Návrh usnesení - B8-0027/2014/REV1Návrh usnesení
B8-0027/2014/REV1

  NÁVRH USNESENÍ o zaměstnanosti mladých lidí

  15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0027/2014

  Postup : 2014/2713(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0027/2014
  Předložené texty :
  B8-0027/2014
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0027/2014

  Usnesení Evropského parlamentu o zaměstnanosti mladých lidí

  (2014/2713(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na priority Rady, které zveřejnila Evropská rada dne 27. června 2014,

  –       s ohledem na politickou dohodu, jíž bylo dosaženo v Radě dne 28. února 2013 ohledně doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi,

  –       s ohledem na závěry Evropské rady o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí ze dne 7. února 2013,

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce a posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy[1],

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2013 o zřízení záruky pro mladé lidi[2],

  –       s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. března 2013 nazvané „iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“ (COM(2013)0144),

  –       s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. prosince 2012 nazvané „Vytvoření rámce pro kvalitu stáží – Druhá fáze konzultace se sociálními partnery na evropské úrovni“ (COM(2012)0728),

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mladých lidí překročila v EU 22 % a v některých členských státech přesahuje 55 %; vzhledem k tomu, že 13 % Evropanů mladších 25 let není zaměstnaných, ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), 12 % dětí ukončuje školní docházku před dokončením sekundárního vzdělání a více než 10 % občanů EU žije v domácnostech tvořených nezaměstnanými; vzhledem k tomu, že tato situace může mít závažné sociální důsledky pro společnost i jednotlivce, a vzhledem k tomu, že tyto problémy neustále narůstají, takže hrozí vznik ztracené generace;

  B.     vzhledem k tomu, že v EU28 hrozila v roce 2012 29,7 % mladých lidí (15–29 let) chudoba nebo sociální vyloučení;

  C.     vzhledem k tomu, že více než polovina mladých Evropanů má pocit, že jsou v jejich zemi mladí lidé stavěni na okraj hospodářského a sociálního života nebo z něj jsou úplně vyčleňováni;

  D.     vzhledem k tomu, že 42 % mladých pracovníků v EU pracovalo v roce 2012 na základě smlouvy na dobu určitou, což je třeba srovnat s výskytem této situace u starších pracovníků (13 %) a vykládat ve světle skutečnosti, že každý pátý mladý člověk se obává, že přijde o práci;

  E.     vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí a míra mladých, kteří nepracují ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), má lidskoprávní dopady a má za následek problémy v oblasti porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že pro vyřešení této situace je nutné zaujmout přístup založený na dodržování práv;

  F.     vzhledem k tomu, že současná krizová opatření na snižování veřejných výdajů v zemích postižených krizí již prokázala svůj přímý negativní dopad na mladé lidi v důsledku škrtů ve vzdělávání, ve vytváření pracovních míst a v podpůrných službách; vzhledem k tomu, že politiky, které v současnosti postihují mladé lidi, jsou vytvářeny bez zapojení těch, jichž dotýkají, a dalších zúčastněných stran;

  Evropská rada

  1.      s politováním konstatuje, že priority Evropské rady zveřejněné dne 27. června 2014 jako strategický program EU a nové Komise nezahrnují cílená opatření na pomoc při vytváření kvalitních pracovních míst pro mladé lidi;

  2.      s politováním bere na vědomí zrušení summitu hlav států a předsedů vlád, který se měl konat dne 11. července 2014 v Turínu a měl přijmout následné kroky vycházející ze summitů konaných v Berlíně v červenci 2013 a v Paříži v listopadu 2013; zdůrazňuje, že tato skutečnost vysílá směrem k mladým Evropanům špatný signál;

  3.      zdůrazňuje, že vzhledem k dopadům krize na mladé lidi je třeba, aby se členské státy více zapojily a posílily monitorování, má-li se situace mladých lidí zlepšit; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby se otázkou nezaměstnanosti mladých lidí zabývaly během příštího neformálního zasedání EPSCO ve dnech 17. a 18. července v Miláně a aby namísto prohlášení učinily konkrétní kroky a zavedly skutečné politiky;

  Zaměstnanost z hlediska práv

  4.      naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby byl jejich přístup k mladým lidem a zaměstnanosti založen na právech; zdůrazňuje, že především v době vážné krize nesmí být ohrožen kvalitativní aspekt práce pro mladé lidi;

  5.      vyzývá členské státy k tomu, aby zajistily přístup mladých lidí ke kvalitním pracovním místům, na nichž se budou dodržovat jejich práva, včetně práva na stabilitu a zabezpečení, a která jim nabídnou důstojnou a spravedlivou mzdu a sociální zabezpečení a umožní vést důstojný a samostatný život;

  6.      zdůrazňuje, že je nezbytné učinit přítrž diskriminaci na základě věku v souvislosti s dostupností sociálních a zaměstnaneckých výhod, včetně podmíněného přístupu k podpoře v nezaměstnanosti; připomíná, že zavádění nižších minimálních mezd pro mladé lidi bez ohledu na jejich pracovní zkušenosti či schopnosti je nejen projevem lhostejnosti vůči nejzranitelnějším účastníkům pracovního trhu, ale i zcela jasným příkladem diskriminace na základě věku;

  7.      připomíná, že politika zaměřená na dovednosti by neměla být považována pouze za prostředek k plnění požadavků pracovního trhu, ale měla by být součástí komplexního přístupu, který uznává i dovednosti získané neformálním vzděláváním, a měla by podporovat postupy prosazující celoživotní vzdělávání;

  8.      naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala problémem nejistých pracovních míst a regulovala smluvní vztahy tím, že přezkoumá možnost navrhnout směrnici EU, jejímž cílem by bylo bojovat proti segmentaci trhu práce a chránit mladé lidi před chudobou pracujících;

  9.      vyzývá Komisi, aby nejdříve podrobně vyhodnotila a pak ukončila nesourodá a mnohdy destruktivní krizová opatření; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba učinit více než jen oznámit veřejný závazek, že bude podporována zaměstnanost mladých lidí; vyzývá Komisi, aby investice v oblastech zaměřených na zaměstnanost mladých lidí, jako jsou vytváření pracovních míst, vzdělávání, odborná příprava a výzkum a rozvoj, nebyly zahrnuty do výpočtu cílových schodků, neboť mají klíčový význam pro zajištění udržitelného východiska z krize a napomáhají ke konsolidaci hospodářství EU na cestě ke konkurenceschopnosti a udržitelné produktivitě;

  10.    připomíná, že potíže s nalezením důstojného bydlení představují pro mladé lidi zásadní problém, neboť bydlení může být základní podmínkou pro nalezení pracovního místa a naopak; připomíná, že přístup k bydlení je základním právem;

  11.    vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy, v jejichž regionech dosahuje nezaměstnanost mladých lidí více než 25 %, vypracovala jednoletý podpůrný plán pro boj s nezaměstnaností mladých lidí tím, že vytvoří pracovní místa pro nejméně 10 % mladých nezaměstnaných; konstatuje, že regionální a místní politiky zaměstnanosti jsou velmi důležité, a vyzývá členské státy a Komisi, aby usnadnily sdílení osvědčených postupů;

  12.    zdůrazňuje, že svoboda pohybu je jedním z klíčových práv; zdůrazňuje dále, že mladí lidé by měli mít také příležitost získat zaměstnání v rámci svého vlastního společenství a že je třeba vyřešit problém geografické nerovnosti v rámci Evropy, pokud jde o příležitosti mladých lidí; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že jejich politiky budou svými opatřeními usnadňovat návrat mladých lidí do jejich zemí původu, a tím bránit „odlivu mozků“ a ztrátě lidského kapitálu;

  13.    připomíná, že mladí pracovníci – a obzvláště pak ženy a migranti – jsou často soustřeďováni v nejistých formách zaměstnání s nízkými mzdami, smlouvami na dobu určitou a nedostatečným zabezpečením a pracují také často jako stážisté; připomíná značné hospodářské náklady, které pro EU představují čím dál tím nejistější pracovní místa a rostoucí genderová nerovnost, které navíc podkopávají veřejné sociální zabezpečení a zdravotní systémy a ohrožují evropský sociální model;

  14.    připomíná, že konstruktivní sociální dialog napomáhá chránit pracovní místa a zaměstnanosti; připomíná, že silná sociální partnerství jsou klíčovou dovedností trhu práce v EU a hrají klíčovou úlohu při zapojování mladých pracovníků do trhu práce; vyzývá Komisi, aby podporovala dohody sociálních partnerů;

  Vzdělávání

  15.    vyzývá členské státy, aby nejen zavedly reformy vzdělávání a odborné přípravy, ale také řešily otázky přístupu, investic a kvality s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost těchto politik; připomíná, že je zásadní zaměřit se na přechod mezi různými druhy absolvovaného vzdělání či odborné přípravy, zavést relevantní a zajímavé učební osnovy, vypracovat robustní a propracovaný systém poradenství pro všechny studenty a uznávat dovednosti vycházející z neformálního vzdělávání; zdůrazňuje, že komplexní a inkluzivní vzdělávací přístup je zásadním prvkem umožňujícím zahrnout všechny děti i mladé lidi; zdůrazňuje, že jistota příjmu a důvěra v budoucnost trhu práce jsou zásadními aspekty výběru vysokoškolského vzdělání, které významně působí především na mladé lidi, kteří jsou ohroženi vyšším rizikem vyloučení;

  16.    vyzývá členské státy, aby podnikly důrazné kroky v boji s nezaměstnaností mladých lidí a raným vyloučením, a to především za využití preventivních opatření proti předčasnému ukončování školní docházky, odborné přípravy či učňovského vzdělávání (např. díky zavedení duálního vzdělávacího systému nebo stejně účinných rámců);

  17.    zdůrazňuje, že sociální investice ve prospěch mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, nestudují, ani neprocházejí odbornou přípravou, by snížily stávající hospodářské ztráty vyplývající z toho, že mladí lidé nejsou zapojeni do trhu práce, které Eurofound odhaduje na 153 miliard EUR, tj. 1,2 % HDP EU;

  Záruka pro mladé lidi, Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí a rámec pro kvalitu stáží

   

  18.    vítá skutečnost, že „záruka pro mladé lidi“ je zmiňována ve většině doporučení pro jednotlivé země; vyzývá nicméně k tomu, aby byla posílena transparentnost v rámci monitorování jejich provádění a aby byl problém členských států, u nichž se v této oblasti neprojevuje žádný pokrok, řešen ambicióznějším způsobem;

  19.    vyzývá k účinnému monitorování zavádění „záruky pro mladé lidi“ a k zavedení pravidelného zveřejňování pokroku, jehož členské státy dosáhly, resp. nedosáhly; vyzývá Komisi k bedlivému monitorování náročných úkolů, které byly specifikovány v doporučeních pro jednotlivé země na rok 2014, pokud jde o kvalitu nabídek, nedostatečně aktivní přístup k osobám, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělání ani v profesní přípravě (NEET), administrativní kapacity veřejných služeb zaměstnanosti a chybějící účinnou spolupráci se všemi relevantními partnery; zdůrazňuje, že toto monitorování by mělo zahrnovat také postupy vyšetřovacích misí a kladení vhodných otázek vládám, vnitrostátním parlamentním stranám a nevládním organizacím;

  20.    opět potvrzuje, že je rozhodnut úzce sledovat všechny činnosti členských států při zavádění „záruk pro mladé lidi“ v praxi a vybízí mládežnické organizace, aby i nadále poskytovaly Evropskému parlamentu aktuální informace o svých analýzách týkajících se opatření členských států; naléhavě vybízí členské státy a Komisi, aby zapojily zúčastněné aktéry z řad mladých lidí do tvorby politik;

  21.    naléhavě vyzývá členské státy, aby šly nad rámec doporučení Rady z března 2014 o kvalitativním rámci pro stáže a zajistily stážistům jednoznačně definovaná práva, mezi něž by patřil i přístup k sociálnímu zabezpečení, písemné a závazné smlouvy a spravedlivá odměna, s cílem zajistit, aby nebyli mladí lidé obětí diskriminace při vstupu na trh práce;

  22.    zdůrazňuje, že Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla pro členské státy představovat pobídku pro využívání Evropského sociálního fondu k financování širších projektů souvisejících s mládeží, zejména projektů bojujících proti chudobě a sociálnímu vyloučení; vyzývá Komisi ke sledování využívání prostředků ESF na projekty spojené s mladými lidmi; vyzývá Komisi a členské státy, aby orgánům, které provádějí Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, poskytovaly veškerou potřebnou technickou podporu, a umožnily jim tak urychleně realizovat příslušné projekty;

  23.    připomíná, že dvou hlavních cílů strategie pro mládež (vytváření rovných příležitostí pro mladé lidi na trhu práce a podpora začlenění do společnosti) nebylo ani vzdáleně dosaženo, a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby si uvědomily, jak obrovský dopad měla krize na zapojení mladých lidí do společnosti;

  Investice a makroekonomický rozměr

  24.    zdůrazňuje, že ačkoli opatření na straně nabídky, například rozvíjení schopností uchazečů a regulace trhu práce, mohou hrát při potírání nezaměstnanosti mladých lidí důležitou úlohu, měly by být lépe zohledněny makroekonomické faktory a faktory na straně poptávky; připomíná, že rozvíjení investic do mladých lidí a do s nimi spojených oblastí by mělo být považováno za investici do budoucnosti Evropy;

  25.    naléhavě vybízí členské státy, aby investovaly do vytváření pracovních míst, a to především v odvětvích budoucnosti a v „zelených“ odvětvích a se zvláštním důrazem na zaměstnávání mladých lidí; podtrhuje skutečnost, že tyto investice je třeba vnímat jako klíčové investice do budoucnosti Evropy;

  26.    vyzývá Komisi, aby vypracovala doporučení ohledně toho, zda by bylo reálné vymezit společnou výši příspěvku v nezaměstnanosti v EU vycházející z předchozího platu nezaměstnané osoby; vyzývá dále Komisi, aby vyhodnotila automatické stabilizátory na úrovni EU pro absorbování specifických hospodářských otřesů, jimž čelí jednotlivé země;

  27.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům členských států.