos;

4.      pabrėžia Ukrainos žmonių pagrindinę teisę laisvai apsispręsti dėl savo šalies ateities ir dar kartą patvirtina Ukrainos teisę į savigyną, laikantis JT Chartijos 51 straipsnio; tačiau yra įsitikinęs, kad dabartinės krizės sprendimas negali būti karinis, ir todėl primygtinai ragina visas šalis pademonstruoti susilaikymą, laikytis ugnies nutraukimo ir pradėti rimtas derybas siekiant rasti politinį sprendimą, kuriuo būtų paisoma Ukrainos teritorinio vientisumo ir suverenumo;

5.      palankiai vertina prezidento Porošenkos pasiūlytą taikos planą, mano, kad jis atveria plačias galimybes sumažinti padėties Rytų Ukrainoje eskalavimą ir sustiprinti šalies vienybę; visiškai remia Trišalės ryšių grupės bei ESBO specialiosios stebėjimo misijos Ukrainoje darbą ir palankiai vertina pavienių ES valstybių narių pastangas rasti krizės sprendimą derybų keliu; tačiau apgailestauja, kad Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovaujamos ES vaidmuo šiame procese nėra svarbus; tikisi, kad naujasis Komisijos pirmininkas, dirbdamas kartu su būsimuoju Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju, ištaisys šią padėtį, ir kad pavienės ES valstybės narės padės stiprinti ES greito reagavimo ir ilgalaikius įsipareigojimus;

6.      palankiai vertina Rusijos Federacijos Tarybos sprendimą panaikinti rezoliuciją dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimo Ukrainos teritorijoje, kuria buvo duotas leidimas naudoti Rusijos ginkluotąsias pajėgas Ukrainoje, taip pat pasirengimą, apie kurį pareiškė Rusija, suteikti Ukrainos sienos apsaugos pareigūnams galimybę patekti į Rusijos teritoriją siekiant kontroliuoti sienos kirtimą sienos perėjimo punktuose Gukove ir Donecke, kai jau buvo prasidėjęs abiejų pusių sutartas ugnies nutraukimas;

7.      ragina taikyti kolektyvinį ginklų pardavimo Rusijai draudimą ir reikalauja jį taikyti tol, kol padėtis Rytų Ukrainoje nebus normalizuota; primena, kad pagal 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP, kuria nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, 4 kriterijų, ES valstybės narės neturėtų išduoti eksporto licencijos tais atvejais, kai kyla aiškus pavojus regiono taikos, saugumo ir stabilumo išsaugojimui ir kai numatomas gavėjas eksportuotas karines technologijas arba įrangą panaudos agresijos tikslais prieš kitą šalį arba naudodamas jėgą pareikš teritorines pretenzijas; džiaugiasi, kad kelios valstybės narės šią taisyklę jau taiko; tačiau apgailestauja, kad iki šiol nėra bendro ES sprendimo;

8.      įspėja, kad bet kokie tolesni Rusijos Federacijos veiksmai siekiant destabilizuoti Ukrainą susilauks papildomų sankcijų ir rimtų pasekmių ES ir Rusijos santykių srityje;

9.      pabrėžia, kad būtina tarptautiniu mastu stebėti vietos padėtį ir pritaria ESBO rinkimų stebėjimo misijos pratęsimui, kad ji galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas ugnies nutraukimas, ir užtikrinti, kad būtų saugomos visų bendruomenių teisės;

10.    palankiai vertina ESBO specialiosios stebėjimo misijos Donecke ir Luhanske narių paleidimą ir primygtinai prašo nedelsiant išlaisvinti kitus įkaitus;

11.    pakartoja, kad smerkia Krymo aneksiją ir pritaria Tarybos sprendimui jos nepripažinti, inter alia, uždraudžiant importuoti Ukrainos sertifikato neturinčias prekes iš Krymo bei Sevastopolio;

12.    reiškia susirūpinimą dėl pranešimų, kad Krymo totoriai vis dar patiria didelį spaudimą, ir primygtinai prašo, kad tarptautiniu lygmeniu ypatingas dėmesys būtų skiriamas jų padėčiai; pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos privalo gerbti Krymo totorių kultūrines teises ir jų teisę į saviraiškos, religijos ar tikėjimo, taikių susirinkimų, asociacijos laisves;

13.    itin susirūpinęs atkreipia dėmesį į saviraiškos laisvės apribojimus, televizijos stočių uždraudimą arba uždarymą, taip pat smurtą prieš Ukrainoje dirbančius žurnalistus, ypač rytinėje šalies dalyje, ir jų persekiojimo atvejus;

14.    pabrėžia, kad reikia didinti įvairių bendruomenių pasitikėjimą visuomenėje, ir ragina vykdyti tvarų susitaikymo procesą; esant šioms aplinkybėms pabrėžia, kad svarbu pradėti įtraukų nacionalinį dialogą, vengiant neapykantą kurstančių kalbų ir retorikos, galinčių dar labiau apsunkinti konfliktą, kartu atliekant visapusišką, išsamų ir skaidrų 2014 m. vasario mėn. snaiperių šaudymo Maidano aikštėje ir 2014 m. gegužės 2 d. tragiškų įvykių Odesoje tyrimą, užtikrinant, kad atsakingi asmenys stotų prieš teismą;

15.    primena, kad pagrindinis Euromaidano judėjimo reikalavimas buvo nutraukti sisteminį ir struktūrinį žmogaus teisių apribojimą, įveikti blogą valdymą, plačiai paplitusią korupciją ir milžinišką šešėlinę ekonomiką; pabrėžia, kad svarbu, jog Ukrainoje vyksta konstitucinės reformos procesas, ir ragina Ukrainos parlamentą ir vyriausybę pasinaudojant šia proga sukurti naują sistemą, kuria būtų skatinamos ir ginamos visuose šalies regionuose gyvenančių visų gyventojų žmogaus teisės, užtikrinamas teisingumas ir geras valdymas ir taip prisidedama prie šalies saugumo bei stabilumo; pabrėžia, kad svarbu remti pilietinės visuomenės vystymąsi siekiant užtikrinti tikrą dalyvaujamąją demokratiją;

16.    mano, kad decentralizavimas padės išsaugoti tvarią taiką Rytų Ukrainoje, ir reiškia pasitenkinimą tuo, kad tai yra vienas iš pagrindinių prezidento Porošenkos taikos plano punktų ir kad šiame plane numatyti išankstiniai vietos valdžios ir parlamento rinkimai; laikosi nuomonės, kad parlamento rinkimai Ukrainoje turėtų būti surengti kuo greičiau ir tai turėtų būti padaryta laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų;

17.    pabrėžia, kad reikia stiprinti teisinę valstybę, taip pat vykdant teismų sistemos reformą, kuri padėtų atkurti piliečių pasitikėjimą teismų sistema, ir kad reikia depolitizuoti ir demilitarizuoti teisėsaugos institucijų struktūrą; palankiai vertina Tarybos sprendimą sukurti BSGP misiją siekiant padėti vykdyti Ukrainos civilinio saugumo sektoriaus, įskaitant policiją ir teisinės valstybės principus, reformą;

18.    ragina dėti daugiau pastangų kovojant su diskriminacija, ypač susirūpinęs pažymi neigiamą požiūrį į lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis ir į tai, kad dvi dešiniosios pakraipos Ukrainos partijos atvirai įvardijo kovą su homoseksualumu kaip vieną savo politinių užduočių;

19.    dar kartą patvirtina ES įsipareigojimą remti Ukrainos pastangas toliau įgyvendinti asociacijos susitarimą bei išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą; ragina Europos Komisiją remtis Europos reformų darbotvarke ir pateikti specifiškesnes ir konkretesnes gaires, kurios padės Ukrainai įgyvendinti būtinas reformas, stabilizuoti ekonomiką ir patenkinti pagrindinius jos gyventojų poreikius;

20.    palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą 2014 m. liepos 8 d. Briuselyje surengti aukšto lygio koordinavimo paramos teikėjų susitikimą, kurio metu nuspręsta įsteigti parengiamųjų darbų organizacinį komitetą siekiant šį rudenį surengti paramos teikėjų konferenciją; palankiai vertina tai, kad buvo išmokėta pirma naujosios šiai šaliai skirtos ES makrofinansinės pagalbos (MFP II) programos paskolos dalis, taip pat ir tai, kad buvo patvirtina Pasaulio banko 0,3 mlrd. USD paskola Ukrainai, kuri padės modernizuoti jos socialinės paramos sistemą; tikisi, kad numatyta paramos teikėjų konferencija skirs kur kas didesnę paramą;

21.    apgailestauja dėl to, kad Ukrainos, Rusijos ir Europos Sąjungos konsultacijos siekiant užtikrinti energijos tiekimo ir tranzito saugumą dar nedavė teigiamų rezultatų; pabrėžia, kad ES ir visos jos valstybės narės turi peržiūrėti savo energetinę priklausomybę nuo Rusijos ir stiprinti savo įsipareigojimą remti ES iniciatyvas, kuriomis siekiama didesnio energijos šaltinių įvairinimo, naudojant alternatyvius šaltinius ir maršrutus; šiuo požiūriu yra susirūpinęs, kad projektas „South Stream“ padidintų ES priklausomybę nuo Rusijos užuot buvęs problemos sprendimo būdas; pabrėžia, kad visi sprendimai siekiant užtikrinti ES energijos tiekimo saugumą turėtų būti rengiami ir dėl jų deramasi atsižvelgiant į poreikius visose 28 valstybėse narėse, o ne į atskirų valstybių narių interesus; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina neseniai Komisijos paskelbtą komunikatą „Europos energetinio saugumo strategija“ (COM(2014) 0330); mano, kad ES turėtų remti Ukrainos vyriausybę reformuojant ir modernizuojant jos energetikos sektorių ir integruojant Ukrainos energijos rinką į ES energijos rinką;

22.    pabrėžia, kad būtina rasti aiškų, sąžiningą ir stabilų sprendimą siekiant užtikrinti saugų dujų tiekimą iš Rusijos į Ukrainą, nes tai yra būtina sąlyga siekiant ekonominio vystymosi ir stabilumo Ukrainoje; mano, kad ES turėtų ir toliau atlikti savo vaidmenį, sudarydama palankesnes sąlygas susitarimui;

23.    palankiai vertina tai, kad Ukraina perėjo į antrą vizų liberalizavimo proceso etapą ir laukia vizų liberalizavimo įgyvendinimo, kuris sudarys sąlygas Ukrainos piliečiams keliauti be vizų;

24.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES valstybėms narėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.