Návrh uznesenia - B8-0027/2014/REV1Návrh uznesenia
B8-0027/2014/REV1

NÁVRH UZNESENIA Zamestnanosť mladých ľudí

15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0027/2014

Postup : 2014/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0027/2014
Predkladané texty :
B8-0027/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0027/2014/rev.

Uznesenie Európskeho parlamentu o zamestnanosti mladých ľudí

(2014/2713(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na priority Rady, ktoré zverejnila Európska rada 27. júna 2014,

–       so zreteľom na politickú dohodu, ktorú uzavrela Rada 28. februára 2013, pokiaľ ide o odporúčanie Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí,

–       so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady o iniciatíve o podpore zamestnanosti mladých ľudí zo 7. februára 2013,

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o podpore prístupu mládeže na trh práce, posilnení postavenia stážistov, stáží a odbornej prípravy[1],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z januára 2013 o záruke pre mladých ľudí[2],

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. marca 2013 o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2013)0144),

–       so zreteľom na návrh Komisie z 5. decembra 2012 k druhej fáze konzultácií so sociálnymi partnermi na európskej úrovni o vytváraní rámca kvality pre stáže (COM(2012)0728),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže nezamestnanosť mládeže v EÚ je vyššia ako 22 % a v niektorých členských štátoch presahuje 55 %; keďže 13 % Európanov vo veku do 25 rokov nie je zamestnaných, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, 12 % detí ukončuje školskú dochádzku bez dovŕšenia stredoškolského vzdelania a 10 % občanov EÚ žije v domácnostiach, v ktorých nik nepracuje; keďže táto situácia môže mať vážne sociálne dôsledky pre spoločnosť a jednotlivca a keďže tieto problémy ďalej narastajú a prinášajú riziko vzniku stratenej generácie;

B.     keďže v EÚ 28 bolo v roku 2012 29,7 % mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením;

C.     keďže viac než polovica mladých Európanov si myslí, že mladí ľudia v ich krajine sú marginalizovaní a vylúčení z hospodárskeho a sociálneho života;

D.     keďže 42 % mladých pracovníkov v EÚ bolo v roku 2012 zamestnaných na dočasné zmluvy, pričom u ostatných pracovníkov dosahuje táto miera len 13 %, a keďže sa v tejto súvislosti jeden z piatich mladých ľudí bojí, že príde o svoje pracovné miesto;

E.     keďže miera nezamestnanosti mládeže a počet mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, vplýva na ľudské práva a prináša so sebou dôsledky týkajúce sa porušovania ľudských práv; keďže na riešenie tejto situácie je potrebný prístup založený na právach;

F.     keďže súčasné krízové opatrenia orientované na zníženie výdavkov vo verejnom sektore v krajinách postihnutých krízou už vykazujú priamy negatívny vplyv na mládež v dôsledku škrtov vo vzdelávaní, vo vytváraní pracovných miest a v oblasti podporných služieb; keďže súčasné politiky, ktoré majú vplyv na mladých ľudí, sa vytvárajú bez účasti tých, ktorých sa to týka, a ich zainteresovaných strán;

Európska rada

1.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že priority, ktoré Európska rada zverejnila 27. júna 2014 ako strategický plán pre EÚ a novú Komisiu, neobsahujú cielené opatrenia na pomoc pri vytváraní kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí;

2.      vyjadruje poľutovanie nad zrušením samitu hláv štátov a predsedov vlád, ktorý sa mal uskutočniť 11. júla 2014 v Turíne v nadväznosti na samity, ktoré sa konali v júli 2013 v Berlíne a v novembri 2013 v Paríži; zdôrazňuje skutočnosť, že sa tým mladým Európanom vysiela zlý signál;

3.      zdôrazňuje, že vzhľadom na dôsledky krízy pre mladých ľudí je v záujme zlepšenia ich situácie potrebný pevnejší záväzok a lepší monitoring zo strany členských štátov; vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, aby sa na otázku nezamestnanosti mladých ľudí zamerali počas nasledujúceho neformálneho zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) 17. a 18. júla v Miláne a aby namiesto vyhlásení prijali opatrenia a politiky;

Prístup k zamestnanosti vychádzajúci z práv

4.      naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby k mládeži a zamestnanosti pristupovali z hľadiska práv; zdôrazňuje, že predovšetkým v čase ťažkej krízy nesmie byť ohrozená kvalita pracovných miest pre mladých ľudí;

5.      vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby mladí ľudia mali prístup ku kvalitným pracovným miestam, v rámci ktorých sa rešpektujú ich práva vrátane práva na stabilitu a bezpečnosť na základe pracovného miesta, ktoré poskytuje slušnú a spravodlivú mzdu, sociálnu ochranu a umožňuje bezpečný život pri zachovaní dôstojnosti a nezávislosti;

6.      zdôrazňuje, že treba skoncovať s diskrimináciou na základe veku, pokiaľ ide o posudzovanie sociálnych dávok, vrátane podmienečného prístupu k dávkam v nezamestnanosti; zdôrazňuje, že zavedenie nižšej minimálnej mzdy pre mladých ľudí bez toho, aby sa do úvahy brali pracovné skúsenosti alebo schopnosti, je prejavom nielen bezohľadnosti voči najzraniteľnejším osobám na pracovnom trhu, ale je to aj jednoznačným prejavom diskriminácie na základe veku;

7.      pripomína, že politiky v oblasti zručností by sa nemali považovať len za prostriedok plnenia potrieb pracovného trhu, ale mali by byť súčasťou komplexného prístupu, v ktorom sú zohľadnené kompetencie získané v rámci neformálneho i informálneho vzdelávania a ktorý podporuje vykonávanie politík celoživotného vzdelávania;

8.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na riešenie otázky neistých pracovných miest a aby prijala regulačné opatrenia v oblasti zmluvných zväzkov tým, že preskúma návrh smernice EÚ s cieľom zabrániť rozdrobovaniu pracovného trhu a chrániť mladých ľudí pred neistotou v pracovnom živote;

9.      vyzýva Komisiu, aby hĺbkovo posúdila a zrušila nesúvislé a niekedy deštruktívne krízové opatrenia; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné urobiť viac, ako len vyjadriť verejný záväzok voči zamestnanosti mládeže; vyzýva Komisiu, aby z cieľových hodnôt deficitu vylúčila investície do oblastí zameraných na zamestnávanie mladých ľudí, ako je vytváranie pracovných miest, vzdelávanie, odborná príprava a výskum a rozvoj, pretože sú kľúčové pre udržateľné ukončenie krízy, a aby posilňovala hospodárstvo EÚ na ceste konkurencieschopnosti a udržateľnej produktivity;

10.    pripomína, že ťažkosti pri hľadaní slušného bývania sú veľmi vážnym problémom pre mladých ľudí, keďže bývanie býva podmienkou pre nájdenie si zamestnania a naopak; pripomína, že prístup k bývaniu je základným právom;

11.    vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi, v ktorých je nezamestnanosť mládeže v regiónoch vyššia než 25 %, vytvorila ročný plán na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí vytvorením pracovných miest pre aspoň 10 % postihnutej mládeže; zdôrazňuje dôležitú úlohu regionálnych a miestnych politík zamestnanosti a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zjednodušili spoločné využívanie najlepších postupov;

12.    zdôrazňuje, že sloboda pohybu je základným právom; zároveň zdôrazňuje, že mladí ľudia by mali mať aj prístup k pracovným príležitostiam vo svojich spoločenstvách a že je potrebné zamerať sa na vyriešenie geografickej nevyváženosti v Európe, pokiaľ ide o príležitosti pre mladých; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby garantovali politiky s opatreniami, ktoré mladým ľuďom uľahčia návrat do svojich rodných krajín, a zabránili tým odlevu mozgov a strate ľudského kapitálu;

13.    pripomína, že mladí pracovníci, najmä ženy a migranti, často vykonávajú neisté formy zamestnania, ktoré charakterizujú zle platené pracovné úväzky a stáže na dobu určitú s nízkou úrovňou ochrany; pripomína, že stále neistejšie pracovné miesta a zvyšujúca sa rodová nerovnosť majú pre EÚ vysoké ekonomické náklady, čo oslabuje verejné sociálne zabezpečenie a systémy zdravotníctva a ohrozuje európsky sociálny model;

14.    pripomína, že konštruktívny sociálny dialóg prispieva k ochrane pracovných miest a zamestnanosti; pripomína, že silné sociálne partnerstvá sú základnou kompetenciou pracovného trhu EÚ a majú kľúčovú úlohu pri integrovaní mladých pracovníkov do pracovného trhu; vyzýva Komisiu, aby podporovala dohody sociálnych partnerov;

Vzdelávanie

15.    vyzýva členské štáty, aby sa neobmedzili len na vykonanie reforiem v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ale aby sa zamerali na prístup, investovanie a kvalitu so zreteľom na dlhodobé udržateľné politiky; pripomína, že je nevyhnutné zamerať sa na prechod medzi rozličnými dráhami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zaviesť relevantné a atraktívne učebné osnovy, vytvoriť pevný a rozvinutý systém poradenstva pre všetkých študentov a uznávať schopnosti založené na neformálnom a informálnom vzdelávaní; zdôrazňuje, že holistický a inkluzívny prístup k vzdelávaniu má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní potrieb všetkých detí a mladých ľudí; zdôrazňuje, že príjmová istota a dôvera v perspektívy pracovného trhu sú hlavnými kritériami pri výbere vyššieho vzdelania a mladí ľudia s vyšším rizikom vyčlenenia s tým často majú problémy;

16.    naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali prísne opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a skorému vylúčeniu, najmä pomocou preventívnych opatrení proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, odbornej prípravy alebo učňovského vzdelávania (napr. zavedením duálneho vzdelávacieho systému alebo iných, rovnako účinných rámcov);

17.    zdôrazňuje, že sociálne investície do mladých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, by znížili súčasné hospodárske straty spôsobené ich nezačlenením do pracovného trhu, čo podľa Eurofoundu stojí približne 153 miliárd EUR alebo 1,2 % HDP EÚ;

Záruka pre mladých, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a rámec kvality pre stáže

18.    víta odkaz na záruku mladých vo väčšine odporúčaní pre jednotlivé štáty; vyzýva však na väčšiu transparentnosť pri monitorovaní vykonávania a väčšiu ambicióznosť, pokiaľ ide o zameranie sa na členské štáty, ktoré v tejto oblasti nepreukazujú žiaden pokrok;

19.    žiada lepšie monitorovanie vykonávania záruky mladých a pravidelné poskytovanie informácií o pokroku alebo nedostatku pokroku členských štátov; vyzýva Komisiu, aby podrobne sledovala výzvy uvedené v odporúčaniach pre jednotlivé štáty, a to pokiaľ ide o kvalitu ponúk a nedostatky v poskytovaní aktívnej pomoci mladým, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, administratívne kapacity verejných služieb zamestnanosti a absenciu aktívnej spolupráce so všetkými relevantnými partnermi; zdôrazňuje, že súčasťou monitoringu by mali byť postupy pre vyšetrovacie misie, rozhovory s vládami, parlamentnými stranami na vnútroštátnej úrovni a MVO;

20.    zdôrazňuje, že má v úmysle podrobne monitorovať všetky činnosti členských štátov s cieľom realizovať záruku pre mladých, a vyzýva organizácie mladých ľudí, aby Európsky parlament informovali o svojich analýzach činností členských štátov; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zainteresované strany v oblasti mládeže zapojili do vypracovania politík;

21.    naliehavo vyzýva členské štáty, aby šli nad rámec odporúčania Rady z marca 2014 o rámci kvality pre stáže a stážistom poskytli jasne vymedzené práva zahŕňajúce prístup k sociálnemu zabezpečeniu, písomné a záväzné zmluvy a spravodlivú odmenu a zamedzili tým diskriminácií mladých ľudí, pokiaľ ide o ich prístup k zamestnaniu;

22.    zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa mala považovať za stimul pre všetky členské štáty, aby začali využívať Európsky sociálny fond na financovanie širších projektov týkajúcich sa mladých ľudí, najmä v oblasti chudoby a sociálneho začlenenia; vyzýva Komisiu, aby sledovala využívanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na projekty súvisiace s mládežou; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávacím orgánom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí poskytli kompletnú technickú pomoc potrebnú na urýchlenú realizáciu projektov;

23.    pripomína, že oba celkové ciele stratégie pre mládež (tvorba rovnakých príležitostí pre mládež na trhu práce a presadzovanie sociálneho začlenenia) sú veľmi ďaleko od splnenia, a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nezabúdali na to, že kríza má závažný vplyv na zapojenie mladých ľudí do spoločnosti;

Investície a makroekonomický rozmer:

24.    zdôrazňuje, že napriek tomu, že opatrenia na strane ponuky – napríklad rozvoj zručností a regulácia pracovného trhu – môžu zohrávať určitú úlohu v boji proti nezamestnanosti mladých, treba sa viac zamerať na makroekonomické faktory a faktory na strane dopytu; pripomína, že vyššie investície do mladých ľudí a oblastí súvisiacich s mládežou by sa mali považovať za investície do budúcnosti Európy;

25.    naliehavo vyzýva členské štáty, aby investovali do tvorby pracovných miest, predovšetkým do progresívnych odvetví a ekologických pracovných miest, a aby sa pritom osobitne zamerali na zamestnanosť mladých ľudí; zdôrazňuje, že tieto investície treba považovať za kľúčové investície do budúcnosti Európy;

26.    vyzýva Komisiu, aby vypracovala odporúčania o tom, či je realizovateľné stanoviť jednotnú podporu v nezamestnanosti v rámci celej EÚ, ktorá bude odvodená od predchádzajúcich platov nezamestnanej osoby; žiada ďalej Komisiu, aby posúdila automatické stabilizátory na úrovni EÚ z hľadiska absorpcie hospodárskych šokov špecifických pre jednotlivé krajiny;

27.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.