Návrh uznesenia - B8-0026/2014Návrh uznesenia
B8-0026/2014

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

15.07.2014 - (2014/2717(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0025/2014

Postup : 2014/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0026/2014
Predkladané texty :
B8-0026/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0026/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine

(2014/2717(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka z 2. júla 2014,

–       so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vrátane dohody o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), ktorá bola podpísaná 27. júna 2014,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci EÚ z 23. júna 2014 a na závery Európskej rady o Ukrajine z 27. júna 2014,

–       so zreteľom na správy Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv na Ukrajine z 15. mája a 15. júna 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie hláv štátov a vlád o Ukrajine z 27. mája 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch medzinárodnej pozorovateľskej misie o prezidentských voľbách z 25. mája 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Ukrajina naďalej čelí vážnym bezpečnostným, politickým a sociálno-ekonomickým výzvam; keďže konflikt vo východnej Ukrajine predstavuje vážnu prekážku rozvoja a prosperity krajiny;

B.     keďže ukrajinské orgány dokázali i napriek kríze vo východnej časti Ukrajiny usporiadať prezidentské voľby, ktoré boli v prevažnej miere v súlade s medzinárodnými záväzkami a rešpektovali základné slobody vo veľkej väčšine krajiny;

C.     keďže novo zvolený prezident Ukrajiny Petro Porošenko predložil plán mierového urovnania krízy; keďže trojstranná kontaktná skupina vysokých predstaviteľov Ukrajiny, Ruskej federácie a OBSE hľadá spôsoby, ktorými možno dosiahnuť konkrétny pokrok na ceste k mierovému riešeniu konfliktu na základe navrhovaného mierového plánu a spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí Nemecka, Francúzska, Ruska a Ukrajiny z 2. júla 2014, v ktorom sa zdôrazňuje potreba udržateľného prímeria, ktoré monitoruje osobitná monitorovacia misia OBSE na Ukrajine;

D.     keďže dohoda o pridružení/DCFTA ponúka možnosť politického pridruženia a hospodárskej integrácie na základe spoločných hodnôt a odhodlania ukrajinských orgánov vykonať reformy, ktoré splnia očakávania obyvateľov krajiny na lepší život, najmä v oblasti právneho štátu, demokracie, spravodlivosti, ľudských práv a boja proti korupcii;

1.      s potešením víta podpísanie zostávajúcich kapitol dohody o pridružení/DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou, ako aj medzi EÚ a Moldavskom a dohôd o pridružení/DCFTA medzi EÚ a Gruzínskom, ktoré znamenajú začiatok novej éry v politických a hospodárskych vzťahoch týchto krajín s EÚ; očakáva, že predbežné uplatňovanie dohôd sa môže začať na jeseň 2014, a vyzýva tieto tri krajiny a členské štáty EÚ, aby urýchlene ukončili ratifikačný proces; vyzýva na vykonávanie súvisiacich reforiem a opätovne potvrdzuje záväzok EÚ podporovať pridružené krajiny v ich úsilí;

2.      odmieta prijatie „trestných“ obchodných opatrení zo strany Ruska voči tým krajinám, ktoré podpísali dohody o pridružení s EÚ, keďže tieto dohody nepredstavujú pre Rusko žiadnu hrozbu; s uspokojením konštatuje, že odborné konzultácie medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskom o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a o voľnom obchode pokročili a že v Bruseli sa 11. júla 2014 konalo trojstranné ministerské stretnutie; domnieva sa, že ide o užitočný proces, ktorý by mohol pomôcť ukončiť dlhodobé nedorozumenia, a to tým, že sa objasnia výhody dohody o pridružení/DCFTA a zohľadnia sa oprávnené záujmy všetkých strán;

3.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že prímerím, ktoré jednostranne ponúkal Kyjev, sa nepodarilo dosiahnuť diplomatické riešenie situácie a že boje sa opäť začali a zintenzívnili; vyjadruje hlboké znepokojenie nad bezpečnosťou radových občanov, ktorí zostávajú uviaznutí v Doneckej a Luhanskej oblasti; vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami životov a nad tým, že medzi obeťami boli zaregistrované i deti; vyjadruje úprimnú sústrasť ich rodinným príslušníkom; odsudzuje všetky útoky na civilné obyvateľstvo a žiada prísne dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva; naliehavo vyzýva povstalcov, aby akceptovali a uľahčili poskytovanie humanitárnej pomoci a nevytvárali prekážky pre utečencov, ktorí sa snažia opustiť zónu konfliktu;

4.      zdôrazňuje základné právo ukrajinského ľudu slobodne rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny a opätovne potvrdzuje právo Ukrajiny na sebaobranu v súlade s článkom 51 Charty OSN; vyjadruje však presvedčenie, že nemôže existovať žiadne vojenské riešenie súčasnej krízy, a preto naliehavo vyzýva všetky strany, aby preukázali zdržanlivosť, dodržiavali prímerie a zapojili sa do vážnych rokovaní, ktoré vedú k politickej dohode, ktorá rešpektuje územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny;

5.      víta mierový plán navrhovaný prezidentom Porošenkom ako veľkú príležitosť na zmiernenie situácie vo východnej Ukrajine a na posilnenie jednoty krajiny; v plnej miere podporuje činnosť trojstrannej kontaktnej skupiny a osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine a vyzdvihuje úsilie jednotlivých členských štátov EÚ o dosiahnutie diplomatického urovnania krízy; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že EÚ nezohráva v tomto procese prostredníctvom svojej vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Európskej komisie žiadnu významnú úlohu; očakáva, že nový predseda Komisie sa bude v spolupráci s budúcim vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie usilovať o nápravu tejto nepríjemnej situácie a že jednotlivé členské štáty EÚ prispejú k posilneniu okamžitej reakcie a dlhodobého záväzku EÚ;

6.      víta rozhodnutie Rady Ruskej federácie zrušiť svoje uznesenie o používaní ozbrojených síl Ruska na území Ukrajiny, ktoré umožňovalo použiť ruské ozbrojené sily na Ukrajine, ako aj deklarovanú pripravenosť Ruska udeliť ukrajinskej pohraničnej stráži prístup na ruské územie s cieľom kontrolovať prekračovanie hraníc na staniciach Gukovo a Doneck, pričom zároveň sa pristúpilo na vzájomne dohodnuté prímerie;

7.      žiada kolektívny zákaz predaja zbraní do Ruska a naliehavo vyzýva na jeho vykonávanie dovtedy, kým sa situácia vo východnej Ukrajine normalizuje; pripomína, že podľa kritéria 4 spoločnej pozície Rady 2008/944/CFSP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, by členské štáty EÚ nemali vydávať vývozné licencie v prípadoch, keď existuje jasná hrozba pre zachovanie regionálneho mieru, bezpečnosti a stability, a že zamýšľaný príjemca by použil vojenskú technológiu alebo materiál na agresiu proti inej krajine alebo na násilné uplatňovanie územných požiadaviek; víta skutočnosť, že niekoľko členských štátov už uplatnilo toto pravidlo; vyjadruje však hlboký nesúhlas s doterajšou absenciou spoločného rozhodnutia EÚ;

8.      upozorňuje, že všetky ďalšie kroky Ruskej federácie zamerané na destabilizáciu Ukrajiny povedú k ďalším sankciám a budú mať ďalekosiahle dôsledky pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom;

9.      zdôrazňuje potrebu medzinárodného monitorovania situácie priamo na mieste a podporuje rozšírenie a predĺženie pozorovateľskej misie OBSE, aby bolo možné monitorovať dodržiavanie prímeria a zabezpečiť ochranu práv všetkých spoločenstiev;

10.    víta prepustenie členov osobitnej monitorovacej misie OBSE v Donecku a Luhansku a naliehavo žiada okamžité prepustenie ostatných rukojemníkov;

11.    opakovane zdôrazňuje, že odsudzuje pripojenie Krymu, a podporuje rozhodnutie Rady neuznať ho, okrem iného aj prostredníctvom zákazu dovozu tovaru z Krymu a Sevastopola, ktorý nemá ukrajinské osvedčenie;

12.    vyjadruje znepokojenie nad správami o tom, že krymskí Tatári naďalej čelia značným tlakom, a naliehavo žiada, aby sa ich situácii venovala osobitná pozornosť na medzinárodnej úrovni; zdôrazňuje povinnosti miestnych orgánov rešpektovať kultúrne práva krymských Tatárov a ich právo na slobodu prejavu, náboženstva alebo viery, mierového zhromažďovania a združovania;

13.    s osobitným znepokojením berie na vedomie obmedzovanie slobody prejavu, zákaz alebo zatvorenie televíznych staníc a prípady obťažovania a násilia voči novinárom, ktorí pracujú na Ukrajine, najmä na východe krajiny;

14.    zdôrazňuje potrebu budovania dôvery medzi rôznymi komunitami v spoločnosti a vyzýva na trvalo udržateľný proces zmierenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité nastoliť inkluzívny celonárodný dialóg, zamedziť nenávistným prejavom a rétorike, ktorá môže konflikt ďalej zhoršiť, a zároveň zabezpečiť dôsledné, komplexné a transparentné vyšetrovanie zabíjania, ktorého sa dopúšťali ostreľovači vo februári 2014 na námestí Majdan, a tragických udalostí, ktoré sa odohrali 2. mája 2014 v Odese, pričom treba zaistiť, že zodpovedné osoby budú postavené pred súd;

 

15.    pripomína, že kľúčovou požiadavkou hnutia Euromajdan bolo ukončenie systematického a štrukturálneho obmedzovania ľudských práv, zlej správy vecí verejných, rozsiahlej korupcie a obrovskej tieňovej ekonomiky; zdôrazňuje dôležitosť prebiehajúceho procesu ústavnej reformy na Ukrajine a nabáda ukrajinský parlament a vládu, aby nepremeškali túto príležitosť na vytvorenie nového systému, ktorý bude podporovať a chrániť ľudské práva, a poukazuje na význam zabezpečenia spravodlivosti a dobrej správy vecí verejných pre všetkých ľudí vo všetkých regiónoch krajiny, čím prispieva k bezpečnosti a stabilite; zdôrazňuje dôležitosť podpory rozvoja občianskej spoločnosti pri dosahovaní skutočnej participatívnej demokracie;

16.    domnieva sa, že decentralizácia moci prispeje k zachovaniu udržateľného mieru vo východnej Ukrajine, a vyjadruje spokojnosť, že ide o jeden z hlavných bodov mierového plánu prezidenta Porošenka a že tento plán stanovuje predčasné komunálne a parlamentné voľby; domnieva sa, že parlamentné voľby na Ukrajine by sa mali zorganizovať čo najskôr a v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie;

17.    zdôrazňuje potrebu posilnenia právneho štátu, a to aj prostredníctvom reformy súdnictva, ktorá by prispela k obnoveniu dôvery občanov v súdnictvo, a potrebu odpolitizovania a demilitarizácie štruktúry orgánov presadzovania práva; víta rozhodnutie Rady o zriadení misie SBOP na pomoc Ukrajine v oblasti reformy sektora civilnej bezpečnosti vrátane polície a právneho štátu;

18.    žiada, aby sa vyvíjalo ďalšie úsilie v oblasti boja proti diskriminácii, pričom s osobitným znepokojením upozorňuje na negatívny postoj voči LGBT a na to, že dve pravicové strany na Ukrajine sa otvorene stotožňujú s bojom proti homosexualite a uvádzajú ho ako jednu zo svojich politických úloh;

19.    opätovne potvrdzuje záväzok EÚ podporovať Ukrajinu v jej úsilí o vykonávanie dohody o pridružení/DCFTA; vyzýva Európsku komisiu, aby vychádzala z európskeho programu pre reformu a predložila osobitný a konkrétnejší plán, ktorý pomôže Ukrajine pri vykonávaní potrebných reforiem, stabilizácii jej hospodárstva a plnení základných potrieb jej obyvateľov;

20.    víta iniciatívu Európskej komisie na usporiadanie koordinačného stretnutia darcov na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnilo 8. júla 2014 v Bruseli a ktoré rozhodlo o vytvorení organizačného výboru pre prípravy súvisiace s usporiadaním konferencie darcov na jeseň tohto roku; víta vyplatenie prvej tranže pôžičky z nového programu makrofinančnej pomoci EÚ (MFA II) pre krajinu, ako aj skutočnosť, že Svetová banka schválila pôžičku vo výške 0,3 miliardy USD pre Ukrajinu s cieľom pomôcť modernizovať jej systém sociálnej pomoci; očakáva výraznejšiu pomoc od plánovanej konferencie darcov;

21.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a EÚ s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energie a prepravy nepriniesli pozitívne výsledky; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a všetky jej členské štáty opätovne vyvážili energetickú závislosť od Ruska a posilnili svoj záväzok voči iniciatívam EÚ zameraným na zvýšenie energetickej diverzifikácie prostredníctvom alternatívnych zdrojov a trás; z tohto hľadiska vyjadruje znepokojenie nad tým, že projekt South Stream by zvýšil závislosť EÚ od Ruska namiesto toho, aby bol riešením tohto problému; zdôrazňuje, že všetky riešenia na zaistenie bezpečnosti dodávok energie v EÚ by mali byť navrhnuté a dohodnuté s ohľadom na potreby všetkých 28 členských štátov, a nie podľa záujmu jednotlivých členských štátov; v tejto súvislosti víta nedávne oznámenie Komisie o Európskej stratégii energetickej bezpečnosti [COM(2014)0330]; vyjadruje presvedčenie, že EÚ by mala podporovať ukrajinskú vládu pri reforme a modernizácii odvetvia energetiky a pri začleňovaní ukrajinského trhu s energiou do trhu s energiou v EÚ;

22.    zdôrazňuje potrebu nájsť jasné, spravodlivé a stabilné riešenie na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu z Ruska na Ukrajinu, keďže ide o nevyhnutný predpoklad hospodárskeho rozvoja a stability Ukrajiny; domnieva sa, že EÚ by mala aj naďalej zohrávať úlohu pri uľahčení dosiahnutia dohody;

23.    víta skutočnosť, že Ukrajina vstúpila do druhej fázy procesu liberalizácie vízového režimu, a očakáva jeho vykonávanie, čo ukrajinským občanom umožní cestovanie bez víz;

24.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom EÚ, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.