Предложение за резолюция - B8-0027/2014/REV1Предложение за резолюция
B8-0027/2014/REV1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ Младежка заетост

  15.7.2014 - (2014/2713 (RSP).

  за приключване на разисквания по изявления на Комисията
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Тери Райнтке, Карима Дели, Моника Вана, Тамаш Месерич, Татяна Жданока, Джийн Ламбърт, Хелга Трюпел, Ернест Уртасун, Джил Еванс, Ска Келер, Хорди Себастиа, Бас Ейкхаут, Ернест Марагал от името на групата Verts/ALE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0027/2014

  Процедура : 2014/2713(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0027/2014
  Внесени текстове :
  B8-0027/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0027/2014/rev.

  Резолюция на Европейския парламент относно младежката заетост

  (2014/2713 (RSP).

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид приоритетите на Съвета, публикувани от Европейския съвет на 27 юни 2014 г.,

  –       като взе предвид политическото споразумение, постигнато от Съвета на 28 февруари 2013 г. относно препоръката на Съвета относно създаването на гаранция за младежта,

  –       като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно инициативата за младежка заетост от 7 февруари 2013 г.,

  –       като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците[1],

  –       като взе предвид своята резолюция от януари 2013 г. относно гаранция за младежта[2],

  –       като взе предвид съобщението на Комисията от 12 март 2013 г. относно инициатива за младежка заетост (COM(2013)0144),

  –       като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за втори етап на консултациите със социалните партньори на европейско равнище относно рамката за качество на стажовете (COM(2012)0728),

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че младежката безработица в ЕС надхвърля 22 % и надвишава 55 % в някои държави членки; като има предвид, че 13 % от европейците на възраст под 25 години не са обхванати от системите за образование, заетост или обучение, че 12 % от децата напускат училище, без да са завършили средно образование, и че над 10 % от гражданите на ЕС живеят в домакинства, чиито членове са безработни; като има предвид, че това положение би могло да доведе до сериозни социални последици за обществото и за отделните хора и като има предвид, че тези проблеми продължават да се задълбочават, като създават риск от появата на т.нар. изгубено поколение;

  Б.     като има предвид, че през 2012 г. 29,7 % от младите хора (на възраст 15 – 29 години) са били изложени на риск от социална изолация;

  В.     като има предвид, че повече от половината от младите европейци считат, че младежите в тяхната страна са маргинализирани и изключени от икономическия и социалния живот;

  Г.     като има предвид, че 42 % от младите работници от ЕС бяха на временни договори през 2012 г. спрямо 13 % сред възрастните работници и във връзка с това, една пета от младите хора се страхуват, че ще загубят работата си;

  Д.     като има предвид, че младежката безработица и равнищата на никъде неработещи, неучещи и необучаващи се лица оказват въздействие върху правата на човека и водят до последици по отношение на нарушения на правата на човека; като има предвид, че за справяне с тази ситуация е необходим основаващ се на правата подход;

  Е.     като има предвид, че настоящите кризисни мерки, насочени към намаляване на публичните разходи в държавите в криза, вече оказаха пряко негативно въздействие върху младежите поради съкращения в образованието, услугите за създаване на заетост и помощните услуги; като има предвид, че понастоящем политиките, засягащи младите хора, се разработват без участието на тези, които са засегнати от тях, и други заинтересовани лица;

  Европейски съвет

  1.      изразява съжаление относно факта, че приоритетите на Европейския съвет, публикувани на 27 юни 2014 г. като стратегическа програма за ЕС и новата комисия, не включват целеви мерки за подпомагане при създаването на качествени работни места за младите хора;

  2.      изразява съжаление относно отменянето на заседанието на върха на държавните и правителствените ръководители, което трябваше да се проведе на 11 юли 2014 г. в Торино като продължение на срещите на върха в Берлин през юли 2013 г. и в Париж през ноември 2013 г.; подчертава факта, че това изпраща неподходящ сигнал до младите европейци;

  3.      подчертава, че като се имат предвид последствията от кризата за младите хора, от държавите членки се изискват по-силен ангажимент и подобрен мониторинг, за да се подобри положението на младите хора; във връзка с това призовава държавите членки да разгледат проблема с младежката безработица по време на следващата неофициална среща на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 17 и 18 юли в Милано и да предложат действия и политики, вместо изявления;

  Основан на правата подход към заетостта

  4.      настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат основан на правата подход към младежта и заетостта; подчертава, че особено по време на тежка криза не трябва да се излага на риск качеството на труда за младите хора;

  5.      призовава държавите членки да гарантират, че младите хора имат достъп до качествени работни места, които зачитат техните права, включително правото на стабилност и сигурност чрез работа с достойно и справедливо заплащане, социална защита и която дава възможност за осигуряване на осигурено достойно и независимо съществуване;

  6.      подчертава, че трябва да се постави край на дискриминацията, основана на възраст, когато става въпрос за достъп до социални обезщетения, включително условен достъп до обезщетения за безработица; подчертава, че налагането на по-ниски минимални работни заплати на младите хора, независимо от трудов стаж или способности, не само пренебрегва най-уязвимите на пазара на труда, но също така е ясно доказателство за дискриминация въз основа на възраст;

  7.      припомня, че политиките във връзка с уменията не само следва да се считат за начин за посрещане на потребностите на пазара на труда, но следва също така да бъдат част от по-обхватен подход, признаващ уменията, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене; подкрепя прилагането на политики за учене през целия живот;

  8.      настоятелно призовава Комисията да разгледа въпроса за несигурните работни места и регулиране на договорните отношения чрез проучване на предложението за директива на ЕС за противодействие на сегментирането на пазара на труда и защита на младите от несигурността сред работещите;

  9.      призовава Комисията да направи подробна оценка и след това да сложи край на непоследователните и понякога деструктивни кризисни мерки; подчертава, че спешно е необходима по-голяма обществена ангажираност с младежката заетост; призовава Комисията да изключи от целите за дефицита инвестициите в области, насочени към младежка заетост, като създаване на работни места, образование, обучение и изследователска и развойна дейност, тъй като те са ключови за устойчивото излизане от кризата и за укрепването на икономиката на ЕС по пътя на конкурентоспособността и устойчивата производителност;

  10.    припомня, че трудността при намирането на приемливо жилище е основен проблем за младите хора, тъй като жилището може да бъде предпоставка за намиране на работа и обратно; припомня, че достъпът до жилищно настаняване е основно право;

  11.    призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, в които младежката безработица в регионите надхвърля 25 %, да разработи едногодишен план за помощ за справяне с младежката безработица чрез създаване на работни места поне за 10 % от засегнатите млади хора; посочва важната роля на регионалните и местните политики за заетост и призовава държавите членки и Комисията да улеснят споделянето на най-добри практики;

  12.    подчертава, че свободата на движение е основно право; подчертава също, че младежите следва да имат възможности за достъп до заетост в собствените им общности и че е необходимо да бъдат положени усилия за преодоляване на географските неравновесия в Европа по отношение на възможностите за младежите; призовава Европейската комисия и държавите членки да гарантират политики с мерки за улесняване на връщането на младите хора в държавите им на произход, предотвратявайки „изтичането на мозъци“ и загубата на човешки капитал;

  13.    припомня, че младите работници — особено жените и мигрантите — често са концентрирани в несигурните форми на заетост, с ниско заплащане, срочни и слабо защитени работни места и стажове; припомня, че икономическите разходи, свързани с все по-несигурните работни места и увеличаването на неравенството между половете за ЕС, са значителни, което разклаща публичните системи за социална сигурност и здравеопазване и излага на опасност европейския социален модел;

  14.    припомня, че конструктивният социален диалог допринася за запазването на работните места и заетостта; припомня, че силните социални партньорства са основна компетентност на пазара на труда на ЕС и трябва да играят ключова роля в интегрирането на младите работници на пазара на труда; призовава Комисията да подкрепи споразуменията на социалните партньори;

  Образование

  15.    призовава държавите членки не само да обсъдят реформите в областта на образованието и обучението, но и да предприемат действия по отношение на достъпа, инвестициите и качеството с оглед на дългосрочните устойчиви политики; подчертава, че е от съществено значение усилията да се насочат към прехода между различните начини за образование и обучение, да се прилагат съответни и ангажиращи учебни програми, да се създаде силна и добре развита система за насочване за всички ученици и студенти и да се признаят уменията, основаващи се на неформалното обучение и самостоятелното учене; подчертава факта, че един цялостен и приобщаващ образователен подход е съществен елемент, за да бъдат обхванати всички деца и млади хора; подчертава, че стабилността на доходите и доверието в перспективите на пазара на труда са съществени предварителни условия за избора на висше образование и че младите хора с висок риск от изолация са засегнати от това в извънредно голяма степен;

  16.    настоятелно призовава държавите членки да предприемат ефективни мерки за борба с младежката безработица и ранната изолация, по-конкретно чрез действия за предотвратяване на ранното отпадане от училище или от схеми за обучение или чиракуване (напр. като приложат двойна образователна система или други видове рамки с равностойна ефикасност);

  17.    подчертава, че социалните инвестиции в полза на никъде неработещите, неучещите и необучаващите се лица ще намалят настоящите загуби за икономиката, дължащи се на неучастието им в пазара на труда, които съгласно изчисленията на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд възлизат на 153 милиарда евро, респ. на 1,2 % от БВП на ЕС;

  Гаранция за младежта, инициатива за младежка заетост и рамка за качество на стажовете:

  18.    приветства посочването на гаранцията за младежта в повечето препоръки за конкретни държави; призовава обаче за повече прозрачност в наблюдението на изпълнението и за по-голяма амбиция при разглеждането на случаите на държавите членки, които не показват напредък в това отношение;

  19.    призовава за ефективно наблюдение на прилагането на гаранцията за младежта и за редовни публикации във връзка с напредъка на държавите членки или липсата на такъв; призовава Комисията отблизо да наблюдава предизвикателствата, установени в специфичните за всяка държава препоръки за 2014 г. по отношение на качеството на офертите и липсата на активно приобщаване на никъде неработещите, неучещите и необучаващите се лица, административния капацитет на публичните служби по заетостта и липсата на ефективно участие на всички съответни партньори; подчертава, че наблюдението следва да включва процедури за информационни мисии, разговори с правителства, национални парламентарни партии и НПО;

  20.    отново заявява ангажимента си да наблюдава отблизо всички дейности на държавите членки по превръщането на гаранцията за младежта в реалност и приканва младежките организации да информират редовно Парламента относно техните анализи на дейностите на държавите членки; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да включват заинтересованите лица сред младежите в създаването на политиките;

  21.    настоятелно призовава държавите членки да прехвърлят очертаното в препоръката на Съвета от март 2014 г. за рамка за качество на стажовете, като дадат на стажантите ясно определени права, включващи достъп до социална защита, писмени и обвързващи договори и справедливо възнаграждение, с цел да гарантират, че младите хора не са дискриминирани, когато става въпрос за достъп до пазара на труда;

  22.    подчертава, че инициативата за младежка заетост следва да се разглежда като стимул за всички държави членки за използване на Европейския социален фонд за финансиране на по-обхватни проекти, свързани с младите хора, особено по отношение на бедността и социалното приобщаване; призовава Комисията да наблюдава използването на ЕСФ за проекти, свързани с младежта; призовава Комисията и държавите членки да предоставят на органите, отговорни за прилагането на инициативата за младежка заетост, цялата техническа помощ, необходима за изпълнение на проектите като въпрос с неотложен характер;

  23.    припомня, че двете основни цели на стратегията за младежта (създаване на равни възможности за младежите на пазара на труда и насърчаване на социалното приобщаване) далеч не са постигнати и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да осъзнаят ужасното въздействие, което кризата оказва върху участието на младежите в обществото;

  Инвестиции и макроикономическо измерение:

  24.    подчертава, че дори ако мерките, свързани с предлагането, като например развиване на умения и регулирането на пазара на труда, могат да играят роля в борбата с младежката безработица, макроикономическите фактори и факторите, свързани с търсенето, следва да бъдат отчетени в по-голяма степен; припомня, че по-големите инвестиции в младите хора и свързаните с младежта области следва да се разглеждат като инвестиции в бъдещето на Европа;

  25.    настоятелно призовава държавите членки да инвестират в създаването на работни места, в частност в секторите на бъдещето и „зелените“ работни места, и с особен акцент върху младежката заетост; подчертава, че тази инвестиция трябва да бъде разглеждана като основна инвестиция в бъдещето на Европа;

  26.    призовава Комисията да изготви препоръки във връзка с това дали е осъществимо определянето на общо ниво на обезщетението за безработица в ЕС въз основа на предишното трудово възнаграждение на безработното лице; освен това призовава Комисията да оцени автоматичните стабилизатори на равнището на ЕС за абсорбиране на специфичните за всяка държава икономически шокове;

  27.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите на държавите членки.