Postupak : 2014/2713(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0027/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0027/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0010

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 131kWORD 76k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE534.971v01-00
 
B8-0027/2014/rev.

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP))


Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP))  
B8‑0027/2014/rev.

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prioritete Vijeća koje je Europsko vijeće objavilo 27. lipnja 2014.,

–       uzimajući u obzir politički sporazum postignut u Vijeću 28. veljače 2013. o preporuci Vijeća o uspostavljanju Jamstva za mlade,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Inicijativi za zapošljavanje mladih od 7. veljače 2013.,

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 6. lipnja 2010. o promicanju pristupa mladih tržištu rada i jačanju položaja stažista, pripravnika i naučnika(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju iz siječnja 2013. o Jamstvu za mlade(2),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 12. ožujka 2013. o Inicijativi za zapošljavanje mladih (COM(2012)0729),

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 5. prosinca 2012. za drugu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima na razini Europske unije o okviru kvalitete za stažiranje (COM(2012)0728),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je nezaposlenost mladih veća od 22 % u EU-u te prelazi 55 % u nekim državama članicama; budući da 13 % Europljana mlađih od 25 nije zaposleno niti je uključeno u sustav obrazovanja i osposobljavanja (NEET), 12 % djece napusti školovanje prije završetka srednjoškolskog obrazovanja, a više od 10 % građana EU-a živi u kućanstvima u kojima nema zaposlenih; budući da bi to moglo dovesti do ozbiljnih socijalnih posljedica za društvo i pojedinca i da su ti problemi sve češći čime ih se izlaže opasnosti da postanu izgubljena generacija;

B.     budući da je u EU28 2012. godine bilo 29,7 % mladih (između 15. – 29. godina života) kojima je prijetila opasnost od siromaštva ili socijalne isključenosti;

C.     budući da više od polovine mladih Europljana misli da su u njihovoj zemlji mladi marginalizirani i isključeni iz gospodarskog i socijalnog života;

D.     budući da je 42 % mladih radnika u EU-u 2012. godine imalo ugovore na određeno vrijeme u usporedbi s 13 % starijih radnika te imajući na umu da se svaka peta mlada osoba boji gubitka posla;

E.     budući da te stope nezaposlenosti mladih i stope NEET-ova utječu na ljudska prava i povlače za sobom posljedice u pogledu kršenja ljudskih prava; budući da je pristup utemeljen na pravima nužan kako bi se riješila ta situacija;

F.     budući da su trenutne mjere za borbu protiv krize usmjerene na smanjenje javne potrošnje u zemljama pogođenim krizom već pokazale negativan utjecaj na mlade zbog rezova u obrazovanju, stvaranju radnih mjesta i službama za pružanje potpore; budući da se trenutno politike koje utječu na mlade izrađuju bez njihova uključivanja i uključivanja dionika;

Europsko vijeće

1.      žali što se prioritetima koje je Europsko vijeće objavilo 27. lipnja 2014. kao strateški program za EU i za novu Europsku komisiju ne obuhvaćaju ciljane mjere kako bi se pomoglo u stvaranju kvalitetnih radnih mjesta za mlade;

2.      žali što je otkazan sastanak na vrhu šefova država i vlada koji se trebao održati 11. srpnja 2014. u Torinu kao nastavak sastanaka na vrhu održanih u Berlinu u srpnju 2013. i Parizu u studenom 2013.; naglašava činjenicu da se time šalju pogrešne poruke mladim Europljanima;

3.      naglašava da je, s obzirom na posljedice krize za mlade, potrebna snažnija predanost i poboljšano praćenje država članica kako bi se poboljšala situacija mladih; poziva, u tom kontekstu, države članice da se pozabave pitanjem nezaposlenosti mladih tijekom sljedećeg neformalnog sastanka Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja 17. i 18. srpnja u Milanu te da umjesto izjava osiguraju mjere i politike;

Pristup zaposlenosti utemeljen na pravima

4.      potiče Komisiju i države članice da za mlade i zaposlenost usvoji pristup koji se temelji na pravima; naglašava da posebno u vremenima teške krize kvaliteta rada mladih ne smije biti ugrožena;

5.      poziva države članice da osiguraju da mladi imaju pristup kvalitetnim radnim mjestima koja poštuju njihova prava, uključujući pravo na stabilnost i sigurnost preko posla koji je pristojno i pošteno plaćen, osigurava socijalnu zaštitu i omogućava siguran život uz dostojanstvo i neovisnost;

6.      naglašava da se mora okončati diskriminacija koja se temelji na dobi kada je riječ o pristupu socijalnim naknadama, uključujući uvjetovani pristup naknadama za nezaposlenost; naglašava da nametanje nižih minimalnih plaća za mlade ljude, neovisno o radnom iskustvu ili sposobnostima, nije samo izraz nepoštovanja prema najranjivijoj skupini na tržištu rada već je i jasan dokaz diskriminacije na temelju dobi;

7.      podsjeća da se politike vještina ne bi trebale smatrati samo kao sredstvo ispunjenja potreba tržišta rada, već bi trebale biti dio sveobuhvatnog pristupa kojim se prepoznaju kompetencije stečene neformalnim i izvanškolskim obrazovanjem te potiče provedba politika cjeloživotnog učenja;

8.      potiče Komisiju da razmotri pitanje nesigurnih radnih mjesta te regulira ugovorne sporazume ispitivanjem prijedloga direktive EU-a kako bi se suzbila segmentacija tržišta rada i zaštitili mladi od nesigurnosti unatoč radnom mjestu;

9.      poziva Komisiju da temeljito ocijeni te potom stane na kraj donošenju nedosljednih ponekad destruktivnih mjera za borbu protiv krize; naglašava da je hitno potrebno više od angažiranosti javnosti u pogledu zapošljavanja mladih; poziva Komisiju da iz ciljeva povezanih s deficitom isključi ulaganja u područja koja su usmjerena na zapošljavanje mladih, kao što su stvaranje radnih mjesta, obrazovanje, osposobljavanje te istraživanje i razvoj, s obzirom na to da su ona ključna za održiv izlazak iz krize, ali i za konsolidiranje gospodarstva EU-a na putu konkurentnosti i održive produktivnosti;

10.    podsjeća da je poteškoća u pronalasku pristojnog smještaja veliki problem za mlade jer smještaj može biti preduvjet za pronalazak posla i obrnuto; podsjeća da je pristup stanovanju temeljno pravo;

11.    poziva Komisiju da u suradnji s državama članicama izradi jednogodišnji plan pomoći za rješavanje nezaposlenosti mladih, s obzirom na to da je više od 25 % mladih u njihovim regijama nezaposleno, stvaranjem radnih mjesta za barem 10 % mladih koji su pogođeni tim problemom; navodi važnu ulogu regionalnih i lokalnih politika zapošljavanja te poziva države članice i Komisiju da olakšaju dijeljenje najboljih praksi.

12.    naglašava da je sloboda kretanja osnovno pravo; osim toga, naglašava da bi mladi trebali imati mogućnost zapošljavanja u vlastitim zajednicama te da se treba raditi na tome da se razmotre geografske nejednakosti u Europi u pogledu mogućnosti za mlade; poziva Europsku komisiju i države članice da osiguraju politike koje sadrže mjere kojima se olakšava povratak mladih u zemlje podrijetla sprečavajući time „odljev mozgova” i gubitak ljudskog kapitala;

13.    podsjeća da su mladi radnici, posebno žene i migranti, često zaposleni na nesigurnim, slabo plaćenim, loše zaštićenim poslovima vrijeme i rade kao pripravnici; podsjeća da su ekonomski troškovi sve zastupljenijih nesigurnih radnih mjesta i rastuće spolne nejednakosti za EU znatni, a to ugrožava javnu socijalnu sigurnost i sustave zdravstvene skrbi te dovodi u opasnost europski socijalni model.

14.    podsjeća da konstruktivni socijalni dijalog doprinosi očuvanju radnih mjesta i zapošljavanju; podsjeća da su jaki socijalni partneri predstavljaju ključni na tržišta rada EU-a i imaju glavnu ulogu u uključivanju mladih radnika u tržište rada; poziva Komisiju da podrži sporazume socijalnih partnera;

Obrazovanje

15.    poziva države članice da ne održe samo obećanja u pogledu reformi obrazovanja i osposobljavanja već da razmotre pristup, ulaganje i kvalitetu u cilju dugoročno održivih politika; podsjeća da je nužno postaviti za cilj prijelaz između različitih smjerova obrazovanja i osposobljavanja, provesti relevantne i interesantne izvedbene programe, osmisliti snažan i dobro izrađen sustav usmjeravanja za sve studente te priznati kompetencije koje se temelje na neformalnom i izvanškolskom učenju; ističe da je holistički i uključiv obrazovni pristup nužan element kako bi se obuhvatila sva djeca i mladi; naglašava da su sigurnost prihoda i povjerenje u tržište rada ključni preduvjeti za odabir visokog obrazovanja, a time su najviše pogođeni mladi kojima prijeti veći rizik od isključenosti.

16.    potiče države članice da poduzmu čvrste mjere za borbu protiv nezaposlenosti mladih i rane isključenosti, posebno preventivnim mjerama protiv ranog napuštanja školovanja ili programa za osposobljavanje ili naukovanje (npr., provedbom dvojnog obrazovnog sustava ili drugim jednako učinkovitim okvirima);

17.    naglašava da bi socijalno ulaganje u prilog NEET-ovima smanjilo trenutne gubitke u gospodarstvu koji su izazvani njihovim neuključivanjem u tržište rada, a ono prema procjenama zaklade Eurofound iznosi 153 milijarde EUR ili 1,2 % BDP-a EU-a;

Jamstvo za mlade, Inicijativa za zapošljavanje mladih i Kvalitativni okvir za pripravništvo

18.    pozdravlja navođenje Jamstva za mlade u većini preporuka za pojedine zemlje; međutim, poziva na više transparentnosti u praćenju provedbe i ambiciozniji stav u pogledu razmatranja država članica koji nisu pokazale napredak u tom području;

19.    poziva na učinkovito praćenje provedbe Jamstva za mlade i za redovne objave u vezi s napretkom ili izostankom napretka država članica; poziva Komisiju da pažljivo prati izazove koji su utvrđeni u preporukama za pojedinu državu članicu za 2014., u pogledu kvalitete ponuda, izostanka aktivnog uključivanja pripadnika skupine NEET, administrativnog kapaciteta javnih službi za zapošljavanje i izostanka djelotvornog sudjelovanja svih relevantnih partnera; naglašava da bi praćenje trebalo obuhvatiti postupke za istražna povjerenstva koja će razgovarati s vladama, nacionalnim parlamentarnim strankama i nevladinim organizacijama;

20.    ponavlja svoju predanost pomnom praćenju aktivnosti svih država članica kako bi Jamstvo za mlade postalo stvarnost te poziva organizacije za mlade da obavještavaju Europski parlament o najnovijim podacima povezanim s njihovom analizom mjera država članica; potiče države članice i Komisiju da u izradu politika uključe mlade dionike;

21.    potiče države članice da učine više od onoga što je navedeno u preporuci Vijeća iz ožujka 2014. za okvir kvalitete za stažiranje, dajući stažistima jasno određena prava koja obuhvaćaju pristup socijalnoj zaštiti, pisane i obvezujuće ugovore i poštenu naknadu kako bi se osiguralo da mladi nisu diskriminirani kada je riječ o pristupanju svijetu rada;

22.    ističe da se Inicijativa za zapošljavanje mladih treba smatrati kao poticaj svim državama članicama da se koriste Europskim socijalnim fondom (ESF) za financiranje opsežnijih projekata povezanih s mladima, posebno kad je riječ o siromaštvu i socijalnoj isključenosti; poziva Europsku komisiju da prati korištenje sredstvima ESF-a za projekte povezane s mladima; poziva Komisiju i države članice da omoguće provedbenim tijelima za Inicijativu za zapošljavanje mladih svu tehničku pomoć koja im je potrebna za ostvarenje hitnih projekata;

23.    podsjeća da su dva opća cilja Strategije za mlade (stvaranje jednakih mogućnosti za mlade na tržištu rada i promicanje socijalne uključenosti) u velikoj mjeri neostvarena te potiče Komisiju i države članice da postanu svjesne golemog utjecaja koji kriza ima na sudjelovanje mladih u društvu;

Ulaganja i makroekonomska dimenzija:

24.    naglašava da čak i ako mjere usmjerene na ponudu, poput razvoja vještina i uređenja tržišta rada, mogu imati ulogu u borbi protiv nezaposlenosti mladih, makroekonomski činitelji i činitelji povezani s potražnjom trebali bi se bolje razmotriti; podsjeća da se sve veća ulaganja u mlade i područja koja su s njima povezana trebaju smatrati ulaganjem u budućnost Europe;

25.    potiče države članice da ulažu u stvaranje radnih mjesta, posebno u sektore budućnosti i zelena radna mjesta, s posebnim fokusom na zapošljavanje mladih; naglašava da se to ulaganje mora smatrati ključnim ulaganjem u budućnost Europe;

26.    poziva Komisiju da izradi preporuke o mogućnosti utvrđivanja naknade za nezaposlene na razini EU-a u odnosu na prethodne plaće nezaposlene osobe; nadalje, poziva Komisiju da ocijeni automatske stabilizatore na razini EU-a kako bi se ublažili šokovi karakteristični za pojedinu zemlju.

27.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i parlamentima država članica.

(1)

SL C 351 E, 2.12.2011., str.30.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0016.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti