Procedure : 2014/2713(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0027/2014

Indgivne tekster :

B8-0027/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0010

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 130kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE534.971v01-00
 
B8-0027/2014/rev.

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


Ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))


Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))  
B8‑0027/2014/rev.

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets prioriteter, der blev offentliggjort af Det Europæiske Råd den 27. juni 2014,

–       der henviser til den politiske aftale, der blev indgået i Rådet den 28. februar 2013 om Rådets henstilling om indførelse af en ungdomsgaranti,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7. februar 2013 om et ungdomsbeskæftigelsesinitiativ,

–       der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om fremme af de unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter og praktik- og lærlingeordninger(1),

–       der henviser til sin beslutning af 16. januar 2013 om en ungdomsgaranti(2),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. marts 2013 om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2012)0729),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2012 om anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter på EU-niveau om en kvalitetsramme for praktikophold (COM(2012)0728),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at ungdomsarbejdsløsheden er over 22 % i EU og over 55 % i nogle medlemsstater; der henviser til, at 13 millioner europæere under 25 år hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, at 12 % af børnene forlader skolen uden afslutningsprøve, og at 10 % af EU-borgerne lever i husstande uden beskæftigelse; der henviser til, at dette kan have alvorlige sociale konsekvenser for samfundet og for den enkelte, og at disse problemer fortsat vokser og kan risikere at føre til en tabt generation;

B.     der henviser til, at der i EU- 28 i 2012 var 29,7 % af unge (15-29), som var i risiko for fattigdom eller social udstødelse;

C.     der henviser til, at over halvdelen af unge europæere føler, at unge i deres land er blevet marginaliseret og udelukket fra det økonomiske og sociale liv;

D.     der henviser til, at 42 % af unge arbejdstagere i EU var på midlertidige kontrakter i 2012, hvilket skal sammenlignes med 13 % hos resten af arbejdstagerne, og at man ved, at én ud af fem unge frygter at miste sit job;

E.     der henviser til, at dette ungdomsarbejdsløshedsniveau og antal af unge, der hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, har en indvirkning på menneskerettighederne, og at det får konsekvenser med hensyn til overtrædelser af menneskerettighederne; der henviser til, at det er nødvendigt at anvende en rettighedsbaseret tilgang for at løse denne situation;

F.     der henviser til, at de aktuelle kriseforanstaltninger, der har ført til nedskæringer i de offentlige udgifter i kriseramte lande allerede har haft en direkte negativ konsekvens for unge på grund af nedskæringer inden for uddannelse, jobskabelse og støtteforanstaltninger; der henviser til, at de aktuelle politikker, der berører de unge, er udarbejdet uden inddragelse af de berørte eller af de relevante aktører;

Det Europæiske Råd

1.      beklager, at de prioriteringer, der blev offentliggjort af Det Europæiske Råd den 27. juni 2014 som en strategisk dagsorden for EU og den nye Europa-Kommission, ikke omfatter målrettede foranstaltninger, der kan hjælpe med at skabe kvalitetsbeskæftigelse til unge;

2.      beklager aflysningen af topmødet mellem ​​stats-og regeringscheferne, der skulle have fundet sted den 11. juli i Torino, som en opfølgning på topmøderne afholdt i Berlin i juli 2013 og Paris i november 2013; understreger, at dette sender et forkert signal til unge europæere;

3.      understreger, at i betragtning af krisens konsekvenser for unge, er der behov for et stærkere engagement og forbedret overvågning fra medlemsstaterne for at forbedre situationen for unge; opfordrer i denne sammenhæng medlemsstaterne til at tage spørgsmålet om ungdomsarbejdsløshed op på EPSCO-Rådets næste uformelle møde den 17. og 18. juli i Milano og komme med tiltag og politikker i stedet for erklæringer;

Rettighedsbaseret tilgang til beskæftigelse

4.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende en rettighedsbaseret tilgang til unge og beskæftigelse; understreger, at navnlig i tider med stor krise må kvaliteten af ​​unges arbejde ikke ofres;

5.      opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de unge har adgang til kvalitetsjob, der respekterer deres rettigheder, herunder retten til stabilitet og sikkerhed gennem et job, der har en anstændig og rimelig løn, social beskyttelse og muliggør et trygt liv, der indeholder værdighed og selvstændighed;

6.      .understreger, at der skal sættes en stopper for forskelsbehandling på grund af alder, når det kommer til at få adgang til sociale ydelser, herunder betinget adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse; understreger, at indførelsen af lavere mindsteløn til unge, uanset erhvervserfaring eller kapacitet, ikke kun er en tilsidesættelse af de mest sårbare på arbejdsmarkedet, men er også et klart bevis på forskelsbehandling på grund af alder;

7.      erindrer om, at politikker for kvalifikationsudvikling ikke alene skal ses som midler til at opfylde arbejdsmarkedets behov, men bør være en del af en samlet tilgang, der anerkender kompetencer erhvervet gennem ikke-formel og uformel uddannelse og støtter gennemførelsen af ​​politikker for livslang læring;

8.      anmoder indtrængende Kommissionen om at tage spørgsmålet om usikre arbejdsforhold op og regulere kontraktarrangementer gennem et forslag til et EU-direktiv for at imødegå segmenteringen af ​​arbejdsmarkedet og beskytte unge mod usikre arbejdsforhold;

9.      opfordrer Kommissionen til først at vurdere og dernæst sætte en stopper for usammenhængende og til tider ødelæggende kriseforanstaltninger; understreger, at der er et presserende behov for engagement i ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ikke bare fra offentlig side; opfordrer Kommissionen til ikke at medtage investeringer i underskudsmålene inden for områder, der sigter mod ungdomsbeskæftigelsen såsom jobskabelse, almen og faglig uddannelse, forskning og udvikling, idet de er af afgørende betydning for en bæredygtig løsning på krisen, men også for at bygge EU's økonomi på en konkurrencedygtig og bæredygtig produktivitet;

10.    erindrer om, at det vanskelige i at finde anstændige boliger er et stort problem for unge, eftersom boliger kan være en forudsætning for at finde beskæftigelse og omvendt; erindrer om, at adgangen til en bolig er en grundlæggende rettighed;

11.    opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de medlemsstater, som har en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % i regionerne, at udvikle en étårig hjælpeplan til at håndtere ungdomsarbejdsløshed gennem jobskabelse til mindst 10 % af de berørte unge; fastslår regional og lokal beskæftigelsespolitiks vigtige rolle og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme udveksling af bedste praksis;

12.    understreger, at fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed; understreger ligeledes, at unge også bør have jobmuligheder i deres eget lokalsamfund, og at det er nødvendigt at håndtere geografiske uligheder i unges muligheder i Europa; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere politikker med foranstaltninger, der gør det lettere for unge mennesker at vende tilbage til deres oprindelsesland og forebygge "hjerneflugt" og tab af menneskelig kapital;

13.    erindrer om, at unge arbejdstagere - især kvinder og indvandrere - ofte er koncentreret i usikre ansættelsesformer, lavtlønnede, tidsbegrænsede og dårligt beskyttede job samt praktikpladser; erindrer om, at de økonomiske omkostninger af stadig mere usikre ansættelsesforhold og øget ulighed mellem kønnene i EU er betydelig, hvilket undergraver de offentlige velfærds- og sundhedssystemer og truer den europæiske arbejdsmarkedsmodel;

14.    erindrer om, at en konstruktiv dialog mellem arbejdsmarkedets parter bidrager til at sikre job og beskæftigelse; erindrer om, at stærke partnerskaber på arbejdsmarkedet er en kernekompetence for EU’s arbejdsmarked og spiller en central rolle i at integrere unge arbejdstagere på arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen til at støtte overenskomster mellem arbejdsmarkedets partnere;

Uddannelse

15.    opfordrer medlemsstaterne til ikke blot at komme med reformer inden for almen og faglig uddannelse, men til at tage fat på adgang, investering og kvalitet med henblik på politikker, der er bæredygtige på lang sigt; erindrer om, at det er afgørende at målrette overgangen mellem de forskellige uddannelses- og praktikforløb, gennemføre relevante og engagerende læseplaner, udvikle et stærkt og veludviklet vejledningssystem for alle studerende og anerkende kompetencer baseret på ikke-formel og uformel læring; understreger, at en holistisk og inkluderende pædagogisk tilgang er afgørende i tilgangen til alle børn og unge; understreger, at sikker indkomst og tillid til arbejdsmarkedets perspektiver er grundlæggende forudsætninger for at vælge videregående uddannelse, og at unge med en højere risiko for udstødelse navnlig er påvirket af dette.

16.    opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at iværksætte skrappe foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og tidlig udstødelse, navnlig gennem forebyggelse af tidligt skolefrafald eller frafald fra studier eller lærepladser (f.eks. gennem indførelse af en vekseluddannelsesordning eller andre lige så effektive rammeordninger);

17.    understreger, at sociale investeringer til fordel for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, ville reducere det nuværende økonomiske tab, der følger af, at de unge ikke integreres på arbejdsmarkedet; et tab, som Eurofound har vurderet til at beløbe sig til 153 mia. EUR eller 1,2 % af EU's BNP;

Ungdomsgaranti, Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ og Kvalitetsramme for praktikophold:

18.    glæder sig over omtalen af ​​ungdomsgarantien i størstedelen af ​​de landespecifikke henstillinger; opfordrer dog til større gennemskuelighed i overvågningen af ​​gennemførelsen og til større ambitioner med hensyn til at håndtere de medlemsstater, der ingen fremskridt viser i denne henseende;

19.    opfordrer til en effektiv overvågning af gennemførelsen af ​​ungdomsgarantien og til regelmæssige publikationer om medlemsstaternes fremskridt eller mangel på fremskridt; opfordrer Europa-Kommissionen til nøje at overvåge de udfordringer, der er blevet identificeret i de landespecifikke henstillinger for 2014 vedrørende kvaliteten af ​​tilbuddene, manglen på aktiv kontakt til unge, der hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, den administrative kapacitet i de offentlige arbejdsformidlinger og manglen på en effektiv inddragelse af alle relevante parter; understreger, at overvågningen bør omfatte procedurer for undersøgelsesrejser, hvor regeringer, nationale parlamentariske partier og ngo'er interviewes.

20.    gentager, at det forpligter sig til, at der føres nøje tilsyn med medlemsstaternes indsats for at gøre ungdomsgarantien til en realitet og opfordrer ungdomsorganisationerne til at holde Europa-Parlamentet ajour med deres analyser af medlemsstaternes tiltag; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at inddrage interessenter på ungdomsområdet i den politiske beslutningsproces;

21.    opfordrer medlemsstaterne til at strække sig længere end Rådets henstilling fra marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold, der giver praktikanter klart definerede rettigheder, som inkluderer adgang til social beskyttelse, skrevne og bindende kontrakter samt en rimelig løn for at sikre, at unge ikke diskrimineres i adgangen til arbejdsmarkedet;

22.    understreger, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bør betragtes som et incitament til alle medlemsstater til at bruge Den Europæiske Socialfond til finansiering af større ungdomsprojekter, navnlig i forbindelse med fattigdom og social integration; opfordrer Europa-Kommissionen til at overvåge brugen af ​​ESF-midler til ungdomsrelaterede projekter; opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at give gennemførelsesorganerne for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet al den tekniske hjælp, der er brug for så hurtigt som muligt;

23.    minder om, at ungdomsstrategiens to overordnede mål (at skabe lige muligheder for unge på arbejdsmarkedet og at fremme social inklusion) langt fra er nået, og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at erkende, hvilke enorme konsekvenser krisen har for de unges deltagelse i samfundet;

Investering og makroøkonomisk dimension:

24.    understreger, at selvom foranstaltninger på udbudssiden – såsom kvalifikationsudvikling og arbejdsmarkedsregler – kan spille en rolle i kampen mod ungdomsarbejdsløshed, bør makroøkonomiske faktorer og efterspørgselsfaktorer tages i betragtning; erindrer om, at flere investeringer i unge og ungdomsrelaterede områder bør betragtes som investeringer i Europas fremtid;

25.    opfordrer medlemsstaterne til at investere i jobskabelse, navnlig i sektorer, der vil vokse i fremtiden, og i grønne job og med særlig fokus på ungdomsbeskæftigelse; understreger, at denne investering skal ses som en central investering i Europas fremtid;

26.    opfordrer Kommissionen til at udarbejde henstillinger om, hvorvidt det er muligt at fastsætte en arbejdsløshedsunderstøttelse i hele EU, der er baseret på den arbejdsløses tidligere lønniveau; opfordrer desuden Kommissionen til at vurdere de automatiske stabiliseringsmekanismer på EU-niveau, der er beregnet til at afbøde landespecifikke, økonomiske stød;

27.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

 

 

(1)

EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 29

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik