Förslag till resolution - B8-0026/2014Förslag till resolution
B8-0026/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

15.7.2014 - (2014/2717(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0025/2014

Förfarande : 2014/2717(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0026/2014
Ingivna texter :
B8-0026/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0026/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2717(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen från Ukrainas, Rysslands, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar den 2 juli 2014,

–       med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, inbegripet ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, som undertecknades den 27 juni 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från rådet (utrikesfrågor) den 23 juni 2014 och Europeiska rådets slutsatser om Ukraina den 27 juni 2014,

–       med beaktande av rapporterna om människorättssituationen i Ukraina av den 15 maj och 15 juni 2014 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av uttalandet från stats- och regeringscheferna av den 27 maj 2014 om Ukraina,

–       med beaktande av uttalandet och de preliminära resultaten och slutsatserna från den internationella valobservatörsgruppen till presidentvalet den 25 maj 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Ukraina står fortfarande inför allvarliga säkerhetsmässiga, politiska och socioekonomiska utmaningar. Konflikten i östra Ukraina utgör ett allvarligt hinder för landets utveckling och välstånd.

B.     De ukrainska myndigheterna lyckades trots krisen i den östra delen av Ukraina anordna ett presidentval som på det hela taget var i överensstämmelse med internationella åtaganden och som respekterade grundläggande friheter i den allra största delen av landet.

C.     Ukrainas nyvalde president, Petro Porosjenko, har lagt fram en plan för en fredlig lösning av krisen. Den trilaterala kontaktgruppen med höga representanter för Ukraina, Ryska federationen och OSSE försöker hitta sätt att nå konkreta framsteg för en fredlig lösning av konflikten enligt den föreslagna fredsplanen och det gemensamma uttalandet från Tysklands, Frankrikes, Rysslands och Ukrainas utrikesministrar av den 2 juli 2014 som betonar behovet av en hållbar vapenvila som övervakas av OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag.

D.     Associeringsavtalet/frihandelsavtalet innebär politisk associering och ekonomisk integration som grundas på gemensamma värderingar och ett åtagande från ukrainska myndigheters sida att genomföra reformer som uppfyller förväntningarna hos landets folk om ett bättre liv, särskilt när det gäller rättsstatsprincipen, demokrati, rättsväsende, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning.

1.      Europaparlamentet välkomnar varmt undertecknandet av de återstående kapitlen i associeringsavtalet/frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina liksom dessa mellan EU och Moldavien och EU och Georgien, vilket utgör inledningen på en ny era i dessa länders politiska och ekonomiska förbindelser med EU. Parlamentet förväntar sig att den provisoriska tillämpningen av dessa avtal kan inledas under hösten 2014 och uppmanar de tre länderna i fråga och EU:s medlemsstater att snabbt slutföra ratificeringsprocessen. Parlamentet begär att de därmed förknippade reformerna ska genomföras och bekräftar EU:s åtagande att stödja de associerade länderna i deras ansträngningar.

2.      Europaparlamentet tillbakavisar de handelsmässiga straffåtgärder som Ryssland vidtagit mot de länder som undertecknat associeringsavtal med EU, särskilt som dessa avtal inte utgör något hot mot Ryssland. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att det gjorts framsteg i expertsamråden mellan EU, Ukraina och Ryssland om genomförandet av associeringsavtalet och frihandelsavtalet och att ett trilateralt ministermöte hölls i Bryssel den 11 juli 2014. Parlamentet anser att detta är en meningsfull process som skulle kunna bidra till att reda ut inrotade missförstånd genom att förklara fördelarna med associeringsavtalet/frihandelsavtalet och beakta alla parters legitima invändningar.

3.      Europaparlamentet beklagar att den vapenvila som Kiev ensidigt utlyst inte har utmynnat i en förhandlingslösning och att stridigheter har återupptagits och intensifierats. Parlamentet är djupt bekymrat över säkerheten för vanliga människor som förblir strandsatta i regionerna Donetsk och Luhansk. Parlamentet beklagar dödsfallen och det faktum att även barn har noterats bland offren. Parlamentet framför sina uppriktiga kondoleanser till deras familjemedlemmar. Parlamentet fördömer alla fall då civilbefolkningen är måltavla och efterlyser strikt respekt för internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar rebellerna att acceptera och hjälpa till med leveranser av humanitärt bistånd och att inte skapa hinder för flyktingar som försöker lämna konfliktområdet.

4.      Europaparlamentet betonar det ukrainska folkets grundläggande rätt att fritt bestämma sitt lands framtid och bekräftar Ukrainas rätt till självförsvar i enlighet med artikel 51 i FN-stadgan. Parlamentet är dock övertygat att det inte kan bli någon militär lösning på den nuvarande krisen och uppmanar därför alla sidor att visa återhållsamhet, respektera vapenvilan och företa seriösa förhandlingar som utmynnar i en politisk lösning som respekterar Ukrainas territoriella integritet och suveränitet.

5.      Europaparlamentet välkomnar den fredsplan som föreslagits av president Porosjenko och ser den som en viktig chans för att trappa ned situationen i östra Ukraina och för att stärka landets enhet. Parlamentet ger sitt fulla stöd till det arbete som utförs av den trilaterala kontaktgruppen och OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina och berömmer enskilda EU-medlemsstaters insatser för att säkra en förhandlingslösning på krisen. Parlamentet beklagar dock att EU genom sin vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik inte har någon framträdande roll i processen. Parlamentet förväntar sig att kommissionens nye ordförande kommer att samarbeta med den framtida vice ordförande/höga representant för att rätta till denna olyckliga situation och att enskilda EU‑medlemsstater kommer att bidra till att stärka EU:s omedelbara svar och långsiktiga åtaganden.

6.      Europaparlamentet välkomnar beslutet av det ryska federationsrådet att dra tillbaka sin resolution om användning av Rysslands väpnade styrkor på Ukrainas territorium som tillät användning av ryska väpnade styrkor i Ukraina liksom att Ryssland har förklarat sig berett att bevilja ukrainska gränsvakter tillträde till ryskt territorium för att kontrollera gränsövergångarna vid gränsstationerna vid Gukovo och Donetsk, samtidigt som en ömsesidigt överenskommen vapenvila respekterats.

7.      Europaparlamentet begär ett kollektivt förbud mot vapenförsäljning till Ryssland och vädjar om att det ska tillämpas tills situationen i östra Ukraina normaliserats. Parlamentet påminner om att enligt kriterium 4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel ska medlemsstaterna inte utfärda exportlicens om det finns en uppenbar risk för bevarandet av regional fred, säkerhet och stabilitet och för att den avsedda mottagaren skulle använda den militära teknik eller den krigsmateriel som ska exporteras på ett aggressivt sätt mot ett annat land eller hävda ett territoriellt krav med våld. Parlamentet välkomnar att flera medlemsstater redan tillämpat denna regel. Parlamentet beklagar dock att det hittills inte finns något kollektivt EU-beslut.

8.      Europaparlamentet varnar för att ytterligare åtgärder från Ryska federationen för att destabilisera Ukraina kommer att leda till ytterligare sanktioner och långtgående konsekvenser för förbindelserna mellan EU och Ryssland.

9.      Europaparlamentet betonar behovet av internationell övervakning av situationen på plats och stöder att OSSE:s övervakningsuppdrag utvidgas och förlängs så att genomförandet av en vapenvila kan övervakas och alla befolkningsgruppers rättigheter skyddas.

10.    Europaparlamentet välkomnar att deltagare i OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Donetsk och Luhansk har släppts och kräver att andra personer som hålls gisslan omedelbart ska friges.

11.    Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av annekteringen av Krim och stöder rådets beslut att inte erkänna den, bland annat genom att förbjuda all import från Krim och Sevastopol som inte har ett ukrainskt certifikat.

12.    Europaparlamentet uttrycker oro över rapporterna om att krimtatarerna fortsätter att utsättas för betydande påtryckningar och kräver att särskild internationell uppmärksamhet fästs vid deras situation. Parlamentet betonar de lokala myndigheternas skyldighet att respektera krimtatarernas kulturella rättigheter och deras rätt till yttrandefrihet, religions- eller trosfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

13.    Europaparlamentet noterar med särskild oro att yttrandefriheten inskränks, att tevestationer förbjuds eller stängs och att journalister som arbetar i Ukraina utsätts för repressalier eller våld, särskilt i östra delen av landet.

 

14.    Europaparlamentet betonar behovet av att förtroendet mellan olika grupper i samhället byggs upp och efterlyser en hållbar försoningsprocess. Parlamentet betonar i detta sammanhang hur viktigt det är att etablera en inkluderande nationell dialog och att undvika hatfulla uttalanden och retorik som skulle förvärra konflikten ytterligare, samtidigt som det görs en grundlig, omfattande och transparent undersökning av krypskyttemorden på Maidan i februari 2014 och de tragiska händelser som ägde rum i Odessa den 2 maj 2014 och det säkerställs att de ansvariga ställs inför rätta.

15.    Europaparlamentet påminner om att ett huvudkrav från Euromaidan-rörelsen var ett slut på systematisk och strukturell kränkning av de mänskliga rättigheterna, bristfälliga styrelseformer, omfattande korruption och den enorma skuggekonomin. Parlamentet betonar vikten av den pågående processen med konstitutionell reform i Ukraina och uppmanar Ukrainas parlament och regering att inte förspilla denna möjlighet att skapa ett nytt system som främjar och skyddar mänskliga rättigheter, säkerställer rättvisa och goda styrelseformer för alla människor i alla regioner i landet och på så sätt bidrar till landets säkerhet och stabilitet. Parlamentet betonar vikten av att stödja utvecklingen av civilsamhället för att uppnå en sann deltagardemokrati.

16.    Europaparlamentet anser att decentraliseringen av makten kommer att bidra till att upprätthålla hållbar fred i östra Ukraina och uttrycker tillfredsställelse över att detta är en av huvudpunkterna i president Porosjenkos fredsplan och att det enligt denna plan ska hållas nyval till lokala församlingar och parlament. Parlamentet anser att parlamentsval i Ukraina bör hållas så snart som möjligt och i enlighet med Venedigkommissionens rekommendationer.

17.    Europaparlamentet betonar behovet av att stärka rättsstatsprincipen, även genom att företa rättsliga reformer som skulle bidra till att återupprätta medborgarnas förtroende för rättssystemet liksom behovet av att avpolitisera och demilitarisera de rättsvårdande organens struktur. Parlamentet välkomnar rådets beslut att inrätta ett GSDP-uppdrag för att bistå Ukraina när det gäller reformen av den civila säkerhetssektorn, inbegripet polis och rättsäkerhet.

18.    Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser när det gäller antidiskriminering och noterar med särskild oro de negativa attityderna gentemot HBT-personer och att två högerpartier i Ukraina öppet har deklarerat att bekämpning av homosexualitet är en av deras politiska uppgifter.

19.    Europaparlamentet bekräftar EU:s åtagande att stödja Ukraina i dess ansträngningar att genomföra associeringsavtalet/frihandelsavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av den europeiska reformagendan lägga fram en specifik och konkretare färdplan som skulle hjälpa Ukraina att genomföra nödvändiga reformer, stabilisera dess ekonomi och tillgodose dess befolknings grundläggande behov.

20.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att stå värd för ett samordningsmöte på hög nivå för givare i Bryssel den 8 juli 2014 där man beslutade om att inrätta en organisationskommitté för förberedelserna kring att anordna en givarkonferens i höst. Parlamentet välkomnar att den första lånetranchen från EU:s nya program för makrofinansiellt stöd till landet, liksom Världsbankens godkännande av ett lån på 300 miljoner kronor till Ukraina för att hjälpa landet att modernisera sitt sociala trygghetssystem. Parlamentet ser fram emot ett mer betydande bistånd från den planerade givarkonferensen.

21.    Europaparlamentet beklagar att samråden mellan Ukraina, Ryssland och EU i syfte att trygga energiförsörjning och energitransitering ännu inte ha lett till några positiva resultat. Parlamentet betonar behovet för EU och alla dess medlemsstater att hitta motvikter till energiberoendet av Ryssland och öka sitt engagemang för EU-initiativ för ökad energidiversifiering genom alternativa källor och vägar. Parlamentet är ur denna synvinkel bekymrat över att South Stream-projektet skulle öka EU:s beroende av Ryssland snarare än att utgöra en lösning på problemet. Parlamentet betonar att alla lösningar för att garantera EU:s energiförsörjning bör utformas och förhandlas fram med beaktande av alla 28 medlemsstaters behov och inte grundas på enskilda medlemsstaters intressen. I detta sammanhang välkomnar parlamentet kommissionens meddelande Europeisk strategi för energitrygghet (COM(2014)0330). Parlamentet anser att EU bör stödja den ukrainska regeringen med reformeringen av energisektorn, moderniseringen av denna och integreringen av den ukrainska energimarknaden i EU:s energimarknad.

22.    Europaparlamentet betonar behovet av att hitta en klar, rättvis och stabil lösning för att trygga gasleveranserna från Ryssland till Ukraina då detta är en nödvändig förutsättning för Ukrainas ekonomiska utveckling och stabilitet. Parlamentet anser att EU bör fortsätta att spela en roll i arbetet för att komma fram till en överenskommelse.

23.    Europaparlamentet välkomnar att Ukraina har nått den andra fasen i visumliberaliseringsprocessen och ser fram emot dess genomförande, vilket kommer att göra det möjligt för ukrainska medborgare att resa visumfritt.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s medlemsstater, Ukrainas president, regering och parlament samt Ryska federationens president, regering och parlament.