Procedura : 2014/2713(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0027/2014

Teksty złożone :

B8-0027/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0010

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 142kWORD 79k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE534.971v01-00
 
B8-0027/2014/rev.

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


Zatrudnienie młodzieży (2014/2713(RSP))


Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatrudnienia młodzieży (2014/2713(RSP))  
B8‑0027/2014/rev.

Parlament Europejski,

–       uwzględniając priorytety Rady opublikowane przez Radę Europejską dnia 27 czerwca 2014 r.,

–       uwzględniając porozumienie polityczne osiągnięte w Radzie w dniu 28 lutego 2013 r. dotyczące zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 7 lutego 2013 r. dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe(1),

–       uwzględniając swoją rezolucję ze stycznia 2013 r. w sprawie gwarancji dla młodzieży(2),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2013)0144),

–       uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie drugiego etapu konsultacji z partnerami społecznymi na szczeblu europejskim dotyczących ram jakości dla staży (COM(2012)0728),

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że bezrobocie młodzieży w UE wynosi 22% i przekracza 55% w niektórych państwach członkowskich; mając na uwadze, że 13% Europejczyków w wieku poniżej 25 lat należy do kategorii osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET), 12% dzieci porzuca naukę nie ukończywszy szkoły średniej, zaś 10% obywateli UE żyje w gospodarstwach domowych, których żaden członek nie posiada pracy; mając na uwadze, że taka sytuacja może pociągać za sobą poważne konsekwencje społeczne dla społeczeństwa i jednostek oraz mając na uwadze, że problemy te ciągle się nasilają, stwarzając ryzyko straconego pokolenia;

B.     mając na uwadze, że w UE28 w 2012 r. 29,7% młodych ludzi (w wieku 15-29 lat) było narażonych na ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego;

C.     mając na uwadze, że ponad połowa młodych Europejczyków uważa, że w ich państwie młodzi ludzie żyją na marginesie społeczeństwa i są wykluczeni z życia gospodarczego i społecznego;

D.     mając na uwadze, że 42 % młodych pracowników w UE w 2012 r. było zatrudnionych na umowach tymczasowych, w porównaniu do 13 % będących w takiej samej sytuacji wśród dorosłych pracowników i że w związku z tym 1 na 5 młodych osób obawia się utraty pracy;

E.     mając na uwadze, że podane wskaźniki bezrobocia młodzieży oraz liczby młodzieży NEET mają wpływ na prawa człowieka i pociągają za sobą konsekwencje związane z łamaniem praw człowieka; mając na uwadze, że w celu rozwiązania tego problemu niezbędne jest kierowanie się prawami;

F.     mając na uwadze, że stosowane obecnie środki kryzysowe ukierunkowane na zmniejszenie wydatków publicznych w państwach dotkniętych kryzysem okazały się już mieć bezpośredni negatywny wpływ na młodych ludzi w związku z cięciem wydatków na kształcenie oraz usługi w zakresie tworzenia miejsc pracy i wspierania zatrudnienia; mając na uwadze, że obecnie strategie polityczne dotyczące osób młodych tworzy się bez udziału osób, których one dotyczą, lub bez udziału zainteresowanych stron;

Rada Europejska

1.      ubolewa nad faktem, że priorytety Rady Europejskiej opublikowane dnia 27 czerwca jako plan strategiczny dla UE i nowej Komisji nie obejmują środków ukierunkowanych na wspieranie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy dla młodych ludzi;

2.      wyraża ubolewanie z powodu odwołania szczytu głów państw i szefów rządów, który miał się odbyć w dniu 11 lipca 2014 r. w Turynie w następstwie szczytów, które odbyły się w Berlinie w lipcu 2013 r. i w Paryżu w listopadzie 2013 r.; Podkreśla fakt, że stanowi to niewłaściwy sygnał dla młodych Europejczyków;

3.      podkreśla, że zważywszy na konsekwencje kryzysu wśród młodych ludzi, aby poprawić sytuację osób młodych, potrzebne jest silniejsze zaangażowanie i bardziej efektywny monitoring ze strony państw członkowskich; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do zajęcia się kwestią bezrobocia młodzieży podczas następnego nieformalnego posiedzenia Rady EPSCO, która odbędzie się w dniu 17 i 18 lipca w Mediolanie, i do podjęcia działań i opracowania strategii politycznych zamiast wydawania oświadczeń;

Kierowanie się prawami w kwestii zatrudnienia

4.      wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby realizując politykę wobec młodzieży i politykę zatrudnienia, kładły nacisk na prawa osób; podkreśla, że zwłaszcza w dobie nasilonego kryzysu aspekt jakościowy pracy dla młodych ludzi nie może zostać narażony na szwank;

5.      wzywa państwa członkowskie do zapewnienia młodym ludziom dostępu do wysokiej jakości miejsc pracy gwarantujących przestrzeganie ich praw, w tym prawa do stabilności i bezpieczeństwa dzięki pracy za godne i uczciwe wynagrodzenie, zapewniającej ochronę socjalną oraz umożliwiającej bezpieczne, godne i niezależne życie;

6.      podkreśla, że należy położyć kres dyskryminacji na tle wieku w dostępie do świadczeń społecznych, w tym w warunkowym dostępie do świadczeń dla bezrobotnych; podkreśla, że narzucanie niższych płac minimalnych osobom młodym, niezależnie od doświadczenia zawodowego lub zdolności, jest nie tylko przejawem lekceważenia najbardziej podatnej na zagrożenia grupy na rynku pracy, lecz również jasnym dowodem dyskryminacji na tle wieku;

7.      przypomina, że strategie polityczne dotyczące nabywania umiejętności należy postrzegać nie tylko jako sposób zaspokojenia potrzeb rynku pracy, lecz że powinny one być częścią kompleksowego podejścia, w ramach którego uznawane są umiejętności nabywane poprzez kształcenie pozaformalne i nieformalne, oraz wspierać wdrażanie strategii politycznych na rzecz uczenia się przez całe życie;

8.      wzywa Komisję, aby zajęła się kwestią niepewnego zatrudnienia i uregulowała zobowiązania umowne poprzez opracowanie wniosku dotyczącego dyrektywy UE mającej na celu przeciwdziałanie segmentacji rynku pracy oraz ochronę młodych ludzi przed niepewnością zatrudnienia;

9.       wzywa Komisję do przeprowadzenia dogłębnej oceny, a następnie do zaprzestania stosowania niespójnych i czasami szkodliwych środków kryzysowych; podkreśla pilną potrzebę czegoś więcej niż publiczne zobowiązanie do zatrudniania młodzieży; wzywa Komisję, aby z celów w zakresie poziomu deficytu wykluczyła inwestycje w obszarach ukierunkowanych na zatrudnienie osób młodych, takich jak tworzenie miejsc pracy, kształcenie, szkolenia oraz badania i rozwój, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałego wyjścia z kryzysu, a także dla umocnienia gospodarki UE na drodze ku konkurencyjności i zrównoważonej wydajności;

10.    przypomina, że trudności w znalezieniu przyzwoitego mieszkania stanowią istotny problem dla młodych ludzi, jako że posiadanie mieszkania może być warunkiem wstępnym do znalezienia zatrudnienia i odwrotnie; przypomina, że dostęp do mieszkań jest prawem podstawowym;

11.    wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi, w których bezrobocie młodzieży w regionach przekracza 25%, opracowała roczny plan pomocy w celu zaradzenia bezrobociu młodzieży w drodze utworzenia miejsc pracy dla przynajmniej 10 % młodych osób dotkniętych bezrobociem; podkreśla istotne znaczenie regionalnych i lokalnych strategii politycznych na rzecz zatrudnienia oraz wzywa państwa członkowskie i Komisję do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk;

12.    podkreśla, że swoboda przemieszczania się jest prawem podstawowym; podkreśla ponadto, że młodzi ludzie powinni mieć również możliwość podjęcia zatrudnienia w swojej własnej społeczności oraz że należy dążyć do zniwelowania nierówności terytorialnych w Europie w zakresie szans dla młodzieży; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zapewniły strategie obejmujące środki ułatwiające powrót młodych ludzi do ich kraju pochodzenia, a tym samym zapobiegające drenażowi mózgów i utracie kapitału ludzkiego;

13.    przypomina, że młodzi pracownicy – zwłaszcza kobiety i imigranci – są często zatrudniani na niepewnych warunkach, tj. na stanowiska i staże charakteryzujące się niskim wynagrodzeniem, umowami na czas określony i słabym poziomem ochrony; przypomina, że rosnące zjawisko niepewnego zatrudnienia oraz nierówności płci generuje istotne koszty gospodarcze dla UE, osłabiając publiczne systemy zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej oraz zagrażając europejskiemu modelowi społecznemu;

14.    przypomina, że konstruktywny dialog społeczny przyczynia się do ochrony miejsc pracy i zatrudnienia; przypomina, że silne partnerstwa społeczne są podstawową kompetencją rynku pracy UE i mają do odegrania kluczową rolę w integracji młodych pracowników na rynku pracy; wzywa Komisję do wspierania porozumień między partnerami społecznymi;

Kształcenie

15.    wzywa państwa członkowskie, aby nie ograniczały się do realizacji reform w zakresie kształcenia i szkolenia, ale także zajęły się kwestią dostępu, inwestycji i jakości w ramach zrównoważonych strategii politycznych w perspektywie długoterminowej; przypomina, że zasadnicze znaczenie ma ukierunkowanie na przechodzenie między różnymi ścieżkami edukacyjnymi i szkoleniowymi, wdrażanie odpowiednich i ciekawych programów nauczania, tworzenie solidnych i dobrze skonstruowanych programów orientacyjnych dla wszystkich studentów oraz uznawanie umiejętności zdobytych w wyniku nauki nieformalnej i formalnej; podkreśla fakt, że przyjęcie całościowego i integracyjnego podejścia do kształcenia jest niezbędne, aby odpowiedzieć na potrzeby wszystkich dzieci i młodych ludzi; podkreśla, że bezpieczeństwo dochodów i zaufanie do perspektyw na rynku pracy to zasadnicze warunki wstępne decyzji o kontynuacji nauki na poziomie wyższym i że ma to szczególne znaczenie dla młodych osób, w przypadku których istnieje większe ryzyko wykluczenia;

16.    wzywa państwa członkowskie do podjęcia solidnych środków na rzecz walki z bezrobociem młodzieży i wczesnym wykluczeniem, w szczególności poprzez zapobieganie przedwczesnemu przerywaniu nauki, szkoleń lub praktyk (np. dzięki wdrożeniu systemu dwutorowego kształcenia lub innych równie skutecznych programów ramowych);

17.    podkreśla, że inwestycje społeczne na rzecz młodzieży NEET pozwoliłyby zmniejszyć obecne straty gospodarcze spowodowane brakiem uczestnictwa młodych ludzi w rynku pracy, które Eurofound szacuje na 153 miliardy EUR, co odpowiada 1,2% PKB UE;

Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Ramy jakości dla staży

18.    z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do gwarancji dla młodzieży w większości zaleceń dla poszczególnych krajów; wzywa jednak do większej przejrzystości w monitorowaniu wdrażania i do większej ambicji ze strony państw członkowskich, które nie wykazują żadnych postępów w tej dziedzinie;

19.    wzywa do skutecznego monitorowania wdrażania gwarancji dla młodzieży i do regularnej publikacji sprawozdań na temat postępów państw członkowskich lub ich braku; zwraca się do Komisji o dokładne monitorowanie wyzwań zidentyfikowanych w zaleceniach dla poszczególnych krajów z 2014 r. w zakresie jakości ofert i braku aktywnych działań na rzecz młodzieży NEET, a także zdolności administracyjnej publicznych służb zatrudnienia i braku skutecznego dialogu ze wszystkimi odnośnymi partnerami, podkreśla, że monitorowanie powinno obejmować misje wyjaśniające, przeprowadzenie rozmów z rządami, krajowymi partiami parlamentarnymi i organizacjami pozarządowymi;

20.    ponawia swoje zobowiązanie na rzecz uważnego monitorowania wszystkich działań państw członkowskich służących urzeczywistnieniu gwarancji dla młodzieży oraz zwraca się do organizacji młodzieżowych, aby na bieżąco informowały Parlament o ich analizach działań państw członkowskich; pilnie wzywa państwa członkowskie i Komisję do włączenia przedstawicieli młodzieży w kształtowanie polityki;

21.    nawołuje państwa członkowskie, aby wyszły poza zalecenie Rady z marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży i przyznały stażystom jasno określone prawa obejmujące dostęp do ochrony socjalnej, pisemnych i wiążących umów oraz uczciwego wynagrodzenia, tak aby zapewnić, że młodzi ludzie nie są dyskryminowani przy wchodzeniu na rynek pracy;

22.    podkreśla, że Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinna być postrzegana jako zachęta dla państw członkowskich do wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego do finansowania szerszych projektów dotyczących młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie ubóstwa i włączenia społecznego; wzywa Komisję, aby monitorowała wykorzystanie funduszy z EFS na projekty związane z młodzieżą; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dostarczenia organom wykonawczym odpowiedzialnym za wdrożenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wszelkiej pomocy technicznej niezbędnej do realizacji projektów w trybie pilnym;

23.    przypomina, że daleko jeszcze do osiągnięcia dwóch ogólnych celów strategii na rzecz młodzieży (tj. stworzenia młodym ludziom równych szans na rynku pracy i wspierania włączenia społecznego), oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zdały sobie sprawę z ogromnego wpływu kryzysu na uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym;

Inwestycje i wymiar makroekonomiczny:

24.    podkreśla, że nawet jeśli środki po stronie podaży – takie jak rozwój umiejętności i regulacje rynku pracy – mogą odgrywać rolę w zwalczaniu bezrobocia młodzieży, należy w lepszym stopniu uwzględniać czynniki makroekonomiczne i leżące po stronie popytu; przypomina, że zwiększenie liczby inwestycji na rzecz młodych ludzi i w dziedzinach związanych z młodzieżą należy postrzegać jako inwestycję w przyszłość Europy;

25.    pilnie wzywa państwa członkowskie do inwestowania w tworzenie miejsc pracy, szczególnie w przyszłościowych gałęziach gospodarki i w sektorze zielonych miejsc pracy, kładąc szczególny nacisk na zatrudnienie młodzieży; podkreśla, że inwestycję tę należy postrzegać jako kluczową inwestycję w przyszłość Europy;

26.    wzywa Komisję do opracowania zaleceń dotyczących wykonalności określenia zasiłku dla bezrobotnych dla całej UE, proporcjonalnie do wcześniejszego wynagrodzenia danej osoby bezrobotnej; wzywa ponadto Komisję, by dokonała oceny zdolności automatycznych stabilizatorów na szczeblu UE do łagodzenia wstrząsów gospodarczych w konkretnym kraju;

27.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. C 351 E z 2.12.2011, s. 30.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności