Rezolūcijas priekšlikums - B8-0026/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0026/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Ukrainā

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0025/2014

Procedūra : 2014/2717(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0026/2014
Iesniegtie teksti :
B8-0026/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0026/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā

(2014/2717(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Ukrainas, Krievijas, Francijas un Vācijas ārlietu ministru 2014. gada 2. jūlija kopīgo deklarāciju,

–       ņemot vērā 2014. gada 27. jūnijā parakstīto ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu (AN), tostarp sadaļu par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (PVBTZ),

–       ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2014. gada 23. jūnija un Eiropadomes 2014. gada 27. jūnija secinājumus par Ukrainu,

–       ņemot vērā ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos 2014. gada 15. maija un 15. jūnija ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Ukrainā,

–       ņemot vērā valstu vai to valdību vadītāju 2014. gada 27. maija paziņojumu par Ukrainu,

–       ņemot vērā Starptautiskās vēlēšanu novērošanas misijas sniegto paziņojumu par sākotnējiem novērojumiem un secinājumiem attiecībā uz 2014. gada 25. maijā notikušajām Ukrainas prezidenta vēlēšanām,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Ukrainai joprojām ir jārisina nopietnas drošības, politiskās, kā arī sociālās un ekonomiskās problēmas; tā kā konflikts Ukrainas austrumos ir nopietns traucēklis šīs valsts attīstībai un uzplaukumam;

B.     tā kā Ukrainas iestādēm, neraugoties uz Ukrainas austrumu daļā valdošo krīzi, izdevās noorganizēt prezidenta vēlēšanas, kas valsts lielākajā daļā pārsvarā atbilda starptautiskajām saistībām un pamatbrīvību prasībām;

C.     tā kā jaunievēlētais Ukrainas prezidents Petro Porošenko iesniedza plānu šīs krīzes miermīlīgai atrisināšanai; tā kā Ukrainas, Krievijas Federācijas un EDSO augstākā līmeņa amatpersonu trīspusējā kontaktgrupa cenšas rast veidus, kā panākt būtisku progresu šā konflikta miermīlīgā atrisināšanā, pamatojoties uz ierosināto miera plānu un Vācijas, Francijas, Krievijas un Ukrainas ārlietu ministru 2014. gada 2. jūlija kopīgo paziņojumu, kurā uzsvērta nepieciešamība panākt noturīgu pamieru, ko uzraudzītu EDSO Īpašā novērošanas misija Ukrainā;

D.     tā kā AN un PVBTZ piedāvā politisku tuvināšanos un ekonomikas integrāciju, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un Ukrainas iestāžu apņemšanos īstenot reformas, kas atbilst šīs valsts iedzīvotāju cerībām uz labāku dzīvi, jo īpaši saistībā ar tiesiskumu, demokrātiju, taisnīgumu, cilvēktiesībām un cīņu pret korupciju,

1.      atzinīgi vērtē to, ka ir parakstītas ES un Ukrainas asociācijas nolīguma un PVBTZ, kā arī ES un Moldovas un ES un Gruzijas asociācijas nolīguma un PVBTZ atlikušās nodaļas, kas ir jaunas ēras sākums šo valstu politiskajās un ekonomiskajās attiecībās ar ES; cer, ka šo nolīgumu pagaidu īstenošana varētu sākties 2014. gada rudenī, un aicina trīs minētās valstis un ES dalībvalstis steidzami pabeigt attiecīgos ratificēšanas procesus; aicina īstenot ar tiem saistītās reformas un vēlreiz apliecina ES gatavību atbalstīt asociēto valstu īstenotos centienus;

 

2.      nosoda Krievijas pieņemtos ar tirdzniecību saistītos soda pasākumus pret valstīm, kas parakstījušas asociācijas nolīgumu ar ES, jo šie nolīgumi neapdraud Krievijas intereses; ar gandarījumu norāda, ka ES, Ukrainu un Krieviju pārstāvošo ekspertu apspriedēs par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu un brīvo tirdzniecību ir panākts progress un ka 2014. gada 11. jūlijā Briselē notika trīspusēja ministru sanāksme; uzskata, ka šis ir lietderīgs process, kas varētu izbeigt ilgstošo neizpratni, skaidrojot AN un PVBTZ priekšrocības un ņemot vērā visu pušu pamatoti paustās bažas;

3.      nožēlo, ka Kijevas vienpusīgi piedāvātais pamiers nav novedis pie sarunu ceļā panākta risinājuma un ka karadarbība ir atsākusies un pat vēl pastiprinājusies; pauž nopietnas bažas par to vienkāršo iedzīvotāju drošību, kuri joprojām nevar izkļūt no Doņeckas un Luhanskas apgabala; pauž nožēlu par bojāgājušajiem un to, ka upuru vidū ir arī bērni; izsaka visdziļāko līdzjūtību viņu ģimenes locekļiem; nosoda jebkādu militāru vēršanos pret civiliedzīvotājiem un aicina stingri ievērot starptautiskās humanitārās tiesības; mudina nemierniekus piekrist humānās palīdzības sniegšanai un atvieglot humanitāro kravu piegādi, kā arī neradīt šķēršļus bēgļiem, kuri cenšas pamest šo konflikta zonu;

4.      uzsver Ukrainas tautas pamattiesības brīvi noteikt savas valsts nākotni un atkārtoti atzīst Ukrainas tiesības uz pašnoteikšanos atbilstīgi ANO Statūtu 51. pantam; tomēr ir pārliecināts ka pašreizējai krīzei nav militāra risinājuma, un tādēļ mudina visas puses izrādīt savaldību, ievērot pamieru un iesaistīties nopietnās sarunās tāda politiska risinājuma meklēšanai, kurā tiktu ievērota Ukrainas teritoriālā integritāte un suverenitāte;

5.      atzinīgi vērtē prezidenta Porošenko piedāvāto miera plānu ka būtisku iespēju mazināt saspīlējumu Ukrainas austrumos un stiprināt šīs valsts vienotību; pilnībā atbalsta trīspusējās kontaktgrupas un EDSO Īpašās novērošanas misijas Ukrainā darbu un atzinīgi vērtē atsevišķu ES dalībvalstu centienus nodrošināt šīs krīzes atrisināšanu sarunu ceļā; tomēr pauž nožēlu par to, ka ES un tās Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos nav būtiskas lomas šajā procesā; sagaida, ka jaunais Komisijas priekšsēdētājs strādās kopā ar nākamo Komisijas priekšsēdētāja vietnieku/ augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, lai novērstu šo nelabvēlīgo situāciju, un ka atsevišķas ES dalībvalstis dos ieguldījumu ES tūlītējās reaģēšanas un ilgtermiņa saistību īstenošanā;

6.      atzinīgi vērtē Krievijas Federācijas Padomes lēmumu atcelt rezolūciju „Par Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainas teritorijā”, ar ko tika dota atļauja Krievijas bruņoto spēku izmantošanai Ukrainā, kā arī Krievijas izziņoto gatavību ļaut Ukrainas robežsargiem iekļūt Krievijas teritorijā, lai kontrolētu robežas šķērsošanu Gukovo un Doņeckas kontrolpunktā, jo ir panākta savstarpēja vienošanās par pamieru;

7.      aicina noteikt kopīgu aizliegumu pārdot ieročus Krievijai un mudina to īstenot tik ilgi, kamēr stāvoklis Ukrainas austrumos būs normalizējies; atgādina, ka saskaņā ar Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējās nostājas 2003/805/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli, 4. kritēriju dalībvalstis nepiešķir eksporta atļauju, ja pastāv skaidra iespējamība, ka paredzētais saņēmējs eksportam paredzēto militāro tehnoloģiju vai ekipējumu izmantos agresijā pret citu valsti vai arī lai ar spēku uzturētu teritoriālas pretenzijas; atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis jau ir piemērojušas šo noteikumu; tomēr pauž nožēlu par to, ka līdz šim nav pieņemts kopīgs ES lēmums;

8.      brīdina, ka jebkādi turpmāki Krievijas Federācijas mēģinājumi destabilizēt Ukrainu liks pieņemt papildu sankcijas un būtiski ietekmēs ES un Krievijas attiecības;

9.      uzsver, ka uz vietām ir jāveic starptautiska situācijas novērošana, un atbalsta EDSO novērošanas misijas paplašināšanu un tās pilnvaru termiņa pagarināšanu, lai varētu uzraudzīt pamiera ievērošanu un nodrošinātu visu kopienu tiesību aizsardzību;

10.    atzinīgi vērtē EDSO Īpašās novērošanas misijas Doņeckā un Luhanskā locekļu atbrīvošanu un prasa nekavējoties atbrīvot pārējos gūstekņus;

11.    atkārtoti pauž nosodījumu par Krimas aneksiju un atbalsta Padomes lēmumu neatzīt to, tostarp aizliedzot no Krimas un Sevastopoles ievest preces bez Ukrainas sertifikāta;

12.    pauž bažas par ziņojumiem, ka uz Krimas tatāriem jau ilgāku laiku tiek izdarīts būtisks spiediens, un mudina starptautisko sabiedrību steidzami pievērst īpašu uzmanību šo cilvēku stāvoklim; uzsver, ka vietējām iestādēm ir jāievēro Krimas tatāru kultūras tiesības un tiesības uz vārda brīvību, reliģiju vai ticību, miermīlīgu pulcēšanos un apvienošanos;

13.    jo īpaši pauž bažas par vārda brīvības ierobežošanu, TV kanālu aizliegšanu vai slēgšanu un gadījumiem, kad tiek vajāti vai fiziski ietekmēti Ukrainā, jo īpaši valsts austrumdaļā, strādājošie žurnālisti;

14.    uzsver nepieciešamību palielināt dažādu sabiedrības kopienu savstarpējo uzticību un aicina īstenot ilgstošu samierināšanās procesu; šajā sakarībā uzsver, cik būtiski ir sākt visaptverošu nacionālo dialogu, nepieļaujot naidīgus izteikumus un retoriku, kas varētu vēl vairāk saasināt šo konfliktu, vienlaikus nodrošinot Maidanā 2014. gada februārī snaiperu veikto slepkavību un Odesā 2014. gada maijā notikušo traģisko notikumu rūpīgu, vispusīgu un pārredzamu izmeklēšanu un par tiem vainīgo personu saukšanu pie atbildības;

15.    atgādina, ka Eiromaidana kustības galvenā prasība bija izbeigt cilvēktiesību sistemātisko un valsts iestāžu īstenoto ierobežošanu, slikto pārvaldību, plaši izplatīto korupciju un milzīgo ēnu ekonomiku; uzsver, cik svarīgi ir Ukrainā turpināt konstitucionālo reformu procesu, un mudina Ukrainas parlamentu un valdību nepalaist garām iespēju izveidot jaunu sistēmu, kas aizsargā cilvēktiesības, visiem cilvēkiem visos valsts reģionos nodrošinot tiesiskumu un labu pārvaldību un tādējādi valstī uzlabojot drošību un stabilitāti; uzver, cik būtiski ir atbalstīt pilsoniskās sabiedrības izveidi, tādējādi nodrošinot patiesu līdzdalības demokrātiju;

16.    uzskata, ka varas decentralizācija palīdzēs saglabāt ilgstošu mieru Ukrainas austrumdaļā, un pauž gandarījumu par to, kas tas ir viens no galvenajiem punktiem prezidenta Porošenko miera plānā un ka šajā plānā ir paredzētas priekšlaicīgas pašvaldību un parlamenta vēlēšanas; uzskata, ka parlamenta vēlēšanas Ukrainā būtu jāorganizē pēc iespējas drīz un saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem;

17.    uzsver nepieciešamību stiprināt tiesiskumu, arī īstenojot tiesu sistēmas reformu, kas palīdzētu atjaunot iedzīvotāju ticību tiesu varai, un depolitizēt un demilitarizēt tiesībaizsardzības iestāžu sistēmu; atzinīgi vērtē Padomes lēmumu izveidot KDAP misiju, lai palīdzētu Ukrainai īstenot reformas civilās drošības sektora jomā, tostarp policijas un tiesiskuma atbalstīšanā;

18.    aicina veikt papildu pasākumus diskriminācijas novēršanai, jo īpaši paužot bažas par negatīvo attieksmi pret LGBT un to, ka divas labējās partijas Ukrainā atklāti paziņo, ka viens no to politiskajiem uzdevumiem ir cīņa pret homoseksualitāti;

19.    vēlreiz apliecina ES apņemšanos sniegt atbalstu Ukrainai tās centienos īstenot AN un PVBTZ; aicina Eiropas Komisiju ņemt vērā Eiropas reformu plānu un sagatavot īpašu un konkrētāku ceļvedi, kas palīdzēs Ukrainai īstenot nepieciešamās reformas, stabilizēt valsts ekonomiku un apmierināt iedzīvotāju pamatvajadzības;

20.    atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvu 2014. gada 8. jūlijā Briselē organizēt līdzekļu devēju augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi, kurā tika pieņemts lēmums izveidot komiteju, kas būs atbildīga par rudenī rīkojamās līdzekļu devēju konferences organizēšanu; atzinīgi vērtē to, ka ir piešķirta pirmā daļa no ES jaunajā makrofinansiālās palīdzības programmā (MFP II) Ukrainai paredzētā aizdevuma, kā arī to, ka Pasaules Banka ir apstiprinājusi aizdevumu Ukrainai USD 0,3 miljardu apjomā, lai palīdzētu tai modernizēt valsts sociālās palīdzības sistēmu; sagaida, ka plānotajā līdzekļu devēju konferencē lems par daudz lielāku atbalstu;

21.    pauž nožēlu par to, ka Ukrainas, Krievijas un ES apspriedes par energoapgādes drošību un enerģijas pārvadi nav devušas pozitīvus rezultātus; uzsver, ka ES un visām tās dalībvalstīm jāsamazina sava atkarība no enerģijas piegādēm no Krievijas un jāpalielina saistības attiecībā uz ES iniciatīvām nolūkā uzlabot enerģijas avotu dažādošanu, izmantojot alternatīvus avotus un maršrutus; šajā sakarībā pauž bažas par to, ka South Stream projekts tikai palielinātu ES atkarību no Krievijas, nevis būtu problēmas risinājums; uzsver, ka visi risinājumi nolūkā garantēt ES energoapgādes drošumu būtu jāizstrādā un sarunas par tiem būtu jāveic, ņemot vērā visu 28 dalībvalstu vajadzības, nevis pamatojoties uz atsevišķu dalībvalstu interesēm; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas nesen sniegto paziņojumu „Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija” (COM(2014)0330); uzskata, ka ES būtu jāatbalsta Ukrainas valdība tas centienos veikt reformas ar mērķi modernizēt valsts enerģētikas nozari un integrēt Ukrainas enerģijas tirgu ES enerģijas tirgū;

22.    uzsver, ka ir jārod skaidrs, taisnīgs un stabils risinājums, lai nodrošinātu gāzes piegādes no Krievijas drošumu, jo tas ir viens no priekšnoteikumiem Ukrainas ekonomikas attīstībai un valsts stabilitātei; uzskata, ka ES būtu jāturpina aktīvi darboties, lai sekmētu nolīguma panākšanu;

23.    atzinīgi vērtē to, ka Ukraina ir sākusi vīzu režīma liberalizācijas procesa otro posmu, un gaida tā īstenošanu, jo tas ļaus Ukrainas pilsoņiem ceļot uz ES bez vīzas;

24.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES dalībvalstīm, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam un Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.