Postup : 2014/2713(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0027/2014

Předložené texty :

B8-0027/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0010

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE534.971v01-00
 
B8-0027/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zaměstnanosti mladých lidí (2014/2713(RSP))


Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o zaměstnanosti mladých lidí (2014/2713(RSP))  
B8‑0027/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na priority Rady, které zveřejnila Evropská rada dne 27. června 2014,

–       s ohledem na politickou dohodu, jíž bylo dosaženo v Radě dne 28. února 2013 ohledně doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi,

–       s ohledem na závěry Evropské rady o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí ze dne 7. února 2013,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce a posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2013 o zřízení záruky pro mladé lidi(2),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. března 2013 nazvané „iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“ (COM(2013)0144),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. prosince 2012 nazvané „Vytvoření rámce pro kvalitu stáží – Druhá fáze konzultace se sociálními partnery na evropské úrovni“ (COM(2012)0728),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mladých lidí překročila v EU 22 % a v některých členských státech přesahuje 55 %; vzhledem k tomu, že 13 % Evropanů mladších 25 let není zaměstnaných, ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), 12 % dětí ukončuje školní docházku před dokončením sekundárního vzdělání a více než 10 % občanů EU žije v domácnostech tvořených nezaměstnanými; vzhledem k tomu, že tato situace může mít závažné sociální důsledky pro společnost i jednotlivce, a vzhledem k tomu, že tyto problémy neustále narůstají, takže hrozí vznik ztracené generace;

B.     vzhledem k tomu, že v EU28 hrozila v roce 2012 29,7 % mladých lidí (15–29 let) chudoba nebo sociální vyloučení;

C.     vzhledem k tomu, že více než polovina mladých Evropanů má pocit, že jsou v jejich zemi mladí lidé stavěni na okraj hospodářského a sociálního života nebo z něj jsou úplně vyčleňováni;

D.     vzhledem k tomu, že 42 % mladých pracovníků v EU pracovalo v roce 2012 na základě smlouvy na dobu určitou, což je třeba srovnat s výskytem této situace u starších pracovníků (13 %) a vykládat ve světle skutečnosti, že každý pátý mladý člověk se obává, že přijde o práci;

E.     vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí a míra mladých, kteří nepracují ani se neúčastní procesu vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), má lidskoprávní dopady a má za následek problémy v oblasti porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že pro vyřešení této situace je nutné zaujmout přístup založený na dodržování práv;

F.     vzhledem k tomu, že současná krizová opatření na snižování veřejných výdajů v zemích postižených krizí již prokázala svůj přímý negativní dopad na mladé lidi v důsledku škrtů ve vzdělávání, ve vytváření pracovních míst a v podpůrných službách; vzhledem k tomu, že politiky, které v současnosti postihují mladé lidi, jsou vytvářeny bez zapojení těch, jichž dotýkají, a dalších zúčastněných stran;

Evropská rada

1.      s politováním konstatuje, že priority Evropské rady zveřejněné dne 27. června 2014 jako strategický program EU a nové Komise nezahrnují cílená opatření na pomoc při vytváření kvalitních pracovních míst pro mladé lidi;

2.      s politováním bere na vědomí zrušení summitu hlav států a předsedů vlád, který se měl konat dne 11. července 2014 v Turínu a měl přijmout následné kroky vycházející ze summitů konaných v Berlíně v červenci 2013 a v Paříži v listopadu 2013; zdůrazňuje, že tato skutečnost vysílá směrem k mladým Evropanům špatný signál;

3.      zdůrazňuje, že vzhledem k dopadům krize na mladé lidi je třeba, aby se členské státy více zapojily a posílily monitorování, má-li se situace mladých lidí zlepšit; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby se otázkou nezaměstnanosti mladých lidí zabývaly během příštího neformálního zasedání EPSCO ve dnech 17. a 18. července v Miláně a aby namísto prohlášení učinily konkrétní kroky a zavedly skutečné politiky;

Zaměstnanost z hlediska práv

4.      naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby byl jejich přístup k mladým lidem a zaměstnanosti založen na právech; zdůrazňuje, že především v době vážné krize nesmí být ohrožen kvalitativní aspekt práce pro mladé lidi;

5.      vyzývá členské státy k tomu, aby zajistily přístup mladých lidí ke kvalitním pracovním místům, na nichž se budou dodržovat jejich práva, včetně práva na stabilitu a zabezpečení, a která jim nabídnou důstojnou a spravedlivou mzdu a sociální zabezpečení a umožní vést důstojný a samostatný život;

6.      zdůrazňuje, že je nezbytné učinit přítrž diskriminaci na základě věku v souvislosti s dostupností sociálních a zaměstnaneckých výhod, včetně podmíněného přístupu k podpoře v nezaměstnanosti; připomíná, že zavádění nižších minimálních mezd pro mladé lidi bez ohledu na jejich pracovní zkušenosti či schopnosti je nejen projevem lhostejnosti vůči nejzranitelnějším účastníkům pracovního trhu, ale i zcela jasným příkladem diskriminace na základě věku;

7.      připomíná, že politika zaměřená na dovednosti by neměla být považována pouze za prostředek k plnění požadavků pracovního trhu, ale měla by být součástí komplexního přístupu, který uznává i dovednosti získané neformálním vzděláváním, a měla by podporovat postupy prosazující celoživotní vzdělávání;

8.      naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala problémem nejistých pracovních míst a regulovala smluvní vztahy tím, že přezkoumá možnost navrhnout směrnici EU, jejímž cílem by bylo bojovat proti segmentaci trhu práce a chránit mladé lidi před chudobou pracujících;

9.      vyzývá Komisi, aby nejdříve podrobně vyhodnotila a pak ukončila nesourodá a mnohdy destruktivní krizová opatření; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba učinit více než jen oznámit veřejný závazek, že bude podporována zaměstnanost mladých lidí; vyzývá Komisi, aby investice v oblastech zaměřených na zaměstnanost mladých lidí, jako jsou vytváření pracovních míst, vzdělávání, odborná příprava a výzkum a rozvoj, nebyly zahrnuty do výpočtu cílových schodků, neboť mají klíčový význam pro zajištění udržitelného východiska z krize a napomáhají ke konsolidaci hospodářství EU na cestě ke konkurenceschopnosti a udržitelné produktivitě;

10.    připomíná, že potíže s nalezením důstojného bydlení představují pro mladé lidi zásadní problém, neboť bydlení může být základní podmínkou pro nalezení pracovního místa a naopak; připomíná, že přístup k bydlení je základním právem;

11.    vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy, v jejichž regionech dosahuje nezaměstnanost mladých lidí více než 25 %, vypracovala jednoletý podpůrný plán pro boj s nezaměstnaností mladých lidí tím, že vytvoří pracovní místa pro nejméně 10 % mladých nezaměstnaných; konstatuje, že regionální a místní politiky zaměstnanosti jsou velmi důležité, a vyzývá členské státy a Komisi, aby usnadnily sdílení osvědčených postupů;

12.    zdůrazňuje, že svoboda pohybu je jedním z klíčových práv; zdůrazňuje dále, že mladí lidé by měli mít také příležitost získat zaměstnání v rámci svého vlastního společenství a že je třeba vyřešit problém geografické nerovnosti v rámci Evropy, pokud jde o příležitosti mladých lidí; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že jejich politiky budou svými opatřeními usnadňovat návrat mladých lidí do jejich zemí původu, a tím bránit „odlivu mozků“ a ztrátě lidského kapitálu;

13.    připomíná, že mladí pracovníci – a obzvláště pak ženy a migranti – jsou často soustřeďováni v nejistých formách zaměstnání s nízkými mzdami, smlouvami na dobu určitou a nedostatečným zabezpečením a pracují také často jako stážisté; připomíná značné hospodářské náklady, které pro EU představují čím dál tím nejistější pracovní místa a rostoucí genderová nerovnost, které navíc podkopávají veřejné sociální zabezpečení a zdravotní systémy a ohrožují evropský sociální model;

14.    připomíná, že konstruktivní sociální dialog napomáhá chránit pracovní místa a zaměstnanosti; připomíná, že silná sociální partnerství jsou klíčovou dovedností trhu práce v EU a hrají klíčovou úlohu při zapojování mladých pracovníků do trhu práce; vyzývá Komisi, aby podporovala dohody sociálních partnerů;

Vzdělávání

15.    vyzývá členské státy, aby nejen zavedly reformy vzdělávání a odborné přípravy, ale také řešily otázky přístupu, investic a kvality s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost těchto politik; připomíná, že je zásadní zaměřit se na přechod mezi různými druhy absolvovaného vzdělání či odborné přípravy, zavést relevantní a zajímavé učební osnovy, vypracovat robustní a propracovaný systém poradenství pro všechny studenty a uznávat dovednosti vycházející z neformálního vzdělávání; zdůrazňuje, že komplexní a inkluzivní vzdělávací přístup je zásadním prvkem umožňujícím zahrnout všechny děti i mladé lidi; zdůrazňuje, že jistota příjmu a důvěra v budoucnost trhu práce jsou zásadními aspekty výběru vysokoškolského vzdělání, které významně působí především na mladé lidi, kteří jsou ohroženi vyšším rizikem vyloučení;

16.    vyzývá členské státy, aby podnikly důrazné kroky v boji s nezaměstnaností mladých lidí a raným vyloučením, a to především za využití preventivních opatření proti předčasnému ukončování školní docházky, odborné přípravy či učňovského vzdělávání (např. díky zavedení duálního vzdělávacího systému nebo stejně účinných rámců);

17.    zdůrazňuje, že sociální investice ve prospěch mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, nestudují, ani neprocházejí odbornou přípravou, by snížily stávající hospodářské ztráty vyplývající z toho, že mladí lidé nejsou zapojeni do trhu práce, které Eurofound odhaduje na 153 miliard EUR, tj. 1,2 % HDP EU;

Záruka pro mladé lidi, Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí a rámec pro kvalitu stáží

 

18.    vítá skutečnost, že „záruka pro mladé lidi“ je zmiňována ve většině doporučení pro jednotlivé země; vyzývá nicméně k tomu, aby byla posílena transparentnost v rámci monitorování jejich provádění a aby byl problém členských států, u nichž se v této oblasti neprojevuje žádný pokrok, řešen ambicióznějším způsobem;

19.    vyzývá k účinnému monitorování zavádění „záruky pro mladé lidi“ a k zavedení pravidelného zveřejňování pokroku, jehož členské státy dosáhly, resp. nedosáhly; vyzývá Komisi k bedlivému monitorování náročných úkolů, které byly specifikovány v doporučeních pro jednotlivé země na rok 2014, pokud jde o kvalitu nabídek, nedostatečně aktivní přístup k osobám, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělání ani v profesní přípravě (NEET), administrativní kapacity veřejných služeb zaměstnanosti a chybějící účinnou spolupráci se všemi relevantními partnery; zdůrazňuje, že toto monitorování by mělo zahrnovat také postupy vyšetřovacích misí a kladení vhodných otázek vládám, vnitrostátním parlamentním stranám a nevládním organizacím;

20.    opět potvrzuje, že je rozhodnut úzce sledovat všechny činnosti členských států při zavádění „záruk pro mladé lidi“ v praxi a vybízí mládežnické organizace, aby i nadále poskytovaly Evropskému parlamentu aktuální informace o svých analýzách týkajících se opatření členských států; naléhavě vybízí členské státy a Komisi, aby zapojily zúčastněné aktéry z řad mladých lidí do tvorby politik;

21.    naléhavě vyzývá členské státy, aby šly nad rámec doporučení Rady z března 2014 o kvalitativním rámci pro stáže a zajistily stážistům jednoznačně definovaná práva, mezi něž by patřil i přístup k sociálnímu zabezpečení, písemné a závazné smlouvy a spravedlivá odměna, s cílem zajistit, aby nebyli mladí lidé obětí diskriminace při vstupu na trh práce;

22.    zdůrazňuje, že Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla pro členské státy představovat pobídku pro využívání Evropského sociálního fondu k financování širších projektů souvisejících s mládeží, zejména projektů bojujících proti chudobě a sociálnímu vyloučení; vyzývá Komisi ke sledování využívání prostředků ESF na projekty spojené s mladými lidmi; vyzývá Komisi a členské státy, aby orgánům, které provádějí Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, poskytovaly veškerou potřebnou technickou podporu, a umožnily jim tak urychleně realizovat příslušné projekty;

23.    připomíná, že dvou hlavních cílů strategie pro mládež (vytváření rovných příležitostí pro mladé lidi na trhu práce a podpora začlenění do společnosti) nebylo ani vzdáleně dosaženo, a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby si uvědomily, jak obrovský dopad měla krize na zapojení mladých lidí do společnosti;

Investice a makroekonomický rozměr

24.    zdůrazňuje, že ačkoli opatření na straně nabídky, například rozvíjení schopností uchazečů a regulace trhu práce, mohou hrát při potírání nezaměstnanosti mladých lidí důležitou úlohu, měly by být lépe zohledněny makroekonomické faktory a faktory na straně poptávky; připomíná, že rozvíjení investic do mladých lidí a do s nimi spojených oblastí by mělo být považováno za investici do budoucnosti Evropy;

25.    naléhavě vybízí členské státy, aby investovaly do vytváření pracovních míst, a to především v odvětvích budoucnosti a v „zelených“ odvětvích a se zvláštním důrazem na zaměstnávání mladých lidí; podtrhuje skutečnost, že tyto investice je třeba vnímat jako klíčové investice do budoucnosti Evropy;

26.    vyzývá Komisi, aby vypracovala doporučení ohledně toho, zda by bylo reálné vymezit společnou výši příspěvku v nezaměstnanosti v EU vycházející z předchozího platu nezaměstnané osoby; vyzývá dále Komisi, aby vyhodnotila automatické stabilizátory na úrovni EU pro absorbování specifických hospodářských otřesů, jimž čelí jednotlivé země;

27.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 30.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí