Förslag till resolution - B8-0027/2014/REV1Förslag till resolution
B8-0027/2014/REV1

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Ungdomssysselsättning

15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
enligt artikel 123.2 i arbetsordningen

Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Jordi Sebastià, Bas Eickhout, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0027/2014

Förfarande : 2014/2713(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0027/2014
Ingivna texter :
B8-0027/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0027/2014/rev.

Europaparlamentets resolution om ungdomssysselsättning

(2014/2713(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets prioriteringar som offentliggjordes av Europeiska rådet den 27 juni 2014,

–       med beaktande av den politiska överenskommelse som träffades i rådet den 28 februari 2013 om en rådsrekommendation om att inrätta en ungdomsgaranti,

–       med beaktande av Europeiska rådet slutsatser av den 7 februari 2013 om ett ungdomssysselsättningsinitiativ,

–       med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om att främja ungdomens tillträde till arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar[1],

–       med beaktande av sin resolution från januari 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti[2],

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 mars 2013 Sysselsättningsinitiativet för ungdomar (COM(2013)0144),

–       med beaktande av kommissionens förslag av den 5 december 2012 om andra fasen av samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå om kvalitetskriterier för praktikprogram (COM(2012)0728),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Ungdomsarbetslösheten är över 22 % i EU och i vissa medlemsstater över 55 %. Bland européer under 25 år är det 13 % som varken arbetar eller studerar, 12 % av alla barn lämnar skolan utan att ha gått ut gymnasiet och över 10 % av EU:s medborgare lever i hushåll där ingen förvärvsarbetar. Denna situation kan få allvarliga sociala konsekvenser för samhället och den enskilde. Problemen ökar, och vi riskerar att få en förlorad generation.

B.     År 2012 var det 29,7 % av de unga (15–29 år) i EU-28 som riskerade att drabbas av fattigdom eller social utestängning.

C.     Över hälften av alla unga européer anser att de unga i deras land har marginaliserats och utestängts från det ekonomiska och sociala livet.

D.     42 % av EU:s unga arbetstagare hade under 2012 en tillfällig anställning, vilket kan jämföras med 13 % av de vuxna arbetstagarna, och mot bakgrund av detta säger en av fem ungdomar att de är rädda för att bli arbetslösa.

E.     Ungdomsarbetslösheten och antalet unga som varken arbetar eller studerar inverkar på de mänskliga rättigheterna och får konsekvenser i form av överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Det krävs en rättighetsbaserad strategi för att hantera denna situation.

F.     De aktuella krisåtgärderna i form av minskade offentliga utgifter i de krisdrabbade länderna har redan fått direkta negativa följder för unga människor på grund av de nedskärningar som gjorts inom utbildning, sysselsättningsskapande och stödtjänster. Den politik som påverkar de unga utformas i dagsläget utan att de berörda eller deras intressenter involveras.

Europeiska rådet

1.      Europaparlamentet beklagar att rådets prioriteringar, som offentliggjordes den 27 juni 2014 som en strategisk agenda för EU och den nya kommissionen, inte innehåller några riktade åtgärder som kan bidra till att skapa arbetstillfällen av god kvalitet för unga.

2.      Europaparlamentet beklagar att man har ställt in det toppmöte med stats- och regeringschefer som skulle ha ägt rum den 11 juli 2014 i Turin, som en uppföljning till de toppmöten som hölls i Berlin i juli 2013 och i Paris i november 2013. Parlamentet framhåller att detta ger en felaktig signal till unga européer.

3.      Europaparlamentet betonar att det, med tanke på hur ungdomar påverkats av krisen, behövs ett starkare åtagande och en förbättrad övervakning från medlemsstaternas sida för att förbättra ungdomars situation. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att ta upp ungdomsarbetslösheten under rådets (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) nästa informella möte den 17–18 juli i Milano, och att agera och utforma en politik snarare än att göra uttalanden.

Rättighetsbaserad sysselsättningsstrategi

4.      Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att inta en rättighetsbaserad hållning i fråga om ungdomar och sysselsättning. Parlamentet betonar att man inte får göra avkall på kvaliteten på ungdomars sysselsättning, framför allt inte i svåra kristider.

5.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att ungdomar har tillgång till högkvalitativ sysselsättning där deras rättigheter respekteras, inklusive rätten till stabilitet och trygghet i form av ett arbete som garanterar en skälig och rättvis lön, socialt skydd och ett liv i trygghet, värdighet och självständighet.

6.      Europaparlamentet understryker att diskriminering på grund av ålder måste få ett slut när det gäller att få tillgång till sociala förmåner, inklusive villkorad tillgång till arbetslöshetsersättning. Parlamentet betonar att införandet av minimilöner för unga, oavsett arbetslivserfarenhet eller förmåga, bortser från de mest utsatta på arbetsmarknaden och är dessutom ett klart fall av diskriminering på grund av ålder.

7.      Europaparlamentet påminner om att en utbildningspolitik inte bara bör ses som ett sätt att tillgodose arbetsmarknadens behov, utan också bör ingå i en övergripande strategi som erkänner kvalifikationer som förvärvats genom icke-formell och informell utbildning, och bör främja genomförandet av en politik för livslångt lärande.

8.      Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ta sig an frågan om osäkra anställningar och reglera olika former av anställningsavtal genom att undersöka möjligheterna för ett EU-direktiv som motverkar en segmentering av arbetsmarknaden och skyddar de unga mot osäkra arbetsförhållanden.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en noggrann bedömning och vid behov avbryta inkonsekventa och ibland destruktiva krisåtgärder. Parlamentet betonar det akuta behovet av engagemang i ungdomssysselsättningsinitiativet utöver det offentliga åtagandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att låta investeringar på områden som riktar sig mot ungdomsarbetslöshet, såsom sysselsättningsskapande, utbildning samt forskning och utveckling undantas från underskottsmålen, eftersom de utgör nyckeln både till en hållbar väg ut ur krisen och till en konsolidering av EU:s ekonomi på väg mot konkurrenskraft och hållbar produktivitet.

10.    Europaparlamentet påminner om att svårigheten att hitta ett anständigt boende är ett stort problem för ungdomar, eftersom en fast bostad kan vara ett villkor för anställning och vice versa. Parlamentet erinrar om att tillgång till bostad är en grundläggande rättighet.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med de medlemsstater som har en ungdomsarbetslöshet i sina regioner på mer än 25 %, utarbeta en ettårig åtgärdsplan för att ta itu med ungdomsarbetslösheten och skapa sysselsättning för minst 10 % av de unga som berörs. Parlamentet konstaterar att regionala och lokala sysselsättningsåtgärder är mycket viktiga och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att underlätta ett utbyte av bästa praxis.

12.    Europaparlamentet betonar att fri rörlighet är en grundläggande rättighet. Parlamentet understryker också att unga dessutom bör ges möjlighet till sysselsättning i sitt närområde och att det krävs åtgärder för att komma till rätta med geografiska skillnader i EU när det gäller ungdomarnas möjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera åtgärder som underlättar ungdomars återvändande till sina ursprungsländer och därmed förebygger kompetensflykt och förlust av humankapital.

13.    Europaparlamentet påminner om att unga arbetstagare – särskilt kvinnor och invandrare – ofta har osäkra anställningsformer och arbeten liksom praktikplatser med låg lön, tidsbegränsning och dåligt skydd. Parlamentet erinrar om de stora ekonomiska kostnaderna för EU av alltfler osäkra anställningar och en minskad jämställdhet, eftersom det undergräver systemen för offentlig socialförsäkring och hälso- och sjukvård samt äventyrar den europeiska sociala modellen.

14.    Europaparlamentet påminner om att en konstruktiv social dialog mellan arbetsmarknadens parter bidrar till att skydda arbeten och sysselsättningen. Parlamentet påminner om att starka sociala partnerskap är ett viktigt ansvarsområde för EU:s arbetsmarknad och har stor betydelse för integreringen av unga arbetstagare på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja avtalen mellan arbetsmarknadens parter.

Utbildning

15.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att komma med mer än bara tomma ord när det gäller reformerna på utbildningsområdet och att ta itu med tillträde, investeringar och kvalitet i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar politik. Parlamentet påminner om betydelsen av att koncentrera sig på övergången mellan olika utbildningsvägar, införa relevanta och engagerande kursplaner, genomföra ett stabilt och välutvecklat system för studievägledning för samtliga studenter, och erkänna kvalifikationer baserade på icke-formellt och informellt lärande. Parlamentet understryker vikten av en heltäckande och inkluderande strategi som riktar sig till alla barn och unga. Parlamentet betonar att inkomsttrygghet och tillförsikt inför möjligheten att komma in på arbetsmarknaden är förutsättningar för att välja högre utbildning, och att unga med högre risk att hamna i utanförskap berörs mer än andra av detta.

16.    Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och tidigt utanförskap, särskilt genom åtgärder som förebygger tidiga avhopp från skola, genom yrkesutbildning eller lärlingsprogram (t.ex. genom att införa ett utbildningssystem där utbildning varvas med praktik eller andra lika effektiva system).

17.    Europaparlamentet betonar att sociala investeringar till stöd för unga som varken arbetar eller studerar skulle minska de förluster som ekonomin drabbas av i dag till följd av ungas bristande integration på arbetsmarknaden, vilka Eurofound har uppskattat till 153 miljarder euro om året, eller 1,2 procent av EU:s BNP.

Ungdomsgarantin, ungdomssysselsättningsinitiativet och kvalitetskriterier för praktikprogram

18.    Europaparlamentet välkomnar omnämnandet av ungdomsgarantin i de flesta landsspecifika rekommendationer. Parlamentet efterlyser dock mer insyn i övervakningen av genomförandet och en ambitiösare inställning till åtgärder för att hantera de medlemsstater som inte uppvisar några framsteg i detta avseende.

19.    Europaparlamentet efterlyser en effektiv övervakning av genomförandet av ungdomsgarantin och regelbunden publicering av medlemsstaternas framsteg eller avsaknaden av framsteg. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka de problem som tas upp i 2014 års landsspecifika rekommendationer vad gäller kvaliteten på erbjudanden, bristen på aktiva åtgärder riktade till ungdomar som varken arbetar eller studerar samt arbetsförmedlingarnas administrativa kapacitet och bristen på effektivt engagemang med alla relevanta parter. Parlamentet betonar att övervakningen bör inbegripa förfaranden om undersökningsuppdrag där regeringar, nationella parlament och icke statliga organisationer intervjuas.

20.    Europaparlamentet upprepar sitt löfte om att noggrant övervaka alla medlemsstaters åtgärder för att förverkliga ungdomsgarantin, och uppmanar ungdomsorganisationer att hålla parlamentet underrättat om sina analyser av medlemsstaternas åtgärder. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att involvera ungdomsaktörer i utformningen av politiken.

21.    Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att gå utöver rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram från mars 2014 och ge praktikanter tydligt definierade rättigheter om bland annat tillgång till socialt skydd, skriftliga och bindande avtal och rättvis ersättning för att ungdomar inte ska diskrimineras när de ska ut i arbetslivet.

22.    Europaparlamentet betonar att ungdomssysselsättningsinitiativet inte bör ses som ett incitament för samtliga medlemsstater att använda medel från Europeiska socialfonden för att finansiera bredare projekt som rör ungdomar, särskilt fattigdom och social integration. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka användningen av medel ur Europeiska socialfonden för ungdomsrelaterade projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge de verkställande organen för ungdomssysselsättningsinitiativet allt tekniskt stöd de behöver för att projekten snabbt ska ge resultat.

23.    Europaparlamentet påminner om att ungdomsstrategins två huvudmål (att skapa lika möjligheter för unga på arbetsmarknaden och att främja social integration) långt ifrån har uppnåtts, och uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att få klart för sig vilka enorma konsekvenser krisen har för ungdomars deltagande i samhället.

Investeringar och den makroekonomiska dimensionen:

24.    Europaparlamentet betonar att även om åtgärder på tillgångssidan – såsom kompetensutveckling och arbetsmarknadsbestämmelser – kan ha betydelse för att bekämpa ungdomsarbetslösheten bör makroekonomiska åtgärder och åtgärder på efterfrågesidan beaktas mer. Parlamentet påminner om att man bör se ytterligare investeringar i ungdomar och på ungdomsrelaterade områden som investeringar i Europas framtid.

25.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i sysselsättningsskapande, särskilt i framtidssektorer och gröna jobb, med framför allt ungdomsarbetslösheten i fokus. Parlamentet betonar att en sådan investering måste betraktas som en mycket viktig investering i Europas framtid.

26.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta rekommendationer om möjligheten att fastställa en EU-omfattande arbetslöshetsersättning i förhållande till den arbetslöses tidigare inkomster. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att bedöma möjligheten att införa automatiska stabilisatorer på EU-nivå för att dämpa landsspecifika ekonomiska chocker.

27.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas parlament.