Proċedura : 2014/2713(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0027/2014

Testi mressqa :

B8-0027/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/07/2014 - 10.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2014)0010

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 142kWORD 79k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE534.971v01-00
 
B8-0027/2014

imressqa wara d-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


L-impjieg taż-żgħażagħ (2014/2713(RSP))


Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ  (2014/2713(RSP))  
B8‑0027/2014

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-prijoritajiet tal-Kunsill ippubblikati mill-Kunsill Ewropew fis-27 ta' Ġunju 2014,

–       wara li kkunsidra l-ftehim politiku li ntlaħaq fil-Kunsill fit-28 ta' Frar 2013 dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-Twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tas-7 ta' Frar 2013,

–       wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta’ min jitħarreġ, tal-internship u tal-apprendistat(1),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' Jannar 2013 dwar Garanzija għaż-Żgħażagħ(2),

–       wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2013 dwar Inizjattiva favur l-Impjiegi għaż-Żgħażagħ (COM(2013)0144),

–       wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni tal-5 ta’ Diċembru 2012 dwar Konsultazzjoni tat-tieni stadju tal-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew għall-istabbiliment ta’ Qafas ta’ Kwalità dwar l-Iskemi ta’ Taħriġ (COM(2012)0728),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE hu aktar minn 22 % u jeċċedi l-55 % f'uħud mill-Istati Membri; billi 13 % tal-Ewropej taħt il-25 sena la għandhom impjieg u lanqas qed isegwu programm ta' edukazzjoni jew taħriġ (NEETs), 12 % tat-tfal iħallu l-iskola mingħajr ma jtemmu l-edukazzjoni sekondarja, u 'l fuq minn 10 % taċ-ċittadini tal-UE jgħixu f'familji mingħajr impjieg; billi din is-sitwazzjoni tista' twassal għal konsegwenzi soċjali serji għas-soċjetà u għall-individwi u billi dawn il-problemi qed ikomplu jikbru, bir-riskju li jkollna ġenerazzjoni mitlufa;

B.     billi fl-UE 28 fl-2012, 29,7 % taż-żgħażagħ (15-29) kienu f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni soċjali;

C.     billi aktar minn nofs iż-żgħażagħ Ewropej iħossu li ż-żgħażagħ ta' pajjiżhom spiċċaw marġinalizzati u esklużi mill-ħajja ekonomika u soċjali;

D.     billi fl-2012 42 % tal-ħaddiema żgħażagħ kellhom kuntratti temporanji, li jitqabbel ma' 13 % fost il-ħaddiema adulti u, fid-dawl ta' dan, wieħed minn kull ħames żagħżugħ jinsab f'riskju li jitlef l-impjieg;

E.     billi dawn ir-rati ta' żgħażagħ qiegħda u tan-NEETs għandhom impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll konsegwenzi f'termini ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem; billi approċċ ibbażat fuq id-dritt huwa neċessarju sabiex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni;

F.     billi l-miżuri tal-kriżi attwali maħsuba biex jitnaqqas l-infiq pubbliku fil-pajjiżi fi kriżi diġà ħallew impatt negattiv dirett fuq iż-żgħażagħ minħabba tnaqqis fl-edukazzjoni, fil-ħolqien tal-impjiegi u fis-servizzi ta' appoġġ; billi l-politiki attwali li qed jolqtu lil dawn iż-żgħażagħ qed jiġu żviluppati mingħajr l-involviment ta' dawk ikkonċernati jew ta' dawk interessati fihom;

Kunsill Ewropew

1.      Jiddispjaċih għall-fatt li l-prijoritajiet tal-Kunsill Ewropew, ippubblikati fis-27 ta' Ġunju 2014, bħala aġenda strateġika għall-UE u l-Kummissjoni l-ġdida, ma jinkludux miżuri mmirati biex jgħinu l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għaż-żgħażagħ;

2.      Jiddispjaċih li ġie kkanċellat is-Summit tal-Kapijiet ta' Stat u tal-Gvern, li kellu jsir fil-11 ta' Lulju 2014 f'Turin, bħala segwitu għas-summits li saru f'Berlin f'Lulju 2013 u f'Pariġi f'Novembru 2013; jenfasizza l-fatt li dan jibgħat sinjal żbaljat liż-żgħażagħ Ewropej;

3.      Jenfasizza li, minħabba l-konsegwenzi li l-kriżi għandha fuq iż-żgħażagħ, huma meħtieġa impenn aktar b'saħħtu u monitoraġġ imtejjeb mill-Istati Membri biex titjieb is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ; jitlob, f'dan il-kuntest lill-Istati Membri jindirizzaw il-kwistjoni tal-qgħad fost iż-żgħażagħ matul il-Kunsill EPSCO informali li jmiss fis-17 u t-18 ta' Lulju f'Milan u li jwettqu azzjonijiet u politiki minflok dikjarazzjonijiet;

Approċċ għall-impjiegi bbażat fuq id-drittijiet

4.      Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw approċċ ibbażat fuq id-drittijiet fir-rigward taż-żgħażagħ u l-impjiegi; jenfasizza li, partikolarment fi żmenijiet ta' kriżi gravi, il-kwalità tax-xogħol fost iż-żgħażagħ m'għandhiex tkun kompromessa;

5.      Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ż-żgħażagħ ikollhom aċċess għal impjiegi ta' kwalità li jirrispettaw id-drittijiet tagħhom, inkluż id-dritt għall-istabbiltà u s-sigurtà permezz ta' impjieg li jagħti paga deċenti u ġusta, ta' protezzjoni soċjali u li jippermetti ħajja sikura ta' dinjità u ta' awtonomija;

6.      Jenfasizza li jeħtieġ tieqaf id-diskriminazzjoni abbażi tal-età fl-aċċess għall-benefiċċji soċjali, inkluż aċċess kundizzjonali għall-benefiċċji tal-qgħad; jenfasizza li l-impożizzjoni ta' pagi minimi aktar baxxi fuq iż-żgħażagħ, irrispettivament mill-esperjenza tax-xogħol jew il-kapaċità, mhux biss ma tqisx dawk l-aktar vulnerabbli fis-suq tax-xogħol, imma hi wkoll evidenza ċara ta' diskriminazzjoni abbażi tal-età;

7.      Ifakkar li l-politiki dwar il-ħiliet għandhom jidhru mhux biss bħala mezzi li jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, imma għandhom ikunu parti minn approċċ komprensiv li jirrikonoxxi l-kompetenzi li jinkisbu permezz ta' edukazzjoni mhux formali u informali, u jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' politiki ta' tagħlim tul il-ħajja;

8.      Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tax-xogħol prekarju u tirregola l-arranġamenti kuntrattwali billi tesplora l-proposta għal direttiva tal-UE li tmur kontra s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u tipproteġi ż-żgħażagħ kontra l-prekarjetà fix-xogħol;

9.      Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tevalwa bir-reqqa u mbagħad iġġib fi tmiemhom il-miżuri ta' kriżi inkoerenti u kultant qerrieda; jenfasizza li jeħtieġ urġentement li jkun hemm aktar minn impenn pubbliku għall-Impjieg taż-Żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni teskludi l-investimenti minn miri ta’ defiċit f’oqsma li jindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ bħall-ħolqien tax-xogħol, l-edukazzjoni, it-taħriġ u r-riċerka u l-iżvilupp, peress li dawn huma fundamentali biex tiġi megħluba l-kriżi b'mod sostenibbli, kif wkoll biex l-ekonomija tal-UE tiġi kkonsolidata fit-triq tal-kompetittività u l-produttività

10.    Ifakkar li d-diffikultà biex jinstabu djar deċenti hi problema ewlenija fost iż-żgħażagħ, minħabba li l-abitazzjoni hi prekundizzjoni biex jinstab impjieg u viċi versa; ifakkar li aċċess għall-abitazzjoni hu dritt fundamentali;

11.    Jistieden lill-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri b’rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fir-reġjuni ta' aktar minn 25 %, tiżviluppa pjan ta’ għajnuna ta’ sena bil-ħolqien ta’ impjiegi għal tal-anqas 10 % taż-żgħażagħ milquta; jindika r-rwol importanti ta' politiki tal-impjieg reġjonali u lokali u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiffaċilitaw il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki;

12.    Jenfasizza li l-libertà ta' moviment hi dritt ewlieni; jenfasizza wkoll li ż-żgħażagħ għandu jkollhom ukoll il-possibilità ta' opportunitajiet ta' aċċess għall-impjieg fil-komunità tagħhom u li jeħtieġ li ssir ħidma biex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi ġeografiċi fl-Ewropa fir-rigward tal-opportunitajiet għaż-żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jiggarantixxu politiki b'miżuri li jiffaċilitaw ir-ritorn taż-żgħażagħ lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom, b'hekk jimpedixxu l-eżodu ta' imħuħ u t-telf tal-kapital uman;

13.    Ifakkar li ż-żgħażagħ - speċjalment nisa u migranti - spiss ikunu kkonċentrati f'forom ta' impjieg prekarju, f'impjieg b'paga baxxa, b'terminu fiss bi ftit protezzjoni u f'internships; ifakkar li l-kostijiet ekonomiċi għall-UE minħabba ż-żieda fil-impjieg prekarju u ż-żieda fl-inugwaljanza bejn is-sessi huma sostanzjali, u li dan jimmina s-sigurtà soċjali pubblika u s-sistemi tal-kura tas-saħħa, u jipperikola l-mudell soċjali Ewropew;

14.    Ifakkar li djalogu soċjali kostruttiv jikkontribwixxi biex ikunu salvagwardati l-impjiegi u x-xogħol; ifakkar li sħubijiet soċjali b'saħħithom huma kompetenza ewlenija tas-suq tax-xogħol tal-UE u dawn għandhom rwol ferm importanti fl-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-ftehimiet tas-sħab soċjali;

Edukazzjoni

15.    Jistieden lill-Istati Membri sabiex mhux biss iwettqu riformi fl-edukazzjoni u t-taħriġ iżda jindirizzaw l-aċċess, l-investiment u l-kwalità bil-ħsieb ta' politiki sostenibbli fuq terminu twil; ifakkar li hu essenzjali li tkun indirizzata b'mod partikolari t-tranżizzjoni bejn il-modi differenti ta' edukazzjoni u taħriġ, li jkunu implimentati kurrikula relevanti u impenjattivi, titfassal sistema b'saħħitha u żviluppata sew ta' gwida għall-istudenti kollha, u jkunu rikonoxxuti l-kompetenzi abbażi ta' tagħlim mhux formali u informali; jenfasizza l-fatt li approċċ edukattiv olistiku u inklużiv hu element essenzjali biex ikunu indirizzati t-tfal u ż-żgħażagħ kollha; jenfasizza li s-sigurtà tad-dħul u l-fiduċja fil-perspettivi tas-suq tax-xogħol huma prekundizzjonijiet essenzjali fl-għażla ta' edukazzjoni għolja, u ż-żgħażagħ f'riskju ogħla ta' esklużjoni huma ferm milquta minn dan;

16.    Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri b'saħħithom biex jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-esklużjoni bikrija, partikolarment permezz ta' azzjoni preventiva kontra t-tluq bikri mill-iskola jew minn skemi ta' taħriġ jew apprendistat (pereżempju billi jkunu implimentati sistemi ta' edukazzjoni paralleli jew sistemi ugwalment effikaċi oħrajn);

17.    Jenfasizza li l-investiment soċjali favur in-NEETs inaqqas it-telf attwali għall-ekonomija kkawżat min-nuqqas ta' integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, li huwa stmat mill-Eurofound li jammonta għal EUR 153 biljun, jew 1,2 % tal-PDG tal-UE;

Garanzija għaż-Żgħażagħ, Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u Qafas ta' kwalità għat-traineehsips

18.    Jilqa' l-fatt li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ qed tissemma' fil-maġġoranza tar-Rakkomandazzjonijiet Speċfiċi għall-Pajjiż; jitlob, madankollu, għal aktar trasparenza fis-sorveljanza tal-implimentazzjoni u għal aktar ambizzjoni meta jiġu indirizzati l-Istati Membri li ma juru l-ebda progress f'dan ir-rigward;

19.    Jitlob għal monitoraġġ effiċjenti fl-implementazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u biex ikun hemm pubblikazzjonijiet regolari dwar il-progress jew in-nuqqas ta' progress tal-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-isfidi li ġew identifikati fir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż tal-2014 dwar il-kwalità tal-offerti u n-nuqqas ta' komunikazzjoni attiva għan-NEETs, il-kapaċità amministrattiva tas-servizzi pubbliċi tal-impjieg u n-nuqqas ta' impenn effikaċi mas-sħab relevanti kollha; jenfasizza li l-monitoraġġ għandu jinkludi l-proċeduri ta' missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni, intervisti lill-gvernijiet, lill-partiti parlamentari nazzjonali u lill-NGOs;

20.    Itenni l-impenn tiegħu li jissorvelja mill-qrib l-attivitajiet kollha tal-Istati Membri intiżi biex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ titwettaq fir-realtà, u lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ jistedinhom biex iżommu lill-Parlament Ewropew aġġornat dwar l-analiżi tagħhom rigward l-azzjonijiet tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politika;

21.    Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex imorru lil hinn mir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' Marzu 2014 dwar qafas ta' kwalità għal skemi ta' taħriġ, filwaqt li jagħtu lill-apprendisti drittijiet definiti b'mod ċar li jinkludu aċċess għall-protezzjoni soċjali, kuntratti bil-kitba u vinkolanti u remunerazzjoni ġusta, sabiex jiżguraw li ż-żgħażagħ ma jkunux diskriminati meta jiġu biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol;

22.    Jenfasizza li l-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ għandha titqies bħala inċentiv għall-Istati Membri kollha sabiex jużaw il-Fond Soċjali Ewropew ħalli jiffinanzjaw proġetti aktar wiesgħa relatati maż-żgħażagħ, speċjalment dwar il-faqar u l-inklużjoni soċjali; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-użu tal-fondi tal-FSE għal proġetti relatati maż-żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu l-entitajiet ta' implimentazzjoni għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ bl-assistenza teknika meħtieġa kollha biex iwettqu l-proġetti b'urġenza;

23.    Ifakkar li l-ilħuq taż-żewġ objettivi tal-Istrateġija taż-Żgħażagħ (il-ħolqien ta' opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali) għadu ferm lura u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindunaw bl-impatt tremend li l-kriżi għandha fuq il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjetà;

Investiment u dimensjoni makroekonomika:

24.    Jenfasizza li, anke jekk il-miżuri min-naħa tal-provvista – bħall-iżvilupp ta' ħiliet u regolamenti tas-suq tax-xogħol – jista' jkollhom rwol fil-ġlieda kontra l-qgħad, il-fatturi makroekonomiċi u min-naħa tad-domanda għandhom ikunu ferm aktar ikkunsidrati; ifakkar li aktar investimenti fiż-żgħażagħ u f'oqsma relatati maż-żgħażagħ għandhom ikunu kkunsidrati bħala investimenti fil-futur tal-Ewropa;

25.    Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinvestu fil-ħolqien tal-impjiegi, partikolarment f'setturi ta' impjiegi tal-futur u dawk ekoloġiċi, u b'attenzjoni partikolari fuq l-impjieg taż-żgħażagħ; jenfasizza li dan l-investiment għandu jitqies bħala investiment importanti ferm fil-futur tal-Ewropa;

26.    Jitlob lill-Kummissjoni telabora rakkomandazzjonijiet dwar kemm huwa fattibbli li jiġi definit livell komuni ta' benefiċċju tal-qgħad fl-UE f’relazzjoni mal-pagi preċedenti tal-persuni qiegħda; jitlob lill-Kummissjoni, barra minn hekk, biex tivvaluta stabilizzaturi awtomatiċi fil-livell tal-UE li jassorbu skossi ekonomiċi speċifiċi għall-pajjiż ikkonċernat;

27.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, il-Kummissjoni u l-parlamenti tal-Istati Membri.

 

(1)

ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 30.

(2)

Testi Adottati, P7_TA(2013)0016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza