Procedură : 2014/2713(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0027/2014

Texte depuse :

B8-0027/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0010

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0027/2014
15.7.2014
PE534.971v01-00
 
B8-0027/2014/rev.

depusă pe baza declarației Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


Locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP))


Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP))  
B8‑0027/2014/rev.

Parlamentul European,

–       având în vedere prioritățile Consiliului publicate de Consiliul European la 27 iunie 2014,

–       având în vedere acordul politic convenit în cadrul Consiliului la 28 februarie 2013 cu privire la recomandarea Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret,

–       având în vedere concluziile Consiliului European privind o inițiativă de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor din 7 februarie 2013,

–       având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și uceniciilor(1),

–       având în vedere rezoluția sa din ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret(2),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 martie 2013 privind Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (COM(2013)0144),

–       având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2012 pentru a doua rundă de consultări cu partenerii sociali la nivel european privind Cadrul de calitate pentru stagii (COM(2012)0728),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât șomajul în rândul tinerilor este de peste 22% în UE și depășește 55% în unele state membre; întrucât 13% dintre europeni sub 25 de ani nu sunt nici încadrați în câmpul muncii, nici în învățământ sau într-o formă de calificare profesională (categoria NEET), iar 12% dintre copii părăsesc școala fără finalizarea învățământului secundar, iar peste 10% din cetățenii UE trăiesc în gospodării în care membrii sun fără locuri de muncă; întrucât această situație poate antrena consecințe sociale grave pentru societate și individ și întrucât aceste probleme sunt din ce în ce mai grave, existând pericolul ca acești tineri să devină o generație pierdută;

B.     întrucât, în EU28 în 2012, 29,7% din tineri (cu vârste între 15 și 29 de ani) au fost expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială;

C.     întrucât mai mult de jumătate dintre tinerii europeni consideră că în țara lor tinerii sunt marginalizați și excluși din viața economică și socială;

D.     întrucât, în 2012, 42% din tinerii lucrători din UE aveau contracte temporare, spre deosebire de 13% dintre lucrătorii adulți, iar unul din cinci tineri se temeau că-și vor pierde locul de muncă;

E.     întrucât aceste rate ale șomajului în rândul tinerilor și ale persoanelor NEET au un impact asupra drepturilor omului și consecințe în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului; întrucât, pentru soluționarea acestei situații, este necesară o abordare bazată pe drepturi;

F.     întrucât măsurile actuale de combatere a crizei care au vizat reducerea cheltuielilor publice în țările lovite de criză au avut deja un impact negativ direct asupra tineretului din cauza reducerilor operate în educație, în crearea de locuri de muncă și în serviciile de asistență; întrucât, în prezent, sunt elaborate politici care afectează tinerii fără implicarea lor sau a altor părți interesate;

Consiliul European

1.      regretă faptul că prioritățile Consiliului European, publicate la 27 iunie 2014, ca un program strategic pentru UE și noua Comisie, nu includ măsuri specifice pentru crearea de locuri de muncă de calitate pentru tineri;

2.      regretă anularea summit-ului șefilor de stat și de guvern care urma să aibă loc la 11 iulie 2014, în Torino, ca urmare a summit-ului de la Berlin, din iulie 2013 și a celui de la Paris, din noiembrie 2013; subliniază faptul că acest lucru transmite un semnal greșit tinerilor europeni;

3.      subliniază că, având în vedere consecințele crizei pentru tineri, este nevoie de un angajament mai puternic și de o monitorizare mai bună din partea statelor membre pentru a îmbunătăți situația tinerilor; solicită, în acest sens, statelor membre să se ocupe de problema șomajului în rândul tinerilor în timpul următorului Consiliul informal EPSCO din 17 -18 iulie de la Milano și să ofere acțiuni și politici în loc de declarații;

O abordare a ocupării forței de muncă din perspectiva drepturilor

4.      îndeamnă Comisia și statele membre să adopte o abordare a ocupării forței de muncă de către tineri bazată pe drepturi; subliniază faptul că, în special în vremuri de criză severă, nu trebuie compromisă calitatea muncii pentru tineri;

5.      invită statele membre să se asigure că tinerii au acces la locuri de muncă de calitate care le respectă drepturile, inclusiv dreptul la stabilitatea și securitate prin intermediul unui loc de muncă care are un salariu decent și corect, oferă protecție socială și permite o viață sigură, demnă și autonomă;

6.      subliniază că trebuie eliminată discriminarea pe motive de vârstă în accesul la beneficiile sociale, inclusiv accesul condiționat la prestațiile de șomaj; subliniază faptul că impunerea de salarii minime mai mici pentru tineri, indiferent de experiență sau capacitate, nu numai că nu ia în considerare persoanele cele mai vulnerabile de pe piața forței de muncă, dar este, de asemenea, o dovadă clară de discriminare pe bază de vârstă;

7.      reamintește că politicile ce vizează competențele nu ar trebui văzute doar ca un mijloc de îndeplini nevoile de pe piața forței de muncă, ci ar trebui să fie parte a unei abordări cuprinzătoare care recunoaște competențele dobândite prin educația non-formală și informală, precum și să sprijine implementarea politicilor de învățare pe tot parcursul vieții;

8.      îndeamnă Comisia să se ocupe de chestiunea muncii precare și să reglementeze aranjamentele contractuale prin analizarea oportunității unei propuneri de directivă a UE pentru a contracara segmentarea pieței forței de muncă și pentru a proteja tinerii împotriva precarității la locul de muncă;

9.      solicită Comisiei mai întâi să evalueze temeinic și apoi să stopeze politicile anticriză incoerente și uneori distructive; subliniază faptul că este nevoie urgentă de mai mult decât un angajament public față de problema locurilor de muncă pentru tineri; solicită Comisiei să excludă investițiile din sectoarele care vizează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, precum crearea de locuri de muncă, educația, formarea și cercetarea, precum și dezvoltarea, dat fiind că acestea sunt esențiale pentru o ieșire sustenabilă din criză și pentru consolidarea economiei UE prin competitivitate și productivitate sustenabilă;

10.    reamintește că dificultatea găsirii unei locuințe decente este o problemă majoră pentru tineri, locuința putând fi o precondiție pentru a găsi un loc de muncă și invers; reamintește că accesul la o locuință este un drept fundamental;

11.    solicită Comisiei să conceapă un plan de asistență pe un an, în cooperare cu statele membre în care există regiuni cu o rată a șomajului în rândul tinerilor mai mare de 25 %, pentru reducerea acestei categorii de șomaj prin crearea de locuri de muncă pentru cel puțin 10 % dintre tinerii afectați; afirmă rolul important al politicilor regionale și locale în materie de ocupare a forței de muncă și invită statele membre și Comisia să faciliteze schimbul de bune practici;

12.    subliniază faptul că libertatea de circulație este un drept fundamental; subliniază, de asemenea, faptul că și tinerii ar trebui să aibă oportunitatea de a găsi locuri de muncă în propria comunitate și că ar trebui depuse eforturi pentru a contracara inegalitățile geografice în Europa în ceea ce privește oportunitățile pentru tineri; solicită Comisiei și statelor membre să garanteze politicile prin măsuri care să faciliteze întoarcerea tinerilor în țările lor de origine, prevenind astfel exodul creierelor și pierderea capitalului uman;

13.    reamintește faptul că lucrătorii tineri - în special femei și migranți - sunt adesea concentrați în forme precare de muncă, cu locuri de muncă slab remunerate, pe termen fix și slab protejate, precum și în stagii; reamintește că costurile economice ale muncii din ce în ce mai precare și creșterea inegalității de gen pentru UE sunt substanțiale, ceea ce subminează sistemele de asigurări sociale și de sănătate publică și pune în pericol modelul social european;

14.    reamintește faptul că dialogul social constructiv contribuie la protejarea locurilor de muncă și ocuparea forței de muncă; reamintește că parteneriatele sociale puternice sunt o competență de bază de pe piața muncii din UE și trebuie să joace un rol fundamental în integrarea tinerilor lucrători pe piața forței de muncă; invită Comisia să sprijine acordurile partenerilor sociali;

Educație

15.    solicită statelor membre să nu rămână la nivelul declarațiilor de intenție în ceea ce privește educația și formarea, ci să atace problema accesului, investițiilor și a calității, în perspectiva unor politici sustenabile pe termen lung; reamintește că este esențial să fie vizată tranziția între diferitele trasee educaționale sau de formare profesională, să se implementeze programe școlare relevante și incitante, să se elaboreze un sistem puternic și bine dezvoltat de orientare pentru toți elevii și să se recunoască competențele dobândite prin învățarea non-formală și informală; subliniază faptul că o abordare educațională holistă și integratoare este un element esențial pentru a include toți copiii și tinerii; subliniază că siguranța veniturilor și încrederea în perspectivele pieței muncii sunt condiții prealabile esențiale pentru alegerea unui traseu educațional universitar, tinerii expuși la riscuri mai mari de excluziune fiind deosebit de afectați de acest lucru;

16.    îndeamnă statele membre să ia măsuri energice pentru a combate șomajul din rândul tinerilor și excluziunea la vârste fragede, în special prin acțiuni preventive care să vizeze abandonul școlar timpuriu sau părăsirea timpurie a sistemelor de formare ori de ucenicie (de exemplu, prin introducerea unui sistem educațional dual sau a altor cadre educaționale la fel de eficiente);

17.    subliniază faptul că investițiile sociale pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare ar reduce pierderile economice pe care le implică în prezent neintegrarea tinerilor pe piața muncii, care este estimată de Eurofound la 153 miliarde EUR, respectiv 1,2% din PIB-ul Uniunii Europene;

Garanția pentru tineri, inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) și Cadrul de calitate pentru stagii (CCS)

18.    salută menționarea garanției pentru tineret în majoritatea recomandările specifice de țară; solicită, însă, mai multă transparență în procesul de monitorizare a implementării și o mai mare ambiție în ceea ce privește soluționarea situației statelor membre care nu fac progrese în acest sens;

19.    solicită monitorizarea eficientă a implementării garanției pentru tineret și publicații periodice cu privire la progresele sau lipsa acestora către statele membre; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape problemele identificate în Recomandările specifice pe țară din 2014 (RST) în ceea ce privește calitatea ofertelor și absența unei informări active a tinerilor din categoria NEET, precum și capacitatea administrativă a serviciilor publice de ocupare și a lipsei unei angajări eficiente alături de toți partenerii relevanți; subliniază că monitorizarea ar trebui să includă proceduri legate de misiuni de documentare, întâlniri cu guvernele, partide parlamentare naționale și ONG-urile;

20.    își reiterează angajamentul de a monitoriza îndeaproape toate activitățile statelor membre pentru ca garanția pentru tineret să devină realitate și invită organizațiile de tineret să informeze permanent Paramentul cu privire la analiza lor referitoare la măsurile luate de statele membre; îndeamnă statele membre și Comisia să implice părțile interesate din rândul tinerilor în elaborarea politicilor;

21.    îndeamnă statele membre să depășească recomandarea Consiliului din martie 2014 pentru un cadru de calitate pentru stagii, oferindu-le stagiarilor drepturi care includ accesul la protecție socială, contractelor scrise și obligatorii și remunerație echitabilă, pentru a se asigura că tinerii nu discriminați atunci când este vorba de accesul la piața muncii;

22.    subliniază faptul că inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” ar trebui să fie privită ca un stimulent pentru toate statele membre de a utiliza Fondul Social European pentru a finanța proiecte mai largi legate de tineri, în special privind sărăcia și incluziunea socială; solicită Comisiei să monitorizeze utilizarea FSE pentru proiectele vizând tinerii; invită Comisia și statele membre să ofere organismelor care implementează Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” cu toate asistența tehnică necesare pentru realizarea proiectelor ca o chestiune de urgență;

23.    reamintește că cele două obiective generale ale Strategiei pentru tineri (crearea unor oportunități egale pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale) sunt departe de a fi fost atinse și solicită Comisiei și statelor membre să ia act de impactul teribil pe care îl are criza asupra participării tinerilor în societate;

Investițiile și dimensiunea macroeconomică

24.    subliniază faptul că, chiar dacă măsurile bazate pe ofertă - cum ar fi reglementările privind dezvoltarea de competențe și piața forței de muncă - pot juca un rol în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, factorii macroeconomici și cererea ar trebui să fie mai bine luați în considerare; reamintește că mai multe investiții în tineri și în domeniile legate de tineret ar trebui să fie considerate ca investiții în viitorul Europei;

25.    îndeamnă statele membre să investească în creare de locuri de muncă, în special în sectoarele de viitor și locurile de muncă verzi, cu un accent special asupra ocupării forței de muncă în rândul tinerilor; subliniază faptul că această investiție trebuie să fie privită ca o investiție cheie în viitorul Europei;

26.    solicită Comisiei să elaboreze recomandări privind fezabilitatea definirii unui nivel comun de indemnizații de șomaj în raport cu salariile anterioare ale șomerului; solicită de asemenea, Comisiei să evalueze elementele stabilizatoare automate la nivelul UE capabile să absoarbă șocurile economice specifice fiecărei țări;

27.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO C 351 E, 2.12.2011, p. 30.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate